Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-12-06

Sammanträde 2011-12-06

Datum
Klockan
Plats

164 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.


Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

165 Presentation av förändringsarbetet inom verksamhetsområdet "interna tjänster"

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.


Beskrivning av ärendet
Chefen för Kontoret för interna tjänster (KIT) Ann-Catrine Hagner presenterar sig och berättar om det förändringsarbete som påbörjats inom verksamhetsområdet "interna tjänster".

166 Information om förhandlingar kring upphandlingssamverkan mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamn

Dnr 2010/KS 0320 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.


Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt den 21 december 2010 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att delta i gemensam utredning och lämna förslag till upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö (dnr 2010/KS 0320 005).

Utifrån PricewaterhouseCoopers rådgivningsrapport om samverkan inom upphandlingsområdet har diskussioner förts mellan kommundirektörerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Målsättningen har varit att all upphandlingsverksamhet inom kommunerna ska samordnas. I Haninge är det ett kommunalt bolag som äger och förvaltar kommunens lokaler. På sikt vill Haninge att även detta bolag ska ingå i upphandlingssamverkan, men i nuläget är de inte bereda att i ett avtal binda sig för när i tiden det kan ske. Mot bakgrund av det har kommundirektören efter samråd med kommunstyrelsens beredning den 16 november, informerat om att Tyresö vill vänta med att gå in i en samverkan tills denna fråga är löst.

167 Nämndplaner 2012

Dnr 2011/KS 0151 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. De ekonomiska förändringarna 2012 mellan verksamhetsområdena fastställs enligt bilaga.

2. Inom verksamhetsområdet kommunledning avsätts 15 103 tkr för den politiska verksamheten.


Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

En genomgång har gjorts av förändringar av budget 2012 enligt nämndplanerna samt antagna nämndmål. De föreslagna förändringarna påverkar inte möjligheterna att uppnå de mål som antagits i kommunplanen för 2012.

168 Yttrande över betänkande "Spara i goda tider" (SOU 2011:59)

Dnr 2011/KS 0293 006

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- De synpunkter som redovisas i bifogad tjänsteskrivelse överlämnas till Finansdepartementet som kommunstyrelsens yttrande över betänkandet ”Spara i goda tider”.


Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att en särskild utredare ska lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas.

Utredningen har haft i uppdrag att presentera analyser och förslag som förbättrar förutsättningarna för en kommunal verksamhet som är stabil över konjunkturcykeln och som inte förstärker konjunkturvariationerna i samhällsekonomin.

En viktig fråga för utredningen har varit att utröna om kommunsektorn bidrar till att förstärka konjunktursvängningarna genom förändringar av utgifter och skatter. En annan viktig fråga har varit om det kommunala balanskravet har förstärkt denna utveckling. Utredningen har också haft i uppdrag att redovisa hur en stabiliseringsmekanism över tid kan utformas.

Med hänsyn till att utredningens analyser visar att den kommunala verksamheten, tvärt emot vad som förutsätts i utredningens direktiv, i huvudsak inte verkar destabiliserande på samhällsekonomin, avstyrks förslaget om ett centralt stabiliseringssystem. Även förslagen om att förändra reglerna för kommunernas långsiktiga hushållning framstår som obehövliga och avstyrks.

Länk till remissen:
http://www.regeringen.se/sb/d/14253/a/175028

169 Utvärdering av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2011/KS 0328 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av uppdraget för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med fokus på gränsdragningen mellan medlemskommunerna och förbundet. I översynen skall ingå en genomgång av vad som skall ingå i medlemsavgiften och vad förbundet skall ta betalt för.

2. Rådgivningsrapporten överlämnas till direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för behandling av de rekommendationer som avser förbundets eget arbete.


Beskrivning av ärendet
Kommunerna Haninge, Nynäshamns och Tyresö har bildat kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). Förbundet startade sin verksamhet den 1 april 2008.

Kommunerna har låtit göra en utvärdering av förbundet, som redovisas i bifogad rådgivningsrapport. Utvärderingen omfattar:
- syftet med bildandet av Smohf och dess uppdrag,
- organisation och ledning,
- ekonomi och verksamhetsutveckling,
- hur de förväntningar som fanns vid bildandet har infriats samt
- framtida utveckling.

Den sammantagna bedömningen är att tillsynsarbetet har utvecklats positivt. Förbundet har lyckats öka fokus på att genomföra inspektioner och kontroller utan nämnvärt ökade kostnader.

Utvärderingen visar också att det finns oklarheter i förbundets uppdrag, framför allt i relation till medlemskommunerna. Genomförda enkäter och intervjuer indikerar vidare att förbundets information, tillgänglighet och bemötande gentemot olika kundgrupper behöver utvecklas.

De tre kommunstyrelseförvaltningarna instämmer i stort i sakinnehållet i rapportens rekommendationer. Dock behövs förtydliganden av bl.a. ansvaret för det fortsatta arbetet med anledning av rekommendationerna.

170 Kommunikationspolicy*

Dnr 2011/KS 0326 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Föreslagen kommunikationspolicy för Tyresö kommun antas.

2. Kommunikationspolicyn ersätter Informationspolicyn (KF 2004-12-19 § 85).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Syftet med kommunikationspolicyn är att skapa effektivitet och helhetssyn i kommunens information och dialog med medborgare och omvärld. Kommunikationspolicyn anger den grundsyn och de värderingar som informationen och kommunikationen i Tyresö kommun ska präglas av. Kommunikationspolicyn ersätter Informationspolicyn (KF 2004-12-19 § 85). Kommunikationspolicyn omfattar även nya medier och ansvarsfördelningen har förtydligats. Dokumentet kommunikationspolicy har anpassats till den struktur för styrdokument som kommunens styrprocess anger.

171 Alkohol- och drogpolicy*

Dnr 2010/KS 0396 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Alkohol- och drogpolicyn antas.

2. Det alkoholpolitiska programmet från 1998 upphävs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Ett förslag till alkohol- och drogpolicy har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från fyra förvaltningar. Policyn fokuserar på det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar.

Policyn ersätter kommunens alkoholpolitiska program från 1998. Kompletterande riktlinjer, mål och aktiviteter ska sedan tas fram av förvaltningarna.

172 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2011/KS 0336 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tillsynsplanen enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2012 och 2013 antas.


Beskrivning av ärendet
Enligt den nya alkohollagen ska kommunen upprätta en plan över sin alkoholtillsyn. Säkerhetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan som även omfattar tillsynen enligt tobakslagen.

I planen anges på vilket sätt och hur ofta tillsyn ska genomföras på olika typer av verksamheter. Planen omfattar:

• inre tillsyn (remisser till Skatteverket och polisen m.fl.)
• yttre tillsyn (inspektioner)
• förebyggande tillsyn (information och utbildning m.m.)

