Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-03-30

Sammanträde 2010-03-30

Datum
Klockan
Plats

35 Månadsuppföljning februari 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari 2010.

36 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse godkänns

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2009.

37 Årsredovisning för Tyresö kommun 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2009 för Tyresö kommun godkänns

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2009.

Årsredovisningen innehåller följande delar:
- Förvaltningsberättelse
- Kommunens personal
- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning
- Nämndernas verksamhetsberättelser
- Kommunala bolag
- Kommunens ekonomi

38 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2009 noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2009.

39 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2009 noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2009.

40 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2009 noteras

Ärendebeskrivning
Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2009.

41 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund år 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2009.

42 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2009 noteras

Ärendebeskrivning
Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2009. Bilagan delas ut vid sammanträdet.

43 Reviderat investeringsprogram

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

Ärendebeskrivning
Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 271,7 miljoner för 2010. Motsvarande summa för 2011 och 2012 är 247,6 miljoner och 108,8 miljoner.

44 Informationssäkerhetspolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationssäkerhetspolicyn antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en informationssäkerhetspolicy som redovisas i bilaga.

45 Ansökan om statsbidrag för drogförebyggande insatser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner ansökan om stöd från Länsstyrelsen

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har sedan många år beviljats bidrag från Länsstyrelsen för drogförebyggande insatser. I bilaga redovisas ny ansökan och projektperiodens aktiviteter.

46 Extern samarbetspartner för det drogförebyggande arbetet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Inget av de inkomna förslagen beviljas bidrag för 2010

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun har tidigare beviljat bidrag till extern part som stöd till det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor. Kommunstyrelsen beslutade 2009 att det externa stödet för 2010 skulle hanteras genom en upphandlingsprocess. Rektorsgruppen fick i uppdrag att formulera sina önskemål som de preciserade i tre grundkrav.

Tre ansökningar inkom inom ansökningstiden. Samtliga förslag har granskats av rektorsgruppen som gemensamt lämnat rekommendation till beslut.

47 Ungdomars inflytande i Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens förslag antas

Ärendebeskrivning
Demokratiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att senast i mars 2010 presentera ett förslag till hur ungdomars inflytande kan utvecklas och stärkas i Tyresö kommun.

48 Samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, varigenom Södertörns överförmyndarnämnd inrättas fr o m den 1 januari 2011, godkänns

- Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och skall gälla fr o m den 1 januari 2011.

- Nuvarande uppdrag för kommunens egen överförmyndarnämnd alternativt överförmyndare skall upphöra fr o m den 1 januari 2011, varvid även nuvarande reglemente för nämnden upphör.

- Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2009, § 134, om samverkan inom överförmyndarverksamheten med ovan rubricerade kommuner och Nykvarns kommun

Ärendebeskrivning
I en gemensam tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2009 förordades en samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö. Respektive kommunfullmäktige föreslogs godkänna avtalet till gemensam nämnd liksom reglemente för den.
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Tyresö kommuner har under perioden december 2009 – februari 2010 godkänt förslagen till avtal om och reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. Nykvarns kommunfullmäktige har den 18 februari 2010 beslutat att inte godkänna avtalet och deltar därmed inte i föreslagen samverkan.
Med anledning av detta behöver Tyresö kommun fatta ett nytt beslut i kommunfullmäktige.

49 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lotterilagen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt bilaga

Ärendebeskrivning
Kansli- och personalkontoret har i samarbete med säkerhetsenheten gjort en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning när det gäller ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lotterilagen. I bilaga beskrivs de föreslagna förändringarna i delegationsordningen.

