Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-11-14

Sammanträde 2006-11-14

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

2 Strategi- och budgetplan 2007*

3 Detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) – beslut om utställning

4 Markanvisningstävling för Strandängarna

5 Motion om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolverksamhet*

Mötesinformation

 

§1 Kommunstyrelsen 2006-2010

Dnr 06/Ks 178 102

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 2 november 2006 utsett följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till kommunstyrelsen.

Ledamöter:

(m) Berit Assarsson

(m) Mats Fält

(m) Hans Lindberg

(m) Lilian Edberg

(m) Fredrik Saweståhl

(fp) Mats Larsson

(c) Jenny Magnusson

(kd) Leif Kennerberg

(s) Anders Bergérus

(s) Susann Ronström

(s) Kristjan Vaigur

(s) Marita Bertilsson

(s) Mathias Tegnér

Ersättare:

(m) Christina Hinnas

(m) Martin Huusmann

(m) Kerstin Bergsman

(m) Peder Holmström

(fp) Anna SteeleKarlström

(fp) Margareta Ternstedt

(fp) Jan Larsson

(c) Bengt Bergström

(s) Lennart Jönsson

(s) Sara Albornoz

(s) Thomas Henriksson

(v) Inger Gemicioglu

(mp) Marie Åkesdotter

Ordförande:

(m) Berit Assarsson

1:e vice ordförande:

(fp) Mats Larsson

2:e vice ordförande

(s) Anders Bergérus

§2 Strategi- och budgetplan 2007

Dnr 06/KS 067 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Utdebiteringen för 2007 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

  2. Kommungemensamma mål i avsnitt 5 fastställs

  3. De mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7 fastställs

  4. Driftbudget för 2007 enligt bilagorna 1 och 2 fastställs

  5. Investeringsbudget för 2007 enligt bilaga 3 fastställs

  6. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2007 enligt bilagorna 4 och 5 fastställs

  7. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

  8. Förslaget till KELP för perioden 2007–2009 godkänns

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemokraternas budgetförslag (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), inte hade deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt.

_______

Ärendebeskrivning

För andra året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

Den gemensamma grunden för alla styrelser och nämnders arbete är en gemensam vision, tre utvecklingsområden, fyra grundläggande förhållningssätt och kommungemensamma mål inom fyra sektorer.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Omvärldsanalys

· Strategier

· Mål

· Budget

· Organisation, personal och ekonomi

· Uppföljning och utvärdering

Ordförandeutlåtande

Den budget som de fyra borgerliga allianspartierna föreslår för 2007 är den starkaste på många år, ja t o m decennier, om man ser till det budgeterade resultatet om 30 miljoner kronor. Det uppfyller lagens krav på långsiktig ekonomisk hållbarhet och vad detta innebär för Tyresös del enligt beslut i kommunfullmäktige.

Efter ett antal år med sjunkande och därefter stagnerande skatteintäkter stiger nu åter dessa. Detta i kombination med ett kontinuerligt arbete för att effektivisera verksamheten och pressa kostnader gör att vi både klarar ett önskvärt resultat och har utrymme för ett antal förbättringar i verksamheterna. De satsningar vi föreslår för 2007 och som vi särskilt vill lyfta fram finns beskrivna i allianspartiernas förord till budgeten och jag hänvisar här till det.

Vi har en omfattande avtalsrörelse framför oss. Beroende på utfallet av den kan ytterligare resurser behövas för personalkostnader. Det finns inga reserver för detta i budgeten. Det finns i princip heller inga reserver för andra oförutsedda kostnader.

Vi har haft ett par år med stora investeringar och investeringsbehovet är stort även de närmaste åren. Vi föreslår investeringar på sammanlagt 167 miljoner kronor netto för 2007. Det betyder att vi har ett lånebehov på 62 miljoner kronor för nästa år, förutsatt att alla nu pågående och nya investeringar slutförs under året. Dock vet vi av erfarenhet att så inte brukar bli fallet. Jag bedömer därför att lånebehovet kommer att bli mindre än nämnda belopp.

