Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-12-10

Sammanträde 2020-12-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har en ny interpellation lämnats in till sammanträdet

Ulrica Riis-Pedersen (C) har lämnat in en interpellation till ordföranden i Tyresö bostäders styrelse Marie Åkesdotter (MP) angående kostnaderna för ombyggnationen av Björkbackens äldrecentrum.

Bilagor
Interpellation från Ulrica Riis-Pedersen (C) till Marie Åkesdotter (MP) ordf i TYBO angående kostnaderna för ombyggnationen av Björkbacken.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2020/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

5 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag

Diarienummer 2020/KS 0234 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn fastställer ett ramverk för hur arbetet med investeringar ska genomföras i kommunen. Den gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06 § 150, för översyn av de delar av policyförslaget som gäller bolag. Avsnitten som gäller bolagen har omarbetats och dess innehåll har godkänts av Tyresö bostäders styrelse vid möte 2020-11-16. Bolagen hanteras i avsnitt 3 i Investeringspolicyn. Policyn har också kompletterats med ett nytt avsnitt 2.7, som beskriver hur prövning av barnets bästa hanteras i samband med investeringar.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 178.docx
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag - signerad.pdf
Investeringspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf

6 Partiell inlösen av pensionsskuld

Diarienummer 2020/KS 0268 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet för 2020. Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:
a) Att upphandlingen av försäkringslösning för partiell inlösen har genomförts och att avtal har tecknats med en leverantör i tid för att genomföra transaktionen senast 2020-12-31
b) Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms som fördelaktiga
c) Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktiga.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, göra bedömningen om villkoren är uppfyllda och fatta det slutgiltiga beslutet om att genomföra en partiell inlösen.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 § 163 gavs kommundirektören i uppdrag att utreda och om möjligt skapa förutsättningar för kommunen att kunna tillämpa partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet för 2020. Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:
a) Att upphandlingen av försäkringslösning för partiell inlösen har genomförts och att avtal har tecknats med en leverantör i tid för att genomföra transaktionen senast 2020-12-31
b) Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms som fördelaktiga
c) Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktiga.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, göra bedömningen om villkoren är uppfyllda och fatta det slutgiltiga beslutet om att genomföra en partiell inlösen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §163.pdf

7 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Diarienummer 2020/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

8 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §170.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 91.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

9 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §171.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

10 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §172.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdraget 2020-10-14 HU §39.docx.pdf
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast
Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om att sluta användandet av engångsartiklar av plast osignerad.docx.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf

11 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ulrica Riis-Pedersen, Anna Steele och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram samt att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med trafikbuller. Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §173.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §38.docx.pdf
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om omgivningsbuller tjänsteskrivelse.docx.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf

§99 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) angående om kommunen kontaktat äldre som idag bor på ett
utomkommunalt vård- och omsorgsboende för att höra om de önskar sig en plats i Tyresö. Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om fråga till äldre i utomkommunalt boende.pdf

§100 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet

Ulrica Riis-Pedersen (C) har lämnat in en interpellation till ordföranden i Tyresö bostäders styrelse Marie Åkesdotter (MP) angående kostnaderna för ombyggnationen av Björkbackens äldrecentrum. Marie Åkesdotter (MP) väljer att besvara interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Ulrica Riis-Pedersen (C), Marie Åkesdotter (MP), Peter Freij (M) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation från Ulrica Riis-Pedersen (C) till Marie Åkesdotter (MP) ordf i TYBO angående kostnaderna för ombyggnationen av Björkbacken.pdf

§101 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Återtagna motionerna avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet

Återtagande av motioner
Motion om att ge Tyresö bostäder ett ägardirektiv att avyttra vindkraftverket
(Diarienr: 2020/KS 0142 001). Motionärerna Per Carlberg (SD) och Jörgen Nilsson (SD) har meddelat att de väljer att återta motionen på grund av inaktualitet.

Motion om att sortera avfall hemma (Diarienr: 2020/KS 0220 001). Motionärerna Anki Svensson, Fredrik Bergkuist och Jeanette Hellmark från Moderaterna har meddelat att de väljer att återta motionen.

§102 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2020/KS 0016 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

§103 Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag

Diarienummer 2020/KS 0234 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn fastställer ett ramverk för hur arbetet med investeringar ska genomföras i kommunen. Den gör tydliga kopplingar till kommunens projektmodell, beskriver kopplingen mellan investeringsprojekt och de ekonomiska besluten i kommunplan och investeringsprogram, samt den praktiska hanteringen av de mer detaljerade underlagen i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Policyn föreslås ersätta kommunens gällande investeringsprocess som fastställdes i kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-06 § 150, för översyn av de delar av policyförslaget som gäller bolag. Avsnitten som gäller bolagen har omarbetats och dess innehåll har godkänts av Tyresö bostäders styrelse vid möte 2020-11-16. Bolagen hanteras i avsnitt 3 i Investeringspolicyn. Policyn har också kompletterats med ett nytt avsnitt 2.7, som beskriver hur prövning av barnets bästa hanteras i samband med investeringar.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2013-05-28 § 90.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Yttrande
Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP) och Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 178.docx
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag - signerad.pdf
Investeringspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag.pdf

§104 Partiell inlösen av pensionsskuld

Diarienummer 2020/KS 0268 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet för 2020. Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor exklusive löneskatt. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:
a) Att upphandlingen av försäkringslösning för partiell inlösen har genomförts och att avtal har tecknats med en leverantör i tid för att genomföra transaktionen senast 2020-12-31
b) Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms som fördelaktiga
c) Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktiga.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, göra bedömningen om villkoren är uppfyllda och fatta det slutgiltiga beslutet om att genomföra en partiell inlösen.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2020 § 163 gavs
kommundirektören i uppdrag att utreda och om möjligt skapa förutsättningar för kommunen att kunna tillämpa partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet för 2020. Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:

a) Att upphandlingen av försäkringslösning för partiell inlösen har genomförts och att avtal har tecknats med en leverantör i tid för att genomföra transaktionen senast 2020-12-31
b) Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms som fördelaktiga
c) Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktiga.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att, i samråd med kommunstyrelsens presidium, göra bedömningen om villkoren är uppfyllda och fatta det slutgiltiga beslutet om att genomföra en partiell inlösen.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anita Mattsson (S) yrkar även att "exklusive löneskatt" läggs till i slutet av andra meningen i första beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed blir ordalydelsen i andra meningen i beslutspunkt 1 "Inlösen ska vara begränsat uppåt till en kostnad om 40 miljoner kronor exklusive löneskatt."

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet från Anita Mattsson (S) om att "exklusive löneskatt" läggs till i andra meningen i beslutspunkt 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §163.pdf

§105 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Diarienummer 2020/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Yttrande
Ronnie Norén (SD), Anita Mattsson (S), Christoffer Holmström (S), Per Carlberg (SD), Maria Alves Persson (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

§106 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Yttrande
Anna Steele (C), Tony Thorén (L), Thomas Sundblad (L), Susann Ronström (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Lilian Nylinder (MP) och Maria Alves Persson (S) yttrar sig.

Yrkande
Tony Thorén (L) och Lilian Nylinder(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anna Steele (C) och Ulrica Riis-Pedersen yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige vill bifalla motionen. Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §170.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 91.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

§107 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och
omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Yttrande
Anna Steele (C), Tony Thorén (L) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Tony Thorén och Susann Ronström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §171.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

§108 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten från Centerpartiet har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Yttrande
Anna Steele (C), Ajda Asgari (MP) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen anses besvarad och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §172.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdraget 2020-10-14 HU §39.docx.pdf
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast Tjänsteskrivelse.pdf 
Svar på motion om att sluta användandet av engångsartiklar av plast osignerad.docx.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf

§109 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ulrica Riis-Pedersen, Anna Steele och Johanna Björksten från Centerpartiet har
lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram samt att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med trafikbuller. Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 november.

Yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen anses besvarad och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §173.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §38.docx.pdf
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om omgivningsbuller tjänsteskrivelse.docx.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf