Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-09-25

Sammanträde 2007-09-25

Datum
Klockan
Plats

155 Kommunchefens rapport - september 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

156 Delårsbokslut och helårsprognos för 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2007 godkänns

- Redovisning av helårsbokslut godkänns

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2007 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

157 Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och teknikberedning gav den 20 januari 1999 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.1 november 2006 gav Kommunstyrelsens planberedning stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för ett utökat planområde vid Pelles väg.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 18 juni 2007 – 1 augusti 2007. Under utställningstiden har tre synpunkter inkommit.

158 Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för varvsområdet, etapp 9 a. I planprogrammet anges att de kommunägda ”varvstomterna” planeras för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Detaljplanen syftar till att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus.

Programsamråd har genomförts under november/december 2005. Ett informationsmöte hölls i kommunhuset den 8 november 2005. Förslag till samråd har genomförts under november/december 2006 samt tre kvartalsmöten. Den formella utställningen har varit under maj/juni 2007. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

159 Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Aktuellt planförslag ingår som en av de första detaljplaneetapperna i planprogrammet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Etappen omfattar simhallen, isrinken och park- och vägområden. Det finns behov av att kunna ersätta den starkt nedslitna simhallen med en ny byggnad och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. För att möjliggöra detta krävs dels en större byggrätt och dels en bättre fungerade anslutning mot Bollmoravägen. Planförslaget omfattar en del av de infrastrukturförändringar som i planprogrammet har bedömts som nödvändiga för centrums omdaning och trafiksituation. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppgift att upprätta en detaljplan för området. I planuppdraget ingår att planlägga området för idrottsändamål och möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen med ny infart till Simvägen.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2 maj till och med 28 maj 2007. Synpunkterna finns sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse.

160 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tele2 Sverige AB angående basstation vid Tyresö vattentorn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat arrendeavtal med Tele2 Sverige AB.

- Stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ärendebeskrivning
UMTS - tredje generationens mobilsystem (3G) håller på att byggas ut i hela Sverige. UMTS ska bli ett trådlöst internet med högre överföringshastighet än GSM och NMT. Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Tele2 för upplåtelse av utrymme för en basstation (teknikbod + antenner) vid vattentornet.

I avtalet regleras bland annat följande:
- Arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning
- Arrendeavgiften är 50 000 kronor per år
- Tele2 ska placera ut antenner samt teknikbod i direkt anslutning till vattentornet
- Tele2 ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärden

161 Trollbäckens IP, nybyggnad av ishall

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förändrad kostnad för nybyggnad av ishall noteras

Ärendebeskrivning
I budget 2007 finns 17000 tkr avsatta för det aktuella byggprojektet. För att kunna genomföra projektet krävs ett tillskott av medel på 8000 tkr. Projektet kommer att bli klart under första kvartalet 2008. Ishallen kommer att vara så pass klar att verksamheten kan starta i december 2007.

162 Bildande av kommunalförbund för myndighetsutövning avseende miljö- och hälsoskyddstillsyn tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner, förslag till förbundsordning, m.m.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ska ingå som medlem i ”Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund”

- Bifogat förslag till förbundsordning godkänns

- Till ledamot för Tyresö kommun i interimsdirektionen utses Berit Assarsson och till ersättare utses Mats Larsson

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner bildar ett kommunalförbund för myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddstillsynen från och med 1 januari 2008. Syftet med förbundet är att skapa mervärde och effektivisera verksamheterna. Med detta menas att hitta lösningar som bidrar till att de kommunala tjänsterna kan levereras till en lägre kostnad och/eller med högre kvalitet.

Ärendets beredning
Kommunstyrelsen fattade i april 2006 (KS § 51/2006) beslut om att arbeta för en väsentlig utökning av samarbetet mellan Södertörnskommunerna inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. I februari 2007 (KS § 64/2007) tillstyrkte kommunstyrelsen förslaget om ett gemensamt kommunalförbund för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Ett förslag till förbundsordning har tagits fram i samarbete mellan kommunerna.

Frågan om kommunalförbund är behandlad i central samverkansgrupp 19/4-06, 20/2-07, 18/4-07, 22/5-07 och 21/8-07. En MBL 11-förhandling hölls 27/8-07.

