Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-12-20

Sammanträde 2011-12-20

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset Tyresö, sammanträdesrum Bollmora

195 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.


Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

196 Bemanningsorganisation i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0362 20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Projektgruppens förslag till bemanningsorganisation för Tyresö kommun och arbetsvillkor för anställda som vill öka sin sysselsättningsgrad överlämnas till socialnämnden för genomförande under 2012.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen fick 2010-04-22 i uppdrag att "utreda möjligheten att införa en vikariepool dels inom barnomsorgen, dels inom äldreomsorgen och hemtjänsten i syfte att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare. Andra väsentliga parametrar är möjligheten att skapa heltidstjänster samt att nå en ekonomisk effektivisering."

Uppdraget avgränsades till att i ett första steg omfatta verksamheter inom socialförvaltningen. Arbetet har genomförts i projektform i nära samarbete med fackförbundet Kommunal.

Målet för arbetet har varit att:

• skapa ökad kontinuitet för brukare genom att de i större utsträckning får träffa samma personal,

• skapa en arbetsplats som är attraktiv för att medarbetare inte behöver ha oönskade deltidsanställningar, de kan påverka sina arbetstider i högre grad och de får möjligheter till kompetensutveckling genom att pröva andra arbeten, samt

• minska kostnader för hantering av timavlönade och minska kostnader för fyllnadslön och övertidsersättning.

197 Information om förutsättningar och kostnadsberäkningar för att ta fram en ny översiktsplan

Dnr 2011/KSM 0429 212

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras för beaktande i budgetarbetet.


Beskrivning av ärendet
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL). I den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011, betonas planens strategiska funktion och kravet på dess aktualitet.

I Kommunplan 2012 – 2014 har satts som mål att det vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den nya översiktsplanen kan antas och vinna laga kraft i slutet av år 2016. Total kostnad, beroende av vilken kvalitet som eftersträvas, är mellan 3 600 — 4 250 tKr. Utöver det förutsätts att personal, utöver översiktsplaneraren, lägger arbetstid på projektet.

Tidplanen förutsätter att en politisk styrgrupp bildas och tar fram ett projektdirektiv till augusti 2012 samt att projektet får de resurser som redovisas nedan för åren 2013-2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för beaktande i budgetarbetet.

198 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden*

Dnr 2011/KS 0359 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för krisledningsnämnden antas.


Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska en kommun utse ordinarie ledamöter och ersättare till en nämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid - så kallad krisledningsnämnd.

Kommunfullmäktige fastställde 2002-12-12 nuvarande reglemente för Krisledningsnämnd i Tyresö. Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

199 Reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda*

Dnr 2011/KS 0181 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda antas

- Bestämmelserna träder i kraft 1 mars 2012.

- Bestämmelser om pensionsavsättning för årsarvoderade som inte är kommunalråd gäller från och med 1 januari 2011.


Beskrivning av ärendet
I dokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” regleras ersättningsnivåer och villkor för ersättning som betalas till förtroendevalda för uppdrag i Tyresö kommun. På uppdrag av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige föreslås ett antal förtydliganden och tillägg i bestämmelserna.

200 Revidering av arbetsordning för kommunstyrelsen särskilda utskott

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av arbetsordningen för kommunstyrelsens särskilda utskott godkänns.


Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2012 bildas kontoret för interna tjänster. I kontoret ingår bland annat fastighetsfrågor som tidigare har sorterat under samhällsbyggnadsförvaltningen och rapporterat till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. I samband med organisationsförändringen föreslås att fastighetsfrågorna från och med årsskiftet rapporteras till kommunstyrelsens särskilda utskott istället för till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Med anledning av detta föreslås att ett tillägg görs i arbetsordningen för kommunstyrelsens särskilda utskott.

201 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2011/KS 0340 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning godkänns

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2012 bildas kontoret för interna tjänster. I kontoret ingår kommungemensamma funktioner som ekonomi, redovisning, personal och löner, fastighetsfrågor, vaktmästeri, distribution, tryckeri, kansli, administration, utredning, IT, telefoni och upphandling. Fastighetsfrågor har tidigare legat under samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa har i samband med bildandet av kontoret förts in under kommunstyrelsen. Under hösten har en stab bildats under kommundirektören med chefer med processansvar för olika expertområden.