50 Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvaltningen enligt bilaga till förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen

- Delegationen skrivs in i kommunstyrelsens delegationsordning

- Delegaten ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelseförvaltningen enligt bilaga

- Övriga nämnder uppmanas att:
1. Vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom respektive förvaltning till förvaltningschef.
2. Delegationen skrivs in i respektive förvaltnings delegationsordning.
3. Delegaten ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter enligt bilaga inom förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Nämnderna ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljöaspekterna behöver hanteras i den löpande verksamheten. Därför föreslås att kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljö­uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelse­förvaltningen enligt bilaga till förvaltningschefen. Delegaten kan i sin tur delegera uppgifter enligt bilaga. Övriga nämnder föreslås vidaredelegera arbetsmiljö­uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sin respektive förvaltning enligt bilagor.

51 Yttrande över betänkandet ”Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service” (SOU 2009:92)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande överlämnas som Tyresö kommuns yttrande över betänkandet ”Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service” (SOU 2009:92)

Ärendebeskrivning
I bilaga lämnar kommunen synpunkter på betänkandet ”Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service”.

52 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Ersättning till röstmottagare fastställs enligt valnämndens förslag

Ärendebeskrivning
Valnämnden har tagit fram ett förslag angående ersättning till röstmottagare vid 2010 års allmänna val.

53 Vallokaler i 2010 års allmänna val

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Vallokaler fastställs enligt valnämndens förslag

Ärendebeskrivning
Valnämnden har tagit fram ett förslag angående vallokaler vid 2010 års allmänna val.

54 Val av ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Susanne Ronström (S) utses till ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn

Ärendebeskrivning
Susanne Ronström (S) föreslås som ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn.

55 Kommunens avstängning av ridhuset den 12 till 19 februari 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet

Ärendebeskrivning
Tyresö Ryttarförening har i en skrivelse begärt ekonomisk ersättning från Tyresö kommun på grund av avstängning av ridhuset. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett yttrande angående avstängningen.

56 Detaljplan för flis- och masshanteringsplats – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för flis- och masshanteringsplats antas

Ärendebeskrivning
Tyresö kommuns tekniska kontor bedriver löpande underhåll och nybyggnad av VA och vägar i kommunen. I samband med dessa arbeten uppkommer jordar och schaktmassor som behöver tas om hand för att senare kunna återanvändas.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att ta fram en detaljplan för verksamheten med normalt planförfarande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri med små risker för hälsa och miljö. I första hand kommer kommunens egen verksamhet med hantering av ris- och trädgårdsavfall samt upplag för sortering av jord- och schaktmassor att inrymmas på platsen.

Förslaget var ute på utställning under tiden 13 november – 11 december 2009. Under utställningstiden inkom 75 yttranden.

57 Uppdrag att förvärva fastigheten Brevik 1:146

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om att förvärva fastigheten Brevik 1:146 till ett pris av 4 250 000 kr

Ärendebeskrivning
Ägaren av fastigheten Brevik 1.146 har inkommit med en förfrågan till Tyresö kommun om att förvärva fastigheten Brevik 1:146. Uppdrag att inleda förhandling om att förvärva den aktuella fastigheten gavs av kommunstyrelsen 2009-09-20.

58 Nya anvisningar till ledning för grävning i Tyresö kommuns mark

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om att införa nya anvisningar till ledning för grävning i kommunens mark

Ärendebeskrivning
”Ledning för grävning i Tyresö kommun” ersätter tidigare ”Föreskrifter för schaktningstillstånd”. Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvarsfrågor och krav både innan under och efter utfört grävningsarbete.

59 Motion om valbuss

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satsen 1 avslås

- Att-satsen 2 bifalls

Ärendebeskrivning
Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om valbuss i Tyresö kommun.
Motionen behandlades i valnämnden 2010-03-15.

Ordförandeutlåtande
En kommunal valbuss och ökade informationsinsatser inför valet i höst föreslås i motionen i syfte att öka valdeltagandet i kommunen. Valdeltagandet är i Tyresö generellt högt. I valet 2006 ökade valdeltagandet totalt till 83,2 % från de 81,2 % som det var 2002. Vi såg också en uppåtgående trend i det senaste valet till Europaparlamentet 2009 där valdeltagandet ökade från 41 % till 50 %. I 26 av de 33 valdistrikten i Tyresö kommun låg valdeltagandet 2006 väl över 80 %, ytterligare två distrikt låg strax under 80 % medan resterande distrikt låg lägre.

