Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-05-14

Sammanträde 2020-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 23 januari. Interpellationen bordlades åter på sammanträdet den 23 april.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 januari Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kartläggnin g av barn som eventuellt blivit bortförda. Interpellationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående barn som eventuellt förts bort.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen godkänns.
3. Förslaget på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Per Lindén (KD)
ny ledamot efter Anna Lund (KD)

Janis Salts (KD)
ny ersättare efter Per Lindén (KD)

Helena Ekengren (SD)
ny ersättare efter Daniel Johansson (SD)

Petra Nygren (M)
ny ordinarie ledamot efter Annika Henningsson (M)

Christer Flodfält (M)
ny ersättare efter Petra Nygren (M)

Erkki Vesa (M)
ny ordinarie ledamot efter Anna Eriksson (M)

Jan-Åke Svensson (M)
ny ersättare efter Erkki Vesa (M)

Peter Odelvall (M)
ny ersättare efter Wilmer Roslund (M)

Gunilla Andersson (V)
ny ordinarie ledamot efter Jairo Correa (V)

Lena Hallberg (V)
ny ersättare efter Gunilla Andersson (V)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Helena Ekengren (SD)
ersättare i kommunfullmäktige

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Attila Fabian (M)
ny ersättare i byggnadsnämnden efter Eva von Vogelsang (M)

5 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0088 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att fullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019. Fullmäktige föreslås även i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 30.pdf
Direktionsprotokoll 2020-03-20.pdf
Tjänsteutlåtande Årsbokslut.pdf
Årsredovisning 2019 (2).pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisonsberättelse.pdf
Revisorernas redogörelse.pdf
Granskning av årsredovisning.pdf
Granskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019

Dnr 2020/KS 0054 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2019 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019. I enlighet med revisorernas rekommendation föreslås fullmäktige även bevilja ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 31.pdf
Protokoll Södertörnsöverförmyndarnämnd §27 Årsredovisning.pdf
Årsredovisning.pdf
Revisionsberättelse Haninge kommun 2019.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2019.pdf

7 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Dnr 2020/KS 0087 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Söder törn beviljas ansvarsfrihet. *

* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019. I enlighet med revisorernas rekommendation föreslås fullmäktige även bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 32.pdf
Protokoll 20200330.pdf
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2019.pdf

8 Revidering av verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0127 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslaget till ny verksamhetsområdesindelning i Tyresö kommun från och med verksamhetsåret 2021 fastställs. Antalet verksamhetsområden i kommunen minskas från 19 till 13 i enlighet med förslaget.
2. Från och med 2021 gäller att nämndplaner och uppföljning ska produceras per nämnd i stället för per verksamhetsområde. Inom kommunstyrelsens område görs en särskild nämndplan och uppföljning för VO 10 Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har i dag nitton definierade verksamhetsområden (VO:n) av olika storlek. Ordningen har inneburit att ett stort antal dokument har tagits fram. En översyn har gjorts för att minska antalet verksamhetsområden till tretton, genom att framför allt lägga ihop de tekniska och samhällsbyggande verksamhetsområdena till ett nytt VO. Samtidig föreslås en övergång till rapportering per nämnd snarare än per VO. För kommunstyrelsens förvaltning görs en egen rapport för samhällsbyggnadskontoret och en för övriga KSF. I förslaget tydliggörs även gränsdragningen mellan det politiska verksamhetsområdet och övriga VO:n.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Förslaget till ny verksamhetsområdesindelning i Tyresö kommun från och med verksamhetsåret 2021 fastställs. Antalet verksamhetsområden i kommunen minskas från 19 till 13 i enlighet med förslaget.
2. Från och med 2021 gäller att nämndplaner och uppföljning ska produceras per nämnd i stället för per verksamhetsområde. Inom kommunstyrelsens område görs en särskild nämndplan och uppföljning för VO 10 Samhällsbyggnad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområden.pdf