Med anledning av dessa organisatoriska förändringar har ett förslag utarbetats om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Förutom förändringar som har sin grund i organisationsförändringarna har vissa språkliga förändringar och förtydliganden gjorts.

202 Motion om resepolicy*

Dnr 2011/KS 0302 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Miljöpartiet de Grönas motion ”Inför omgående en resepolicy” bifalls.


Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till kommun¬styrelsen att omgående ta fram en resepolicy för Tyresö kommun.

En av åtgärderna i kommunens nyligen antagna energieffektiviserings-strategi är att ta fram en resepolicy. Åtgärden är högt prioriterad och ska genomföras under 2011 – 2012.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet anser därmed att miljöpatiets motion ska bifallas.

Ordförandeutlåtande
En resepolicy har som det sägs i motionen diskuterats tidigare och också varit aktuell att ta fram i samarbete med några av våra grannkommuner. Det är också ett åtagande i Tyresö kommuns energieffektiviseringsstrategi och ligger i linje med vår klimatstrategi som arbetades fram under våren 2010. Energieffektiviseringsstrategin är en viktig och prioriterad strategi som är betydelsefull för Tyresö – det är därför naturligt att en resepolicy kring kommunens tjänsteresor tas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen under de närmaste månaderna och därefter implementeras.

Mot den bakgrunden är det rimligt att bifalla den aktuella motionen.

203 Motion om att göra cyklandet mer attraktivt*

Dnr 2011/KS 0207 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en eventuell framtida cykelutlåning när Tyresö centrum omvandlas.


Beskrivning av ärendet
I motionen beskrivs cykelns fördelar som transportmedel med avseende på klimat och hälsa och 11 förslag till beslut som syftar till att öka cykelns attraktionskraft framförs. Alla förslag är möjliga att genomföra men flertalet är också förenade med en kostnad. Varje förslag kommenteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att cykelsatsningar prioriteras inom ramen för en cykelplan.

Ordförandeutlåtande
Att cykla blir allt mer populärt igen. Det är en mycket positiv utveckling som vi i Alliansen välkomnar. När fler väljer att cykla till och från jobb och skola innebär det vinster både för miljön och för folkhälsan. Vi har därför i alla investeringsprogram undre en rad år haft med nya cykelbanor och förbättringar för cyklister. Där möjlighet funnits har även statliga medel sökts för att kunna bygga mer cykelbana. Vi har också genom framtagandet av cykelkartor och andra insatser sökt marknadsföra möjligheterna till att cykla i Tyresö.

Några exempel på cykelsatsningar de senaste åren är ombyggnaden av Alléplan med nya cykelställ och cykelpump och förbättrad cykelbana genom Trollbäcken längs Gudöbroleden. Nya cykelvägar har också byggts eller är under byggnad längs bland annat Strandallén, Bondevägen, Tyresövägen, Bollmora Allé och så vidare. Vid flera busshållplatser runt om i kommunen har bättre cykelparkeringar anlagts och vid Strandtorget har liknande förbättringar för cyklister som vid Alléplan genomförts. Nu planeras också en förbättrad cykelparkering nära bussterminalen vid Tyresö Centrum.

Kommunen planerar och arbetar vidare för att bättre koppla samman Tyresö med våra grannkommuner för cyklister. Förbindelsen till Haninge över Gudöå har förbättrats i och med att det nu finns en säker cykelväg längs Gudöbroleden genom Trollbäcken. Kopplingen till Nacka och Stockholm kommer att bli avsevärt mycket bättre när den nya förlängningen av Skrubba Malmväg och trafikplats Hedvigslund, som vi jobbat för att få till i många år, öppnas under 2012. Kommunen jobbar dessutom med att förbättra skyltningen.

Vi tar planeringen för mer cyklande på allvar och därför har ansvarig personal i kommunen utbildats i att planera för cyklande. Kommunen har ännu en gång sökt statliga medel för att bygga nya cykelbanor nu längs Myggdalsvägen. Dessutom planerar vi för ett bättre sammanhängande cykelstråk längs Tyresövägen mellan Bollmora och Tyresö Strand. Dessa båda projekt kommer att förverkligas etappvis under kommande år. Nya cykelbanor anläggs naturligtvis även i kommunens östra delar längs huvudvägarna i takt med att de nya detaljplanerna antas och byggs ut.

Det finns alltså all anledning att sträcka på sig och konstatera att Tyresö satsar på cyklandet. Med det sagt är det ändå rimligt att arbetet kring cyklande prioriteras och samlas i en ny cykelplan under 2012. Detta är även något som kommer till uttryck i de mål som Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet fastställt för 2012.

I den motion som Miljöpartiet skrivit lyfts en rad olika förslag för att stärka cyklandet – det är bra och vi ser positivt på i princip alla förslagen. Som visas ovan och i det tillhörande tjänsteutlåtandet så pågår redan en hel del arbete med nästan alla de förslag som förs fram.

Ett beslut som redan tagits men som på grund av svårigheter att få besked och komma överrens med ägaren för Tyresö Centrum dragit ut på tiden rör att installera en ny cykelpump för allmänheten vid Centrum – detta borde kunna lösas inom kort då kommunens Miljöchef arbetar intensivt med att nå en överenskommelse.

Det förslag som förs fram om att ordna cykelutlåning i samarbete med landstinget i Tyresö Centrum är intressant och vi föreslår därför att en plats för en sådan utlåningsstation reserveras i Centrum när planläggningen nu går vidare. Enligt de kontakter vi tagit med landstinget och med det företag som driver cykelutlåningen i Stockholms stad så är det inte just nu aktuellt att expandera till kranskommunerna. Verksamheten kommer dock att börja byggas ut från innerstaden mot förorterna och därefter mot kranskommunerna så inom några år borde det vara aktuellt även i Tyresö. Vi kommer att fortsätta flagga för vårt intresse för att få till stånd detta i Tyresö gentemot landstinget.

Med ovanstående som bakgrund är det Alliansen uppfattning att anse motionen besvarad och att uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012, samt att förvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en framtida cykelutlåning i planeringen av Tyresö Centrum.

204 Fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2011/KS 0356 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Matilda Lundh (M) väljs in som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

2. Dick Bengtson (M) väljs in som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.


Beskrivning av ärendet
Andreas Jonsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnad. Matilda Lundh (M) föreslås väljas in som ordinarie ledamot och Dick Bengtson (M) väljas in som ny ersättare i Matilda Lundhs ställe.

205 Representant i brottsförebyggande rådet

Dnr 2011/KS0366 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Anita Mattsson (S) utses som ledamot i brottsförebyggande rådet.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i brottsförebyggande rådet. Anita Mattsson (S) föreslås utses som ny ledamot i brottsförebyggande rådet.

206 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.


Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.


Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Sponsringsavtal med Tyresö Trollbäcken IBK, 2011-12-12

Sponsringsavtal med Tyresö FF, 2011-12-12

Verksamhetsplan för kommundirektörens stab, 2011-12-15

Förordnande som tf kommundirektör under perioden 27 december 2011 tom 8 januari 2012, dnr 2011/KS 0368 20

207 Meddelanden

Förslag til beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.


Sveriges kommuner och landsting – cirkulär
11:53 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

11: 54 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2012


Övriga meddelanden

Redovisning av arbetet med bostadsförsörjning i Tyresö, som svar på uppdrag från socialdepartementet, dnr 2011/KSM 0455, 2011-11-30.

§195 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§196 Bemanningsorganisation i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0362 20

Kommunstyrelsens beslut

- Projektgruppens förslag till bemanningsorganisation för Tyresö kommun och arbetsvillkor för anställda som vill öka sin sysselsättningsgrad överlämnas till socialnämnden för genomförande under 2012.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen fick 2010-04-22 i uppdrag att "utreda möjligheten att införa en vikariepool dels inom barnomsorgen, dels inom äldreomsorgen och hemtjänsten i syfte att stärka Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare. Andra väsentliga parametrar är möjligheten att skapa heltidstjänster samt att nå en ekonomisk effektivisering."

Uppdraget avgränsades till att i ett första steg omfatta verksamheter inom socialförvaltningen. Arbetet har genomförts i projektform i nära samarbete med fackförbundet Kommunal.

Målet för arbetet har varit att:

  • skapa ökad kontinuitet för brukare genom att de i större utsträckning får träffa samma personal,

  • skapa en arbetsplats som är attraktiv för att medarbetare inte behöver ha oönskade deltidsanställningar, de kan påverka sina arbetstider i högre grad och de får möjligheter till kompetensutveckling genom att pröva andra arbeten, samt
  • minska kostnader för hantering av timavlönade och minska kostnader för fyllnadslön och övertidsersättning.

§197 Information om förutsättningar och kostnadsberäkningar för att ta fram en ny översiktsplan

Dnr 2011/KSM 0429 212

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras för beaktande i budgetarbetet.

___

Beskrivning av ärendet

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL). I den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011, betonas planens strategiska funktion och kravet på dess aktualitet.

I Kommunplan 2012 – 2014 har satts som mål att det vid utgången av planperioden finns ett samrådsförslag till en ny översiktsplan som utgår från kommunens vision för 2030.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den nya översiktsplanen kan antas och vinna laga kraft i slutet av år 2016. Total kostnad, beroende av vilken kvalitet som eftersträvas, är mellan 3 600 — 4 250 tKr. Utöver det förutsätts att personal, utöver översiktsplaneraren, lägger arbetstid på projektet.

Tidplanen förutsätter att en politisk styrgrupp bildas och tar fram ett projektdirektiv till augusti 2012 samt att projektet får de resurser som redovisas nedan för åren 2013-2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för beaktande i budgetarbetet.

§198 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Dnr 2011/KS 0359 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för krisledningsnämnden antas.

___

Beskrivning av ärendet

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska en kommun utse ordinarie ledamöter och ersättare till en nämnd som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid - så kallad krisledningsnämnd.

Kommunfullmäktige fastställde 2002-12-12 nuvarande reglemente för Krisledningsnämnd i Tyresö. Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§199 Reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2011/KS 0181 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda antas

- Bestämmelserna träder i kraft 1 mars 2012.

- Bestämmelser om pensionsavsättning för årsarvoderade som inte är kommunalråd gäller från och med 1 januari 2011.

___

Beskrivning av ärendet

I dokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” regleras ersättningsnivåer och villkor för ersättning som betalas till förtroendevalda för uppdrag i Tyresö kommun. På uppdrag av partiernas gruppledare i kommunfullmäktige föreslås ett antal förtydliganden och tillägg i bestämmelserna.

§200 Revidering av arbetsordning för kommunstyrelsens särskilda utskott

Dnr 2011/KS 0367 003

Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av arbetsordningen för kommunstyrelsens särskilda utskott godkänns.

___

Beskrivning av ärendet

Den 1 januari 2012 bildas kontoret för interna tjänster. I kontoret ingår bland annat fastighetsfrågor som tidigare har sorterat under samhällsbyggnadsförvaltningen och rapporterat till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. I samband med organisationsförändringen föreslås att fastighetsfrågorna från och med årsskiftet rapporteras till kommunstyrelsens särskilda utskott istället för till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Med anledning av detta föreslås att ett tillägg görs i arbetsordningen för kommunstyrelsens särskilda utskott.

§201 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2011/KS 0340 003

Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning godkänns

___

Beskrivning av ärendet

Den 1 januari 2012 bildas kontoret för interna tjänster. I kontoret ingår kommungemensamma funktioner som ekonomi, redovisning, personal och löner, fastighetsfrågor, vaktmästeri, distribution, tryckeri, kansli, administration, utredning, IT, telefoni och upphandling. Fastighetsfrågor har tidigare legat under samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa har i samband med bildandet av kontoret förts in under kommunstyrelsen. Under hösten har en stab bildats under kommundirektören med chefer med processansvar för olika expertområden.

