Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-12-12

Sammanträde 2019-12-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga frågor lämnats till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den
24 oktober. Interpellationen bordlades åter den 21 november.

Anna Steele (C) har lämnat in en interpellation till kultur - och fritidsnämndens
ordförande Thomas Sundblad (L) angående tillgänglighet i Alby/Tyrestareservatet
samt nationalparken Tyresta (bilaga). Thomas Sundblad (L) lämnar ett skriftligt svar
(bilaga).

Bilagor
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående tillgänglighet i
Albyreservatet samt nationalparken Tyresta.pdf
Svar på interpellation angående tillgänglighet i Albyreservatet samt nationalparken
Tyresta, Thomas Sundblad (L).pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet Mårten Blix (M) ny revisor för
granskning av kommunens förvaltning och rä kenskaper efter Björn-Emil Jonsson (M)

5 Redovisning av partistöd för år 2018 samt partistöd för år 2020

Dnr 2019/KS 0118 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2020 ska utbetalas till samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av
kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö
kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som
mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i
kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka
partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid
halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att kommunen ska göra en
kvalitetsgranskning av inkomna redovisningar. Istället anger reglerna att partierna
själva utser en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas
redovisningen. Eftersom partiernas redovisningar bifogas till fullmäktiges protokoll
blir det transparant för bland annat kommunmedborgarna hur respektive parti har
använt partistödet.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier
representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2018. Ärendet har beretts
av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att bilagda redovisningen
från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras samt att lokalt partistöd för år
2020 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige
enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande
bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd 2018 samt ansökan om partistöd 2020.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2018.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Moderata samlingspartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Socialdemokraterna jämte granskningsrapport.pdf
Redovisning av det lokala partistödet SD.PDF
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 - Centerpartiet.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, Liberalerna
Tyresö.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd, Miljöpartiet de Gröna i Tyresö.pdf

6 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från
Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och egendom i
brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom busstorget
i Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar
på motionen där man föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts
av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 24 oktober och den 21
november.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 105.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §183.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf

7 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen har
remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska avslås. Ärendet har
beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 24 oktober och den 21
november.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 106.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §184.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

8 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionens första att-sats om att kommunstyrelsen och kultur - och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en
multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.
2. Motionens andra att-sats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag
att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens
intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionens första att-sats avslås
samt att motionens andra att-sats ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige
att motionens första att-sats avslås samt att motionens andra att-sats anses
besvarad.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 24 oktober och den 21
november.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-10-24 § 91.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §185.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

9 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att
utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett
kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en diskussion
med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet för att utreda
förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda förvaltningar ges i
uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.
Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att utreda
förutsättningarna att förverkliga projektet.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 108.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 207.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

10 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har läm nat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie-
och yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom
revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja
samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har
remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att
motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet
och föreslår att motionen avslås.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 109.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 208.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om
mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

11 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I
motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med
motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till
besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att motionens ska anses
besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 209.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av
elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf

12 Svar på motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0296 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en
motion till kommunfullmäktige om att slå samman hållbarhetsutskottet och
stadsbyggnadsutskottet till ett gemensamt utskott.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 119.pdf
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf

§111 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2019/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

Peter Freij (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående om den kommunala utföraren Tyda får behålla upparbetat överskott in i 2020. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om äldreboendet Forellen kommer att stå klart under 2022. Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Anki Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående eventuella tillfälliga förskolelokaler för att ersätta förskolan Båten i samband med nedläggning. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om överskott för
utföraren Tyda.pdf
Fråga till ÄON ordf Tony Thoren (L) ang äldreboendet Forellen.pdf
Fråga från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Båtens förskola.pdf

§112 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2019/KS 0017 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 24 oktober. Interpellationen
bordlades åter den 21 november.

Interpellation som lämnades in den 24 oktober
Anna Steele (C) har lämnat in en interpellation till kultur - och fritidsnämndens
ordförande Thomas Sundblad (L) angående tillgänglighet i Alby/Tyrestareservatet samt nationalparken Tyresta (bilaga). Thomas Sundblad (L) lämnar ett skriftligt svar (bilaga). Anna Steele (C), Thomas Sundblad (L), Mats Lindblom (L), Anders Wickberg (SD), Dick Bengtson (M), Christoffer Holmström (S), Inger Gemicioglu (V), Martin Nilsson (S) och M ikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Interpellationer som lämnats in till sammanträdet
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till äldre- och omsorgsnämndens
ordförande Tony Thorén (L) angående konsekvenserna av Björkbackens
avveckling. Interpellationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande
sammanträde.