173 Taxa enligt alkohollagen och tobakslagen *

Dnr 2011/KS 0327 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny taxa enligt alkohollagen och tobakslagen fastställs.

2. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2012.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 10 december 2009 en taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om vissa receptfria läkemedel. Ett förslag till ny taxa enligt alkohollagen och tobakslagen har nu tagits fram. Eftersom kommunen överlåtit ansvaret för kontroll av receptfria läkemedel till Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund utgår den delen av den gamla taxan.

Skälen till att en ny taxa tagits fram är dels att det behövs en anpassning till den nya alkohollagen och till ändringar i tobakslagen, och dels att överensstämmelsen mellan tidsåtgång och avgifter för olika typer av tillstånd och tillsyn behöver bli bättre. Ambitionen har varit att avgifterna ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för den prestation som kommunen utför och ligga på ungefär samma avgiftsnivå som i grannkommunerna.

174 Yttrande över revisionsrapport om kommunens organisation och beredskap för extraordinära händelser

Dnr 2011/KS 0289 016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen lämnar över yttrande över resultatet av granskningen av kommunens organisation och beredskap för extraordinära händelser till de förtroendevalda revisorerna.


Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning genomförts av kommunens organisation och beredskap för extraordinära händelser. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunen i stort har en ändamålsenlig organisation och beredskap för extraordinära händelser. För att utveckla kommunens säkerhets- och beredskapsarbete lämnar revisorerna ett antal rekommendationer.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över granskningsresultatet och rekommendationerna senast 31 december 2011.

175 Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun* (återremiss från kommunfullmäktige)

Dnr 2011/KS 0067 006

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revideringen av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun antas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Förslag på revidering av Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter behandlades av kommunfullmäktige den 18 augusti 2011. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen med stöd av reglerna om minoritets återremiss, för att hämta in synpunkter från lämpliga remissinstanser och för att utreda alternativ indelning.

Inhämtat yttrande från närpolisen ger stöd för att det område som regleras i de föreslagna ordningsföreskrifterna bör kvarstå.

Kommunens brotts- och drogförebyggare tillstyrker förslaget.

176 Revidering av taxa för avfallsavgifter*

Dnr 2011/KSTK 0218 083

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.

2. Taxan träder i kraft 2012-01-01.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Som följd av upphandling av nya avfallsentreprenader, har renhållningsenheten arbetat fram ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller ett antal nytillkomna tjänster främst i syfte att, i enlighet med gällan¬de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Därför införs under 2012 så kallad behovs¬hämtning och gradvis under 2012 och 2013 även insamling av organiskt matavfall.

Förändringarna innebär ökade möjligheter för abonnenter att kunna på¬verka sina avfalls¬kostnader genom minskat behov av avfallshämtning, om ut¬sor¬-tering av matavfall och övrig återvinning av för¬pack¬ningar m.m. utförs.
Införande av matavfallsinsamling kommer även att prioriteras och påskyndas i kom¬munens egna verksamheter i skolor, förskolor och motsvarande enheter.

Den föreslagna taxans konstruktion innehåller även ett antal förenklingar och exaktare debitering avseende hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar.

177 Detaljplan för bostäder vid Bollmora allé, beslut om antagande *

Dnr 2008/KSM 0026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Bollmora allé.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafik- nära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Beslut om planuppdrag gavs av planberedningen 9 juni 2010. Förslaget har varit ute på samråd 23 februari - 17 mars 2011. Under samrådstiden inkom 12 synpunkter.

Förslaget har sedan varit på utställning 14 juni - 5 augusti 2011. Under utställningstiden inkom nio synpunkter.

Ett tillägg har gjorts efter utställningen som innebär att ett dike ska finnas på parkmarken vid Tyresövägen

178 Inrättande av naturreservatet Dyviks lövängar*

Dnr 2011/KSTK 0127 090

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrätta Dyviks lövängars naturreservat vars omfattning framgår av bifoga de karta.

2. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutas med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under kapitlet Reservatsföreskrifter för Dyviks lövängar, Tyresö kommun, ska gälla.

3. Med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställs bifogade skötselplan.

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.

5. Naturreservatets namn ska vara Dyviks lövängars naturreservat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och trafikenheten, har tagit fram ett förslag för bildande av naturreservatet Dyviks lövängar.

Ett sextiotal myndigheter, fastighetsägare, företag och föreningar har fått förslaget på remiss. De 15 inkomna remissvaren är sammanställda i samrådsredogörelsen. Dessutom har fastighetsägarna inom Dyviksområdet skriftligen informerats om förslaget till naturreservatet Dyviks lövängar.

Skötselplanen har tagits fram av arbetsgruppen Dyviks lövängar och miljö- och trafikenheten.

179 Försäljning av Näsby 84:31

Dnr 2011/KSM 0364

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt för fastigheten Näsby 84:31, Thulevägen 22.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Den 14 september 2011, § 82, beslutade miljö- och samhälls¬byggands-utskottet uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att sälja fastigheten Näsby 84:31. Fastigheten är planlagd för icke störande småindustri och hantverk.

Husman och Hagberg har på uppdrag från kommunen bjudit ut fastigheten till försäljning. Högsta bud är 3 650 000 kronor.

180 Detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen, beslut om utställning

Dnr 2007 KSM 0691

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Utställningshandlingarna för detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget.


Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 22 lägenheter i maximalt 5 våningar, samt kontor och handel i en separat byggnad.

Planen var ute på samråd 3 – 24 maj 2011. Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Bostäderna ska uppföras med god anpassning och arkitekturen kommer att samspela med närliggande bebyggelse västerut, Gudöterassen. Parkeringsbehovet tillgodoses genom underjordiskt garage för lägenheterna samt markparkering i övrigt.

Till utställningen har ett kvalitetsprogram tagits fram.

181 Detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde, beslut om utställning

Dnr 2010 BN 0439 214

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Utställningshandlingarna för detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget.


Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förlag till detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde. Detaljplanen syftar till att möjlig-göra för småindustriändamål inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser från område för industriändamål (J) till område för småindustriändamål (Jm). Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för parkering mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 (Annas pepparkakor) samt att hitta en permanent lösning för uppställning och förvaring av bland annat fordon och arbets-redskap för kommunens tekniska förråd.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 14 juni – 31 augusti 2011 och tas fram med normalt planförfarande.

I utställningshandlingarna ingår inte längre Målaren 1 i planområdet. Fastigheten föreslås att i stället tillföras detaljplanen för Bostäder inom Näsby 4:1472. På detta sätt blir det lättare att samordna utfartsväg mot Njupkärrs¬vägen för fastigheterna.

182 Detaljplan för infartsparkering Videvägen, beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0201

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplanen för infartsparkering vid Videvägen antas.


Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en permanent parkeringsyta samt ge möjligheten att anlägga en återvinningsstation för källsortering av hushållsavfall inom fastigheten Strand 1:364. Detaljplanen möjliggör även uppförandet av ett väderskyddat cykelställ.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 31 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Strand 1:364 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 5 oktober – 26 oktober. Under samrådet inkom sammanlagt sex yttranden, varav fem från remissinstanser/myndigheter.

183 Remissyttrande över förstudie för Spårväg syd

Dnr 2011/KSM 0451

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över remiss av förstudie för Spårväg syd.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått förstudien för Spårväg syd på remiss från Stockholms lokaltrafik (SL). Förstudien handlar om möjligheten att förbättra tvärförbindelserna med kollektivtrafiken utmed sträckan Flemingsberg – Masmo – Skärholmen/Kungens Kurva – Fruängen – Älvsjö.

En utbyggnad av Spårväg syd ingår i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 samt i Länstransportplan 2010 – 2021.

Förstudien behandlar bakgrund till projektet, mål, förutsättningar, alternativa dragningar och transportmedel (buss och BRT – Bus Rapid Transit), utformningsprinciper och effekter av de olika alternativen.

Det Södertörngemensamma yttrandet har tagits fram tillsammans med Stockholms stad och har fokuserat på de aggregerade nyttor som Spårväg syd innebär för Södertörn och Stockholms Söderort.

Miljö- och samhällsbyggnads¬utskottet föreslår att det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande som svar på remissen av förstudie för Spårväg syd.

184 Remissyttrande av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1

Dnr 2011/KSM 0452

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över remiss av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen.


Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått förstudien för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen på remiss från Stockholms lokaltrafik (SL). Med centrala delar av Stockholmsregionen avses i remissen området inom Tvärbanans utbredning inklusive utbyggnad till Solna.

Strategin tar sin utgångspunkt i regionens starka tillväxt samt i SL:s mål att kollektivtrafikens marknadsandel måste öka. Stomtrafiken beskrivs som kollektivtrafikens ryggrad. Strategin sträcker sig fram till år 2030.

Södertörnskommunerna konstaterar att remisshandlingen är intressant för kommunerna även om etapp 1 inte fysiskt berör någon av kommunerna. Hur kollektivtrafiken fungerar i Stockholms centrala delar är dock av synnerligt intresse för Södertörnskommunerna vars pendlare är beroende av ett bra kollektivtrafiksystem när de kommer till centrala Stockholm och behöver nå målpunkter utanför de största knutpunkterna. Södertörnskommunerna är angelägna om att etapp 2 av strategin rörande återstoden av Stockholmsregionen tas fram skyndsamt.

Länk till remissen:

http://www.sll.se/sll/templates/agendaitempage.aspx?id=58547

185 Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun

Dnr 2011/KSM 0426

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns eget yttrande över samrådsförslaget till ny översiktsplan
för Södertälje kommun.


Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om ny översiktsplan för Södertälje kommun.

Förslaget är indelat i tre delar: strategisk planering, riktlinjer och utbyggnadsförslag. Utöver dessa delar finns bilagor och en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnads¬utskottet föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på remissen från Södertälje kommun.

186 Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Dnr 2011/KS 0312 012

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, enligt rekommendation av Kommunförbundet Stockholms län.


Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms län och lärosätena med lärarutbildning har träffat överenskommelse om samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2012. Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar länets kommuner att underteckna avtalet.

187 Ansökan om verksamhetsbidrag, Brännpunkten, Korpen Tyresö

Dnr 2011/KS 0337 007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beviljar Korpen Tyresö 250 000 kr i verksamhetsbidrag för att kunna fortsätta bedriva verksamhet vid projekt Brännpunkten fram till 2013. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ramar.


Beskrivning av ärendet
Korpen i Tyresö har i skrivelse daterad 2011-11-07, ansökt om 250 000 kr i verksamhetsbidrag för att kunna fortsätta vara en aktiv frivilligaktör i arbetet med t.ex. fetma, övervikt, psykisk ohälsa och andra problem som idag drabbar Tyresös unga, bilaga.

Under 2011 har det pågått ett arbete för att hitta en mer långsiktig lösning av finansieringen av den verksamhet projektet bedriver. Verksamheten berör både kommunen och landstingets ansvarsområden. I kommunen är det barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämndens verksamhetsområden som berörs.

Föreslaget verksamhetsbidrag syftar till att vara en brygga fram tills föreningen kan hitta en mer långsiktig finansiering. Ett eventuellt fortsatt kommunalt stöd efter 2012 måste lösas inom någon av de berörda nämndernas ramar. Ett arbete pågår därför inom projektet med att ta fram en plan över hur verksamheten kan utvecklas. Frågan om att utveckla del av verksamheten och bedriva den som fritidsklubb, har diskuteras som en möjlig lösning för att hitta en mer långsiktig finansiering från kommunen.

188 Ansökan om projektbidrag för tillgänglighetsanpassning

Dnr 2011/KSTK 0015

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Medel från kommunens tillgänglighetsplan används för att Friskis & Svettis ska kunna införskaffa träningsredskap anpassade för personer med funktionsnedsättning.


Beskrivning av ärendet
I kommunens tillgänglighetsplan finns medel avsatta för att utveckla möjligheterna för barn och ungdomar att bedriva fritidsaktiviteter.
Förslag om fördelningen av dessa medel sker i samverkan mellan fritidsenheten och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Vid rådets sammanträde 2011-11-03 förordades att Friskis & Svettis skulle erhålla bidrag enligt projektansökan 2011 -09-15 med tillägget att ett formellt beslut bör fattas av kommunstyrelsen.

189 Förlängning av förordnande av vigselförrättare

Dnr 2011/KS 0333 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Förordnandet som vigselförrättare för kommunfullmäktigeledamoten Anna Steele förlängs.
2. Förordnandet som vigselförrättare för HR-strateg Kerstin Hedén förlängs.
3. Förordnandet som vigselförrättare för kommunjurist Staffan Agesand förlängs.


Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett antal vigselförrättare som kan förrätta borgerlig vigsel. Kommunstyrelsen ger förslag på lämpliga personer till länsstyrelsen som utser vigselförrättare. Med anledning av att tre förordnanden löper ut den 31 december 2011, föreslås länsstyrelsen förlänga dessa.

190 Motion angående insatser mot klotter i den offentliga miljön*

Dnr 2011/KS 0230 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Socialdemokraterna 2011-08-17 till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera insatser mot klotter i den offentliga miljön i enlighet med innehåll i motion.

Kommunen har idag ett nätverk av olika aktörer i kommunen där problemet med skadegörelse diskuteras. De större aktörerna som finns i många kommuner har egna rutiner och policy när det gäller klotter.

Nuvarande avtal för klottersanering som kommunen har, lämnar inte något utrymme för att kunna erbjuda andra aktörer att avropa klottersanering. Andra aktörer kan dock vända sig till Svensk bevakningstjänst, som tillfrågats, för att själva teckna avtal kring klottersanering.

Ordförandeutlåtande
Först och främst är det mycket viktigt att alla är medvetna om att skadegörelse och klotter minskar i Tyresö – något som är mycket glädjande. Kommunens kostnader för sanering och för skadegörelse har gått ner under några år. Antalet anmälningar av klotter i Tyresö (inte bara på kommunens egendom utan totalt) går också ner. Ett aktivt arbete både med klottersanering, till följd av kommunens klotterpolicy, och andra åtgärder ger effekt.

Den klotterpolicy vi har i kommunen är en nolltolerans mot alla former av klotter. Det är en viktig komponent i ett framgångsrikt arbete. Tyresö Kommun bedriver sedan ett brett och kreativt arbete för att bekämpa skadegörelse och klotter. Detta sker i samarbete mellan kommunen, polisen, fastighetsägare, skolor och föreningar m. fl. Flera av Tyresös brotts- och skadegörelseförebyggande insatser har prisats nationellt. Senast det skedde var alldeles nyligen då projektet ”Ung Tunnel” vann den svenska uttagningen i tävlingen European Crime Prevention Award. Tyresö får nu tävla i den europeiska finalen i tävlingen - det är lite som att vinna Melodifestivalen och komma till Eurovision. Vi har alla som bor här i Tyresö anledningen att sträcka på oss och vara stolta över detta arbete!

Den motion som nu lämnats in tar upp viktiga aspekter av jobbet mot klotter och skadegörelse. De tankar som förs fram är bra. Det första förslaget om att bjuda in andra fastighetsägare till möten är något som redan sker löpande. I tjänsteutlåtandet beskrivs utförligt hur ofta och med vilka myndigheter, företag, organisationer etc. som dessa möten hålls. Även den politiska ledningen i Alliansen tar upp frågor om klotter och skadegörelse vid andra möten med andra aktörer så som Tyresö Centrum, Tyresö Bostäder med flera.

Det andra förslaget om att låta andra fastighetsägare i Tyresö avropa klottersanering från kommunens upphandlade avtal är i grunden ganska bra. Tyvärr är det inte juridiskt möjligt att göra så med det nuvarande avtalet. Vi är dock öppna för att vid kommande upphandlingar inom området pröva om en sådan modell kan skapas.

Vi föreslår mot bakgrund av svaret att motionen ska anses vara besvarad.

191 Motion om att öka jämställdhetsarbetet i Tyresö kommun*

Dnr 2011/KS 0129 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Vänsterpartiet 2011-04-08 till kommunfullmäktige om att inrätta en jämställdhetsberedning och att upprätta kommunala jämställdhetsbokslut.

Ordförandeutlåtande
Utifrån resonemanget i mitt ordförandeutlåtande framkommer det att kommunen redan idag tar tillvara de aspekter omkring jämställdhet som motionärerna anser att en jämställdhetsberedning skulle ha till uppgift att bereda till kommunstyrelsen. Därför är det rimligt att avslå motionen.

192 Avsägelser i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2011/KS 0356 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelserna godkänns.


Beskrivning av ärendet
Andreas Jonsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnad.

Martin Nilsson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnad samt uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens särskilda utskott.

193 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.


Sveriges kommuner och landsting - cirkulär

11:44 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2011/2012

11:45 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige, ersätter cirkulär 1991:139

11:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster

11:50 Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

11:51 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 58, Lärarförbundet
och Lärarnas Riksförbund mot Sollentuna kommun,
tolkning av kollektivavtalet HÖK 07Övriga meddelanden

Revisorerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Delårsrapport 2011, januari-augusti, dnr. 2011/KS 0330 016 (bilagor)

Kommunförbundet Stockholms län
Rekommendation att underteckna ”Samverkansavtal introduktionsprogram” för programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion för en grupp elever, dnr. 2011/KS 0311 012, handläggs av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunförbundet Stockholms län
Rekommendation att underteckna ”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade”, dnr. 2011/KS 0310 012, handläggs av socialnämnden

Länsstyrelsen i Stockholms län
Förfrågan och svar om deltagande i förstudie för utveckling av besöksnäringen i skärgården, dnr. 2011/KS 0335 005

Länsstyrelsen i Stockholms län
5 nationella minoriteter i Sverige: folder om grundskyddet i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt broschyr med personliga historier om hur det är att tillhöra en nationell minoritet i Sverige.

Länsstyrelsen i Stockholms län
Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län 2012, dnr. 2011/KS 0329 006

Strålsäkerhetsmyndigheten
Information om trådlösa nätverk i skolor

Kommunforskning i Västsverige
Finansiell profil och analys för kommunerna i Stockholms län 2008-2010 (bilaga)

Statens vård- och omsorgsutredning
Delbetänkande: Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem SOU 2011:65

Datainspektionen
Information om Datainspektionens projekt rörande molntjänster

Sveriges kommuner och landsting
Alternativa driftformer, ny skrift
Offentligt och privat driven verksamhet – vilka legala skillnader finns?, ny skift

Sveriges kommuner och landsting
Våldsförebyggande arbete med män - en kunskapsöversikt

PRO och SPF i Tyresö
TV-programmet Dokument inifrån ”Vi gav dom vår pappa”, 2011-11-07 (bilaga)

194 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.


Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Investeringsbeslut om kompletterat cykelstråk Tyresö centrum – Alby samt stigförbättring och belysning vid Prästängen, dnr. 2011/KS 0151 10

Investeringsbeslut gällande spegelsal till frisörsutbildningen, dnr. 2011/KS 0151 10

Investeringsbeslut om ombyggnad av cafeteria, dnr. 2011/KS 0151 10

§164 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§165 Presentation av förändringsarbetet inom verksamhetsområdet "interna tjänster"

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Chefen för Kontoret för interna tjänster (KIT) Ann-Catrine Hagner presenterar sig och berättar om det förändringsarbete som påbörjats inom verksamhetsområdet "interna tjänster".

§166 Information om förhandlingar kring upphandlingssamverkan mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamn

Dnr 2010/KS 0320 005

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslöt den 21 december 2010 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att delta i gemensam utredning och lämna förslag till upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö (dnr 2010/KS 0320 005).

Utifrån PricewaterhouseCoopers rådgivningsrapport om samverkan inom upphandlingsområdet har diskussioner förts mellan kommundirektörerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Målsättningen har varit att all upphandlingsverksamhet inom kommunerna ska samordnas. I Haninge är det ett kommunalt bolag som äger och förvaltar kommunens lokaler. På sikt vill Haninge att även detta bolag ska ingå i upphandlingssamverkan, men i nuläget är de inte bereda att i ett avtal binda sig för när i tiden det kan ske. Mot bakgrund av det har kommundirektören efter samråd med kommunstyrelsens beredning den 16 november, informerat om att Tyresö vill vänta med att gå in i en samverkan tills denna fråga är löst.