Med anledning av dessa organisatoriska förändringar har ett förslag utarbetats om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Förutom förändringar som har sin grund i organisationsförändringarna har vissa språkliga förändringar och förtydliganden gjorts.

§202 Motion om resepolicy

Dnr 2011/KS 0302 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Miljöpartiet de Grönas motion ”Inför omgående en resepolicy” bifalls.

___

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de Gröna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till kommun­styrelsen att omgående ta fram en resepolicy för Tyresö kommun.

En av åtgärderna i kommunens nyligen antagna energieffektiviserings­strategi är att ta fram en resepolicy. Åtgärden är högt prioriterad och ska genomföras under 2011 – 2012.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet anser därmed att miljöpatiets motion ska bifallas.

Ordförandeutlåtande

En resepolicy har som det sägs i motionen diskuterats tidigare och också varit aktuell att ta fram i samarbete med några av våra grannkommuner. Det är också ett åtagande i Tyresö kommuns energieffektiviseringsstrategi och ligger i linje med vår klimatstrategi som arbetades fram under våren 2010. Energieffektiviseringsstrategin är en viktig och prioriterad strategi som är betydelsefull för Tyresö – det är därför naturligt att en resepolicy kring kommunens tjänsteresor tas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen under de närmaste månaderna och därefter implementeras.

Mot den bakgrunden är det rimligt att bifalla den aktuella motionen.

§203 Motion om att göra cyklandet mer attraktivt

Dnr 2011/KS 0207 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en eventuell framtida cykelutlåning när Tyresö centrum omvandlas.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2011-12-07 § 136 (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S).

___

Beskrivning av ärendet

I motionen beskrivs cykelns fördelar som transportmedel med avseende på klimat och hälsa och 11 förslag till beslut som syftar till att öka cykelns attraktionskraft framförs. Alla förslag är möjliga att genomföra men flertalet är också förenade med en kostnad. Varje förslag kommenteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att cykelsatsningar prioriteras inom ramen för en cykelplan.

Ordförandeutlåtande

Att cykla blir allt mer populärt igen. Det är en mycket positiv utveckling som vi i Alliansen välkomnar. När fler väljer att cykla till och från jobb och skola innebär det vinster både för miljön och för folkhälsan. Vi har därför i alla investeringsprogram undre en rad år haft med nya cykelbanor och förbättringar för cyklister. Där möjlighet funnits har även statliga medel sökts för att kunna bygga mer cykelbana. Vi har också genom framtagandet av cykelkartor och andra insatser sökt marknadsföra möjligheterna till att cykla i Tyresö.

Några exempel på cykelsatsningar de senaste åren är ombyggnaden av Alléplan med nya cykelställ och cykelpump och förbättrad cykelbana genom Trollbäcken längs Gudöbroleden. Nya cykelvägar har också byggts eller är under byggnad längs bland annat Strandallén, Bondevägen, Tyresövägen, Bollmora Allé och så vidare. Vid flera busshållplatser runt om i kommunen har bättre cykelparkeringar anlagts och vid Strandtorget har liknande förbättringar för cyklister som vid Alléplan genomförts. Nu planeras också en förbättrad cykelparkering nära bussterminalen vid Tyresö Centrum.

Kommunen planerar och arbetar vidare för att bättre koppla samman Tyresö med våra grannkommuner för cyklister. Förbindelsen till Haninge över Gudöå har förbättrats i och med att det nu finns en säker cykelväg längs Gudöbroleden genom Trollbäcken. Kopplingen till Nacka och Stockholm kommer att bli avsevärt mycket bättre när den nya förlängningen av Skrubba Malmväg och trafikplats Hedvigslund, som vi jobbat för att få till i många år, öppnas under 2012. Kommunen jobbar dessutom med att förbättra skyltningen.

