Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-03-01

Sammanträde 2011-03-01

Datum
Klockan
Plats

28 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

29 Förslag om utökad låneram

2011/KS 0052 11

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Lån får tas upp inom en ram på 650 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet
Den av kommunfullmäktige godkända ram inom vilken lån får tas upp på kapitalmarknaden har inte ändrats sedan 1998. Då godkände kommunfullmäktige att lån får tas upp inom en ram på 490 miljoner kronor (beslut 1998-11-26, § 14). För att kunna upprätthålla en god betalningsberedskap finns det behov av att nu utöka låneramen till 650 miljoner kronor.

30 Principbeslut om nytt hyressystem för lokaler

Dnr 2011/KS 0048 12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagna principer för ny hyressättning antas.

Beskrivning av ärendet
I nuvarande fördelnings- och hyressystem debiteras verksamheterna för de faktiska kostnaderna men erhåller motsvarande belopp i budgettilldelningen. Därmed finns det inget tydligt incitament för att utnyttja lokalerna maximalt eller att avveckla lokaler som inte utnyttjas. Följderna blir att nya fastigheter byggs medan de befintliga inte används effektivt.

Fastighetsenheten har tagit fram förslag till nya principer för hyressättning av lokaler. De nya principerna innebär att:
- synliggöra lokalkostnader,
- hushålla med lokalresurser,
- koppla lokalkostnader och göra dem begripliga för hyresgästen,
- skapa konkurrensneutralitet mellan kommunala skolor och förskolor,
- erforderliga kostnader för budget inklusive planerat underhåll ska säkra fastigheternas värde och möjliggöra dem till framtida lokalutnyttjande.

31 Förskola och bibliotek i Trollbäcken

Dnr 2011/KS 0046 84

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- I gällande investeringsprogram tas en ny post på 7 miljoner upp för att effektivisera fastigheten till bibliotek och förskola för cirka 50 barn.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens bibliotek omfattar 661 kvadratmeter. Genom ombyggnation av lokalerna samt anpassning till bättre yteffektivitet skapas möjlighet att inrymma en förskola med tre avdelningar i den befintliga fastigheten.

32 Detaljplan för Villabebyggelse, Sommarliden 11 Västra Strand, fastigheten Midvintern 5 - beslut om antagande

Dnr 2010/BN 0516

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för villabebyggelse Sommarliden 11, fastigheten Midvintern, 5 antas

Beskrivning av ärendet
Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Midvintern 5. Planens syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse. Dessutom ges möjlighet att placera en transformatorstation. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

33 Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen

Dnr 2011/KSM 0037

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över samrådsförslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nacka kommun och Stockholms stad har gemensamt upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen. Planområdet omfattar Ältabergsvägen samt området mellan Tyresövägen och Ältabergsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen samt att möjliggöra område för livsmedelshandel, småindustri och parkering. En justering av kommungränsen planeras så att gränsen kommer att följa Tyresövägens norra sida, vilket innebär att i princip hela planområdet kommer att tillhöra Nacka kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av samrådsförslaget och lämnar förslag till yttrande.

34 Projektplan för 2010 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2011/KS 0038 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Projektplanen för 2010 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Södertörnskommunerna har tagit fram ett förslag till projektplan för 2010 års nyckeltalsarbete.

35 Konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården

Dnr 2011/KS 0044 50

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning av verksamheter, fastställd av kommunfullmäktige den 11 september 2008 § 87, har nämnderna delegation att fatta beslut om konkurrensutsättning av verksamheter inom respektive område. Frågor av större förändringar eller av principiell beskaffenhet ska dock fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera att policyn efterlevs. Kommunstyrelsen ska därför informeras innan dess att beslut fattas av nämnd. Kommunstyrelsen avgör om ärendet är av sådan art att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden planerar att vid sammanträde den 23 mars 2011 behandla ett ärende om konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården. Den föreslagna förändringen bedöms inte vara av sådan principiell beskaffenhet att beslutet behöver hänskjutas till kommunfullmäktige.

36 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2011/KS 0043 12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

- Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

- Förändringarna träder i kraft den 1 april 2011.

- Övergångsbestämmelser gäller under perioden april - juni 2011 i enlighet med socialnämndens förslag.

- I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsregler.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslår att taxa och avgifter för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras. Förslaget innebär i korthet att kommunen övergår från den nuvarande inkomst- och nivårelaterade taxan till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser.

Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 april 2011. En övergångsbestämmelse föreslås under perioden april - juni 2011, för personer som debiteras avgift för mars 2011. Övergångsbestämmelserna innebär att höjningen av taxa och avgifter maximeras till 400 kronor per person och månad vid i övrigt oförändrade förhållanden.

37 Höjning av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr 2011/KS 0045 12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Egenavgiften för familjerådgivning höjs till 300 kronor per besök från den 1 juni 2011.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda familjerådgivning för de par och familjer som önskar det. I Tyresö är rådgivningen upphandlad i ett kundvalssystem. Sedan april 2009 finns det möjlighet att välja mellan fyra olika rådgivningsbyråer.

Egenavgiften som de enskilda betalar är i nuläget 175 kronor per besök, vilket är lägre än genomsnittet i Stockholms län. Avgiften har varit oförändrad sedan januari 2004. Socialnämnden föreslår att avgiften per besök höjs till 300 kronor från den 1 juni 2011.

38 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011-2013 med åtaganden för 2011

Dnr 2011/KSTK 0015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011-2013 med åtaganden för 2011 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Sedan år 2005 finns det en tillgänglighetsplan i Tyresö kommun. Syftet med tillgänglighetplanen är att skapa ett tillgängligt samhälle där alla ges likvärdiga förutsättningar. Planen fastställs för tre år i taget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2011-2013 med åtaganden för år 2011.

39 Uppföljning av åtaganden i avfallsplan

Dnr 2009/KSM 0041

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av genomförda och föreliggande åtaganden i avfallsplan noteras.

Beskrivning av ärendet
I kommunens avfallsplan för perioden 2008-2020 finns det ett antal årliga åtaganden uppsatta för genomförande. Renhållningsenheten har genomfört en uppföljning av åtagandena för år 2010 samt pågående för 2011. Uppföljningen redovisas i bilaga.

40 Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Dnr 2011/KS 0039 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar gällande §§ 6 och 16 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn fastställs.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn föreslår att det görs justeringar i förbundsordningen avseende §§ 6 och 16. Föreslagna förändringar innebär att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande (§ 6) samt att mandattiden för revisorerna blir den samma som för förbundets ledamöter (§ 16).

Ändringar i förbundsordningen gäller från det datum då den sista medlemmen i förbundsordningen har fattat beslut om att fastställa förändringarna.

41 Redovisning av motioner under beredning

Dnr 2011/KS 0042 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner under beredning noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Kansli- och personalkontoret har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. I nuläget finns det inga motioner där beredningen har pågått i över ett år.

42 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
2011-02-08 Rättegångsfullmakt. Upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Dnr 2011/KS 0035 003

2011-02-18 Förlängning av anställningsavtal.
Dnr 2011/KS 0021 20

Delegationsbeslut anmälda till kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor
2011-02-16 Se bilaga.

43 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2011:05 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 7 om avsked av förskollärare som slagit ett barn på förskolan.

2011:06 Traktamentsbelopp 2011.

Övriga meddelanden

AB Vårljus
Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma den 3 maj 2011 kl. 18.30.

Folkbildningsförbundet
Inbjudan till kommunerna: gå med i uppropet Typiskt svenskt.

Matchning Södertörn
Berättelser från Södertörn - en arbetsmarknad nära dig.

Mälardalsrådet
Kallelse till Rådsmöte den 26 maj 2011 kl. 09.30 - 11.30.

Sveriges kommuner och landsting
Informationsbrev 2011-01-24:
"Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning".
"Kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen".

§28 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§29 Förslag om utökad låneram

2011/KS 0052 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Lån får tas upp inom en ram på 650 miljoner kronor.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Den av kommunfullmäktige godkända ram inom vilken lån får tas upp på kapitalmarknaden har inte ändrats sedan 1998. Då godkände kommunfullmäktige att lån får tas upp inom en ram på 490 miljoner kronor (beslut 1998-11-26, § 14). För att kunna upprätthålla en god betalningsberedskap finns det behov av att nu utöka låneramen till 650 miljoner kronor.

§30 Principbeslut om nytt hyressystem för lokaler

Dnr 2011/KS 0048 12

Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagna principer för ny hyressättning antas.

Reservation

Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

_____

Beskrivning av ärendet

I nuvarande fördelnings- och hyressystem debiteras verksamheterna för de faktiska kostnaderna men erhåller motsvarande belopp i budgettilldelningen. Därmed finns det inget tydligt incitament för att utnyttja lokalerna maximalt eller att avveckla lokaler som inte utnyttjas. Följderna blir att nya fastigheter byggs medan de befintliga inte används effektivt.

Fastighetsenheten har tagit fram förslag till nya principer för hyressättning av lokaler. De nya principerna innebär att:

- synliggöra lokalkostnader,

- hushålla med lokalresurser,

- koppla lokalkostnader och göra dem begripliga för hyresgästen,

- skapa konkurrensneutralitet mellan kommunala skolor och förskolor,

- erforderliga kostnader för budget inklusive planerat underhåll ska säkra fastigheternas värde och möjliggöra dem till framtida lokalutnyttjande.

Ordförandeförslag

Att föreslagna principer för ny hyressättning ska antas.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till förslaget.

Martin Nilsson (S) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att behandla ärendet vid sammanträdet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§31 Förskola och bibliotek i Trollbäcken

Dnr 2011/KS 0046 84

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- I gällande investeringsprogram tas upp en ny post på 9 miljoner för att effektivisera fastigheten till bibliotek och förskola för cirka 50 barn.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Trollbäckens bibliotek omfattar 661 kvadratmeter. Genom ombyggnation av lokalerna samt anpassning till bättre yteffektivitet skapas möjlighet att inrymma en förskola med tre avdelningar i den befintliga fastigheten.

Vid sammanträdet delas tjänsteskrivelse från utvecklingsförvaltningen ut.

§32 Detaljplan för Villabebyggelse, Sommarliden 11 Västra Strand, fastigheten Midvintern 5 - beslut om antagande

Dnr 2010/BN 0516

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för villabebyggelse Sommarliden 11, fastigheten Midvintern, 5 antas

_____

Beskrivning av ärendet

Tyresös stadsbyggnadskontor (nu samhällsbyggnadsförvaltning) har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Midvintern 5. Planens syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse. Dessutom ges möjlighet att placera en transformatorstation. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

§33 Yttrande över samrådsförslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen

Dnr 2011/KSM 0037

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande över samrådsförslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen godkänns.

Protokollsanteckning

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i utskottet för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor vid sammanträde den 16 februari 2011, § 10.

_____

Beskrivning av ärendet

Nacka kommun och Stockholms stad har gemensamt upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen. Planområdet omfattar Ältabergsvägen samt området mellan Tyresövägen och Ältabergsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen samt att möjliggöra område för livsmedelshandel, småindustri och parkering. En justering av kommungränsen planeras så att gränsen kommer att följa Tyresövägens norra sida, vilket innebär att i princip hela planområdet kommer att tillhöra Nacka kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av samrådsförslaget och lämnar förslag till yttrande.

§34 Projektplan för 2010 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2011/KS 0038 005

Kommunstyrelsens beslut

- Projektplanen för 2010 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

_____

Beskrivning av ärendet

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Södertörnskommunerna har tagit fram ett förslag till projektplan för 2010 års nyckeltalsarbete.

§35 Konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården

Dnr 2011/KS 0044 50

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården godkänns.

Reservation

Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokoller förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Susann Ronströms (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

_____

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens policy för konkurrensutsättning av verksamheter, fastställd av kommunfullmäktige den 11 september 2008 § 87, har nämnderna delegation att fatta beslut om konkurrensutsättning av verksamheter inom respektive område. Frågor av större förändringar eller av principiell beskaffenhet ska dock fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera att policyn efterlevs. Kommunstyrelsen ska därför informeras innan dess att beslut fattas av nämnd. Kommunstyrelsen avgör om ärendet är av sådan art att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden planerar att vid sammanträde den 23 mars 2011 behandla ett ärende om konkurrensutsättning av äldreboendet Ängsgården. Den föreslagna förändringen bedöms inte vara av sådan principiell beskaffenhet att beslutet behöver hänskjutas till kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag

Anmälan om konkurrensutsättning av äldreboendet Änsgården godkänns och beslut om konkurrensutsättning kan därmed fattas av socialnämnden.

Yrkanden

Susann Ronström (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar att beslutet om konkurrensutsättning ska hänskjutas till kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att hänskjuta beslutet till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer Susann Ronströms (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar nej.

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja.

Omröstningen utföll med åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster (se bifogat omröstningsprotokoll).

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§36 Förändrad taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Dnr 2011/KS 0043 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun övergår till enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Avgifterna fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

- Hela avgiftsutrymmet (100 procent) tas ut upp till högkostnadsskyddet.

- Förändringarna träder i kraft den 1 april 2011.

- Övergångsbestämmelser gäller under perioden april – juni 2011 i enlighet med socialnämndens förslag.

- I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter och tillämpningsregler.

Reservation

Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag i ärendet. Elisabet Hedlund (V) hänvisar också till ersättaryttrande lämnat i socialnämnden vid sammanträde den 23 februari 2011, § 1007.