§167 Nämndplaner 2012

Dnr 2011/KS 0151 10

Kommunstyrelsens beslut

 1. De ekonomiska förändringarna 2012 mellan verksamhetsområdena fastställs enligt bilaga.

 1. Inom verksamhetsområdet kommunledning avsätts 15103 tkr för den politiska verksamheten.

___

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens nya styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, bland annat mål och ekonomi.

En genomgång har gjorts av förändringar av budget 2012 enligt nämndplanerna samt antagna nämndmål. De föreslagna förändringarna påverkar inte möjligheterna att uppnå de mål som antagits i kommunplanen för 2012.

§168 Yttrande över betänkande "Spara i goda tider" (SOU 2011:59)

Dnr 2011/KS 0293 006

Kommunstyrelsens beslut

- De synpunkter som redovisas i bifogad tjänsteskrivelse överlämnas till Finansdepartementet som kommunstyrelsens yttrande över betänkandet ”Spara i goda tider”.

___

Beskrivning av ärendet

Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att en särskild utredare ska lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas.

Utredningen har haft i uppdrag att presentera analyser och förslag som förbättrar förutsättningarna för en kommunal verksamhet som är stabil över konjunkturcykeln och som inte förstärker konjunkturvariationerna i samhällsekonomin.

En viktig fråga för utredningen har varit att utröna om kommunsektorn bidrar till att förstärka konjunktursvängningarna genom förändringar av utgifter och skatter. En annan viktig fråga har varit om det kommunala balanskravet har förstärkt denna utveckling. Utredningen har också haft i uppdrag att redovisa hur en stabiliseringsmekanism över tid kan utformas.

Med hänsyn till att utredningens analyser visar att den kommunala verksamheten, tvärt emot vad som förutsätts i utredningens direktiv, i huvudsak inte verkar destabiliserande på samhällsekonomin, avstyrks förslaget om ett centralt stabiliseringssystem. Även förslagen om att förändra reglerna för kommunernas långsiktiga hushållning framstår som obehövliga och avstyrks.

Länk till remissen:

http://www.regeringen.se/sb/d/14253/a/175028

§169 Utvärdering av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2011/KS 0328 002

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av uppdraget för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med fokus på gränsdragningen mellan medlemskommunerna och förbundet. I översynen skall ingå en genomgång av vad som skall ingå i medlemsavgiften och vad förbundet skall ta betalt för.

 1. Rådgivningsrapporten överlämnas till direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för behandling av de rekommendationer som avser förbundets eget arbete.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunerna Haninge, Nynäshamns och Tyresö har bildat kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). Förbundet startade sin verksamhet den 1 april 2008.

Kommunerna har låtit göra en utvärdering av förbundet, som redovisas i bifogad rådgivningsrapport. Utvärderingen omfattar:

- syftet med bildandet av Smohf och dess uppdrag,

- organisation och ledning,

- ekonomi och verksamhetsutveckling,

- hur de förväntningar som fanns vid bildandet har infriats samt

- framtida utveckling.

Den sammantagna bedömningen är att tillsynsarbetet har utvecklats positivt. Förbundet har lyckats öka fokus på att genomföra inspektioner och kontroller utan nämnvärt ökade kostnader.

Utvärderingen visar också att det finns oklarheter i förbundets uppdrag, framför allt i relation till medlemskommunerna. Genomförda enkäter och intervjuer indikerar vidare att förbundets information, tillgänglighet och bemötande gentemot olika kundgrupper behöver utvecklas.

De tre kommunstyrelseförvaltningarna instämmer i stort i sakinnehållet i rapportens rekommendationer. Dock behövs förtydliganden av bl.a. ansvaret för det fortsatta arbetet med anledning av rekommendationerna.

§170 Kommunikationspolicy

Dnr 2011/KS 0326 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Föreslagen kommunikationspolicy för Tyresö kommun antas.

 1. Kommunikationspolicyn ersätter Informationspolicyn (KF 2004-12-19 § 85).

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Syftet med kommunikationspolicyn är att skapa effektivitet och helhetssyn i kommunens information och dialog med medborgare och omvärld. Kommunikationspolicyn anger den grundsyn och de värderingar som informationen och kommunikationen i Tyresö kommun ska präglas av. Kommunikationspolicyn ersätter Informationspolicyn (KF 2004-12-19 § 85). Kommunikationspolicyn omfattar även nya medier och ansvarsfördelningen har förtydligats. Dokumentet kommunikationspolicy har anpassats till den struktur för styrdokument som kommunens styrprocess anger.

§171 Alkohol- och drogpolicy

Dnr 2010/KS 0396 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Alkohol- och drogpolicyn antas.

 1. Det alkoholpolitiska programmet från 1998 upphävs.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

­­­___

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till alkohol- och drogpolicy har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från fyra förvaltningar. Policyn fokuserar på det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar.

Policyn ersätter kommunens alkoholpolitiska program från 1998. Kompletterande riktlinjer, mål och aktiviteter ska sedan tas fram av förvaltningarna.

§172 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2011/KS 0336 003

Kommunstyrelsens beslut

- Tillsynsplanen enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2012 och 2013 antas.

___

Beskrivning av ärendet

Enligt den nya alkohollagen ska kommunen upprätta en plan över sin alkoholtillsyn. Säkerhetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan som även omfattar tillsynen enligt tobakslagen.

I planen anges på vilket sätt och hur ofta tillsyn ska genomföras på olika typer av verksamheter. Planen omfattar:

• inre tillsyn (remisser till Skatteverket och polisen m.fl.)

• yttre tillsyn (inspektioner)

• förebyggande tillsyn (information och utbildning m.m.)

§173 Taxa enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2011/KS 0327 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Ny taxa enligt alkohollagen och tobakslagen fastställs.
 1. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2012.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 10 december 2009 en taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om vissa receptfria läkemedel. Ett förslag till ny taxa enligt alkohollagen och tobakslagen har nu tagits fram. Eftersom kommunen överlåtit ansvaret för kontroll av receptfria läkemedel till Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund utgår den delen av den gamla taxan.

Skälen till att en ny taxa tagits fram är dels att det behövs en anpassning till den nya alkohollagen och till ändringar i tobakslagen, och dels att överensstämmelsen mellan tidsåtgång och avgifter för olika typer av tillstånd och tillsyn behöver bli bättre. Ambitionen har varit att avgifterna ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för den prestation som kommunen utför och ligga på ungefär samma avgiftsnivå som i grannkommunerna.