9 Välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ekonomiska anslag 2020 ökas med 1 400 tkr för att anställa fältassistenter
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 5 200 tkr.
3. Verksamhetsområde gemensam verksamhets ekonomiska anslag 2020 ökas med 2 500 tkr för inköp av datorer till grundskolan.
4. Verksamhetsområde kultur- och fritids ekonomiska anslag 2020 utökas med 400 tkr kronor för sommarlovsaktiviteter.
5. Den totala anslagsökningen 9,5 mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunledningsutskottet 2020-03-18 § 15 fattades ett beslut med anledning av de extra medel som regering och riksdagen ha r beslutat om att tillskjuta kommunerna för 2020. Kommundirektören gavs i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för hur de extra medel för 2020 kan användas för att ytterligare stärka välfärden under 2020.

Syftet med medlen är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för
kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. Totalt har kommunen fått 24,5 miljoner kronor i extra intäkter 2020. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fyra satsningar enligt kriterier som redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige besluta att:
1. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ekonomiska anslag 2020 ökas med 1 400 tkr för att anställa fältassistenter
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 5 200 tkr.
3. Verksamhetsområde gemensam verksamhets ekonomiska anslag 2020 ökas med 2 500 tkr för inköp av datorer till grundskolan.
4. Verksamhetsområde kultur- och fritids ekonomiska anslag 2020 utökas med 400 tkr kronor för sommarlovsaktiviteter.
5. Den totala anslagsökningen 9,5 mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf

10 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre - och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 37.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

11 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att : Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att motionen avslås. Svaret på motionen återfinns i bifogat utdrag ur kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05. Protokollsutdrag från sammanträdet biläggs efter
genomförd justering.

Bilagor
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf
Utdrag ur kallelse KS 2020-05-05 Ärende 15.pdf

12 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och
ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-04-23.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda
funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

13 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-04-23.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

14 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-04-23.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

§28 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya frågor har lämnats in till sammanträdet

Peter Freij (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om tidpunkt för flytten av äldre i samband med renovering av fastigheten
Björkdalen. Anita Mattsson (S) har överlämnat frågan till äldre - och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. På grund av svarandens frånvaro bordläggs frågan och besvaras vid kommande sammanträde.

Anki Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om genomförandet av en eventuell förändring i kommunens kostorganisation. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Tina Rosén (V) lämnar en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående sommarjobb under Coronapandemin. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande om flytt av äldre i
samband med ombyggnation.pdf
Fråga från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande om kostorganisationen.pdf
Fråga från Tina Rosén (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)
angående sommarjobb för ungdomar.pdf

§29 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid sammanträdet den 23 januari. Interpellationen bordlades åter på sammanträdet den 23 april.

Interpellation som lämnades in till sammanträdet den 23 januari Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kartläggning av barn som eventuellt blivit bortförda. Interpellationen bordläggs för att besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordföran de
Anita Mattsson (S) angående barn som eventuellt förts bort.pdf

§30 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Fyra nya motioner har lämnats in till sammanträdet

Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu och Tina Rosén har lämnat in tre motioner
enligt nedan:
- motion om att minska buller och avgaser på Tyresövägen,
- motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun,
- motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.

Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion om ett grönare Granängsringen.

Bilagor
Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyres övägen.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i
gymnasieskolan.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

§31 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Per Lindén (KD)
ny ledamot efter Anna Lund (KD)

Janis Salts (KD)
ny ersättare efter Per Lindén (KD)

Helena Ekengren (SD)
ny ersättare efter Daniel Johansson (SD)

Petra Nygren (M)
ny ordinarie ledamot efter Annika Henningsson (M)

Christer Flodfält (M)
ny ersättare efter Petra Nygren (M)

Erkki Vesa (M)
ny ordinarie ledamot efter Anna Eriksson (M)

Jan-Åke Svensson (M)
ny ersättare efter Erkki Vesa (M)

Peter Odelvall (M)
ny ersättare efter Wilmer Roslund (M)

Gunilla Andersson (V)
ny ordinarie ledamot efter Jairo Correa (V)

Lena Hallberg (V)
ny ersättare efter Gunilla Andersson (V)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Helena Ekengren (SD)
ersättare i kommunfullmäktige

Eva von Vogelsang (M)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Emelie Weski (S)
ersättare i kommunfullmäktige
ordinarie ledamot i valnämnden

Sara Saxton Chirinos (V)
ersättare i byggnadsnämnden, avsägelse sker på grund av valbarhetshinder till
följd av flytt från kommunen

Amra Bajric Hasanov (V)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet Attila Fabian (M)
ny ersättare i byggnadsnämnden efter Eva von Vogelsang ( M)

Vendela Magnell (M)
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Eva von Vogelsang (M)

Ann Ödlund (V)
ny ersättare i byggnadsnämnden efter Sara Saxton Chirinos (V)

Rasmus Cedergren (V)
ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Amra Bajric Hasanov (V)

Gunilla Andersson (V)
ny ledamot i fullmäktiges valberedning efter Jairo Correa (V)

Rasmus Cedergren (V)
ny ersättare i fullmäktiges valberedning efter Gunilla Andersson (V)

Jorge Obligado (V)
ny ersättare i valnämnden efter Jairo Correa (V)

Johan Ullenius (KD)
ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Mikael Halvarsson (KD)

Ulf Perbo (KD)
ny ersättare i fullmäktiges valberedning efter Anna Lund (KD)

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20200514.pdf (52 kb)

§32 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0088 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *

Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att fullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019. Fullmäktige föreslås även i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige beslutar att notera å rsredovisningen och tillstyrka att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns
brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 66.pdf
Direktionsprotokoll 2020-03-20.pdf
Tjänsteutlåtande Årsbokslut.pdf
Årsredovisning 2019 (2).pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisonsberättelse.pdf
Revisorernas redogörelse.pdf
Granskning av årsredovisning.pdf
Granskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.pdf

§33 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019

Dnr 2020/KS 0054 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. *

Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
överförmyndarnämnd 2019 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019. I enlighet med revisorernas rekommendation föreslås fullmäktige även bevilja ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige beslutar att notera årsredovisningen enligt kommunstyrelsens förslag samt tillstyrker att ledamöterna i Södertörns
överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. Ordföranden finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 67.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 31.pdf
Protokoll Södertörnsöverförmyndarnämnd §27 Årsredovisning.pdf
Årsredovisning.pdf
Revisionsberättelse Haninge kommun 2019.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2019.pdf

§34 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Dnr 2020/KS 0087 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet. *

Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019. I enlighet med revisorernas rekommendation föreslås fullmäktige även bevilja ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen i enlighet med kommunstyrelsens förslag och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen för samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas
ansvarsfrihet. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 68.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 32.pdf
Protokoll 20200330.pdf
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2019.pdf

§35 Revidering av verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0127 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till ny verksamhetsområdesindelning i Tyresö kommun från och med verksamhetsåret 2021 fastställs. Antalet verksamhetsområden i kommunen minskas från 19 till 13 i enlighet med förslaget.
2. Från och med 2021 gäller att nämndplaner och uppföljning ska produceras per nämnd i stället för per verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har i dag nitton definierade verksamhetsområden (VO:n) av olika
storlek. Ordningen har inneburit att ett stort antal dokument har tagits fram. En översyn har gjorts för att minska antalet verksamhetsområden till tretton, genom att framför allt lägga ihop de tekniska och samhällsbyggande verksamhetsområdena till ett nytt VO. Samtidig föreslås en övergång till rapportering per nämnd snarare än per VO. För kommunstyrelsens förvaltning görs en egen rapport för samhällsbyggnadskontoret och en för övriga KSF. I förslaget tydliggörs även gränsdragningen mellan det politiska verksamhetsområdet och övriga VO:n.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Förslaget till ny verksamhetsområdesindelning i Tyresö kommun från och med verksamhetsåret 2021 fastställs. Antalet verksamhetsområden i kommunen minskas från 19 till 13 i enlighet med förslaget.
2. Från och med 2021 gäller att nämndplaner och uppföljning ska produceras per nämnd i stället för per verksamhetsområde. Inom kommunstyrelsens område görs en särskild nämndplan och uppföljning för VO 10 Samhällsbyggnad.

Yttrande
Anita Mattsson (S) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt att
andra meningen i beslutspunkt 2 med ordalydelsen ”Inom kommunstyrelsens
område görs en särskild nämndplan och uppföljning för VO 10 Samhällsbyggnad” stryks. Anki Svensson (M) biträder yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller ändringsyrkandet från Anita
Mattsson (S) och finner att fullmäktige bifaller det. Ordföranden ställer frågan om fullmäktige i övrigt bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 69.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområden.pdf

§36 Välfärdspaket

Dnr 2020/KS 0075 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ekonomiska anslag 2020 ökas med 1 400 tkr för att anställa fältassistenter
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 5 200 tkr.
3. Verksamhetsområde gemensam verksamhets ekonomiska anslag 2020 ökas med 2 500 tkr för inköp av datorer till grundskolan.
4. Verksamhetsområde kultur- och fritids ekonomiska anslag 2020 utökas med 400 tkr kronor för sommarlovsaktiviteter.
5. Den totala anslagsökningen 9,5 mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020.

Reservation
Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) och Ulf Perbo (KD) hänvisar till gemensam skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2020-05-05 § 82 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunledningsutskottet 2020-03-18 § 15 fattades ett beslut med anledning av de extra medel som regering och riksdagen har beslutat om att tillskjuta kommunerna för 2020. Kommundirektören gavs i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för hur de extra medel för 2020 kan användas för att ytterligare stärka välfärden under 2020.

Syftet med medlen är att stärka kommunernas ekonomi genom att täcka upp för
kostnader i välfärden och därmed undvika besparingar och nedskärningar. Totalt har kommunen fått 24,5 miljoner kronor i extra intäkter 2020. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fyra satsningar enligt kriterier som redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige besluta att:
1. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ekonomiska anslag 2020 ökas med 1 400 tkr för att anställa fältassistenter
2. Verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs anslag 2020 ökas med 5 200 tkr.
3. Verksamhetsområde gemensam verksamhets ekonomiska anslag 2020 ökas med 2 500 tkr för inköp av datorer till grundskolan.
4. Verksamhetsområde kultur- och fritids ekonomiska anslag 2020 utökas med 400 tkr kronor för sommarlovsaktiviteter.
5. Den totala anslagsökningen 9,5 mnkr finansieras inom ramen för de välfärdsmedel om 24,5 mnkr som tillförts kommunen för 2020.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Thomas Sundblad (L), Anki Svensson (M), Ajda Asgari (MP), Dick Bengtson (M), Gunilla Andersson (V), Anna Steele (C), Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Thomas Sundblad (L), Ajda Asgari (MP), Gunilla Andersson (V), Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M) och Anna Steele (C) yrkar avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.

Resultat: 21 ja, 12 nej och 18 frånvarande. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse Välfärdspaket.pdf
Reservation M C och KD Välfärdspaket.pdf
Omröstningsprotokoll KF 2020-05-14 § 36 votering 1.pdf

§37 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre  och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för
hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 78.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-04-22 § 37.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

§38 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att:

Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills
staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar

Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att motionen avslås. Svaret på motionen återfinns i bifogat utdrag ur kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05. Protokollsutdrag från sammanträdet biläggs efter genomförd justering.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs
och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 79.pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf
Utdrag ur kallelse KS 2020-05-05 Ärende 15.pdf

§39 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och
ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-04-23.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§40 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och komm unstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-04-23.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

§41 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in
en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen
remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-04-23.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Linder (S) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf