Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-02-18

Sammanträde 2021-02-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om KRAV-certifiering av kommunens kök.

Bilagor
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om KRAV-certifiering.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelserna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Ingvar Olsson (S)
Nämndeman vid Nacka Tingsrätt

Vendela Magnell (M)
Nämndeman vid Nacka Tingsrätt

Satu Goldbech (M)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

5 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer 2020/KS 0334 41

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
2. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Beskrivning av ärendet
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i
investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
2. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 30.pdf
M,C KD - Reservation § 30 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Fårdala.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-12-09 § 112.pdf
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf

6 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E

Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner
2. Detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 25 oktober 2017 förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Efter detaljplanen var utsänd på granskning har planområdet delats upp. Bostadskvarter E med cirka 80 lägenheter tillsammans med angränsande gata och torg går här vidare i planprocessen. Planhandlingen har justerats för att avse aktuellt planområde. Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 7-28 november 2017. Under granskningstiden inkom 18 yttranden. Dessa avsåg bland annat att bostäder kom nära boendes lägenhet, positivt med mer service. Länsstyrelsen önskade vidare utredning av vatten och dagvatten, andra instansers yttrande avsåg reglering av byggnadshöjd, grönytor, miljöpåverkan, elnätsstationer och förtydliganden i planhandlingarna.

Synpunkter som inte tillgodoses är bland annat att stoppa planarbetet, sänka byggnadshöjder, ge ekologisk kompensation, fler parkeringsplatser för besökande, bullerbestämmelser och fler elnätstationer.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Ur ett barnperspektiv kan fler bostäder bidra till ökad trygghet genom ökad närvaro i området. Vägområdet breddas för att inrymma gångbanor och en cykelbana, vilket även bidrar till trygga skolvägar.

Detaljplanen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad inom kvartersmark.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige besluta att 1. Detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner och 2. Detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 33.docx.pdf
SD - Reservation § 33 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E och § 34
Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget, kvarter E.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Granängstorget kvarter E.pdf
Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E Antagande.pdf
Plankarta Detaljplan för Granängstorget kv E Antagande_FOKUS-A1-L.pdf
Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Detaljplan Granängstorget kvarter E, Plankarta (under utarbetande).pdf
Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E.pdf
Tjänsteskrivelse Granänstorget, kvarter E detaljplan.pdf

7 Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget, kvarter E

Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Tyresö Bostäder AB för detaljplanen Granängstorget, kvarter E. Exploatören ska uppföra 80 lägenheter ovanpå befintligt parkeringshus. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 34.pdf
SD - Reservation § 33 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E och § 34
Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget, kvarter E.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal granängstorget kvarter E.pdf
Exploateringsavtal Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 1.1 Plankarta Detaljplan för Granängstorget kvarter E Antagande.pdf
Bilaga 1.2 Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E_Antagande.pdf
Bilaga 1.3 Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E 20201216.pdf
Bilaga 6 Anvisning för inmätning.pdf

8 Svar på motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0162 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag. Syftet med att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman är att bevaka att barnkonventionen genomsyrar alla kommunens verksamheter samt att erbjuda barn och unga en företrädare i enskilda fall. Motionärerna föreslår att en lokal barnombudsman ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som denne kan ge direkt stöd och råd till barn och vårdnadshavare. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 42.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf

9 Svar på motion om att revidera kommunens översiktsplan

Diarienummer 2020/KS 0182 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen om att revidera kommunens översiktsplan att revidera kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda bostäder per år till hälften samt att tillhörande strategiplaner ska revideras. Motionen uttrycker att Tyresö kommunen har en för hög tillväxt gällande bostäder.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 196.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 42.pdf
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf

10 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

11 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.

Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

12 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

13 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras. Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun. En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

14 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej
signerad.pdf

15 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

16 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf

§26 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Två nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

Anki Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om huruvida arbetet i kommunstyrelsens utskott bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) besvarar frågan.

Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) angående vinkelhuset i äldreboendet Björkbacken. Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kostnadseffektivitet i utskottsarbetet.pdf
Fråga från Peter Freij (M) till ordf i äldre- och omsorgsnämnden Tony Thorén (L) om vinkelhuset i äldreboendet Björkbacken.pdf

§27 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Interpellation från sammanträdet den 28 januari
Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om KRAV-certifiering av kommunens kök. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) lämnar ett skriftligt svar (bilaga). Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Jannice Rockstroh (S), Mikael Ordenius (MP), Lilian Nylinder (MP) och Mathias Tegnér (S) yttrar sig.

Interpellation som lämnats in till sammanträdet
Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende. Anita Mattsson (S) överlämnar interpellationen till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. Interpellationen bordläggs och besvaras vid kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) om KRAV-certifiering.pdf
Svar från Anita Mattsson (S) på interpellation om KRAV-certifiering av kommunens kök.pdf
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående Björkbackens äldreboende.pdf

§28 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§29 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Avsägelserna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Ingvar Olsson (S)
Nämndeman vid Nacka Tingsrätt

Vendela Magnell (M)
Nämndeman vid Nacka Tingsrätt

Satu Goldbech (M)
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

§30 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer 2020/KS 0334 41

Kommunfullmäktiges beslut
1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 655,1 mnkr totalt.
2. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.
4. Sammanträdet ajourneras i tio minuter.

Reservation
Anna Steele (C) lämnar en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Under de senaste två åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021. För att kunna organisera en skola för årskurs F-6 med två paralleller behöver en paviljong sättas upp med plats för undervisning av två klasser. Utöver dessa två klassrum har den politiska ledningen även en ambition att skapa utrymme för att inrymma tal- och språkklasser på skolan. Förvaltningen bedömer att det därför finns behov av totalt fyra klassrum samt grupprum i paviljongen. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Paviljong med plats för 4 klassrum inkl. inventarier vid Fårdala skola anläggs till en investeringskostnad om 5,1 mnkr, godkänns. Investeringen läggs in i investeringsprogrammet för 2021 under rubriken BUN anläggningar och lokaler. Det innebär att 2021 års investeringsram uppgår till 132,4 mnkr för BUN anläggningar och lokaler och 683,7 mnkr totalt.
2. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola för 2021 kan antingen finansieras inom ramen för medelsreserv som kommunstyrelsen beslutar om, eller inom grundskolans ram. Beslut om finansieringslösning ska fattas senast i samband med inflyttning i paviljongen.
3. De extra driftskostnader som uppstår för verksamhetsområde grundskola ska beaktas i budgetarbetet inför 2022.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L), Jeanette Hellmark (M), Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD), Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att totalbeloppet för investeringsramen i sista meningen i beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut korrigeras från 683,7 mnkr till 655,1 mnkr. Efter kommunstyrelsens hantering av ärendet har kommunens ekonomistab upptäckt att totalbeloppet för investeringsramen är felaktigt återgiven. Handläggaren för ärendet har i misstag utgått ifrån 2022- års total i investeringsprogrammet istället för totalen i 2021-års investeringsprogram. Det korrigerade beloppet har inte bäring för det aktuella investeringsbeslutet i sak och samtliga övriga belopp är korrekt återgivna.

Anita Mattsson (S), Åsa de Mander (L), Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jeanette Hellmark (M), Anna Steele (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller korrigeringsyrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i tio minuter och ställer frågan om fullmäktige bifaller förslaget. Fullmäktige bifaller förslaget och sammanträdet ajourneras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 30.pdf
M,C KD - Reservation § 30 Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppförande av paviljonger vid Fårdala skola.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Fårdala.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-12-09 § 112.pdf
Reservation § 112 Centerpartiet.pdf
Reservation § 112 Moderaterna.pdf

§31 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E

Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner
2. Detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2021-02-02 § 33 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav den 25 oktober 2017 förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Efter detaljplanen var utsänd på granskning har planområdet delats upp. Bostadskvarter E med cirka 80 lägenheter tillsammans med angränsande gata och torg går här vidare i planprocessen. Planhandlingen har justerats för att avse aktuellt planområde. Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 7-28 november 2017. Under granskningstiden inkom 18 yttranden. Dessa avsåg bland annat att bostäder kom nära boendes lägenhet, positivt med mer service. Länsstyrelsen önskade vidare utredning av vatten och dagvatten, andra instansers yttrande avsåg reglering av byggnadshöjd, grönytor, miljöpåverkan, elnätsstationer och förtydliganden i planhandlingarna.

Synpunkter som inte tillgodoses är bland annat att stoppa planarbetet, sänka byggnadshöjder, ge ekologisk kompensation, fler parkeringsplatser för besökande, bullerbestämmelser och fler elnätstationer.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts. Ur ett barnperspektiv kan fler bostäder bidra till ökad trygghet genom ökad närvaro i området. Vägområdet breddas för att inrymma gångbanor och en cykelbana, vilket även bidrar till trygga skolvägar.

Detaljplanen bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad inom kvartersmark.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige besluta att 1. Detaljplanen för Granängstorget delas upp i flera detaljplaner och 2. Detaljplan för Granängstorget, kvarter E antas.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V), Anna Steele (C) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Anna Steele (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller beslutspunkt 1 i
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige bifaller beslutspunkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om
kommunfullmäktige avslår beslutspunkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Anders Wickberg (SD). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 33.docx.pdf
SD - Reservation § 33 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E och § 34
Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget, kvarter E.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Granängstorget kvarter E.pdf
Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E Antagande.pdf
Plankarta Detaljplan för Granängstorget kv E Antagande_FOKUS-A1-L.pdf
Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Detaljplan Granängstorget kvarter E, Plankarta (under utarbetande).pdf
Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E.pdf
Tjänsteskrivelse Granänstorget, kvarter E detaljplan.pdf

§32 Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget, kvarter E

Diarienummer 2015/ KSM0336.214

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anders Wickberg (SD) hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen
2021-02-02 § 34 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Tyresö Bostäder AB för detaljplanen Granängstorget, kvarter E. Exploatören ska uppföra 80 lägenheter ovanpå befintligt parkeringshus. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö bostäder AB godkänns samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD), Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L) och Anna Steele (C) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Ajda Asgari (MP), Mats Lindblom (L) och Anna Steele (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut enligt yrkande från Anders Wickberg (SD).

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 34.pdf
SD - Reservation § 33 Detaljplan för Granängstorget, kvarter E och § 34
Exploateringsavtal med TYBO för Granängstorget, kvarter E.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse exploateringsavtal granängstorget kvarter E.pdf
Exploateringsavtal Granängstorget kvarter E.pdf
Signerat exploateringsavtal, Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 1.1 Plankarta Detaljplan för Granängstorget kvarter E Antagande.pdf
Bilaga 1.2 Planbeskrivning Granängstorget, kvarter E_Antagande.pdf
Bilaga 1.3 Granskningsutlåtande Granängstorget.pdf
Bilaga 2 - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram Granängstorget kvarter E.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning Granängstorget Kvarter E 20201216.pdf
Bilaga 6 Anvisning för inmätning.pdf

§33 Svar på motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0162 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
2. Sammanträdet ajourneras i tio minuter.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig för de tjänstgörande vänsterpartistiska ledamöternas räkning med hänvisning till den egna motionen.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag. Syftet med att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman är att bevaka att barnkonventionen genomsyrar alla kommunens verksamheter samt att erbjuda barn och unga en företrädare i enskilda fall. Motionärerna föreslår att en lokal barnombudsman ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som denne kan ge direkt stöd och råd till barn och vårdnadshavare. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yttrande
Lena Hallberg (V), Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Ajda Asgari (MP), Anders Wickberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Ajda Asgari (MP) och
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.

Lena Hallberg (V) yrkar bifall till motionen.

Anki Svensson (M) yrkar att sammanträdet ajourneras i tio minuter efter att ärendet klubbats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Lena Hallberg (V).

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens ställer frågan om fullmäktige bifaller yrkandet om att sammanträdet ajourneras i tio minuter och finner att fullmäktige bifaller det.
Sammanträdet ajourneras i tio minuter.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-02-02 § 42.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-01-20 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf

§34 Svar på motion om att revidera kommunens översiktsplan

Diarienummer 2020/KS 0182 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) föreslår i motionen om att revidera kommunens översiktsplan att revidera kommunens nuvarande bostadsmål på 300 nybyggda bostäder per år till hälften samt att tillhörande strategiplaner ska revideras. Motionen uttrycker att Tyresö kommunen har en för hög tillväxt gällande bostäder.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yttrande
Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD), Fredrik Bergkuist (M), Mathias Tegnér (S), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S), Anders Wickberg (SD), Peter Freij (M) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Mathias Tegnér (S), Mikael Ordenius (MP), Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Ulf Perbo (KD), Fredrik Bergkuist (M), Anders Wickberg (SD) och Peter Freij (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Anki  Svensson (M) med flera. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll, votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 196.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 42.pdf
Motion om att revidera kommunens översiktsplan (M).pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-02-18 § 34.pdf

§35 Svar på motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Diarienummer 2020/KS 0042 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M), Jeanette Hellmark (M) och Fredrik Bergqvist (M) i Tyresö kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningarnas underlag i ärendet är framtagna med fokus på barnets rättigheter.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att:
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att i det pågående arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkludera en handlingsplan med konkreta åtgärder för verksamheterna att förhålla sig till. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 17.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 117.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-09-29 §83.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Reservation från M och C.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar från förvaltningen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-30 GVN §52.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 52 § 52 Skriftlig reservation M (2).pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 52 § 52 Ersättaryttrande V.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Svar på motion om hedersrelaterat våld.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på motion hedersrelaterat våld.pdf
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M).pdf

§36 Svar på motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som

Diarienummer 2020/KS 0164 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.

Motionen remitterades till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 18.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 118.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-29 (2020-10-29 GVN §62).pdf
GVN § 62 Ersättaryttrande V.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012 (2).pdf
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i
gymnasieskolan.pdf
GVN § 62 Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

§37 Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna

Diarienummer 2020/KS 0138 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnder för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, i de fall de saknar ordinarie- eller ersättarplatser i dessa. Motionen framhåller att insynsplatser skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en bättre insyn i nämnder och kommunstyrelsens beslutsprocesser.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 19.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 120.pdf
Motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och nämnderna.pdf

§38 Svar på motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Diarienummer 2020/KS 0221 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson från Moderaterna 2020-08-24 till kommunfullmäktige om att:
- En trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete genomförs och snarast presenteras för kommunstyrelsen.
- Den brottsförebyggande policyn revideras. Kommunen ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete och i samverkan med andra aktörer för att öka tryggheten och minska dess skadeverkningar genom att:
- Tydliggöra det gemensamma ansvaret för att minska brottslighet och öka tryggheten i Tyresö kommun.
- Sprida kunskap om förebyggande arbete så att fler kan vidta rätt åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Tyresö kommun. En årsredovisning av kommunens brottsförebyggande arbete delgavs kommunstyrelsen i december 2019 och det arbetet fortgår även framgent om än i mindre skala på grund av rådande Coronapandemi. Årsredovisningen bifogas till svar på motionen.

Det som inte kunnat genomföras under 2020 är trafiksäkerhetsdag, tonårsresan, kampanjer på fysiska platser samt föreläsningar för allmänheten och skolpersonal. Ingen anordnat trygghetsinventering har genomförts under 2020, däremot har det åtgärdats mycket från trygghetsinventeringen i Granängsringen vintern 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 20.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 119.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion utvärdera Tyresö kommuns
brottsförebyggande arbete.pdf
Årsberättelse 2019 Brottsförebyggande arbete.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf

§39 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter. Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 21.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej signerad.pdf

§40 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 22.docx
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 56.pdf
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

§41 Motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun

Diarienummer 2020/KS 0140 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD), Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska inrätta en klädpolicy i Tyresö kommun som innebär att kommunens anställda ska ha neutrala kläder fria från synliga religiösa, filosofiska eller politiska symboler, plagg eller tecken. Sverigedemokraterna stödjer sitt förslag på den EU-dom som kom i mars 2017 och som slog fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära religiöst laddade symboler på arbetsplatsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.

Yrkande
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Melzén (L) yrkar att ärendet bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bordlägga ärendet och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 23.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 121.pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Bilaga - Barnsrättsprövning motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf
Motion om att införa en neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun (SD).pdf
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Tyresö kommun.pdf