§174 Yttrande över revisionsrapport om kommunens organisation och beredskap vid extraordinära händelser

Dnr 2011/KS 0289 016

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen lämnar över yttrande över resultatet av granskningen av kommunens organisation och beredskap för extraordinära händelser till de förtroendevalda revisorerna.

___

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning genomförts av kommunens organisation och beredskap för extraordinära händelser. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunen i stort har en ändamålsenlig organisation och beredskap för extraordinära händelser. För att utveckla kommunens säkerhets- och beredskapsarbete lämnar revisorerna ett antal rekommendationer.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över granskningsresultatet och rekommendationerna senast 31 december 2011.

§175 Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revideringen av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun antas.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till tidigare reservation till kommunstyrelsen 2011-05-31 § 93.

___

Beskrivning av ärendet

Förslag på revidering av Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter behandlades av kommunfullmäktige den 18 augusti 2011. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen med stöd av reglerna om minoritets återremiss, för att hämta in synpunkter från lämpliga remissinstanser och för att utreda alternativ indelning.

Inhämtat yttrande från närpolisen ger stöd för att det område som regleras i de föreslagna ordningsföreskrifterna bör kvarstå.

Kommunens brotts- och drogförebyggare tillstyrker förslaget.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar ändring av förslaget enligt reservation inlämnad till kommunstyrelsen 2011-05-31 § 93.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§176 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Dnr 2011/KSTK 0218 083

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.

 1. Taxan träder i kraft 2012-01-01.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___

Beskrivning av ärendet

Som följd av upphandling av nya avfallsentreprenader, har renhållningsenheten arbetat fram ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller ett antal nytillkomna tjänster främst i syfte att, i enlighet med gällan­de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Därför införs under 2012 så kallad behovs­hämtning och grad­vis under 2012 och 2013 även insamling av organiskt matavfall.

Förändringarna innebär ökade möjligheter för abonnenter att kunna på­verka sina avfalls­kostnader genom minskat behov av avfallshämtning, om ut­sor­­tering av matavfall och övrig återvinning av för­pack­ningar m.m. utförs.

Införande av matavfallsinsamling kommer även att prioriteras och påskyndas i kom­munens egna verksamheter i skolor, förskolor och motsvarande enheter.

Den föreslagna taxans konstruktion innehåller även ett antal förenklingar och exaktare debitering avseende hämtning av slam från enskilda avloppsanlägg­ningar.

§177 Detaljplan för bostäder vid Bollmora allé, beslut om antagande

Dnr 2008/KSM 0026

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder vid Bollmora allé.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, 2011-09-14, §80.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafik- nära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Beslut om planuppdrag gavs av planberedningen 9 juni 2010. Förslaget har varit ute på samråd 23 februari - 17 mars 2011. Under samrådstiden inkom 12 synpunkter.

Förslaget har sedan varit på utställning 14 juni - 5 augusti 2011. Under utställningstiden inkom nio synpunkter.

Ett tillägg har gjorts efter utställningen som innebär att ett dike ska finnas på parkmarken vid Tyresövägen

§178 Inrättande av naturreservatet Dyviks lövängar

Dnr 2011/KSTK 0127 090

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) inrätta Dyviks lövängars naturreservat vars omfattning framgår av bifoga de karta.

2. För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutas med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter, under kapitlet Reservatsföreskrifter för Dyviks lövängar, Tyresö kommun, ska gälla.

3. Med stöd av 3 § i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken fastställs bifogade skötselplan.

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till naturreservatsförvaltare.

5. Naturreservatets namn ska vara Dyviks lövängars naturreservat.

Kommunstyrelsens beslut

6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

___

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och trafikenheten, har tagit fram ett förslag för bildande av naturreservatet Dyviks lövängar.

Ett sextiotal myndigheter, fastighetsägare, företag och föreningar har fått förslaget på remiss. De 15 inkomna remissvaren är sammanställda i samrådsredogörelsen. Dessutom har fastighetsägarna inom Dyviksområdet skriftligen informerats om förslaget till naturreservatet Dyviks lövängar.

Skötselplanen har tagits fram av arbetsgruppen Dyviks lövängar och miljö- och trafikenheten.

§179 Försäljning av Näsby 84:31

Dnr 2011/KSM 0364

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt för fastigheten Näsby 84:31, Thulevägen 22.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) deltar ej i beslutet med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-11-17 §121.

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-09-14 § 82 (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Den 14 september 2011, § 82, beslutade miljö- och samhälls­byggands­utskottet uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att sälja fastigheten Näsby 84:31. Fastigheten är planlagd för icke störande småindustri och hantverk.

Husman och Hagberg har på uppdrag från kommunen bjudit ut fastigheten till försäljning. Högsta bud är 3 650 000 kronor.

§180 Detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen, beslut om utställning

Dnr 2007 KSM 0691

Kommunstyrelsens beslut

1. Utställningshandlingarna för detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till sitt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-11-17 §124.

Marita Bertilsson (S) hänvisar till sitt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-11-17 §124.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i Marita Bertilssons (S) särskilda yttrande.

___

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder, kontor och handel vid Tegvägen. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 22 lägenheter i maximalt 5 våningar, samt kontor och handel i en separat byggnad.

Planen var ute på samråd 3 – 24 maj 2011. Planarbetet sker med normalt planförfarande.

Bostäderna ska uppföras med god anpassning och arkitekturen kommer att samspela med närliggande bebyggelse västerut, Gudöterassen. Parkeringsbehovet tillgodoses genom underjordiskt garage för lägenheterna samt markparkering i övrigt.

Till utställningen har ett kvalitetsprogram tagits fram.

§181 Detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde, beslut om utställning

Dnr 2010 BN 0439 214

Kommunstyrelsens beslut

1. Utställningshandlingarna för detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för reservationen i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-11-17 §125.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) reservation.

___

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förlag till detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde. Detaljplanen syftar till att möjlig­göra för småindustriändamål inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser från område för industriändamål (J) till område för småindustriändamål (Jm). Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för parkering mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 (Annas pepparkakor) samt att hitta en permanent lösning för uppställning och förvaring av bland annat fordon och arbets­redskap för kommunens tekniska förråd.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 14 juni – 31 augusti 2011 och tas fram med normalt planförfarande.

I utställningshandlingarna ingår inte längre Målaren 1 i planområdet. Fastigheten föreslås att i stället tillföras detaljplanen för Bostäder inom Näsby 4:1472. På detta sätt blir det lättare att samordna utfartsväg mot Njupkärrs­vägen för fastigheterna.

§182 Detaljplan för infartsparkering vid Videvägen, beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0201

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplanen för infartsparkering vid Videvägen antas.