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till barn - och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) angående nedläggningen av Båtens förskola hösten 2020. Barn - och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) väljer att besvara interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Inger Gemicioglu (V), Jannice Rockstroh (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående tillgänglighet i Albyreservatet samt nationalparken Tyresta.pdf
Svar på interpellation angående tillgänglighet i Albyreservatet samt nationalparken Tyresta, Thomas Sundblad (L).pdf
Interpellation från Peter Freij (M) till Tony Thorén (L) avseende konsekvenserna av Björkbackens avveckling.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) angående förskolan Båten.pdf

§113 Anmälan av nya motioner

Dnr 2019/KS 0018 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§114 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2019/KS 0019 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet Mårten Blix (M) ny revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper efter Björn-Emil Jonsson (M)

§115 Redovisning av partistöd för år 2018 samt partistöd för år 2020

Dnr 2019/KS 0118 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2020 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som
mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka
partiets ställning i den lokala demokratin. Red ovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Bestämmelserna i kommunallagen syftar inte till att kommunen ska göra en
kvalitetsgranskning av inkomna redovisningar. Istället anger reglerna att partierna själva utser en särskild granskare som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Eftersom partiernas redovisningar bifogas till fullmäktiges protokoll blir det transparant för bland annat kommunmedborgarna hur respektive parti har använt partistödet.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2018. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att bilagda redovisningen från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras samt att lokalt partistöd för år 2020 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 223.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd 2018 samt ansökan om partistöd 2020.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2018.pdf
Redovisning av partistöd 2018 - Moderata samlingspartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Socialdemokraterna jämte
granskningsrapport.pdf
Redovisning av det lokala partistödet SD.PDF
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 - Centerpartiet.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, Liberalerna
Tyresö.pdf
Redovisning av erhållet lokalt partistöd, Miljöpartiet de Gröna i Tyresö.pdf

§116 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och egendom i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom busstorget i Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen där man föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet
har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 24 oktober och den 21
november.

Yttrande
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Per Carlberg (SD), Jairo Correa (V), Agneta Hansson (L), Peter Freij (M), Eva von Vogelsang (M), Anna Steele (C), Dick Bengtson (M) Anna Lund (KD), Anders Wickberg (SD) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Jairo Correa (V), Agneta Hansson (L) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Peter Freij (M), Eva von Vogelsang (M),
Anna Steele (C), Dick Bengtson (M), Anna Lund (KD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen anses besvarad.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 105.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §183.pdf
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-12-12 §§ 116 och 117.pdf

§117 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2018-05-02 § 93 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska avslås. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 24 oktober och den 21
november.

Yttrande
Christoffer Holmström (S), Jairo Correa (V), Dick Bengtson (M), Ajda Asgari (MP), Tony Thorén (L), Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Per Carlberg (SD), Anna Steele (C), Inger Gemicioglu (V), Maria Alves Persson (S), Anders Wickberg (SD), Mats Lindblom (L) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S), Jairo Correa (V), Ajda Asgari (MP), Tony Thorén (L), Anna Steele (C), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen avslås.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige vill bifalla
motionen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 30 ja, 20 nej och 1 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
röstningsprotokoll, votering 2.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 106.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §184.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf
Särskilt yttrande ersättaryttrande M Integrationsstrategi.pdf
Röstningsprotokoll kommunfullmäktige 2019-12-12 §§ 116 och 117.pdf

§118 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats om att kommunstyrelsen och kultur - och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.
2. Motionens andra att-sats om att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Johan Carlsson (SD) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionens första att-sats avslås
samt att motionens andra att-sats ska anses besvarad. Ärendet har beretts av
kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionens första att-sats avslås samt att motionens andra att-sats anses besvarad.

Ärendet bordlades på fullmäktigesammanträdena den 24 oktober och den 21
november.

Yttrande
Thomas Sundblad (L), Johan Carlsson (SD), Katarina Helling (S), Chris Helin (M), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Thomas Sundblad (L), Katarina Helling (S), Chris Helin (M), Mats Lindblom (L) Mikael Ordenius (MP) och Per Carlberg yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 107.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-10-08 §185.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf
Särskilt yttrande (SD), Kommunfullmäktige 2019-12-12 §118.pdf

§119 Svar på motion om kulturhus till Tyresö

Dnr 2019/KS 0185 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Deltar ej i beslutet
Per Carlberg (SD) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om möjligheten att bygga om värmeverket till ett kulturcentrum. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun ska initiera en diskussion med Vattenfall, kulturhusföreningen och initiativtagarna till projektet för att utreda förutsättningar för att förverkliga projektet, samt att berörda förvaltningar ges i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle kunna innebära.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och k ommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad samt ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en diskussion med Vattenfall, för att utreda förutsättningarna att förverkliga projektet.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Per Carlberg (SD),
Thomas Sundblad (L) och Agneta Hansson (L) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Thomas Sundblad (L) och Agneta Hansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 108.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 207.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 64.pdf
Motion Kulturhus till Tyresö (V).pdf

§120 Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/KS 0120 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att genom revidering av skolans styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till barn - och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 109.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 208.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 80.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 20190925 §95 Svar på motion om mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning (M).pdf
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf

§121 Svar på motion om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan

Dnr 2019/KS 0184 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att utvärdera inkludering av elever i grundskolan. I motionen föreslås att systemet med inkludering snarast utvärderas i enlighet med motionens intentioner.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för förslag till besvarande. Nämnden har behandlat motionen och föreslår att motionens ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 novem ber.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-21 § 110.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-11-12 § 209.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §94 svar på motion om att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf
Motion angående att utvärdera inkluderingen av elever i grundskolan (V).pdf

§122 Svar på motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet

Dnr 2019/KS 0296 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att slå samman hållbarhetsutskottet och
stadsbyggnadsutskottet till ett gemensamt utskott.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Anders Wickberg (SD), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Fredrik Bergkuist (M), Inger Gemicioglu (V), Mikael Ordenius (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L), Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M), Ulrica Riis -Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-12-03 § 226.pdf
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2019-11-20 § 119.pdf
Motion om att slå samman stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet.pdf