163 Upphandling av ny badanläggning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Upphandling inleds i enlighet med det redovisade annonsunderlaget

Ärendebeskrivning
Förberedelser pågår för att få till stånd en ny badanläggning i Tyresö genom extern finansiering. Upphandlingen kommer att inledas med en så kallad konkurrenspräglad dialog. Detta möjliggör en tidig dialog mellan den offentliga parten och ett antal utvalda leverantörer där olika lösningar diskuteras på ett mer förutsättningslöst sätt än i en vanlig upphandling. Efter dialogerna lämnas slutgiltiga anbud.

164 Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Utvecklingsprogrammet för Södertörn antas

Ärendebeskrivning
Kommunerna på Södertörn har gemensamt utarbetat ett utvecklingsprogram för regionen. Syftet med programmet är att identifiera gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. Utvecklingsprogrammet ska stärka området och visa upp Södertörn som en betydelsefull aktör. Programmet omfattar tre huvudsakliga områden; olikhet och mångfald, näringsliv och högskola samt infrastruktur.

165 SCB:s medborgarundersökning våren 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Enkätundersökningens resultat noteras.

Ärendebeskrivning
SCB genomförde under våren 2007 en enkätundersökning för att ta reda på medborgarnas uppfattning om ett antal faktorer på det kommunala området.

I föreliggande sammanställning redovisas en jämförelse av resultaten mellan de olika Södertörnskommunerna.

166 Serviceundersökning 2007. Företagares uppfattning om Tyresö kommuns service

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Enkätundersökningens resultat noteras.

Ärendebeskrivning
Stockholms stads Utrednings- och Statistikontor har under våren tillsammans med SCB genomfört en undersökning om vad företagare anser om Tyresö kommuns service. I föreliggande material redovisas en sammanfattning av resultatet av undersökningen.

167 Sammanträden för ks och kf 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2008 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2008 antas enligt förslaget nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2008.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)
29 januari 14 februari

26 februari 27 mars

25 mars 17 april

29 april 15 maj

27 maj 12 juni

17 juni -

26 augusti 11 september

30 september 16 oktober

28 oktober (budget) 13 november (budget)

25 november 11 december

16 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 19:00 (kommunfullmäktige13 november inleds dock kl. 15:00).

168 Kommunens inriktning vid löneöversyn för kommunal 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Inriktningen för löneöversyn fastställs

- Tidplanen noteras

Ärendebeskrivning
Lönebildningen i Tyresö kommun bygger på de centrala avtalens innehåll där lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Ett viktigt mål med löneöversyn 2008 är att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer i Tyresö kommun. Ett annat prioriterat mål är att lyfta fram dem som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter.

Ärendets beredning
Inriktningsdokument och tidplan har utarbetats av personalkontoret. Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2007-09-11.

169 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2007:39 Munvård för äldre och funktionshindrade – gemensamt ansvar för kommuner och landsting

2007:40 Timbelopp för LASS år 2008

2007:41 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:42 Förenklad hantering av medborgarförslag

2007:43 Preliminär LSS-utjämning år 2008 – prognos 2

Diverse meddelanden

Sveriges kommuner och landsting
Rapporten Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner
Sveriges kommuner och landsting
Seminarium Lekmannarevisor i kommunalt företag
Kommunakuten AB
Juridik för kommunägda företag
Folkets parlament
Information om folkets parlament
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 070925.pdf (79 kb)
Mötesinformation

 

§155 Kommunchefens rapport - september 2007

Dnr 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§156 Delårsbokslut och helårsprognos för 2007

Dnr 07/KS 139 049

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2007 godkänns

- Redovisning av helårsbokslut godkänns

______

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2007 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.


§157 Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om antagande

Dnr 06/KSM 0980

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) antas

______

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) och Mats Larsson (fp) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens plan- och teknikberedning gav den 20 januari 1999 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.1 november 2006 gav Kommunstyrelsens planberedning stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för ett utökat planområde vid Pelles väg.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 18 juni 2007 – 1 augusti 2007. Under utställningstiden har tre synpunkter inkommit.


