Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-05-27

Sammanträde 2008-05-27

Datum
Klockan
Plats

67 Kommunchefens rapport – maj 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

68 Månadsuppföljning april 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april 2008.

69 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 utbyggnadsområdet – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 och den 6 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för utbyggnadsområdet och en detaljplanen för grönområdet med normalt förfarande.

Planen innebär att strandskyddet upphävs på delar av planområdet och att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 21 synpunkter.

70 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 grönområdet – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 15 synpunkter.

71 Justering av exploateringsavtal för Strandängarna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att godkänna bifogat förslag till justering av exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB avseende utbyggnaden av Strandängarna

- Att ge kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2007 ett exploateringsavtal med Besqab Projekt och fastigheter AB rörande utbyggnaden av bostadsområdet Strandängarna.

Eftersom detaljplaneläggningen dragit ut på tiden har det uppstått behov av att justera avtalet.

Följande justeringar har gjorts:

· Datum för när köpeskilling samt exploateringsbidrag börjar indexuppräknas ändras från 2006-07-01 – 2009-01-01

· Kommunen bekostar flytten av befintlig pumpstation vid Strandallén

72 Detaljplan för Näsby udde, område för park – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Näsby udde antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav 2006-11-29 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Kumla 3:1264.

Planens syfte är att ändra markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål på Näsby udde, samt att göra markområdet tillgängligt för allmänheten.

Förslaget var ute på samråd under tiden 11 november 2007 – 20 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Planförslaget var utställt för granskning under tiden 18 mars 2008 – 15 april 2008. Under utställningstiden inkom 9 skrivelser.

73 Detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Orrnäset - Breviksvägen - ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för etapp 5, området Orrnäset – Breviksvägen, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Planens syfte är att anpassa området Orrnäset – Breviksvägen för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnader av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt större byggrätter och möjlighet till styckning av stora fastigheter.

Förslaget var ute på samråd under tiden 1 juni 2006 – 26 juni 2006. Under samrådstiden inkom 18 skrivelser, ytterliggare en inkom efter samrådstidens utgång. Under tiden 25 oktober 2007 - 8 november 2007 hölls ett extra samråd. Under denna tid inkom en skrivelse.

74 Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan - ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
Gudöbroleden trafikeras idag av cirka 17 000 fordon per dygn. Genom att anlägga en cirkulationsplats beräknas trafikflödet förbi Alléplan förbättras samtidigt som ett minskat antal stopp ger mindre luftföroreningar.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 17 mars 2008 – 11 april 2008. Under samrådstiden inkom 9 yttranden samt två efter samrådstidens utgång.

75 Detaljplan fördelning av gatukostnader för Inre Brevik, etapp 1 – beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan fördelning av gatukostnader för inre Brevik, etapp 1 ställs ut för granskning

Ärendebeskrivning
I samband med upprättande av nya detaljplaner i Östra Tyresö har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna för kostnadsfördelningen i förslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 13 november 2007 – 11 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Ytterliggare två yttranden inkom efter samrådstidens utgång.

76 Tyresö kommuns näringslivsarbete – förslag till förändringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige fastställer de sju strategiska momenten som beskrivs i kommunens näringslivsstrategi:

1. Uttryck viljan
2. Skaffa kunskaperna
3. Samverka regionalt
4. Ta regeringsgreppet
5. Bjud upp till dans
6. Nätverka för mervärde
7. Utveckla myndighetsrollen

- Kommunstyrelsen tilldelas ansvar för kommunens övergripande näringslivspolitik, att utveckla, näringslivsstrategin samt att utveckla servicen gentemot näringslivet

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunchefen får i uppdrag att organisera en central näringslivsfunktion direkt under sig

- Kommunchefen får i uppdrag att skriva en ny bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB med inriktningen att bolaget är ett renodlat mark- och fastighetsbolag med särskilt uppdrag att vårda kommunens kulturbyggnader

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har som mål för 2008 att utveckla näringslivspolitiken. Med detta som grund och med anledning av förestående personalförändringar samt kommunens vidgade ansvar för kulturbyggnader har två uppdrag lämnats för att dels se över ansvarsförhållandena för kommunens näringslivsarbete och dels se över kommunens turism- och besöksverksamhet.

Förslag lämnas om att vidga kommunstyrelsens ansvar för näringslivspolitiken och servicen till näringslivet, renodla Tyresö Näringslivsbolag AB:s uppdrag samt ge kultur- och fritidsnämnden och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ansvara för kommunens turism- och besökverksamhet.

Som bilagor till ärendet finns:

- Översyn av Tyresö kommuns näringslivsarbete 22 februari 2008- Roger Johansson Strategi och Ledarskap AB

- Tyresö kommuns utredning kring den organisatoriska placeringen av frågor som rör turism och besöksnäring

77 Ekonomiska regler för resultatenheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Föreliggande regler godkänns och ersätter tidigare gällande regler för resultatenheter

Ärendebeskrivning
Regler för resultatenheter har under årens lopp diskuterats, modifierats och förtydligats. Det finns därför ett behov av att i ett dokument samla de regler som ska gälla fortsättningsvis.

Det förslag som redovisas skiljer sig från hittills gällande regler i huvudsak genom att det läggs ett större ansvar på nämnderna att utforma tillämpningsregler för sina resultatenheter och att ingripa när ekonomisk obalans befaras för någon resultatenhet.

78 Försäljning av fastigheten Idegranen 1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Försäljning av fastigheten Idegranen 1 tillstyrks enligt vad som framgår i bilagor från Tyresö bostäder AB

Ärendebeskrivning
De boende på Idegransgången har sedan tidigare bildat en bostadsrättsförening, brf Idegranen. Styrelsen i brf idegranen har gjort en framställan om att förvärva fastigheten av Tyresö bostäder. Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Idegranen att förvärva fastigheten för 70 mkr under förutsättning att försäljningen godkänns i kommunfullmäktige. Brf Idegranen har på köpstämman den 23 april 2008 accepterat erbjudandet med 91 procents majoritet.

79 Nya tillämpningsföreskrifter för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa (maxtaxa)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxa med tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden också fattar beslut om ett sådant förslag

Ärendebeskrivning
En utökning av omsorgstiden från 15 timmar till 20 timmar per vecka är en önskan från många föräldrar som idag är föräldralediga eller arbetslösa och endast har rätt till 15 timmars omsorgstid. Utökningen av omsorgstiden innebär därför att antalet ”dispenser” med begäran om utökad tid kommer att minska.

80 Ansvarsförhållande för särskoleverksamheten i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Att följande ordning gäller från och med 2009-01-01

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för särgymnasiet och särvux

- Förvaltningscheferna på barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar inför sina nämnder för att det finns en helhetssyn på särskolans verksamhet inklusive gymnasiesärskolan och särvux

Ärendebeskrivning
En ny nämnds- och förvaltningsorganisation infördes den 1 januari 2007.
Där behöll Barn- och utbildningsnämnden det politiska ansvaret för gymnasiesärskolan och vuxensärskolan. Ett av skälen var att nämnden inom sin förvaltning hade en särskild organisation för särskolan med en enhetschef. Denna organisation har nu ändrats och med anledning av detta lämnas förslag på förändrad ansvarsfördelning för nämnderna

81 Miljöbil som personalbil

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun erbjuder tillsvidareanställd personal i Tyresö kommun och Tyresö bostäder personalbil, enligt vad som framgår i föreliggande utredning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för att erbjuda tillsvidareanställd personal inom Tyresö kommun och Tyresö bostäder så kallade personalbilar. Systemet bygger på möjligheten för anställda att köpa/leasa miljöklassade bilar inom ramen för upphandlade leverantörer och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag.

Ärendets beredning
Ärendet behandlades i Förhandlingsdelegationen 2008-04-09 och i Centrala samverkansgruppen 2008-04-28.

82 Motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2007 än 2008 kräver en ny budget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget.

Ärendets beredning
Motionen behandlades i Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23. Med Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande som grund föreslår nämnden att motionen ska avslås.