___

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en permanent parkeringsyta samt ge möjligheten att anlägga en återvinningsstation för källsortering av hushållsavfall inom fastigheten Strand 1:364. Detaljplanen möjliggör även uppförandet av ett väderskyddat cykelställ.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 31 maj 2011 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten Strand 1:364 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med enkelt planförfarande.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 5 oktober – 26 oktober. Under samrådet inkom sammanlagt sex yttranden, varav fem från remissinstanser/myndigheter.

§183 Remissyttrande över förstudie för Spårväg syd

Dnr 2011/KSM 0451

Kommunstyrelsens beslut

1. Det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över remiss av förstudie för Spårväg syd.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, 2011-11-17 §119.

___

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har fått förstudien för Spårväg syd på remiss från Stockholms lokaltrafik (SL). Förstudien handlar om möjligheten att förbättra tvärförbindelserna med kollektivtrafiken utmed sträckan Flemingsberg – Masmo – Skärholmen/Kungens Kurva – Fruängen – Älvsjö.

En utbyggnad av Spårväg syd ingår i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 samt i Länstransportplan 2010 – 2021.

Förstudien behandlar bakgrund till projektet, mål, förutsättningar, alternativa dragningar och transportmedel (buss och BRT – Bus Rapid Transit), utformningsprinciper och effekter av de olika alternativen.

Det Södertörngemensamma yttrandet har tagits fram tillsammans med Stockholms stad och har fokuserat på de aggregerade nyttor som Spårväg syd innebär för Södertörn och Stockholms Söderort.

Miljö- och samhällsbyggnads­utskottet föreslår att det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande som svar på remissen av förstudie för Spårväg syd.

§184 Remissyttrande av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1

Kommunstyrelsens beslut

- Det Södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över remiss av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen.

___

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har fått förstudien för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen på remiss från Stockholms lokaltrafik (SL). Med centrala delar av Stockholmsregionen avses i remissen området inom Tvärbanans utbredning inklusive utbyggnad till Solna.

Strategin tar sin utgångspunkt i regionens starka tillväxt samt i SL:s mål att kollektivtrafikens marknadsandel måste öka. Stomtrafiken beskrivs som kollektivtrafikens ryggrad. Strategin sträcker sig fram till år 2030.

Södertörnskommunerna konstaterar att remisshandlingen är intressant för kommunerna även om etapp 1 inte fysiskt berör någon av kommunerna. Hur kollektivtrafiken fungerar i Stockholms centrala delar är dock av synnerligt intresse för Södertörnskommunerna vars pendlare är beroende av ett bra kollektivtrafiksystem när de kommer till centrala Stockholm och behöver nå målpunkter utanför de största knutpunkterna. Södertörnskommunerna är angelägna om att etapp 2 av strategin rörande återstoden av Stockholmsregionen tas fram skyndsamt.

Länk till remissen:

http://www.sll.se/sll/templates/agendaitempage.aspx?id=58547

§185 Yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun

Dnr 2011/KSM 0426

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns eget yttrande över samrådsförslaget till ny översiktsplan
för Södertälje kommun.

___

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har bjudits in att delta i samrådet om ny översiktsplan för Södertälje kommun.

Förslaget är indelat i tre delar: strategisk planering, riktlinjer och utbyggnadsförslag. Utöver dessa delar finns bilagor och en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnads­utskottet föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på remissen från Södertälje kommun.

§186 Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Dnr 2011/KS 0312 012

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, enligt rekommendation av Kommunförbundet Stockholms län.

 1. Chefen för utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunförbundet Stockholms län och lärosätena med lärarutbildning har träffat överenskommelse om samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2012. Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar länets kommuner att underteckna avtalet.

§187 Ansökan om verksamhetsbidrag, Brännpunkten, Korpen Tyresö

Dnr 2011/KS 0337 007

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beviljar Korpen Tyresö 250000 kr i verksamhetsbidrag för att kunna fortsätta bedriva verksamhet vid projekt Brännpunkten fram till 2013. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ramar.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___

Beskrivning av ärendet

Korpen i Tyresö har i skrivelse daterad 2011-11-07, ansökt om 250000 kr i verksamhetsbidrag för att kunna fortsätta vara en aktiv frivilligaktör i arbetet med t.ex. fetma, övervikt, psykisk ohälsa och andra problem som idag drabbar Tyresös unga, bilaga.

Under 2011 har det pågått ett arbete för att hitta en mer långsiktig lösning av finansieringen av den verksamhet projektet bedriver. Verksamheten berör både kommunen och landstingets ansvarsområden. I kommunen är det barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämndens verksamhetsområden som berörs.

Föreslaget verksamhetsbidrag syftar till att vara en brygga fram tills föreningen kan hitta en mer långsiktig finansiering. Ett eventuellt fortsatt kommunalt stöd efter 2012 måste lösas inom någon av de berörda nämndernas ramar. Ett arbete pågår därför inom projektet med att ta fram en plan över hur verksamheten kan utvecklas. Frågan om att utveckla del av verksamheten och bedriva den som fritidsklubb, har diskuteras som en möjlig lösning för att hitta en mer långsiktig finansiering från kommunen.

§188 Ansökan om projektbidrag för tillgänglighetsanpassning

Dnr 2011/KSTK 0015

Kommunstyrelsens beslut

- Medel från kommunens tillgänglighetsplan används för att Friskis & Svettis ska kunna införskaffa träningsredskap anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Dick Bengtson (M) inte deltar i beslutet.

___

Beskrivning av ärendet

I kommunens tillgänglighetsplan finns medel avsatta för att utveckla möjligheterna för barn och ungdomar att bedriva fritidsaktiviteter.

Förslag om fördelningen av dessa medel sker i samverkan mellan fritidsenheten och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Vid rådets sammanträde 2011-11-03 förordades att Friskis & Svettis skulle erhålla bidrag enligt projektansökan 2011 -09-15 med tillägget att ett formellt beslut bör fattas av kommunstyrelsen.

§189 Förlängning av förordnande av vigselförrättare

Dnr 2011/KS 0333 001

Kommunstyrelsens beslut

 1. Förordnandet som vigselförrättare för kommunfullmäktigeledamoten Anna Steele förlängs.
 2. Förordnandet som vigselförrättare för HR-chef Kerstin Hedén förlängs.
 3. Förordnandet som vigselförrättare för kommunjurist Staffan Agesand förlängs.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunen har ett antal vigselförrättare som kan förrätta borgerlig vigsel. Kommunstyrelsen ger förslag på lämpliga personer till länsstyrelsen som utser vigselförrättare. Med anledning av att tre förordnanden löper ut den 31 december 2011, föreslås länsstyrelsen förlänga dessa.

§190 Motion angående insatser mot klotter i den offentliga miljön

Dnr 2011/KS 0230 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Marita Bertilsson (S) reserverar sig mot beslutet (bilaga) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade bifallit Marita Bertilssons (S) tilläggsyrkande.