Vi tar planeringen för mer cyklande på allvar och därför har ansvarig personal i kommunen utbildats i att planera för cyklande. Kommunen har ännu en gång sökt statliga medel för att bygga nya cykelbanor nu längs Myggdalsvägen. Dessutom planerar vi för ett bättre sammanhängande cykelstråk längs Tyresövägen mellan Bollmora och Tyresö Strand. Dessa båda projekt kommer att förverkligas etappvis under kommande år. Nya cykelbanor anläggs naturligtvis även i kommunens östra delar längs huvudvägarna i takt med att de nya detaljplanerna antas och byggs ut.

Det finns alltså all anledning att sträcka på sig och konstatera att Tyresö satsar på cyklandet. Med det sagt är det ändå rimligt att arbetet kring cyklande prioriteras och samlas i en ny cykelplan under 2012. Detta är även något som kommer till uttryck i de mål som Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet fastställt för 2012.

I den motion som Miljöpartiet skrivit lyfts en rad olika förslag för att stärka cyklandet – det är bra och vi ser positivt på i princip alla förslagen. Som visas ovan och i det tillhörande tjänsteutlåtandet så pågår redan en hel del arbete med nästan alla de förslag som förs fram.

Ett beslut som redan tagits men som på grund av svårigheter att få besked och komma överrens med ägaren för Tyresö Centrum dragit ut på tiden rör att installera en ny cykelpump för allmänheten vid Centrum – detta borde kunna lösas inom kort då kommunens Miljöchef arbetar intensivt med att nå en överenskommelse.

Det förslag som förs fram om att ordna cykelutlåning i samarbete med landstinget i Tyresö Centrum är intressant och vi föreslår därför att en plats för en sådan utlåningsstation reserveras i Centrum när planläggningen nu går vidare. Enligt de kontakter vi tagit med landstinget och med det företag som driver cykelutlåningen i Stockholms stad så är det inte just nu aktuellt att expandera till kranskommunerna. Verksamheten kommer dock att börja byggas ut från innerstaden mot förorterna och därefter mot kranskommunerna så inom några år borde det vara aktuellt även i Tyresö. Vi kommer att fortsätta flagga för vårt intresse för att få till stånd detta i Tyresö gentemot landstinget.

Med ovanstående som bakgrund är det Alliansen uppfattning att anse motionen besvarad och att uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera cykelsatsningar inom ramen för en cykelplan som utarbetas 2012, samt att förvaltningen får i uppdrag att reservera plats för en framtida cykelutlåning i planeringen av Tyresö Centrum.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Anita Mattsson (S) att att-satsen om att installera fler stöldsäkra cykelställ ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandeförslaget.

§204 Fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2011/KS 0356 001

Kommunstyrelsens beslut

  1. Matilda Lundh (M) väljs in som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

  2. Dick Bengtson (M) väljs in som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

___

Beskrivning av ärendet

Andreas Jonsson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens utskott för miljö och samhällsbyggnad. Matilda Lundh (M) föreslås väljas in som ordinarie ledamot och Dick Bengtson (M) väljas in som ny ersättare i Matilda Lundhs ställe.

§205 Representant i brottsförebyggande rådet

Dnr 2011/KS0366 001

Kommunstyrelsens beslut

1. Anita Mattsson (S) utses som ledamot i brottsförebyggande rådet.

___

Beskrivning av ärendet

Martin Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i brottsförebyggande rådet. Anita Mattsson (S) föreslås utses som ny ledamot i brottsförebyggande rådet.

§206 Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

___

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Sponsringsavtal med Tyresö Trollbäcken IBK, 2011-12-12,
dnr 2011/KS 0374 012

Sponsringsavtal med Tyresö FF, 2011-12-12, dnr 2011/KS 0373 012

Verksamhetsplan för kommundirektörens stab, 2011-12-15,
dnr 2011/KS 0375 003

Förordnande som tf kommundirektör under perioden 27 december 2011 tom 8 januari 2012, dnr 2011/KS 0368 20

§207 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

___

Sveriges kommuner och landsting – cirkulär

11:53 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

11: 54 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2012

Övriga meddelanden

Redovisning av arbetet med bostadsförsörjning i Tyresö, som svar på uppdrag från socialdepartementet, dnr 2011/KSM 0455, 2011-11-30.