Trots avsaknaden av reserver och att skatteintäkterna inte räcker för att finansiera investeringarna utan nyupplåning föreslår vi inom majoriteten oförändrad skatt för 2007. Vår målsättning är dock att sänka kommunalskatten under denna mandatperiod.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer majoritetens budgetförslag mot socialdemokraternas budgetförslag, och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med majoritetens budgetförslag.

§3 Detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) - beslut om utställning

Dnr 04/KSM 0078 214

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) ställs ut för granskning.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt. Inger Gemicioglu (v) hänvisar till partiets reservation i planberedningen den 26 april 2006 (se bilaga).

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt. Se bilagda ersättaryttrande.

______

Ärendebeskrivning

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av en lägre sammanhållen bebyggelse som kan utgöras av kedje-, gränd-, rad-, och parhus i högst två våningar. Förslaget möjliggör högst ca 20 bostäder med tillhörande garage, gästparkering, och sophus inom fastigheten Kumla 3:1130. Planförslaget innebär även en upprustning av det kommunägda strandområdet till en naturlig park med lekplats, brygga för fågelskådning och sittplatser för att förbättra allmänhetens tillgång till stranden.

Förslaget har varit på samråd under tiden 17 maj till och med 14 juni 2006. Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Efter samrådstiden inkom ytterligare 2 yttranden. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens kommentarer i bilagda samrådsredogörelse.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) ställs ut för granskning.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart ska uppföras i ett plan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Anders Bergérus (s-gruppen). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§4 Markanvisningstävling för Strandängarna

Dnr 06/KSM 0628 269

Kommunstyrelsens beslut

- Besqab (bidrag nr 4) utses som vinnare i markanvisningstävling av område för flerbostadshus i Strandängarna.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget att utse bidrag nr 16 (Index Estate AB) till vinnare i markanvisningstävlingen.

Särskilt yttrande

Mats Larsson (fp) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v), om de hade haft rösträtt, hade yrkat att ingen vinnare utses i tävlingen (se bilagda ersättaryttranden).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Anders Bergérus (s-gruppen) anser att antalet lägenheter i Besqabs förslag inte bör minskas från 302 till 237 stycken.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun inbjöd våren 2006 till tävling om markanvisning av område för flerbostadshus i Strandängarna inom Tyresö Strand. Vid anbudstidens utgång hade 17 tävlingsförslag kommit in.

Varje tävlande har fått tillfälle att göra en presentation av sitt förslag inför ledamöter i kommunstyrelsen och planberedningen, samt kommunens arbetsgrupp för utvärderingen. Därefter har förslagen varit utställda för allmänheten i en lokal i Tyresö centrum. Utställningen har varit bemannad och besökande har kunnat lämna synpunkter. Utställningen har besökts av totalt ca 5000 personer. Allmänhetens synpunkter finns samlade och tillgängliga på stadsbyggnadskontoret och vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunen har haft en arbetsgrupp för utvärderingen med uppdrag att ta fram underlag till kommunstyrelsens beslut om vilket av förslagen som ska väljas ut för genomförande och motiv för detta. Till stöd i utvärderingsarbetet har arbetsgruppen anlitat några arkitekter med erfarenhet av deltagande i liknande tävlingar.

Under utställningstiden har kommunens arbetsgrupp gått igenom och utvärderat förslagen mot de i tävlingsprogrammet uppställda målen och allmänna bedömningsgrunder för attraktivt boende. Arbetsgruppen föreslår att Besqab (bidrag 4) utses som vinnare av markanvisningstävlingen och att kommunen därmed även tecknar markanvisningsavtal med Besqab för genomförande av förslaget efter de justeringar och förändringar av förslaget som kan behöva göras till följd av det kommande detaljplanearbetet.