§158 Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) – beslut om antagande

Dnr 05/KSM 0234

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) antas

______

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) hänvisar till lämnat yttrande vid planberedningen i november 2006 och att hon om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för varvsområdet, etapp 9 a. I planprogrammet anges att de kommunägda ”varvstomterna” planeras för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Detaljplanen syftar till att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus.

Programsamråd har genomförts under november/december 2005. Ett informationsmöte hölls i kommunhuset den 8 november 2005. Förslag till samråd har genomförts under november/december 2006 samt tre kvartalsmöten. Den formella utställningen har varit under maj/juni 2007. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.


§159 Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum - beslut om utställning

Dnr 07/KSM 0335

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för simhall och evenemangshall i Tyresö centrum ställs ut för granskning

______

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) och Mats Larsson (fp) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Aktuellt planförslag ingår som en av de första detaljplaneetapperna i planprogrammet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Etappen omfattar simhallen, isrinken och park- och vägområden. Det finns behov av att kunna ersätta den starkt nedslitna simhallen med en ny byggnad och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. För att möjliggöra detta krävs dels en större byggrätt och dels en bättre fungerade anslutning mot Bollmoravägen. Planförslaget omfattar en del av de infrastrukturförändringar som i planprogrammet har bedömts som nödvändiga för centrums omdaning och trafiksituation. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppgift att upprätta en detaljplan för området. I planuppdraget ingår att planlägga området för idrottsändamål och möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen med ny infart till Simvägen.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2 maj till och med 28 maj 2007. Synpunkterna finns sammanställda och bemötta i en samrådsredogörelse.


§160 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tele2 Sverige AB angående basstation vid Tyresö vattentorn

Dnr 07/KSM 0616

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner bifogat arrendeavtal med Tele2 Sverige AB.

- Stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

______

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag.

Ärendebeskrivning

UMTS - tredje generationens mobilsystem (3G) håller på att byggas ut i hela Sverige. UMTS ska bli ett trådlöst internet med högre överföringshastighet än GSM och NMT. Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Tele2 för upplåtelse av utrymme för en basstation (teknikbod + antenner) vid vattentornet.

I avtalet regleras bland annat följande:

- Arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning

- Arrendeavgiften är 50 000 kronor per år

- Tele2 ska placera ut antenner samt teknikbod i direkt anslutning till vattentornet

- Tele2 ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärden


§161 Trollbäckens IP, nybyggnad av ishall

Dnr 07/KSM 0434

Kommunstyrelsens beslut

- Förändrad kostnad för nybyggnad av ishall noteras

______

Ärendebeskrivning

I budget 2007 finns 17000 tkr avsatta för det aktuella byggprojektet. För att kunna genomföra projektet krävs ett tillskott av medel på 8000 tkr. Projektet kommer att bli klart under första kvartalet 2008. Ishallen kommer att vara så pass klar att verksamheten kan starta i december 2007.

§162 Bildande av kommunalförbund för myndighetsutövning avseende miljö- och hälsoskyddstillsyn tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner, förslag till förbundsordning, m.m.

Dnr 07/KS 162 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun ska ingå som medlem i ”Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund”

- Bifogat förslag till förbundsordning godkänns

- Till ledamot för Tyresö kommun i interimsdirektionen utses Berit Assarsson och till ersättare utses Mats Larsson

______

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt, hade yrkat bifall.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner bildar ett kommunalförbund för myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddstillsynen från och med 1 januari 2008. Syftet med förbundet är att skapa mervärde och effektivisera verksamheterna. Med detta menas att hitta lösningar som bidrar till att de kommunala tjänsterna kan levereras till en lägre kostnad och/eller med högre kvalitet.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen fattade i april 2006 (KS § 51/2006) beslut om att arbeta för en väsentlig utökning av samarbetet mellan Södertörnskommunerna inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. I februari 2007 (KS § 64/2007) tillstyrkte kommunstyrelsen förslaget om ett gemensamt kommunalförbund för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Ett förslag till förbundsordning har tagits fram i samarbete mellan kommunerna.

Frågan om kommunalförbund är behandlad i central samverkansgrupp 19/4-06, 20/2-07, 18/4-07, 22/5-07 och 21/8-07. En MBL 11-förhandling hölls 27/8-07.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall.