83 Motion om inrättande av kommunal barnombudsman

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om inrättande av en kommunal barnombudsman i Tyresö.

Ärendets beredning
Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-12-17. Med hänvisning till förvaltningens tjänsteyttrande föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen ska avslås.

Motionen behandlades i socialnämnden 2008-02-20. Nämnden föreslår att motionen avslås med bakgrund av den satsning på barn och unga som redan vidtagits inom socialtjänsten och den nya tjänsten som kvalitetsinspektör.

84 Motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i vår kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i kommunen. I motionen föreslås att kommunen ska erbjuda alla 6-9 elever och gymnasieelever att se filmen ”En obekväm sanning” följt av en diskussion.

Ärendets beredning
Motionen remitterades till tekniska kontoret och barn- och utbildningsnämnden för beredning.

I yttrande från 071025 svarade tekniska kontoret att den förslagna filmvisningen kunde vara motiverad för att öka medvetenheten kring klimatfrågan.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen 2008-03-19. I underlaget fanns tekniska kontorets yttrande samt tjänsteyttrande från barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt beslut att motionen avslås med hänvisning till att skolorna själva lägger upp sitt arbete kring klimatfrågan enligt kursplanerna och på det sätt som rektor finner lämpligt.

85 Motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världsnaturfondens fiskguide

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1 och 2 bifalls

- Att-satserna 3 och 4 avslås

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v) och Elisabeth Hedlund (v) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världsnaturfondens fiskguide.

Ärendets beredning
Motionen remitterades till tekniska kontoret för beredning. Tekniska kontoret och centralköket har besvarat motionen.

86 Delegationsbeslut om nyupplåning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

Ärendebeskrivning
Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

87 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:26 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting
- Intern kontroll för förtoendevalda, inbjudan till inspirationsdag

Sveriges kommuner och landsting
- Arbetsmiljöansvar i kommuner och landsting

Kommek
- Inbjudan till KOMMEK 2008

Vadstena forum
- Inbjudan till symposium

Sveriges riksdag
- Brev angående kommittédirektiv (Dir 2008:16)

Erik Almling
- E-post till kommunstyrelsen

Ekonomikontoret
- Ny administrativ rutin för investeringar
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080527.pdf (81 kb)
Mötesinformation

 

§67 Kommunchefens rapport – maj 2008

Dnr 08/KS 032 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§68 Månadsuppföljning april 2008

Dnr 08/KS 075 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för april 2008.


§69 Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 utbyggnadsområdet – beslut om antagande

Dnr 03/KSM 0904

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 1 antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 och den 6 november 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för utbyggnadsområdet och en detaljplanen för grönområdet med normalt förfarande.

Planen innebär att strandskyddet upphävs på delar av planområdet och att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra cirka 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 48 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 21 synpunkter.

§70 Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 grönområdet – beslut om antagande

Dnr 07/KSM 0342

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Strandängarna, etapp 2 antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar samma ersättaryttranden som vid § 69 (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 november 2003 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostadsområdet med normalt planförfarande. Den 6 november 2006 kompletterades uppdraget med att även gälla detaljplanen för grönområdet.

Detaljplanens syfte är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla grönområdet till en ny havsnära mötesplats med servering och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas till vara. En ny småbåtshamn anläggs i området för att erbjuda fler kommuninnevånare båtplats. Strandbadet flyttas och rustas upp.

Planförslaget innebär att mark kan komma att tas i anspråk för att bli allmän plats. För planens MKB har en särskild sammanställning gjorts enligt 6 kap 16 § miljöbalken.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 maj 2007 – 21 juni 2007. Under samrådstiden inkom 33 synpunkter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3 mars 2008 – 4 april 2008. Under utställningstiden inkom 19 synpunkter.

                     


§71 Justering av exploateringsavtal för Strandängarna

Dnr 07/KSM 0447

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att godkänna bifogat förslag till justering av exploateringsavtal med Besqab Projekt och Fastigheter AB avseende utbyggnaden av Strandängarna

- Att ge kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige godkände 2007 ett exploateringsavtal med Besqab Projekt och fastigheter AB rörande utbyggnaden av bostadsområdet Strandängarna.

Eftersom detaljplaneläggningen dragit ut på tiden har det uppstått behov av att justera avtalet.

Följande justeringar har gjorts:

· Datum för när köpeskilling samt exploateringsbidrag börjar indexuppräknas ändras från 2006-07-01 – 2009-01-01

· Kommunen bekostar flytten av befintlig pumpstation vid Strandallén


§72 Detaljplan för Näsby udde, område för park – beslut om antagande

Dnr 06/KSM 1024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Näsby udde antas

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav 2006-11-29 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Kumla 3:1264.

Planens syfte är att ändra markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål på Näsby udde, samt att göra markområdet tillgängligt för allmänheten.

Förslaget var ute på samråd under tiden 11 november 2007 – 20 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Planförslaget var utställt för granskning under tiden 18 mars 2008 – 15 april 2008. Under utställningstiden inkom 9 skrivelser.

                     


§73 Detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen – beslut om utställning

Dnr 05/KSM 0313

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för Orrnäset - Breviksvägen - ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Som ett led i planläggningen av Östra Tyresö fick miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för etapp 5, området Orrnäset – Breviksvägen, enligt den fördjupade översiktsplanens intentioner.

Planens syfte är att anpassa området Orrnäset – Breviksvägen för permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar bland annat utbyggnader av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt större byggrätter och möjlighet till styckning av stora fastigheter.

Förslaget var ute på samråd under tiden 1 juni 2006 – 26 juni 2006. Under samrådstiden inkom 18 skrivelser, ytterliggare en inkom efter samrådstidens utgång. Under tiden 25 oktober 2007 - 8 november 2007 hölls ett extra samråd. Under denna tid inkom en skrivelse.

                     


§74 Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan – beslut om utställning

Dnr 07/KSM 0751

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för cirkulationsplats vid Alléplan - ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

Gudöbroleden trafikeras idag av cirka 17 000 fordon per dygn. Genom att anlägga en cirkulationsplats beräknas trafikflödet förbi Alléplan förbättras samtidigt som ett minskat antal stopp ger mindre luftföroreningar.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 17 mars 2008 – 11 april 2008. Under samrådstiden inkom 9 yttranden samt två efter samrådstidens utgång.

                     


§75 Fördelning av gatukostnader för Inre Brevik, etapp 1 – beslut om utställning

Dnr 04/KSM 0388

Kommunstyrelsens beslut

- Fördelning av gatukostnader för inre Brevik, etapp 1 ställs ut för granskning

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av nya detaljplaner i Östra Tyresö har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsprinciperna för kostnadsfördelningen i förslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 13 november 2007 – 11 januari 2008. Under samrådstiden inkom 15 skrivelser. Ytterliggare två yttranden inkom efter samrådstidens utgång.

                     


§76 Tyresö kommuns näringslivsarbete – förslag till förändringar

Dnr 08/KS 058 140

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

                     

- Kommunfullmäktige fastställer de sju strategiska momenten för kommunens näringslivsstrategi:

1. Uttryck viljan

2. Skaffa kunskaperna

3. Samverka regionalt

4. Ta regeringsgreppet

5. Bjud upp till dans

6. Nätverka för mervärde

7. Utveckla myndighetsrollen

- Kommunstyrelsen tilldelas ansvar för kommunens övergripande näringslivspolitik, att utveckla, näringslivsstrategin samt att utveckla servicen gentemot näringslivet

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunchefen får i uppdrag att organisera en central näringslivsfunktion direkt under sig

- Kommunchefen får i uppdrag att skriva en ny bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB med inriktningen att bolaget är ett renodlat mark- och fastighetsbolag med särskilt uppdrag att vårda kommunens kulturbyggnader

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har som mål för 2008 att utveckla näringslivspolitiken. Med detta som grund och med anledning av förestående personalförändringar samt kommunens vidgade ansvar för kulturbyggnader har två uppdrag lämnats för att dels se över ansvarsförhållandena för kommunens näringslivsarbete och dels se över kommunens turism- och besöksverksamhet.

Förslag lämnas om att vidga kommunstyrelsens ansvar för näringslivspolitiken och servicen till näringslivet, renodla Tyresö Näringslivsbolag AB:s uppdrag samt ge kultur- och fritidsnämnden och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ansvara för kommunens turism- och besökverksamhet.

Som bilagor till ärendet finns:

- Översyn av Tyresö kommuns näringslivsarbete 22 februari 2008- Roger Johansson Strategi och Ledarskap AB

- Tyresö kommuns utredning kring den organisatoriska placeringen av frågor som rör turism och besöksnäring


§77 Ekonomiska regler för resultatenheter

Dnr 08/KS 112 040

Kommunstyrelsens beslut

- Föreliggande regler godkänns och ersätter tidigare gällande regler för resultatenheter

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Regler för resultatenheter har under årens lopp diskuterats, modifierats och förtydligats. Det finns därför ett behov av att i ett dokument samla de regler som ska gälla fortsättningsvis.

Det förslag som redovisas skiljer sig från hittills gällande regler i huvudsak genom att det läggs ett större ansvar på nämnderna att utforma tillämpningsregler för sina resultatenheter och att ingripa när ekonomisk obalans befaras för någon resultatenhet.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen godkänner föreliggande regler för resultatenheter.

                     

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag på den del som handlar om att respektive nämnd ska bära ansvaret för eventuella avskrivningskostnader.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§78 Försäljning av fastigheten Idegranen 1

Dnr 08/KS 113 253

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Försäljning av fastigheten Idegranen 1 tillstyrks enligt vad som framgår i bilagor från Tyresö bostäder AB

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

De boende på Idegransgången har sedan tidigare bildat en bostadsrättsförening, brf Idegranen. Styrelsen i brf idegranen har gjort en framställan om att förvärva fastigheten av Tyresö bostäder. Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Idegranen att förvärva fastigheten för 70 mkr under förutsättning att försäljningen godkänns i kommunfullmäktige. Brf Idegranen har på köpstämman den 23 april 2008 accepterat erbjudandet med 91 procents majoritet.

                     


§79 Nya tillämpningsföreskrifter för förskoletaxa och skolbarnomsorgstaxa (maxtaxa)

Dnr 08/KS 114 600

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxa med tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden också fattar beslut om ett sådant förslag

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

En utökning av omsorgstiden från 15 timmar till 20 timmar per vecka är en önskan från många föräldrar som idag är föräldralediga eller arbetslösa och endast har rätt till 15 timmars omsorgstid. Utökningen av omsorgstiden innebär därför att antalet ”dispenser” med begäran om utökad tid kommer att minska.

                     

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreliggande taxa under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden också fattar beslut om ett sådant förslag.

                     

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar om följande tillägg: Att den besparing som uppstår till följd av förslaget fördelas ut till förskolorna med ambitionen att barngruppernas storlek inte ska öka. I denna fördelning bör man i en övergångsfas ta hänsyn till förskolor där den ekonomiska förändringen blir som störst.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§80 Ansvarsförhållande för särskoleverksamheten i Tyresö kommun

Dnr 08/KS 117 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Att följande ordning gäller från och med 2009-01-01

                     

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för särgymnasiet och särvux

- Förvaltningscheferna på barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar inför sina nämnder för att det finns en helhetssyn på särskolans verksamhet inklusive gymnasiesärskolan och särvux

______

Ärendebeskrivning

En ny nämnds- och förvaltningsorganisation infördes den 1 januari 2007.

Där behöll Barn- och utbildningsnämnden det politiska ansvaret för gymnasiesärskolan och vuxensärskolan. Ett av skälen var att nämnden inom sin förvaltning hade en särskild organisation för särskolan med en enhetschef. Denna organisation har nu ändrats och med anledning av detta lämnas förslag på förändrad ansvarsfördelning för nämnderna


§81 Miljöbil som personalbil

Dnr 08/KS 115 028

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun erbjuder tillsvidareanställd personal i Tyresö kommun och Tyresö bostäder personalbil, enligt vad som framgår i föreliggande utredning

