Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-02-01

Sammanträde 2011-02-01

Datum
Klockan
Plats

1 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Förslag till yttrande angående revisionsrapport om övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen

Dnr 2010/KS 0292 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till yttrande angående revisionsrapport om övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen godkänns.

- Yttrandet lämnas till kommunens förtroendevalda revisorer.


Ärendebeskrivning
Kommunens förtroendevalda revisorer har begärt att få kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapport ”Övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen” senast den 28 februari 2011.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektörens stab har gemensamt arbetat fram ett förslag till yttrande angående revisionsrapporten. Förslaget redovisas i bilaga.

3 Plan för hantering av extraordinära händelser

Dnr 2010/KS 0358 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Plan för hantering av extraordinära händelser för mandatperioden 2011-2014 antas.


Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser. Säkerhetsenheten har arbetat fram ett förslag till plan för hantering av extraordinära händelser för mandatperioden 2011-2014.

4 Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

Dnr 2010/KS 0398 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till arbetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras så att beslutanderätten angående enkla planförfaranden förs över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 178, att inrätta ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen har på kommunstyrelseordförandes uppdrag tagit fram förslag till arbetsordning för utskottet.

Inrättandet av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föranleder även ändringar i byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen så att beslutanderätten angående enkla planförfaranden förs över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

5 Arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2011/KS 0025 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott antas från och med den 1 februari 2011.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 21 december 2010, § 200, att inrätta ett kommunstyrelsens särskilda utskott. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till arbetsordning för det särskilda utskottet.

6 Arbetsordning för kommunstyrelsens demokratiberedning

Dnr 2010/KS 0399 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för kommunstyrelsens demokratiberedning fastställs enligt förslag.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 181, att inrätta en demokratiberedning under kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har på kommunstyrelseordförandes uppdrag tagit fram förslag till arbetsordning för demokratiberedningen.

7 Delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2011/KS 0024 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Ny delegationsordning för kommunstyrelsen antas från och med den 1 februari 2011.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 30 november 2010, § 178, beslut om att inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning och ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Vidare fattade kommunstyrelsen den 21 december 2010, § 200, beslut om att inrätta ett särskilt utskott.

Besluten föranleder uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till ny delegationsordning, att börja gälla från och med den 1 februari 2011.

8 Reviderad ersättning till förtroendevalda 2011

Dnr 2010/KS 0303 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ersättning till förtroendevalda revideras från och med 1 januari 2011.

- Beslutet ersätter del av kommunfullmäktiges beslut 2010-12-09 § 27, bilaga 1 och bilaga 2.


Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar i samband med varje ny mandatperiod om regler för ersättningar till förtroendevalda, samt om nivåer för ersättningar. Enligt bestämmelserna har kommunstyrelsen därefter i uppdrag att fortlöpande ompröva beloppen.

Kommunstyrelseförvaltningen har på förekommen anledning gjort en korrigerad uträkning baserad på samtliga tidigare beslut i kommunstyrelsen om reviderade nivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om reviderade ersättningsnivåer enligt bilaga 1 och bilaga 2. De reviderade ersättningsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2011.

9 Detaljplan för Slånbacken etapp 13 - beslut om antagande

Dnr 2008/KSM 0347

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Slånbacken etapp 13 antas


Ärendebeskrivning
Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) upprättade i oktober 2010 ett förslag till detaljplan för permanent bebyggelse i Slånbacken i Tyresö Strand. Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Planen gör det också möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt höja standarden på vägarna i området.

Tyresö Strands Markägarförening har under planprocessen framställt önskemål om att tillskapa villafastigheter på naturmarken på den del av fastigheten Strand 1:1 där befintlig högspänningsledning och transformatorstation ligger. Kommunen har tidigare under planprocessen haft som princip att naturmarken skulle planläggas som allmän platsmark. Kommunen har efter en första utställning beslutat att tillmötesgå markägarföreningen i frågan varför förslaget till detaljsplanen har ändrats och ställts ut på nytt. Beslutet om ny utställnng fattades av kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 156. Martin Nilsson (S) lämnade då särskilt yttrande och Marie Åkesdotter (Mp) samt Inger Gemicioglu (V) lämnade ersättaryttranden, se bilagor.

Förslaget har varit ute på en andra utställning under tiden 23 november – 14 december 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida. Utställningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden har fyra yttranden inkommit. Ett yttrande inkom efter utställningstidens slut. Två ändringar har gjorts i förslaget efter utställningen.

10 Fördelning av gatukostnader för Slånbacken - beslut om antagande

Dnr 2010/KSM 0626

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Slånbacken antas.


Ärendebeskrivning
Förslaget till fördelnnig av gatukostnader bygger på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till utformning av området.

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Slånbacken har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen. Processen att ta fram en gatukostnadsutredning är reglerad i plan- och bygglagen och följer detaljplanens process.

11 Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen - beslut om antagande

Dnr 2009/KSM 0672

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen antas.


Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i elva fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-K. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

12 Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen - beslut om antagande

Dnr 2009/KSM 0670

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen antas.


Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i fyra fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-D. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

13 Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen - beslut om antagande

Dnr 2009/KSM 0671

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen antas.


Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i tretton fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-M. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

14 Detaljplan för Omsorgsboende Sågen - beslut om antagande

Dnr 2010/KSM 0087

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Omsorgsboende Sågen antas


Ärendebeskrivning
Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) upprättade i oktober 2010 ett förslag till detaljplan för ett omsorgsboende i Tyresö Strand. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544. Planen syftar även till att möjliggöra för annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola.

Förslaget har varit utställt under tiden 7 december 2010 till och med 9 januari 2011. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida. Utställningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden har ett yttrande inkommit. Utställningen har inte lett till några förändringar i planförslaget.

15 Val till kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2011/KS 0006 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens särskilda utskott:

Ledamöter:
Fredrik Saweståhl (M)
Andreas Jonsson (M)
Mats Larsson (FP)
Kristjan Vaiugur (S)
Marita Bertilsson (S)

Ersättare:
Christer Flodfält (M)
Leif Kennerberg (KD)
Henrik Gustavsson (C)
Martin Nilsson (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ordförande:
Fredrik Saweståhl (M)

Vice ordförande:
Mats Larsson (FP)

- Paragrafen justeras omedelbart.


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 21 december 2010, § 200, att inrätta ett särskilt utskott under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011. Kommunstyrelsen beslutade även att utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

16 Val till kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

Dnr 2011/KS 0007 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor:

Ledamöter:
Fredrik Saweståhl (M)
Anki Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Mats Larsson (FP)
Leif Kennerberg (KD)
Martin Nilsson (S)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Linder (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare:
Matilda Lundh (M)
Lotta Stjernfeldt (M)
Mats Lindblom (FP)
Margareta Ternstedt (FP)
Henrik Gustavsson (C)
Marita Bertilsson (S)
Anita Mattsson (S)
Peter Bylund (MP)
Elisabeth Hedlund (V)

Ordförande:
Fredrik Saweståhl (M)

1:e vice ordförande:
Mats Larsson (FP)

2:e vice ordförande:
Marie Åkesdotter (MP)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 138, att inrätta ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor från och med den 1 januari 2011 samt att utskottet ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

17 Val till kommunstyrelsens demokratiberedning

Dnr 2011/KS 0005 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens demokratiberedning:

Ledamöter:
Anna Lund (KD)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Sara Albornoz (S)
Marianne Kronberg (M)
Lassana Soumare (FP)
Pedro Nygren (MP)
Lena Hallberg (V)

Ersättare:
Mikael Onegård (M)
Vakant (FP)
Carl-Olof Strand (KD)
Henrik Gustavsson (C)
Paul Keusch (S)
Ajda Asgari (MP)
Inger Diaz (V)

Ordförande:
Anna Lund (KD)

1:e vice ordförande:
Ulrica Riis-Pedersen (C)

2:e vice ordförande:
Sara Albornoz (S)


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 181, att inrätta en demokratiberedning under kommunstyrelsen samt att demokratiberedningen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

18 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2011/KS 0004 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet:

Ledamöter:
Mats Larsson (FP)
Lilian Edberg (M)
Marita Bertilsson (S)

Ersättare:
Karin Pålsson (KD)
Erland Nilsson (C)
Ulla Gribbe (V)

Ordförande:
Mats Larsson (FP)


Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Kommunala pensionärsrådet består av tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare.

Kommunstyrelsen utser tre (3) ledamöter som representerar kommunen varav en ska vara ordförande i rådet. Socialnämnden ska vara representerad bland dessa. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.

Pensionärsorganisationerna utser sju (7) ledamöter som representeras enligt följande: tre (3) ledamöter utses av Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre (3) ledamöter utses av Sveriges pensionärsförbund (SPF) och en (1) ledamot utses av Tyresö Finska Förening. Varje organisation utser ersättare i samma antal som ordinarie ledamöter.

19 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2011/KS 0003 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet:

Ledamöter:
Mats Larsson (FP)
Bengt Bergström (C)
Susanne Ronström (S)

Ersättare:
Ted Bondefalk (M)
Karin Pålsson (KD)
Lilian Nylinder (MP)

Ordförande:
Mats Larsson (FP)


Ärendebeskrivning
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och kommunens styrelser och nämnder. KRF består av tio ledamöter och tio ersättare.

Kommunstyrelsen utser tre (3) ledamöter, varav en utses till ordförande för rådet, samt tre (3) ersättare. Vice ordförande utses av rådet.

Organisationerna för personer med funktionsnedsättningar representeras av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare som utses bland företrädare för synskadade, döva/hörselskadade, personer med medicinska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar och rörelsehindrade.

20 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2011

Dnr 2011/KS 0022 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2011 flyttas till den 31 maj 2011.


Ärendebeskrivning
Med anledning av planeringen kring kommunens nya styrprocess finns det behov av att flytta kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2011 till den 31 maj 2011.

21 Utnämnande av begravningsförrättare

Dnr 2011/KS 0020 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Monica Englund utnämns till begravningsförrättare.


Ärendebeskrivning
Begravningsförrättare kan utses av kommunen i syfte att utföra borgerlig begravning, dvs. en ceremoni utan krav på religiösa inslag.

Monica Englund är borgerlig vigselförrättare i Tyresö kommun. Servicecenter inom kommunstyrelseförvaltningen föreslår att hon även utnämns till begravningsförrättare.

22 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2011/KS 0021 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras


Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kansli- och personalchef redovisas i bilagor.

23 Svar på motion om "Tak över huvud-garanti"

Dnr 2010/KS 0067 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.


Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion angående ”tak över huvud-garanti”. I motionen föreslås:
- att Tyresö kommun tar ett policybeslut om ”Tak över huvud-garanti”,
- att socialförvaltningen tar fram en plan på hur policybeslutet ska uppfyllas, samt vilka villkor som ska gälla för ”tak över huvud-garantin”,
- att Tyresö kommun antar ett mål om att fortast möjligt erbjuda den som är ”hemlös” ett mer långvarigt boende.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 mars 2010, § 29, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Socialförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-15) och socialnämnden beslutade vid sammanträde den 24 november 2010, § 1092, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

24 Svar på motion om nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö

Dnr 2010/KS 0145 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.


Ärendebeskrivning
Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion angående nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omedelbart initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 81, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-21) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2010 § 62 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-25) och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde den 2 december 2010, § 71, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-25) och Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 6 december 2010, § 79, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

25 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras


Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:75 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.

2010:78 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011.

2010:79 Information om Patientsäkerhetslagen (2010:659).

2010:80 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.

2010:83 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2011.

2010:84 Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL m.m.

2010:85 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.

2011:02 Kommunal fastighetsavgift 2009-2011.

Övriga meddelanden

Handikappföreningarna i Tyresö
- Skrivelse 2010-12-16: ”Tillgänglighetsrådgivarens roll i kommunen”.
Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-01-04: ”Kommunens nya samhällsbyggnadsorganisation”.

Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län
- BOSSE Råd Stöd och Kunskapscenter erbjuder något unikt.

Haninge kommun
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 december 2010, § 238: ”Gemensam organisation för upphandlingsfrågor i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö – utredningsuppdrag”.

Hjälpmedelsinstitutet
- Inbjudan att ansöka om bidrag till allmänna studier samt projekt kring den fysiska kommunala och regionala planeringen, rörande bostäder och boendemiljön för äldre.

Kommuninvest
- Informationspaket om tydligt medlemsansvar.

- Promemoria om hantering av framtida vinster i Kommuninvest samt en förstudie beträffande eventuellt byte av firmanamn. (Dnr 2010/KS 0397 005)

Länsstyrelsen i Stockholms län
- Bidrag till kommunal naturvård 2011 (LONA).

Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Mål, budget och verksamhetsplan 2011. (Dnr 2010/KS 0352 005)

Sveriges kommuner och landsting
- Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi – december 2010.

- Markavtal för ledningar i allmän platsmark.

- Förbundsstyrelsens beslut nr 21, 2010-12-17: ”Ålderspension till förtroendevalda med deltidsuppdrag efter samordning med allmän pension”.

- Inbjudan till Demokratidagen 2011.
Se även: www.skl.se/demokratidag2011

Tyresö Bostäder AB
- Sammanträdesprotokoll den 8 december 2010.
Bilagor till protokoll
Anslagsbevis.pdf (1 089 kb)

§1 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena delas ut vid sammanträdet.

§2 Förslag till yttrande angående revisionsrapport om övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen

Dnr 2010/KS 0292 016

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till yttrande angående revisionsrapport om övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen godkänns.

- Yttrandet lämnas till kommunens förtroendevalda revisorer.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Elisabeth Hedlund (V) lämnar ersättaryttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunens förtroendevalda revisorer har begärt att få kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapport ”Övergripande planering avseende investerings- och exploateringsprocessen” senast den 28 februari 2011.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektörens stab har gemensamt arbetat fram ett förslag till yttrande angående revisionsrapporten. Förslaget redovisas i bilaga.

§3 Plan för hantering av extraordinära händelser

Dnr 2010/KS 0358 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Plan för hantering av extraordinära händelser för mandatperioden 2011-2014 antas.

_____

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser. Säkerhetsenheten har arbetat fram ett förslag till plan för hantering av extraordinära händelser för mandatperioden 2011-2014.

§4 Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

Dnr 2010/KS 0398 003

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till arbetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras så att beslutanderätten angående enkla planförfaranden förs över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 178, att inrätta ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Kommunstyrelseförvaltningen har på kommunstyrelseordförandes uppdrag tagit fram förslag till arbetsordning för utskottet.

Inrättandet av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föranleder även ändringar i byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen så att beslutanderätten angående enkla planförfaranden förs över från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

§5 Arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2011/KS 0025 003

Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott antas från och med den 1 februari 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 21 december 2010, § 200, att inrätta ett kommunstyrelsens särskilda utskott. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till arbetsordning för det särskilda utskottet.

§6 Arbetsordning för kommunstyrelsens demokratiberedning

Dnr 2010/KS 0399 003

Kommunstyrelsens beslut

- Arbetsordning för kommunstyrelsens demokratiberedning fastställs enligt förslag.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 181, att inrätta en demokratiberedning under kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har på kommunstyrelseordförandes uppdrag tagit fram förslag till arbetsordning för demokratiberedningen.

§7 Delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2011/KS 0024 003

Kommunstyrelsens beslut

- Ny delegationsordning för kommunstyrelsen antas från och med den 1 februari 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade den 30 november 2010, § 178, beslut om att inrätta en samhällsbyggnadsförvaltning och ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. Vidare fattade kommunstyrelsen den 21 december 2010, § 200, beslut om att inrätta ett särskilt utskott.

Besluten föranleder uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till ny delegationsordning, att börja gälla från och med den 1 februari 2011.

§8 Reviderad ersättning till förtroendevalda 2011

Dnr 2010/KS 0303 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ersättning till förtroendevalda revideras från och med 1 januari 2011.

- Beslutet ersätter del av kommunfullmäktiges beslut 2010-12-09 § 27, bilaga 1 och bilaga 2.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) inte deltar i beslutet.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar i samband med varje ny mandatperiod om regler för ersättningar till förtroendevalda, samt om nivåer för ersättningar. Enligt bestämmelserna har kommunstyrelsen därefter i uppdrag att fortlöpande ompröva beloppen.

Kommunstyrelseförvaltningen har på förekommen anledning gjort en korrigerad uträkning baserad på samtliga tidigare beslut i kommunstyrelsen om reviderade nivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om reviderade ersättningsnivåer enligt bilaga 1 och bilaga 2. De reviderade ersättningsnivåerna föreslås gälla från och med den 1 januari 2011.

§9 Detaljplan för Slånbacken etapp 13 - beslut om antagande

Dnr 2008/KSM 0347

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Slånbacken etapp 13 antas

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) upprättade i oktober 2010 ett förslag till detaljplan för permanent bebyggelse i Slånbacken i Tyresö Strand. Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Planen gör det också möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt höja standarden på vägarna i området.

Tyresö Strands Markägarförening har under planprocessen framställt önskemål om att tillskapa villafastigheter på naturmarken på den del av fastigheten Strand 1:1 där befintlig högspänningsledning och transformatorstation ligger. Kommunen har tidigare under planprocessen haft som princip att naturmarken skulle planläggas som allmän platsmark. Kommunen har efter en första utställning beslutat att tillmötesgå markägarföreningen i frågan varför förslaget till detaljplanen har ändrats och ställts ut på nytt. Beslutet om ny utställning fattades av kommunstyrelsen den 26 oktober 2010, § 156. Martin Nilsson (S) lämnade då särskilt yttrande och Marie Åkesdotter (Mp) samt Inger Gemicioglu (V) lämnade ersättaryttranden, se bilagor.

Förslaget har varit ute på en andra utställning under tiden 23 november – 14 december 2010. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida. Utställningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden har fyra yttranden inkommit. Ett yttrande inkom efter utställningstidens slut. Två ändringar har gjorts i förslaget efter utställningen.

§10 Fördelning av gatukostnader för Slånbacken - beslut om antagande

Dnr 2010/KSM 0626

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Slånbacken antas.

_____

Ärendebeskrivning

Förslaget till fördelnnig av gatukostnader bygger på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till utformning av området.

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Slånbacken har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen. Processen att ta fram en gatukostnadsutredning är reglerad i plan- och bygglagen och följer detaljplanens process.

§11 Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen - beslut om antagande

Dnr 2009/KSM 0672

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Hällen antas.

_____

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i elva fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-K. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

§12 Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen - beslut om antagande

Dnr 2009/KSM 0670

- Fastighetsplan för del av kvarteret Ekängen antas.

_____

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i fyra fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-D. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

§13 Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen - beslut om antagande

Dnr 2009/KSM 0671

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för del av kvarteret Slånängen antas.

_____

Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att i samråd med fastighetsägarna omvandla och föreslå en förtätning i kvarteret där de naturliga förutsättningarna om möjligt tas till vara för att göra lämpliga tomtplatser.

Fastighetsplanen ligger även till grund för debitering av gatukostnad och VA-avgift som baseras på antal tomter och tomtstorlek.

Fastighetsplanens del av kvarteret föreslås indelas i tretton fastigheter enligt karta, betecknade lotterna A-M. Fastigheterna ska användas för bostadsändamål i överensstämmelse med förslag till ny detaljplan för Slånbacken, etapp 13.

§14 Detaljplan för Omsorgsboende Sågen - beslut om antagande

Dnr 2010/KSM 0087

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Omsorgsboende Sågen antas

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) upprättade i oktober 2010 ett förslag till detaljplan för ett omsorgsboende i Tyresö Strand. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544. Planen syftar även till att möjliggöra för annan verksamhet som ryms inom begreppet vård och/eller förskola.