___

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats in av Socialdemokraterna 2011-08-17 till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera insatser mot klotter i den offentliga miljön i enlighet med innehåll i motion.

Kommunen har idag ett nätverk av olika aktörer i kommunen där problemet med skadegörelse diskuteras. De större aktörerna som finns i många kommuner har egna rutiner och policy när det gäller klotter.

Nuvarande avtal för klottersanering som kommunen har, lämnar inte något utrymme för att kunna erbjuda andra aktörer att avropa klottersanering. Andra aktörer kan dock vända sig till Svensk bevakningstjänst, som tillfrågats, för att själva teckna avtal kring klottersanering.

Ordförandeutlåtande

Först och främst är det mycket viktigt att alla är medvetna om att skadegörelse och klotter minskar i Tyresö – något som är mycket glädjande. Kommunens kostnader för sanering och för skadegörelse har gått ner under några år. Antalet anmälningar av klotter i Tyresö (inte bara på kommunens egendom utan totalt) går också ner. Ett aktivt arbete både med klottersanering, till följd av kommunens klotterpolicy, och andra åtgärder ger effekt.

Den klotterpolicy vi har i kommunen är en nolltolerans mot alla former av klotter. Det är en viktig komponent i ett framgångsrikt arbete. Tyresö Kommun bedriver sedan ett brett och kreativt arbete för att bekämpa skadegörelse och klotter. Detta sker i samarbete mellan kommunen, polisen, fastighetsägare, skolor och föreningar m. fl. Flera av Tyresös brotts- och skadegörelseförebyggande insatser har prisats nationellt. Senast det skedde var alldeles nyligen då projektet ”Ung Tunnel” vann den svenska uttagningen i tävlingen European Crime Prevention Award. Tyresö får nu tävla i den europeiska finalen i tävlingen - det är lite som att vinna Melodifestivalen och komma till Eurovision. Vi har alla som bor här i Tyresö anledningen att sträcka på oss och vara stolta över detta arbete!

Den motion som nu lämnats in tar upp viktiga aspekter av jobbet mot klotter och skadegörelse. De tankar som förs fram är bra. Det första förslaget om att bjuda in andra fastighetsägare till möten är något som redan sker löpande. I tjänsteutlåtandet beskrivs utförligt hur ofta och med vilka myndigheter, företag, organisationer etc. som dessa möten hålls. Även den politiska ledningen i Alliansen tar upp frågor om klotter och skadegörelse vid andra möten med andra aktörer så som Tyresö Centrum, Tyresö Bostäder med flera.

Det andra förslaget om att låta andra fastighetsägare i Tyresö avropa klottersanering från kommunens upphandlade avtal är i grunden ganska bra. Tyvärr är det inte juridiskt möjligt att göra så med det nuvarande avtalet. Vi är dock öppna för att vid kommande upphandlingar inom området pröva om en sådan modell kan skapas.

Vi föreslår mot bakgrund av svaret att motionen ska anses vara besvarad.

Yrkande

Marita Bertilsson (S) med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen med tillägget att kommunen vid nästa upphandlingstillfälle tar upp ovannämnda modell i avtalsdiskussionerna.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marita Bertilsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§191 Motion om att öka jämställdhetsarbetet i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0129 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Kommunstyrelsens beslut

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande och reserverat sig mot beslutet.

___

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats in av Vänsterpartiet 2011-04-08 till kommunfullmäktige om att inrätta en jämställdhetsberedning och att upprätta kommunala jämställdhetsbokslut.

Ordförandeutlåtande

Utifrån resonemanget i mitt ordförandeutlåtande framkommer det att kommunen redan idag tar tillvara de aspekter omkring jämställdhet som motionärerna anser att en jämställdhetsberedning skulle ha till uppgift att bereda till kommunstyrelsen. Därför är det rimligt att avslå motionen.

Yrkande

Anita Mattsson (S), med instämmande av Marie Åkesdotter (MP), yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§192 Avsägelser och fyllnadsval i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samt kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2011/KS 0356 001

Kommunstyrelsens beslut

1. Avsägelserna godkänns.

2. Jerry Svensson (S) väljs in som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

3. Anita Mattsson (S) väljs in som ersättare i kommunstyrelsens särskilda utskott.

___

Beskrivning av ärendet

Andreas Jonsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnad.

Martin Nilsson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnad samt uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens särskilda utskott.

Jerry Svensson (S) föreslås som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Anita Mattsson (S) föreslås som ersättare i kommunstyrelsens särskilda utskott.

§193 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Sveriges kommuner och landsting - cirkulär

11:44 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2011/2012

11:45 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige, ersätter cirkulär 1991:139

11:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster

11:50 Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

11:51 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 58, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot Sollentuna kommun, tolkning av kollektivavtalet HÖK 07

Övriga meddelanden

Revisorerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Delårsrapport 2011, januari-augusti, dnr. 2011/KS 0330 016 (bilagor)

Kommunförbundet Stockholms län

Rekommendation att underteckna ”Samverkansavtal introduktionsprogram” för programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion för en grupp elever, dnr. 2011/KS 0311 012, handläggs av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunförbundet Stockholms län

Rekommendation att underteckna ”Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade”, dnr. 2011/KS 0310 012, handläggs av socialnämnden

Länsstyrelsen i Stockholms län

Förfrågan och svar om deltagande i förstudie för utveckling av besöksnäringen i skärgården, dnr. 2011/KS 0335 005

Länsstyrelsen i Stockholms län

5 nationella minoriteter i Sverige: folder om grundskyddet i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt broschyr med personliga historier om hur det är att tillhöra en nationell minoritet i Sverige.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län 2012, dnr. 2011/KS 0329 006

Strålsäkerhetsmyndigheten

Information om trådlösa nätverk i skolor

Kommunforskning i Västsverige

Finansiell profil och analys för kommunerna i Stockholms län 2008-2010 (bilaga)

Statens vård- och omsorgsutredning

Delbetänkande: Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem SOU 2011:65

Datainspektionen

Information om Datainspektionens projekt rörande molntjänster

Sveriges kommuner och landsting

Alternativa driftformer, ny skrift

Offentligt och privat driven verksamhet – vilka legala skillnader finns?, ny skift

Sveriges kommuner och landsting

Våldsförebyggande arbete med män - en kunskapsöversikt

PRO och SPF i Tyresö

TV-programmet Dokument inifrån ”Vi gav dom vår pappa”, 2011-11-07 (bilaga)

§194 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Investeringsbeslut om kompletterat cykelstråk Tyresö centrum – Alby samt stigförbättring och belysning vid Prästängen, dnr. 2011/KS 0151 10

Investeringsbeslut gällande spegelsal till frisörsutbildningen, dnr. 2011/KS 0151 10

Investeringsbeslut om ombyggnad av cafeteria, dnr. 2011/KS 0151 10