- Personalkontoret får i uppdrag att utreda hur kommunen på motsvarande sätt som en personalförmån kan underlätta kollektivtrafikåkande

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande samt att Marie Åkesdotter (mp) om hon hade haft rösträtt hade yrkat på återremiss.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för att erbjuda tillsvidareanställd personal inom Tyresö kommun och Tyresö bostäder så kallade personalbilar. Systemet bygger på möjligheten för anställda att köpa/leasa miljöklassade bilar inom ramen för upphandlade leverantörer och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i Förhandlingsdelegationen 2008-04-09 och i Centrala samverkansgruppen 2008-04-28.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att personalbil erbjuds anställda i Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB enligt föreliggande förslag samt att personalkontoret får i uppdrag att utreda hur kommunen på motsvarande sätt som en personalförmån kan underlätta kollektivtrafikåkande.

                     

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar om följande tillägg: Att tekniska kontoret ges i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda kommunalt anställda att i formen av en bilpool, under tider då kommunala fordon inte är i bruk, använda dessa för privat bruk.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§82 Motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2007 än 2008 kräver en ny budget

Dnr 08/KS 023 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om bifall.

______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om att fallande meritvärden, landets näst lägsta lärartäthet och färre lärare 2008 än 2007 kräver en ny budget.

Ärendets beredning

Motionen behandlades i Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23. Med Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteyttrande som grund föreslår nämnden att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

                     

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§83 Motion om inrättande av kommunal barnombudsman

Dnr 07/KS 152 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

                     

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger gemicioglu (v) lämnar gemensamt ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om bifall.

______

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion om inrättande av en kommunal barnombudsman i Tyresö.

Ärendets beredning

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2007-12-17. Med hänvisning till förvaltningens tjänsteyttrande föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen ska avslås.

Motionen behandlades i socialnämnden 2008-02-20. Nämnden föreslår att motionen avslås med bakgrund av den satsning på barn och unga som redan vidtagits inom socialtjänsten och den nya tjänsten som kvalitetsinspektör.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

                     

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§84 Motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i vår kommun

Dnr 07/KS 099 403

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

                     

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande om bifall.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ska fokusera på klimatfrågan och sprida information till skolungdomar i kommunen. I motionen föreslås att kommunen ska erbjuda alla 6-9 elever och gymnasieelever att se filmen ”En obekväm sanning” följt av en diskussion.

Ärendets beredning

Motionen remitterades till tekniska kontoret och barn- och utbildningsnämnden för beredning.

I yttrande från 071025 svarade tekniska kontoret att den förslagna filmvisningen kunde vara motiverad för att öka medvetenheten kring klimatfrågan.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen 2008-03-19. I underlaget fanns tekniska kontorets yttrande samt tjänsteyttrande från barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt beslut att motionen avslås med hänvisning till att skolorna själva lägger upp sitt arbete kring klimatfrågan enligt kursplanerna och på det sätt som rektor finner lämpligt.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

                     

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§85 Motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världsnaturfondens fiskguide

Dnr 08/KS 026 400

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

                     

- Att-satserna 1 och 2 bifalls

- Att-satserna 3 och 4 avslås

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall även till att-satserna 3 och 4.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Marie Åkesdotter (mp), Inger Gemicioglu (v) och Elisabeth Hedlund (v) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun slutar köpa torsk och tillämpar världsnaturfondens fiskguide.

Ärendets beredning

Motionen remitterades till tekniska kontoret för beredning. Tekniska kontoret och centralköket har besvarat motionen.


§86 Delegationsbeslut om nyupplåning

Dnr 08/KS 033 045

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

Ärendebeskrivning

Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.


§87 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

-                     Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:26         Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Intern kontroll för förtoendevalda, inbjudan till inspirationsdag

Sveriges kommuner och landsting

- Arbetsmiljöansvar i kommuner och landsting

Kommek

- Inbjudan till KOMMEK 2008

Vadstena forum

- Inbjudan till symposium

Sveriges riksdag

- Brev angående kommittédirektiv (Dir 2008:16)

Erik Almling

- E-post till kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

- Ny administrativ rutin för investeringar