Förslaget har varit utställt under tiden 7 december 2010 till och med 9 januari 2011. Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens servicecenter, på kommunens bibliotek samt kommunens hemsida. Utställningen har även annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö och i Dagens Nyheter.

Under utställningstiden har ett yttrande inkommit. Utställningen har inte lett till några förändringar i planförslaget.

§15 Val till kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2011/KS 0006 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens särskilda utskott:

Ledamöter:
Fredrik Saweståhl (M)
Andreas Jonsson (M)

Mats Larsson (FP)

Kristjan Vaigur (S)
Marita Bertilsson (S)

Ersättare:
Christer Flodfält (M)
Leif Kennerberg (KD)
Henrik Gustavsson (C)
Martin Nilsson (S)

Marie Åkesdotter (MP)


Ordförande:
Fredrik Saweståhl (M)

Vice ordförande:
Mats Larsson (FP)

- Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (MP) stöttar Martin Nilssons (S) särskilda yttrande. Till protokollet förs även att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons (S) särskilda yttrande.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 21 december 2010, § 200, att inrätta ett särskilt utskott under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2011. Kommunstyrelsen beslutade även att utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

§16 Val till kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

Dnr 2011/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor:

Ledamöter:
Fredrik Saweståhl (M)
Anki Svensson (M)

Andreas Jonsson (M)
Mats Larsson (FP)

Leif Kennerberg (KD)
Martin Nilsson (S)
Kristjan Vaigur (S)

Marie Linder (S)

Marie Åkesdotter (MP)


Ersättare:
Matilda Lundh (M)

Lotta Stjernfeldt (M)
Mats Lindblom (FP)

Margareta Ternstedt (FP)

Henrik Gustavsson (C)

Marita Bertilsson (S)
Anita Mattsson (S)

Peter Bylund (MP)
Elisabeth Hedlund (V)


Ordförande:
Fredrik Saweståhl (M)


1:e vice ordförande:
Mats Larsson (FP)


2:e vice ordförande:
Marie Åkesdotter (MP)

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 138, att inrätta ett utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor från och med den 1 januari 2011 samt att utskottet ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

§17 Val till kommunstyrelsens demokratiberedning

Dnr 2011/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens demokratiberedning:

Ledamöter:
Anna Lund (KD)
Ulrica Riis-Pedersen (C)

Sara Albornoz (S)

Marianne Kronberg (M)
Lassana Soumare (FP)
Pedro Nygren (MP)

Lena Hallberg (V)

Ersättare:
Mikael Onegård (M)
Åke Johansson (FP)
Carl-Olof Strand (KD)

Henrik Gustavsson (C)
Pål Keusch (S)

Ajda Asgari (MP)
Inger Diaz (V)


Ordförande:
Anna Lund (KD)

1:e vice ordförande:
Ulrica Riis-Pedersen (C)

2:e vice ordförande:
Sara Albornoz (S)

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010, § 181, att inrätta en demokratiberedning under kommunstyrelsen samt att demokratiberedningen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

§18 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2011/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet:


Ledamöter:
Mats Larsson (FP)
Lilian Edberg (M)

Marita Bertilsson (S)

Ersättare:
Karin Pålsson (KD)

Birgitta Soccorsi (M)
Ulla Gribbe (V)


Ordförande:
Mats Larsson (FP)

_____

Ärendebeskrivning

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Kommunala pensionärsrådet består av tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare.

Kommunstyrelsen utser tre (3) ledamöter som representerar kommunen varav en ska vara ordförande i rådet. Socialnämnden ska vara representerad bland dessa. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.

Pensionärsorganisationerna utser sju (7) ledamöter som representeras enligt följande: tre (3) ledamöter utses av Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre (3) ledamöter utses av Sveriges pensionärsförbund (SPF) och en (1) ledamot utses av Tyresö Finska Förening. Varje organisation utser ersättare i samma antal som ordinarie ledamöter.

§19 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2011/KS 0003 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet:


Ledamöter:
Mats Larsson (FP)
Bengt Bergström (C)
Susann Ronström (S)


Ersättare:
Ted Bondefalk (M)

Karin Pålsson (KD)
Lilian Nylinder (MP)


Ordförande:
Mats Larsson (FP)

_____

Ärendebeskrivning

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättningar och kommunens styrelser och nämnder. KRF består av tio ledamöter och tio ersättare.

Kommunstyrelsen utser tre (3) ledamöter, varav en utses till ordförande för rådet, samt tre (3) ersättare. Vice ordförande utses av rådet.

Organisationerna för personer med funktionsnedsättningar representeras av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare som utses bland företrädare för synskadade, döva/hörselskadade, personer med medicinska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar och rörelsehindrade.

§20 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2011

Dnr 2011/KS 0022 001

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2011 flyttas till den 31 maj 2011.

_____

Ärendebeskrivning

Med anledning av planeringen kring kommunens nya styrprocess finns det behov av att flytta kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2011 till den 31 maj 2011.

§21 Utnämnande av begravningsförrättare

Dnr 2011/KS 0020 002

Kommunstyrelsens beslut

- Monica Englund utnämns till begravningsförrättare.

_____

Ärendebeskrivning

Begravningsförrättare kan utses av kommunen i syfte att utföra borgerlig begravning, dvs. en ceremoni utan krav på religiösa inslag.

Monica Englund är borgerlig vigselförrättare i Tyresö kommun. Servicecenter inom kommunstyrelseförvaltningen föreslår att hon även utnämns till begravningsförrättare.

§22 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2011/KS 0021 20

Dnr 2011/KS 0026 11

Dnr 2011/KS 0035 003

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, ekonomichef och kansli- och personalchef redovisas i bilagor. Två av bilagorna delas ut vid sammanträdet.

§23 Svar på motion om "Tak över huvud-garanti"

Dnr 2010/KS 0067 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Marita Bertilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

_____

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (MP), Peter Bylund (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion angående ”tak över huvud-garanti”. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun tar ett policybeslut om ”Tak över huvud-garanti”,

- att socialförvaltningen tar fram en plan på hur policybeslutet ska uppfyllas, samt vilka villkor som ska gälla för ”tak över huvud-garantin”,

- att Tyresö kommun antar ett mål om att fortast möjligt erbjuda den som är ”hemlös” ett mer långvarigt boende.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 mars 2010, § 29, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Socialförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-15) och socialnämnden beslutade vid sammanträde den 24 november 2010, § 1092, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande

Utlåtande från socialnämndens ordförande delas ut vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens ordförande antar utlåtandet som sitt ordförandeutlåtande.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) och Marita Bertilsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§24 Svar på motion om nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö

Dnr 2010/KS 0145 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservation lämnad av Kristjan Vaigur (S) vid gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 2 december 2010, § 71.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

_____

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (S) har lämnat in en motion angående nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omedelbart initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö strand/Östra Tyresö.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 juni 2010 § 81, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-09-21) och Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2010 § 62 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-25) och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sammanträde den 2 december 2010, § 71, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utvecklingsförvaltningen har yttrat sig över motionen (Tjänsteskrivelse 2010-11-25) och Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde den 6 december 2010, § 79, att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag

Att motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§25 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2010:75 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL.

2010:78 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011.

2010:79 Information om Patientsäkerhetslagen (2010:659).

2010:80 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.

2010:83 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2011.

2010:84 Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL m.m.

2010:85 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser.

2011:02 Kommunal fastighetsavgift 2009-2011.

Övriga meddelanden

Handikappföreningarna i Tyresö

- Skrivelse 2010-12-16: ”Tillgänglighetsrådgivarens roll i kommunen”.
Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-01-04: ”Kommunens nya samhällsbyggnadsorganisation”.

Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län

- BOSSE Råd Stöd och Kunskapscenter erbjuder något unikt.

Haninge kommun

- Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 14 december 2010, § 238: ”Gemensam organisation för upphandlingsfrågor i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö – utredningsuppdrag”.