Vi är naturligtvis alla glada över att valdeltagandet överlag är högt, samtidigt som jag är säker på att vi alla ser allvarligt på att det i ett par distrikt avviker nedåt. Det är, hoppas jag, vår gemensamma strävan att se till att valdeltagandet ökar i kommunen över lag och inte minst i de distrikt som det legat lägre.

Tyresö kommun kommer att vidta åtgärder för att försöka höja valdeltagandet, men det går inte att komma ifrån att det ansvaret vilar tungt på de politiska partierna. Vill vi ha väljare måste vi gå ut och förtjäna dom i hela kommunen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i december redovisades en lista över uppdrag som delats ut till förvaltningen. Ett av dessa förslag rör att öka kommunens samlade informationsinsatser kring valet 2010. Kommunens informationsinsatser kring valet ska givetvis vara neutrala. Tänkbart är dock att det handlar om utökad annonsering, mer utrymme för valet på kommunens hemsida samt olika typer av aktiviteter för att uppmärksamma valet. Utöver uppdraget rörande informationsinsatser för valet har också ett uppdrag delats ut kring att undersöka möjligheten att tillgängliggöra kommunens hemsida och viktig information på den samma på flera språk än vad som är fallet idag. Information kring valet är då rimligen prioriterat – vilket ytterligare kan bidra till ökad kunskap om valet och hur valet går till. I sammanhanget vill jag också påpeka att alliansen i budgeten för 2010 ökat anslaget en aning till kommunens informationsenhet vilket bland annat möjliggör utökad information kring valet. Samtliga oppositionspartier motsatte sig detta i sina budgetförslag.

När det gäller förslaget om en kommunal valbuss är det givetvis intressant att fundera över. Det finns delar av vår kommun där de boende har lång väg att ta sig för att komma till en förtidsröstningslokal. I dessa områden är trots det valdeltagandet högt. Förtidsröstningslokaler kommer i höst att finnas dels på kommunens tre bibliotek och dels på kommunens servicecenter. Sedan kommunerna tog över förtidsröstningen har tillgängligheten och närheten till platser där man kan förtidsrösta ökat dramatiskt. De valdistrikt i Tyresö Kommun som har ett lägre valdeltagande ligger inte långt ifrån förtidsröstningslokaler utan tvärtom i närheten av både Biblioteket och Servicecentret i Tyresö Centrum. Förutom möjligheten att förtidsrösta i vår kommun kan man även förtidsrösta på andra ställen som till exempel Stockholms Central där många tyresöbor passerar ofta. Tyresö saknar också externa shoppingcenter eller andra stora besöksmål till skillnad mot en del kommuner som valt att ha en valbuss för att möta invånarna på just sådana ställen. Dessa platser kan, om de finns i höstens val, också utnyttjas av tyresöbor som befinner sig där. Sammantaget tror vi att det är viktigare att arbeta med informationen om valet både från kommunerna och från partierna än att köra runt med en valbuss i kommunen givet den närhet de flesta kommunmedborgare har till en förtidsröstningslokal.

60 Motion angående centrumskolans framtid

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade

- Att-satserna 3, 4 och 5 avslås

Ärendebeskrivning
Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion om centrumskolans framtid.
Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

61 Motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen.
Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

62 Motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Ärendebeskrivning
Lilian Nylinder (MP), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal.
Motionen har behandlats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande
Tyresö Kommuns har under en lång följd av år bedrivit ett omfattande miljöarbete. Det arbetet har på senare tid intensifierats. Kommunfullmäktige har nyligen i bred enighet fattat beslut om att ytterligare öka det strategiska klimat- och miljöarbetet i kommunen genom skapandet av en sammanhållen klimatstrategi. En strategi som samlar ihop och bygger vidare på befintliga planer och dokument samt täcker in områden som tidigare inte omfattats av särskilda planer.

I detta sammanhang är det viktigt att redan från början sätta upp tuffa målsättningar för arbetet. Tyresö Kommun är visserligen redan den kommun i landet som har lägst utsläpp av koldioxid per capita både totalt sett och från trafiken. Det är dock inte en signal om att vi kan sitta nöjda. Vi ska istället slåss för att hålla vår tätposition. Tyresö ska vara ett föredöme.

Ett sätt att ytterligare skärpa vårt eget arbete är att samarbete och jämföra med andra. Vi tror att det är viktigt att inspireras av och inspirera andra. Miljö- och klimatfrågor är inte nationella utan trotsar alla gränser. Vår kamp mot detta måste också lyfta från det snävt lokala till ett större perspektiv därför anser vi att det är ett klokt steg att Tyresö Kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal.

63 Lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.

64 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas fattade delegationsbeslut.

65 Information om Södertörnssamarbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.

66 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:13 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av personliga skäl av en habiliteringsassistent vid gruppboende

2010:15 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2010:16 Tröskelvärden vid offentlig upphandling

2010:17 Förvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningslagen skärpt; Förslag att upphäva förköpslagen

2010:19 Ändringar i semesterlagen

2010:20 Lyft, en ny praktikåtgärd år 2010


Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och Säkerhetsenheten
- Rapport och information

Södertörns brandförsvarsförbund
- Ärendebalanslista

Haninge kommun
- Expediering av beslut, KF 2010-02-08 § 33, Ombildning av samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet östra Södertörn, förslag till förbundsordning och avsiktsförklaring samt bilaga

Vårljus
- Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma

Kommunförbundet Stockholms Län
- Inbjudan till Rådslag om handlingsprogram för energi och klimat i Stockholmsregionen

Kommunförbundet Stockholms Län
- Verksamhetsplan 2010

Mälartinget
- Inbjudan 26-27 maj 2010

Migrationsverket
- Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2010 och 2011
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 100330.pdf (80 kb)
Mötesinformation

 

§34 Kommunchefens rapport – mars 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§35 Månadsuppföljning februari 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari 2010.

§36 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse godkänns

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson meddelar att S-gruppen ej deltar i beslutet. Till protokollet förs vidare att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2009.


§37 Årsredovisning för Tyresö kommun 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2009 för Tyresö kommun godkänns

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson meddelar att S-gruppen ej deltar i beslutet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2009.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

§38 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2009 noteras

______

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2009.


§39 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2009 noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2009.

§40 Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund 2009 noteras

______

Ärendebeskrivning

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2009.


§41 Revisionsberättelse för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund år 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under år 2009.


§42 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2009

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2009 noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2009. Bilagan delas ut vid sammanträdet.


§43 Reviderat investeringsprogram

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsprogrammet revideras enligt förslag

Jäv

Hans Lindberg (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderat investeringsprogram uppgår till netto 271,7 miljoner för 2010. Motsvarande summa för 2011 och 2012 är 247,6 miljoner och 108,8 miljoner.

§44 Informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens beslut

- Informationssäkerhetspolicyn antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en informationssäkerhetspolicy som redovisas i bilaga.


§45 Ansökan om statsbidrag för drogförebyggande insatser

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner ansökan om stöd från Länsstyrelsen

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har sedan många år beviljats bidrag från Länsstyrelsen för drogförebyggande insatser. I bilaga redovisas ny ansökan och projektperiodens aktiviteter.


§46 Extern samarbetspartner för det drogförebyggande arbetet

Kommunstyrelsens beslut

- Inget av de inkomna förslagen beviljas bidrag för 2010

______

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har tidigare beviljat bidrag till extern part som stöd till det drogförebyggande arbetet i kommunens skolor. Kommunstyrelsen beslutade 2009 att det externa stödet för 2010 skulle hanteras genom en upphandlingsprocess. Rektorsgruppen fick i uppdrag att formulera sina önskemål som de preciserade i tre grundkrav.

Tre ansökningar inkom inom ansökningstiden. Samtliga förslag har granskats av rektorsgruppen som gemensamt lämnat rekommendation till beslut.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen beslutar att inget av de inkomna förslagen beviljas bidrag för 2010.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar i första hand att ärendet återremmiteras och i andra hand att Smart Ungdom beviljas anslag om 250.000 kr för drogförebyggande arbete.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremis och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer återremisyrkandet röstar nej

Omröstningen utföll med 8 ja-röster och 5 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed avslagit återremisyrkandet och beslutat att behandla ärendet vid mötet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet att Smart Ungdom ska beviljas anslag om 250.000 kronor för drogförebyggande arbete och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§47 Ungdomars inflytande i Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Demokratiberedningens förslag antas

______

Ärendebeskrivning

Demokratiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att senast i mars 2010 presentera ett förslag till hur ungdomars inflytande kan utvecklas och stärkas i Tyresö kommun.


§48 Samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten, varigenom Södertörns överförmyndarnämnd inrättas fr o m den 1 januari 2011, godkänns

- Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och skall gälla fr o m den 1 januari 2011.

- Nuvarande uppdrag för kommunens egen överförmyndarnämnd alternativt överförmyndare skall upphöra fr o m den 1 januari 2011, varvid även nuvarande reglemente för nämnden upphör.

- Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2009, § 134, om samverkan inom överförmyndarverksamheten med ovan rubricerade kommuner och Nykvarns kommun

______

Ärendebeskrivning

I en gemensam tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2009 förordades en samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten mellan kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö. Respektive kommunfullmäktige föreslogs godkänna avtalet till gemensam nämnd liksom reglemente för den.

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Tyresö kommuner har under perioden december 2009 – februari 2010 godkänt förslagen till avtal om och reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. Nykvarns kommunfullmäktige har den 18 februari 2010 beslutat att inte godkänna avtalet och deltar därmed inte i föreslagen samverkan.

Med anledning av detta behöver Tyresö kommun fatta ett nytt beslut i kommunfullmäktige.


§49 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lotterilagen

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt bilaga

______

Ärendebeskrivning

Kansli- och personalkontoret har i samarbete med säkerhetsenheten gjort en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning när det gäller ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lotterilagen. I bilaga beskrivs de föreslagna förändringarna i delegationsordningen.


§50 Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvaltningen enligt bilaga till förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen

- Delegationen skrivs in i kommunstyrelsens delegationsordning

- Delegaten ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelseförvaltningen enligt bilaga

- Övriga nämnder uppmanas att:

1. Vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom respektive förvaltning till förvaltningschef.

2. Delegationen skrivs in i respektive förvaltnings delegationsordning.

3. Delegaten ges rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter enligt bilaga inom förvaltningen.

______

Ärendebeskrivning

Nämnderna ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Arbetsmiljöaspekterna behöver hanteras i den löpande verksamheten. Därför föreslås att kommunstyrelsen delegerar arbetsmiljö­uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelse­förvaltningen enligt bilaga till förvaltningschefen. Delegaten kan i sin tur delegera uppgifter enligt bilaga. Övriga nämnder föreslås vidaredelegera arbetsmiljö­uppgifter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sin respektive förvaltning enligt bilagor.

§51 Yttrande över betänkandet ”Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service” (SOU 2009:92)

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande överlämnas som Tyresö kommuns yttrande över betänkandet ”Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service” (SOU 2009:92)

______

Ärendebeskrivning

I bilaga lämnar kommunen synpunkter på betänkandet ”Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna – för bättre offentlig service”.


§52 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Ersättning till röstmottagare fastställs enligt valnämndens förslag

______

Ärendebeskrivning

Valnämnden har tagit fram ett förslag angående ersättning till röstmottagare vid 2010 års allmänna val.


§53 Vallokaler i 2010 års allmänna val

Kommunstyrelsens beslut

- Vallokaler fastställs enligt valnämndens förslag med undantag för valdistrikt 29 där möjligheten för en alternativ vallokal lokaliserad i Granängsringen bör utredas

______

Ärendebeskrivning

Valnämnden har tagit fram ett förslag angående vallokaler vid 2010 års allmänna val.


§54 Val av ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet utgår

______


§55 Kommunens avstängning av ridhuset den 12 till 19 februari 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Ryttarförening har i en skrivelse begärt ekonomisk ersättning från Tyresö kommun på grund av avstängning av ridhuset. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett yttrande angående avstängningen.


§56 Detaljplan för flis- och masshanteringsplats – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för flis- och masshanteringsplats antas

Reservation

Mats Larsson (FP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yttrande lämnat i planberedningen.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns tekniska kontor bedriver löpande underhåll och nybyggnad av VA och vägar i kommunen. I samband med dessa arbeten uppkommer jordar och schaktmassor som behöver tas om hand för att senare kunna återanvändas.

Stadsbyggnadskontoret fick den 3 september 2008 i uppdrag av kommunstyrelsens planberedning att ta fram en detaljplan för verksamheten med normalt planförfarande.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri med små risker för hälsa och miljö. I första hand kommer kommunens egen verksamhet med hantering av ris- och trädgårdsavfall samt upplag för sortering av jord- och schaktmassor att inrymmas på platsen.

Förslaget var ute på utställning under tiden 13 november – 11 december 2009. Under utställningstiden inkom 75 yttranden.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för flis- och masshanteringsplats.

Yrkande

Mats Larsson (FP) yrkar i första hand att ärendet återremmiteras för framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och i andra hand att ärendet avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremis och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer återremisyrkandet röstar nej

Omröstningen utföll med 12 ja-röster och 1 nej-röst (se bifogat röstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed avslagit återremisyrkandet och beslutat att behandla ärendet vid mötet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag av detaljplanen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§57 Uppdrag att förvärva fastigheten Brevik 1:146

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om att förvärva fastigheten Brevik 1:146 till ett pris av 4 250 000 kr

______

Ärendebeskrivning

Ägaren av fastigheten Brevik 1.146 har inkommit med en förfrågan till Tyresö kommun om att förvärva fastigheten Brevik 1:146. Uppdrag att inleda förhandling om att förvärva den aktuella fastigheten gavs av kommunstyrelsen 2009-09-20.

§58 Nya anvisningar till ledning för grävning i Tyresö kommuns mark

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om att införa nya anvisningar till ledning för grävning i kommunens mark

______

Ärendebeskrivning

”Ledning för grävning i Tyresö kommun” ersätter tidigare ”Föreskrifter för schaktningstillstånd”. Syftet med dokumentet är att tydliggöra ansvarsfrågor och krav både innan under och efter utfört grävningsarbete.


§59 Motion om valbuss

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satsen 1 avslås

- Att-satsen 2 bifalls

______

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion om valbuss i Tyresö kommun.

Motionen behandlades i valnämnden 2010-03-15.

Ordförandeutlåtande

En kommunal valbuss och ökade informationsinsatser inför valet i höst föreslås i motionen i syfte att öka valdeltagandet i kommunen. Valdeltagandet är i Tyresö generellt högt. I valet 2006 ökade valdeltagandet totalt till 83,2 % från de 81,2 % som det var 2002. Vi såg också en uppåtgående trend i det senaste valet till Europaparlamentet 2009 där valdeltagandet ökade från 41 % till 50 %. I 26 av de 33 valdistrikten i Tyresö kommun låg valdeltagandet 2006 väl över 80 %, ytterligare två distrikt låg strax under 80 % medan resterande distrikt låg lägre.

Vi är naturligtvis alla glada över att valdeltagandet överlag är högt, samtidigt som jag är säker på att vi alla ser allvarligt på att det i ett par distrikt avviker nedåt. Det är, hoppas jag, vår gemensamma strävan att se till att valdeltagandet ökar i kommunen över lag och inte minst i de distrikt som det legat lägre.

Tyresö kommun kommer att vidta åtgärder för att försöka höja valdeltagandet, men det går inte att komma ifrån att det ansvaret vilar tungt på de politiska partierna. Vill vi ha väljare måste vi gå ut och förtjäna dom i hela kommunen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i december redovisades en lista över uppdrag som delats ut till förvaltningen. Ett av dessa förslag rör att öka kommunens samlade informationsinsatser kring valet 2010. Kommunens informationsinsatser kring valet ska givetvis vara neutrala. Tänkbart är dock att det handlar om utökad annonsering, mer utrymme för valet på kommunens hemsida samt olika typer av aktiviteter för att uppmärksamma valet. Utöver uppdraget rörande informationsinsatser för valet har också ett uppdrag delats ut kring att undersöka möjligheten att tillgängliggöra kommunens hemsida och viktig information på den samma på flera språk än vad som är fallet idag. Information kring valet är då rimligen prioriterat – vilket ytterligare kan bidra till ökad kunskap om valet och hur valet går till. I sammanhanget vill jag också påpeka att alliansen i budgeten för 2010 ökat anslaget en aning till kommunens informationsenhet vilket bland annat möjliggör utökad information kring valet. Samtliga oppositionspartier motsatte sig detta i sina budgetförslag.

När det gäller förslaget om en kommunal valbuss är det givetvis intressant att fundera över. Det finns delar av vår kommun där de boende har lång väg att ta sig för att komma till en förtidsröstningslokal. I dessa områden är trots det valdeltagandet högt. Förtidsröstningslokaler kommer i höst att finnas dels på kommunens tre bibliotek och dels på kommunens servicecenter. Sedan kommunerna tog över förtidsröstningen har tillgängligheten och närheten till platser där man kan förtidsrösta ökat dramatiskt. De valdistrikt i Tyresö Kommun som har ett lägre valdeltagande ligger inte långt ifrån förtidsröstningslokaler utan tvärtom i närheten av både Biblioteket och Servicecentret i Tyresö Centrum. Förutom möjligheten att förtidsrösta i vår kommun kan man även förtidsrösta på andra ställen som till exempel Stockholms Central där många tyresöbor passerar ofta. Tyresö saknar också externa shoppingcenter eller andra stora besöksmål till skillnad mot en del kommuner som valt att ha en valbuss för att möta invånarna på just sådana ställen. Dessa platser kan, om de finns i höstens val, också utnyttjas av tyresöbor som befinner sig där. Sammantaget tror vi att det är viktigare att arbeta med informationen om valet både från kommunerna och från partierna än att köra runt med en valbuss i kommunen givet den närhet de flesta kommunmedborgare har till en förtidsröstningslokal.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls i sin helhet..

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§60 Motion angående centrumskolans framtid

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att-satserna 1, 2 och 6 anses besvarade

- Att-satserna 3, 4 och 5 avslås

______

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) hänvisar till yttrande lämnat i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (S) och Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion om centrumskolans framtid.

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

Ordförandeförslag

Att-satserna 1, 2, 6 anses besvarade och att-satserna 3, 4 och 5 avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls i sin helhet..

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§61 Motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

______

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (S-gruppen) yrkande.

Ärendebeskrivning

Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion angående utbildningskrav inom barnomsorgen.

Motionen behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2010-02-17.

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§62 Motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Lilian Nylinder (MP), Peter Bylund (MP) och Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in en motion om att ingå EU-kommissionens Borgmästaravtal.

Motionen har behandlats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Tyresö Kommuns har under en lång följd av år bedrivit ett omfattande miljöarbete. Det arbetet har på senare tid intensifierats. Kommunfullmäktige har nyligen i bred enighet fattat beslut om att ytterligare öka det strategiska klimat- och miljöarbetet i kommunen genom skapandet av en sammanhållen klimatstrategi. En strategi som samlar ihop och bygger vidare på befintliga planer och dokument samt täcker in områden som tidigare inte omfattats av särskilda planer.

I detta sammanhang är det viktigt att redan från början sätta upp tuffa målsättningar för arbetet. Tyresö Kommun är visserligen redan den kommun i landet som har lägst utsläpp av koldioxid per capita både totalt sett och från trafiken. Det är dock inte en signal om att vi kan sitta nöjda. Vi ska istället slåss för att hålla vår tätposition. Tyresö ska vara ett föredöme.

Ett sätt att ytterligare skärpa vårt eget arbete är att samarbete och jämföra med andra. Vi tror att det är viktigt att inspireras av och inspirera andra. Miljö- och klimatfrågor är inte nationella utan trotsar alla gränser. Vår kamp mot detta måste också lyfta från det snävt lokala till ett större perspektiv därför anser vi att det är ett klokt steg att Tyresö Kommun undertecknar EU-kommissionens Borgmästaravtal.

§63 Lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.

§64 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas fattade delegationsbeslut.

§65 Information om Södertörnssamarbete

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.

§66 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:13 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 10 om uppsägning på grund av personliga skäl av en habiliteringsassistent vid gruppboende

2010:15 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser

2010:16 Tröskelvärden vid offentlig upphandling

2010:17 Förvärvslagen upphävd och bostadsförvaltningslagen skärpt; Förslag att upphäva förköpslagen

2010:19 Ändringar i semesterlagen

2010:20 Lyft, en ny praktikåtgärd år 2010

Övriga meddelanden

Tekniska kontoret och Säkerhetsenheten

- Rapport och information

Södertörns brandförsvarsförbund

- Ärendebalanslista

Haninge kommun

- Expediering av beslut, KF 2010-02-08 § 33, Ombildning av samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet östra Södertörn, förslag till förbundsordning och avsiktsförklaring samt bilaga

Vårljus

- Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma

Kommunförbundet Stockholms Län

- Inbjudan till Rådslag om handlingsprogram för energi och klimat i Stockholmsregionen

Kommunförbundet Stockholms Län

- Verksamhetsplan 2010

Mälartinget

- Inbjudan 26-27 maj 2010

Migrationsverket

- Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2010 och 2011

§67 Ny huvudägare till Tyresö Nya Badanläggning AB

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Kommunstyrelsen noterar den redovisade förändringen av huvudägare till Tyresö Nya Badanläggning AB och har inget att invända mot denna

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2009 § 150 att godkänna koncessionsavtal om upphandling av simhallstjänster i en nyuppförd badanläggning. Av handlingarna i ärendet framgår att koncessionsavtalet träffas med Tyresö Nya Badanläggning AB (”Simhallsbolaget”). Det framgår vidare i handlingarna att Macquarie Capital skulle vara huvudägare i simhallsbolaget.

Efter överläggningar inom konsortiet har det framkommit behov av att finna ny huvudägare och finansiär till Simhallsbolaget. Tagehus AB är beredda att ikläda sig den rollen.

§68 Val till kommunala pensionärsrådet

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Avsägelsen från Berit Brandinge godkänns

- Iréne Svensk väljs till ny ledamot i kommunala pensionärsrådet

______

Ärendebeskrivning

Berit Brandinge (representant för PRO Tyresö Pensionärsförening) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet. Till ny ledamot föreslås Iréne Svensk.

§69 Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Paul ”Palle” Karlsson (S) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund

- Bengt Verlestam (M) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund

______

Ärendebeskrivning

Revisorskapet i Tyresåns vattenvårdsförbund skiftar mellan de medverkande kommunerna. Tyresö kommun har att utnämna revisor och ersättare för denne för år 2010.