Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-02-03

Sammanträde 2022-02-03

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Återtagna motionen avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

Avskrivning av motion
Motion om revidering av översiktsplanen (diarienummer 2020/KS 0137). Motionärerna Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) har meddelat att de väljer att återta motionen. Kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Gerd Dufberg (M)
ny ledamot efter Dick Bengtson (M)
Lilian Edberg (M)
ny ersättare efter Gerd Dufberg (M)
Agneta Hansson (L)
ny ledamot efter Thomas Sundblad (L)
Margareta Ternstedt (L)
ny ersättare efter Agneta Hansson (L)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Bjarne Vifell (SD)
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Ronnie Norén (SD)
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Margareta Baxén (M)
ledamot i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Henrik Mellström (SD)
ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Bjarne Vifell (SD)
Per Carlberg (SD)
ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Ronnie Norén (SD)
Peter Freij (M)
ny ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn efter Dick Bengtson (M)

5 Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3

Diarienummer KSM 2021-1264

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för Bäverbäcken etapp 2.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 6.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 64.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse mark och genomförandeavtal avseende hotell inom del av fastigheten Bävern 3.pdf
Mark- och genomförandeavtal Bävern 3 (signerat).pdf
Utkast mark- och genomförandeavtal del av Bävern 3.pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 - Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 5 Etableringsyta.pdf
Bilaga 6 Inmätningshänvisning.pdf

6 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5

Diarienummer KSM 2021-526

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende fastigheterna Bävern 4 och 5. Inom fastigheterna planeras tre bostadshus med ca 140 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen och exploatörerna i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt 7 213 500 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 7.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 65.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5 (signerat).pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 Överenskommelse om fastighetsreglering Bävern 4 och 5.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning, Bäverbäcken Bilaga, Rev A.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6 Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 7 - Inmätningsanvisning.pdf

7 Antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 2

Diarienummer KSM-2021-852-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Detaljplan för Bäverbäcken etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 140 lägenheter i flerbostadshus samt en hotell- och konferensanläggning. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018. Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar tre flerfamiljshus och hotell- och konferensanläggning söder om Bäverbäcksvägen samt allmän plats för Bäverbäcksvägen och del av Tyresövägen. Detaljplan för bostäder norr om Bäverbäcksvägen planeras antas i senare skede.

Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktörerna. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bäverbäcken etapp 2.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 8.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 66.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Kvalitetsprogram för Magnolia.pdf
Kvalitetsprogram för Tyresö stadshotell.pdf
Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Plankarta för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Dagvattenutredning allmän plats WRS 2020-09-03.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark WRS 2021-11-03.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
PM Geoteknik Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik Sigma 2019-08-24.pdf
Riskutredning Prevecon 2021-09-08.pdf
Trafikbullerutredning Acad 2017-06-14 rev. 2021-11-25.pdf

8 Ny skola vid Njupkärr

Diarienummer 2021/BUN 0110 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun behöver skapa fler platser i grundskolan under kommande planperiod. Centrumutredningen som genomfördes under 2019 och 2020 visade på att möjligheter finns att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolfastigheter för att på så sätt nyttja redan ianspråktagen mark. För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslogs att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler skulle byggas. En större skola där Njupkärrs skola ligger i dag och en större skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på fastigheter där det finns möjligheter att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa dagens och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Kommunstyrelsen har den 11 januari 2022 § 8 beslutat att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
3. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
7. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025,
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 11.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-01-11 § 11.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-15 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse Ny skola vid Njupkärr.pdf
Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3. Funktionsprogram skolor Tyresö kommun.pdf

9 Brottsförebyggande styrdokument

Diarienummer 2021/KS 0294 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Idag finns många olika styrdokument som berör området trygghet och brottsförebyggande arbete och en översyn av dessa har gjorts.
Styrdokument där man visar på helheten ger en tydlig och bra bild av hur metoder och insatser samspelar med varandra.

Förslaget är att Alkohol- och drogpolicyn samt Brottsförebyggande policyn avslutas och innehållet från dessa två lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse brottsförebyggande styrdokument 2021 KS.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 140.pdf

10 Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2021/KS 0276 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 5 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till ett minsta antal ledamöter utifrån antalet röstberättigade. Enligt kommunallagen 5 kap. 6 § ska vid tillämpningen av 5 § antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. För kommuner med över 36 000 röstberättigade ska det vara minst 61 ledamöter i fullmäktige. Tyresö kommun hade den 1 mars 2021 36 554 kommunalt röstberättigade i kommunen. Det innebär att kommunen har passerat en gräns enligt kommunallagen 5 kap. 5 § och att antalet ledamöter i kommunfullmäktige måste utökas från 51 till 61 inför kommande mandatperiod.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse antal ledamöter och ersättare.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 141.pdf

11 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2021/KS 0335 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 8 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har 3 motioner passerat beredningstiden på ett år, Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen, Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen samt Motion - Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet. Tidsplanen för respektive motion redovisas i tjänsteskrivelsen. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 143.pdf
Redovisning av pågående och bifallna motioner 2021.pdf

12 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0340 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 22.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 144.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag 2021.pdf

13 Motion om gemensam distribution av personvalsedlar

Diarienummer 2021/KS 0201 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om gemensam distribution av personvalsedlar. Motionärerna beskriver i motionen att många partier, framför allt de mindre, har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid. Detta orsakar en tidspress som resulterar i stress för den som kör bil mellan de olika vallokalerna. Genom en gemensam distributions av personvalsedlar menar motionärerna att det innebär miljövinster, en säkrare trafiksituation och samma förutsättningar för både små och stora partier. Ytterst menar motionärerna att det är en demokratifråga. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar.
Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 24.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse motion om gemensam distribution av personvalsedlar.pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

14 Motion om att förbjuda valaffischering

Diarienummer 2021/KS 0143 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson, Henrik Mellström och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda valaffischering. Motionärerna för i motionen fram att valaffischer blir nedrivna och förstörda innan budskapet kommer ut till väljarna och att nedrivna affischer leder till nedskräpning. Sverigedemokraterna i Tyresö har beslutat att inte sätta upp valaffischer i det kommande valet och hoppas att samtliga partier i Tyresö kommun kan ställa sig bakom att inga partier affischerar i kommande val. Motionärerna förslår också att Tyresö kommun utreder möjligheterna till att investera i digitala anslagstavlor där partierna ges möjlighet att annonsera sina budskap under valrörelsen. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder valaffischering på allmän plats samt att kommunfullmäktige ger valnämnden och kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till digitala anslagstavlor enligt motionens intentioner.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 25.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse motion om att förbjuda valaffischering.pdf
Motion om att förbjuda valaffischering (SD).pdf

15 Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler

Diarienummer 2021/KS 0142 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokalerna. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det finns en tradition att de politiska partierna står utanför vallokalerna och delar ut valsedlar vilket motionärerna menar att väljare kan uppleva som påträngande eller ett sätt att påverka väljarna i deras val. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder all politisk påverkan utanför vallokalerna.
Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 26.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse motion om politisk påverkan utanför vallokaler.pdf
Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler (SD).pdf

§1 Anmälan och besvarande av frågor

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Tre nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Anki Svensson (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kulturhus och en interpellation till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om IOP-avtal med Tyresö Tjej-och Kvinnojour.

Interpellationerna bordläggs och besvaras vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation från Anki Svensson (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om målet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om IOP-avtal med Tjej-och kvinnojouren.pdf
Interpellation från Inger Gemicioglu (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående kulturhus i Tyresö.pdf

§3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Den återtagna motionen avskrivs.

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Återtagande av motion
Motion om revidering av översiktsplanen (diarienummer 2020/KS 0137). Motionärerna Per Carlberg (SD) och Anders Wickberg (SD) har meddelat att de väljer att återta motionen. Kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen.

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen gällande Tyresö bostäder AB noteras och överlämnas till bolaget.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Gerd Dufberg (M)
ny ledamot efter Dick Bengtson (M)
Lilian Edberg (M)
ny ersättare efter Gerd Dufberg (M)
Agneta Hansson (L)
ny ledamot efter Thomas Sundblad (L)
Margareta Ternstedt (L)
ny ersättare efter Agneta Hansson (L)
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Ida Antonsson (M)
ledamot i Tyresö Bostäder AB
Bjarne Vifell (SD)
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Ronnie Norén (SD)
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Margareta Baxén (M)
ledamot i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Jorge Obligado (V)
ersättare i valnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Henrik Mellström (SD)
ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Bjarne Vifell (SD)
Per Carlberg (SD)
ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Ronnie Norén (SD)
Peter Freij (M)
ny ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn efter Dick Bengtson (M)
Tina Rosén (V)
ny ersättare i valnämnden efter Jorge Obligado (V)
Dragan Boban (S)
ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden
Katharina Rath (C)
nuvarande ersättare i barn-och utbildningsnämnden, föreslås som ledamot i nämnden
Richard Norin (C)
nuvarande ledamot i barn-och utbildningsnämnden, föreslås som ersättare i nämnden

§5 Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3

Diarienummer KSM 2021-1264

Kommunfullmäktiges beslut
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för Bäverbäcken etapp 2.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Mark- och genomförandeavtal för hotell- och konferensanläggning inom del av fastigheten Bävern 3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Bjarne Vifell (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 6.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 64.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse mark och genomförandeavtal avseende hotell inom del av fastigheten Bävern 3.pdf
Mark- och genomförandeavtal Bävern 3 (signerat).pdf
Utkast mark- och genomförandeavtal del av Bävern 3.pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 - Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 5 Etableringsyta.pdf
Bilaga 6 Inmätningshänvisning.pdf

§6 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5

Diarienummer KSM 2021-526

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende fastigheterna Bävern 4 och 5. Inom fastigheterna planeras tre bostadshus med ca 140 lägenheter. Syftet med exploateringsavtalet är att reglera marköverlåtelser, ekonomiska frågor och ansvarsförhållanden mellan kommunen och exploatörerna i samband med genomförandet av detaljplanen. Exploatörerna ska enligt avtalet erlägga ett exploateringsbidrag till kommunen om totalt 7 213 500 kronor för utbyggnad av allmän plats.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Bjarne Vifell (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 7.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 65.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5.pdf
Exploateringsavtal Bävern 4 och 5 (signerat).pdf
Bilaga 1 Förslag till detaljplan.pdf
Bilaga 2 Överenskommelse om fastighetsreglering Bävern 4 och 5.pdf
Bilaga 3 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 4 Trafikbullerutredning, Bäverbäcken + Bilaga, Rev A.pdf
Bilaga 5 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6 Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 7 - Inmätningsanvisning.pdf

§7 Antagande av detaljplan för Bäverbäcken etapp 2

Diarienummer KSM-2021-852-214

Kommunfullmäktiges beslut
* Detaljplan för Bäverbäcken etapp 2 antas.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till skriftlig reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.

Beskrivning av ärendet
Syftet med aktuell detaljplaneetapp är att möjliggöra uppförandet av cirka 140 lägenheter i flerbostadshus samt en hotell- och konferensanläggning. Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.

Förslaget var på ett första samråd, för de östra delarna samt hotell, under september - oktober 2015. Förslaget var sedan på ett andra samråd, för hela Bäverbäckenområdet, i september 2017. Plangranskning för hela området hölls under perioden 25 september - 16 oktober 2018. Under granskningen inkom 33 yttranden. Dessa avsåg främst den ökade exploateringen och trafiken samt önskemål om kompletterande utredningar och planhandlingar gällande buller, risker, geoteknik och dagvatten. De synpunkter som inte tillgodoses är önskemål om minskad exploatering.

Till antagandet har planområdet delats upp i tre etapper. Denna detaljplan omfattar tre flerfamiljshus och hotell- och konferensanläggning söder om Bäverbäcksvägen samt allmän plats för Bäverbäcksvägen och del av Tyresövägen. Detaljplan för bostäder norr om Bäverbäcksvägen planeras antas i senare skede.
Detaljplanens genomförande anses inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts som visar att planförslaget tar hänsyn till barns hälsa och säkerhet.

Planarbetet finansieras genom planavtal med byggaktörerna. Kommunen får kostnader för utbyggnad och ombyggnad av allmän plats, vilket delvis bekostas av exploatörerna och regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagen utveckling är lämplig utifrån angivet syfte och översiktsplanens intensioner och därmed kan antas.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bäverbäcken etapp 2.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Bjarne Vifell (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Lindblom (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 8.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 66.pdf
Skriftlig reservation (L) stadsbyggnadsutskottet 2021-12-20 §§ 64-66.pdf
Tjänsteskrivelse för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Barnprövning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Granskningsutlåtande för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Kvalitetsprogram för Magnolia.pdf
Kvalitetsprogram för Tyresö stadshotell.pdf
Planbeskrivning för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Plankarta för Bäverbäcken etapp 2.pdf
Dagvattenutredning allmän plats WRS 2020-09-03.pdf
Dagvattenutredning kvartersmark WRS 2021-11-03.pdf
Gröna strategier - Norra Tyresö Centrum Ekologigruppen 2015-04-10.pdf
Parkeringsstrategi för Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun 2014-05-12.pdf
PM Geoteknik Sigma 2018-04-16.pdf
Tillägg till PM Geoteknik Sigma 2019-08-24.pdf
Riskutredning Prevecon 2021-09-08.pdf
Trafikbullerutredning Acad 2017-06-14 rev. 2021-11-25.pdf

§8 Ny skola vid Njupkärr

Diarienummer 2021/BUN 0110 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.

Särskilt yttrande
Bjarne Vifell (SD) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i kommunstyrelsen 2022-01-11 § 11.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun behöver skapa fler platser i grundskolan under kommande planperiod. Centrumutredningen som genomfördes under 2019 och 2020 visade på att möjligheter finns att utöka och omdisponera kapaciteten vid befintliga skolfastigheter för att på så sätt nyttja redan ianspråktagen mark. För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslogs att två nya skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler skulle byggas. En större skola där Njupkärrs skola ligger i dag och en större skola där Stimmets skola ligger idag. Båda skolorna är byggda på fastigheter där det finns möjligheter att bygga större skolor samt genom effektivt markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda skolorna är slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa dagens och framtidens krav på bra och funktionella skolor.

Kommunstyrelsen har den 11 januari 2022 § 8 beslutat att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra byggnation av grundskola vid Njupkärr enligt förstudiens rekommenderade förslag.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra ombyggnad av förskolans kök samt ny angöring till skola och förskola enligt förstudiens rekommenderade förslag.
3. Budget för ombyggnad av kök i förskolan Galaxen samt ny angöring till skola och förskola, enligt rekommenderat alternativ, godkänns och läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra och inventarier, för grundskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift.
5. Behov av utökad budgetram för driftskostnader, enligt bilaga 1, avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för förskola ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs och tas i drift.
6. Tilläggsanslag avseende kostnader för rivning av befintliga byggnader enligt bilaga 1 ska beaktas i kommunplaneprocessen inför budgetåret då rivning genomförs.
7. Tilläggsanslag avseende projektkostnader för fastighetsreglering, detaljplanering och markarbeten ska beaktas i kommunplaneprocessen för åren 2023-2025,
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Genomförandet av nybyggnation av grundskola vid Njupkärr finansieras genom befintligt anslag i investeringsprogrammet.
2. Genomförandet av ombyggnad av kök i förskolan Galaxen godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.
3. Genomförandet av infrastruktur och ny gemensam angöring till skola och förskola godkänns och budget läggs in i investeringsprogrammet vid nästa beslutstillfälle.

Yttrande
Klara Watmani (S) adjungerad, Tina Rosén (V), Maria Alves Persson (S), Åsa de Mander (L), Anki Svensson (M), Bjarne Vifell (SD) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Tina Rosén (V), Maria Alves Persson (S), Åsa de Mander (L), Anki Svensson (M), Bjarne Vifell (SD) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 11.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-01-11 § 11.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-15 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse Ny skola vid Njupkärr.pdf
Förstudierapport Njupkärrs skola.pdf
Bilaga 2. Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3. Funktionsprogram skolor Tyresö kommun.pdf

§9 Brottsförebyggande styrdokument

Diarienummer 2021/KS 0294 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beskrivning av ärendet
Idag finns många olika styrdokument som berör området trygghet och brottsförebyggande arbete och en översyn av dessa har gjorts.
Styrdokument där man visar på helheten ger en tydlig och bra bild av hur metoder och insatser samspelar med varandra.

Förslaget är att Alkohol- och drogpolicyn samt Brottsförebyggande policyn avslutas och innehållet från dessa två lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2023-2026

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Alkohol- och drogpolicy Dnr 2010/KS 0396 upphör.
2. Brottsförebyggande policy 2015-2018 Dnr 2015/KS 0239 upphör.
3. Innehåll från ovan nämnda policyer lyfts in i Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2023-2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse brottsförebyggande styrdokument 2021 KS.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 140.pdf

§10 Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026

Diarienummer 2021/KS 0276 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 5 § bestämmer fullmäktige hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till ett minsta antal ledamöter utifrån antalet röstberättigade. Enligt kommunallagen 5 kap. 6 § ska vid tillämpningen av 5 § antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. För kommuner med över 36 000 röstberättigade ska det vara minst 61 ledamöter i fullmäktige. Tyresö kommun hade den 1 mars 2021 36 554 kommunalt röstberättigade i kommunen. Det innebär att kommunen har passerat en gräns enligt kommunallagen 5 kap. 5 § och att antalet ledamöter i kommunfullmäktige måste utökas från 51 till 61 inför kommande mandatperiod.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till 61 ledamöter.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 fastställs till det högsta antal som kommunallagen medger.
3. De ekonomiska konsekvenserna av utökningen ska beaktas inom budgetarbetet inför 2023, och en ramhöjning ska tillfalla VO 19 politisk verksamhet.

Yttrande
Mikael Ordenius (MP) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Mikael Ordenius (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 17.pdf
Tjänsteskrivelse antal ledamöter och ersättare.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 141.pdf

§11 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Diarienummer 2021/KS 0335 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. För närvarande finns 8 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har 3 motioner passerat beredningstiden på ett år, Motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen, Motion om åtgärder för att minska buller och avgaser på Tyresövägen samt Motion - Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet. Tidsplanen för respektive motion redovisas i tjänsteskrivelsen. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Yttrande
Gunilla Andersson (V) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 143.pdf
Redovisning av pågående och bifallna motioner 2021.pdf

§12 Redovisning av pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0340 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras kl. 19:00-19:10.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i tio minuter. Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 22.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-12-20 § 144.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående uppdrag 2021.pdf

§13 Motion om gemensam distribution av personvalsedlar

Diarienummer 2021/KS 0201 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Henrik Mellström och Jörgen Nilsson från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om gemensam distribution av personvalsedlar. Motionärerna beskriver i motionen att många partier, framför allt de mindre, har svårt att få ut sina personvalsedlar i tid. Detta orsakar en tidspress som resulterar i stress för den som kör bil mellan de olika vallokalerna. Genom en gemensam distributions av personvalsedlar menar motionärerna att det innebär miljövinster, en säkrare trafiksituation och samma förutsättningar för både små och stora partier. Ytterst menar motionärerna att det är en demokratifråga. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige ger valnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en gemensam distribution av personvalsedlar.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttrande
Per Carlberg (SD), Mari Schaub-Iggström (S) adjungerad, Martin Nilsson (S), Ulf Perbo (KD), Niklas Wennergren (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Martin Nilsson (S), Niklas Wennergren (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 24.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse motion om gemensam distribution av personvalsedlar.pdf
Motion om gemensam distribution av personvalsedlar (SD).pdf

§14 Motion om att förbjuda valaffischering

Diarienummer 2021/KS 0143 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson, Henrik Mellström och Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda valaffischering. Motionärerna för i motionen fram att valaffischer blir nedrivna och förstörda innan budskapet kommer ut till väljarna och att nedrivna affischer leder till nedskräpning. Sverigedemokraterna i Tyresö har beslutat att inte sätta upp valaffischer i det kommande valet och hoppas att samtliga partier i Tyresö kommun kan ställa sig bakom att inga partier affischerar i kommande val. Motionärerna förslår också att Tyresö kommun utreder möjligheterna till att investera i digitala anslagstavlor där partierna ges möjlighet att annonsera sina budskap under valrörelsen. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder valaffischering på allmän plats samt att kommunfullmäktige ger valnämnden och kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till digitala anslagstavlor enligt motionens intentioner.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttrande
Bjarne Vifell (SD), Mari Schaub-Iggström (S) adjungerad, Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till motionen.
Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 25.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse motion om att förbjuda valaffischering.pdf
Motion om att förbjuda valaffischering (SD).pdf

§15 Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler

Diarienummer 2021/KS 0142 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Anders Wickberg, Johan Carlsson och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokalerna. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte får förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det finns en tradition att de politiska partierna står utanför vallokalerna och delar ut valsedlar vilket motionärerna menar att väljare kan uppleva som påträngande eller ett sätt att påverka väljarna i deras val. Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige förbjuder all politisk påverkan utanför vallokalerna.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttrande
Johan Carlsson (SD), Mari Schaub-Iggström (S) adjungerad, Per Carlberg (SD), Martin Nilsson (S), Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S), Jerry Svensson (S), Mats Fält (M), Lilian Nylinder (MP) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Johan Carlsson (SD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Susann Ronström (S), Jerry Svensson (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-01-11 § 26.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2021-12-06 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse motion om politisk påverkan utanför vallokaler.pdf
Motion om att förbjuda all politisk påverkan utanför vallokaler (SD).pdf