Ordförandeutlåtande

Intresset för markanvisningstävlingen för ett nytt bostadsområde vid Strandängarna har varit glädjande stort. Ett stort antal tävlande har lämnat in väl genomarbetade förslag, som det lagts ner mycket resurser på. Intresset från allmänheten under utställningstiden har också varit mycket stort.

Tyresö Strands Mark- och Tomtägareföreningar har varit djupt engagerade och följt tävlingsprocessen från start. En avsiktsförklaring finns mellan kommunen och föreningarna angående intentionerna för utbyggnaden av Strandängarna, där inriktning för den kommande planeringen och arbetssätt beskrivs. Engagemanget från fastighetsägarna i området har varit uppskattat och värdefullt. Från kommunens sida har vi varit noga med att leva upp till intentionerna i avsiktsförklaringen. Inriktningen för planeringen enligt avsiktsförklaringen finns i sin helhet med i tävlingsprogrammet.

En av kommunledningen utsedd arbetsgrupp för utvärdering av tävlingsförslagen har mycket noggrant gått igenom samtliga tävlingsförslag. De har arbetat tillsammans med en konsult med erfarenhet från liknande tävlingar. Dessutom har en extern expertgrupp med utomstående arkitekter anlitats till stöd för arbetsgruppens utvärdering. Därefter har tre förslag bedömts som mest intressanta. Arbetsgruppen föreslår att ett av dem, Besqabs förslag (nr 4), utses som vinnare.

Det är viktigt att framhålla att arbetsgruppens utvärdering strikt har följt tävlingsprogrammet med angivet huvudsyfte för tävlingen, utformningsmålen etc. Förslag som inte ansetts följa tävlingsprogrammet i olika delar har sållats bort. Här finns flera i och för sig mycket attraktiva förslag. Andra har valts bort av andra, olika anledningar.

Efter att vid ett flertal tillfällen ha gått igenom de olika förslagen tillsammans med tjänstemännen och efter diskussioner i våra partigrupper och inom majoriteten är vi överens om att föreslå kommunstyrelsen att utse Besqabs förslag som vinnare.

Jag vill slutligen framhålla att vi inom majoriteten ser ett fortsatt gott samarbete med representanter för fastighetsägarna i området under den kommande detaljplaneprocessen som värdefullt och önskvärt.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att förslag nr 16 (Index Estate AB) utses som vinnare i markanvisningstävlingen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att yrkandet från Anders Bergérus (s-gruppen) har avslagits. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§5 Motion om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolsverksamhet

Dnr 06/KS 058 500

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet utgår.

_______

§6 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:68 Aktuellt om skola och barnomsorg 2006

2006:69 Budgetpropositionen för år 2007

2006:70 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009

Övriga meddelanden

Uppsala Universitet

- Politiska partier också i framtiden

Sveriges kommuner och landsting

- Aktuellt om skola och barnomsorg 2006

Handikappförbunden

Inbjudan till seminarium

- Genombrott för mänskliga rättigheter

Huddinge kommun

- Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund

med anledning av att Ekerö kommun ansökt om medlemskap

Södertörns brandförsvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll 2006- 10-13

Respect Europe

- Inbjudan – Internationellt- Hur bygger och utvecklar man hållbara städer?

Tyresö kommun

- Sammanträdesprotokoll för Agenda 21 och folkhälsa 2006-08-30

- Sammanträdesprotokoll – Kommunala pensionärsrådet

Stockholms stad stadsledningskontoret

- Angående Business Arena Stockholm AB i likvidation

Sala Ida

- Kommunalt Partnerskap

Christer Adolfsson

- Brev om trottoar på Lindalsvägen (bilaga)

Kommunstyrelsens ordförande

- Fortsatt trafik med busslinje 815X i Tyresö – brev till SL m.fl. (bilaga)

Näringsdepartementet

- Uppdrag att utse förhandlingsman om Stockholms infrastruktur (bilaga)