Hjälpmedelsinstitutet

- Inbjudan att ansöka om bidrag till allmänna studier samt projekt kring den fysiska kommunala och regionala planeringen, rörande bostäder och boendemiljön för äldre.

Kommuninvest

- Informationspaket om tydligt medlemsansvar.

- Promemoria om hantering av framtida vinster i Kommuninvest samt en förstudie beträffande eventuellt byte av firmanamn. (Dnr 2010/KS 0397 005)

Länsstyrelsen i Stockholms län

- Bidrag till kommunal naturvård 2011 (LONA).

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Mål, budget och verksamhetsplan 2011. (Dnr 2010/KS 0352 005)

Sveriges kommuner och landsting

- Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi – december 2010.

- Markavtal för ledningar i allmän platsmark.

- Förbundsstyrelsens beslut nr 21, 2010-12-17: ”Ålderspension till förtroendevalda med deltidsuppdrag efter samordning med allmän pension”.

- Inbjudan till Demokratidagen 2011.
Se även: www.skl.se/demokratidag2011

Tyresö Bostäder AB

- Sammanträdesprotokoll den 8 december 2010.

§26 Nominering till borgerlig vigselförrättare

Dnr 2011/KS 0034 002

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

- Bo Furugård nomineras till borgerlig vigselförrättare.

- Nomineringen lämnas till Länsstyrelsen för beslut.

_____

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har den 12 april 2010 förordnat Bo Furugård till borgerlig vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) till och med den 31 januari 2011.

Bo Furugård bedöms vara lämplig som borgerlig vigselförrättare utifrån sitt gedigna föreningsbakgrund med kontakter inom kommunen samt utifrån sitt stora intresse av att verka som borgerlig vigselförrättare.

Då förordnandet upphör den 31 januari 2011 föreslås att Bo Furugård på nytt nomineras till borgerlig vigselförrättare.

§27 Fastigheten Rundmar 1:35

Dnr 2011/KS 0036 84

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

2. Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl samt miljö- och samhällsbyggnadschef Åke Skoglund att å Tyresö kommuns vägnar inkomma med bud på fastigheten Rundmar 1:35 som idag ägs av stiftelsen Uranus. Fastigheten omfattar 12335 kvadratmeter och är taxerad till 4783000 kronor.

3. Sekretess

4. Paragrafen justeras omedelbart.

5. Innehållet i punkt 3 ovan omfattas av sekretess intill dess att budgivningen är avslutad.

6. Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen inkallas så snart budgivningen är avslutad för att bereda nödvändiga beslut som behövs i kommunfullmäktige den 17 februari 2011 inför undertecknande av köpekontraktet.

Reservation

Leif Kennerberg (KD) och Fredrik Saweståhl (M) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade röstat för Martin Nilssons (S) yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Fastigheten Rundmar 1:35 är till salu på den öppna marknaden. Fastigheten Rundmar 1:35 omfattar 12335 kvadratmeter. Fastigheten är taxerad som småhusenhet. Taxeringsvärdet är 4783 tkr. Fastigheten är bebyggd med fem mindre byggnader av enklare standard.

Planchef Sara Kopparberg informerar vid sammanträdet om vad köp av fastigheten skulle kunna innebära för kommunen.

Ordförandeförslag

Kommunen ska inte lägga bud på fastigheten Rundmar 1:35.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar följande:

1. Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl samt miljö- och samhällsbyggnadschef åke Skoglund att å Tyresö kommuns vägnar inkomma med bud på fastigheten Rundmar 1:35 som idag ägs av stiftelsen Uranus. Fastigheten omfattar 12335 kvadratmeter och är taxerad till 4783000 kronor.

2. Sekretess

3. Paragrafen justeras omedelbart.

4. Innehållet i punkt 2 ovan omfattas av sekretess intill dess att budgivningen är avslutad.

5. Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen inkallas så snart budgivningen är avslutad för att bereda nödvändiga beslut som behövs i kommunfullmäktige den 17 februari 2011 inför undertecknande av köpekontraktet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer Martin Nilsson (S) yrkande röstar ja.

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat omröstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Martin Nilssons (S) yrkande.