_____

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden föreslår att taxa och avgifter för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning ska ändras. Förslaget innebär i korthet att kommunen övergår från den nuvarande inkomst- och nivårelaterade taxan till en enhetstaxa med fasta avgifter för olika insatser.

Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 april 2011. En övergångsbestämmelse föreslås under perioden april – juni 2011, för personer som debiteras avgift för mars 2011. Övergångsbestämmelserna innebär att höjningen av taxa och avgifter maximeras till 400 kronor per person och månad vid i övrigt oförändrade förhållanden.

Ordförandeförslag

Att taxa och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs i enlighet med socialnämndens förslag.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) och Martin Nilsson (S) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§37 Höjning av egenavgiften för familjerådgivning

Dnr 2011/KS 0045 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Egenavgiften för familjerådgivning höjs till 300 kronor per besök från den 1 juni 2011.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda familjerådgivning för de par och familjer som önskar det. I Tyresö är rådgivningen upphandlad i ett kundvalssystem. Sedan april 2009 finns det möjlighet att välja mellan fyra olika rådgivningsbyråer.

Egenavgiften som de enskilda betalar är i nuläget 175 kronor per besök, vilket är lägre än genomsnittet i Stockholms län. Avgiften har varit oförändrad sedan januari 2004. Socialnämnden föreslår att avgiften per besök höjs till 300 kronor från den 1 juni 2011.

Den föreslagna höjningen av egenavgiften beräknas minska förvaltningens kostnader för familjerådgivning med cirka 100 tkr per år.

Ordförandeförslag

Att egenavgiften för familjerådgivning ska höjas till 300 kronor per besök från den 1 juni 2011.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra hand avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att behandla ärendet vid sammanträdet.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om avslag och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§38 Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011-2013 med åtaganden för 2011

Dnr 2011/KSTK 0015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2011-2013 med åtaganden för 2011 fastställs.

_____

Beskrivning av ärendet

Sedan år 2005 finns det en tillgänglighetsplan i Tyresö kommun. Syftet med tillgänglighetplanen är att skapa ett tillgängligt samhälle där alla ges likvärdiga förutsättningar. Planen fastställs för tre år i taget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2011-2013 med åtaganden för år 2011.

§39 Uppföljning av åtaganden i avfallsplan

Dnr 2009/KSM 0041

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av genomförda och föreliggande åtaganden i avfallsplan noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

I kommunens avfallsplan för perioden 2008-2020 finns det ett antal årliga åtaganden uppsatta för genomförande. Renhållningsenheten har genomfört en uppföljning av åtagandena för år 2010 samt pågående för 2011. Uppföljningen redovisas i bilaga.

§40 Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Dnr 2011/KS 0039 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Föreslagna förändringar gällande §§ 6 och 16 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn fastställs.

_____

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Östra Södertörn föreslår att det görs justeringar i förbundsordningen avseende §§ 6 och 16. Föreslagna förändringar innebär att kravet på konsensusbeslut utgår och att styrelsen är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande (§ 6) samt att mandattiden för revisorerna blir den samma som för förbundets ledamöter (§ 16).

Ändringar i förbundsordningen gäller från det datum då den sista medlemmen i förbundsordningen har fattat beslut om att fastställa förändringarna.

§41 Redovisning av motioner under beredning

Dnr 2011/KS 0042 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen av motioner under beredning noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kansli- och personalkontoret har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. I nuläget finns det inga motioner där beredningen har pågått i över ett år.

§42 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

2011-02-08 Rättegångsfullmakt. Upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Dnr 2011/KS 0035 003

2011-02-18 Förlängning av anställningsavtal.

Dnr 2011/KS 0021 20

Delegationsbeslut anmälda till kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

2011-02-16 Se bilaga.

§43 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2011:05 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 7 om avsked av förskollärare som slagit ett barn på förskolan.

2011:06 Traktamentsbelopp 2011.

Övriga meddelanden

AB Vårljus

Förhandsbesked om AB Vårljus årsstämma den 3 maj 2011 kl. 18.30.

Folkbildningsförbundet

Inbjudan till kommunerna: gå med i uppropet Typiskt svenskt.

Matchning Södertörn

Berättelser från Södertörn – en arbetsmarknad nära dig.

Mälardalsrådet
Kallelse till Rådsmöte den 26 maj 2011 kl. 09.30 – 11.30.

Utblick. Storregionala nyheter från Stockholm-Mälarregionen 1/2011.

Stiftelsen Tyrestaskogen i samarbete med Naturvårdsverket

Tio år med Tyresta nationalpark – en unik förvaltningsmodell.

Sveriges kommuner och landsting

Informationsbrev 2011-01-24:
”Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning”.

”Kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen”.