§163 Upphandling av ny badanläggning

Dnr 07/KS 158 069

Kommunstyrelsens beslut

- Upphandling inleds i enlighet med det redovisade annonsunderlaget

______

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Förberedelser pågår för att få till stånd en ny badanläggning i Tyresö genom extern finansiering. Upphandlingen kommer att inledas med en så kallad konkurrenspräglad dialog. Detta möjliggör en tidig dialog mellan den offentliga parten och ett antal utvalda leverantörer där olika lösningar diskuteras på ett mer förutsättningslöst sätt än i en vanlig upphandling. Efter dialogerna lämnas slutgiltiga anbud.

Ordförandeförslag

Upphandling inleds i enlighet med det redovisade förslaget.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att rubriken grundkrav kompletteras med krav på anställningsvillkor motsvarande gällande kollektivavtal.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§164 Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn

Dnr 07/KS 163 106

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn godkänns

______

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Ärendebeskrivning

Kommunerna på Södertörn har gemensamt utarbetat ett utvecklingsprogram för regionen. Syftet med programmet är att identifiera gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. Utvecklingsprogrammet ska stärka området och visa upp Södertörn som en betydelsefull aktör. Programmet omfattar tre huvudsakliga områden; olikhet och mångfald, näringsliv och högskola samt infrastruktur.

Utvecklingprogrammet har sänts ut på remiss för synpunkter innan beslut fattas om antagande i de enskillda kommunerna.

§165 SCB:s medborgarundersökning våren 2007

Dnr 07/KS 141 019

Kommunstyrelsens beslut

- Enkätundersökningens resultat noteras.

______

Ärendebeskrivning

SCB genomförde under våren 2007 en enkätundersökning för att ta reda på medborgarnas uppfattning om ett antal faktorer på det kommunala området.

I föreliggande sammanställning redovisas en jämförelse av resultaten mellan de olika Södertörnskommunerna.


§166 Serviceundersökning 2007. Företagares uppfattning om Tyresö kommuns service

Dnr 07/KS 161 019

Kommunstyrelsens beslut

- Enkätundersökningens resultat noteras.

______

Ärendebeskrivning

Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor har under våren tillsammans med SCB genomfört en undersökning om vad företagare anser om Tyresö kommuns service. I föreliggande material redovisas en sammanfattning av resultatet av undersökningen.

§167 Sammanträden för ks och kf 2008

Dnr 07/KS 160 006

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2008 antas enligt förslaget nedan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2008 antas enligt förslaget nedan.

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2008.

Kommunstyrelsen (tisdagar) Kommunfullmäktige (torsdagar)

29 januari 14 februari

26 februari 27 mars

25 mars 17 april

29 april 15 maj

27 maj 12 juni

17 juni -

26 augusti 11 september

30 september 16 oktober

28 oktober (budget) 13 november (budget)

25 november 11 december

16 december (reserv) -

Kommunstyrelsens sammanträden inleds kl. 18:30 och kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 19:00 (kommunfullmäktige13 november inleds dock kl. 15:00).

§168 Kommunens inriktning vid löneöversyn för kommunal 2008

Dnr 07/KS 159 024

Kommunstyrelsens beslut

- Inriktningen för löneöversyn fastställs

- Tidplanen noteras

______

Ärendebeskrivning

Lönebildningen i Tyresö kommun bygger på de centrala avtalens innehåll där lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Ett viktigt mål med löneöversyn 2008 är att säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer i Tyresö kommun. Ett annat prioriterat mål är att lyfta fram dem som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter.

Ärendets beredning

Inriktningsdokument och tidplan har utarbetats av personalkontoret. Ärendet behandlades i förhandlingsdelegationen 2007-09-11.

§169 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2007:39 Munvård för äldre och funktionshindrade – gemensamt ansvar för kommuner och landsting

2007:40 Timbelopp för LASS år 2008

2007:41 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:42 Förenklad hantering av medborgarförslag

2007:43 Preliminär LSS-utjämning år 2008 – prognos 2

Diverse meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

Rapporten Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner

Sveriges kommuner och landsting

Seminarium Lekmannarevisor i kommunalt företag

Kommunakuten AB

Juridik för kommunägda företag

Folkets parlament