Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-02-19

Sammanträde 2013-02-19

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport februari 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Uppföljning medel för krisberedskap.pdf
Samverkan infrastrukturstrateger KSL.pdf
Kommundirektörens rapport februari 2013.pdf

2 Bokslut Tyresö kommun 2012

Dnr 2013/KS 0033 10

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Budgetchef Anders Elfving föredrar bokslutskommunikén 2012 vid mötet.

3 Medborgarfokus årsrapport 2012 - kvalitetsgranskning och tillsyn

Dnr 2013/KS 0043 016

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen noterar årsrapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att Medborgarfokus årligen ska anmäla en samlad redovisning av vad som granskats under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. I föreliggande årsrapport redovisas den kvalitetsgranskning och tillsyn som genomförts under år 2012. Tf kvalitetschef Catarina Stavenberg presenterar rapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medborgarfokus årsrapport 2012.pdf
Årsrapport kvalitetsgranskning 2012_130123.pdf

4 Projektplan för 2012 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2013/KS 0031 005

Förslag till beslut

- Projektplanen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.

Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.

Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc.

Projektplanen för att ta fram nyckeltal för 2012 bifogas.

De framtagna nyckeltalen kommer att presenteras under en konferens den 3 oktober 2013.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Projektplan för nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.pdf
Projektplan nyckeltalsarbete Södertörnskommunerna.pdf

5 Detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0812 214

Förslag till beslut

- Detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny transformatorstation till det nya höghuset som är under byggnation i anslutning till Tyresö centrum.

Planen har varit ute på samråd under perioden 4 - 28 december 2012 och på underrättelse under perioden 21 januari -5 februari 2013. Planarbetet har skett med enkelt förfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, transformatorstation.pdf
Planbeskrivning, transformatorstation.pdf
plankarta, transormatorstation.pdf
särskilt utlåtande_transformatorstation.pdf
Transformatorstation MSU 130213 § 14.pdf

6 Ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora), beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0404 214

Förslag till beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora) för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ändringen av planbestämmelserna för del av yttre Brevik (Ällmora) syftar till att möjliggöra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området.

Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls.

På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 21 juni - 31 augusti 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter ytterligare utredningar av områdets geologi, möjligheter till godkänd avloppslösning och stabilitet utförts.

Planarbetet för övriga delar av yttre Brevik som ingick i planområdet bör avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ällmora.pdf
Ällmora MSU 130213 § 16.pdf

7 Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0260 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett tillagningskök samt utökning av matsalen och antalet klassrum. Detta för att kunna inrymma årskurs 6 i skolan.

Planen har varit ute på samråd under perioden 22 maj -13 juni 2012 och utställd för granskning under perioden 11 december 2012 -15 januari 2013. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sofiebergsskolan.pdf
planbeskrivning, sofiebergsskolan.pdf
Plankarta, sofiebergsskolan-A2-L.pdf
Granskningsutlåtande, Sofiebergsskolan.pdf
Sofiebergsskolan MSU 130213 § 15.pdf

8 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2013 KSM 0054 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet
Enligt vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Fiskarrovägen, del av Breviksvägen, samt även del av Slottsvägen och del av Bofinksvägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, VA-versamhetsområde,påskriven.pdf
Karta kommunens va område.pdf
VA-område MSU 130213 § 18.pdf

9 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 2013/KS 0048 003

Förslag till beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar inom organisationen behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Bilagor
Firmateckning KS 2013.pdf

10 Svar på motionen "Lyft fritidshemmen!"

Dnr 2012/KS 0203 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Lyft fritidshemmen!" till kommunfullmäktige den 10 maj 2012. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Bilagor
Motion Lyft fritidshemmen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen Lyft fritidshemmen.pdf

11 Svar på motion om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus

Dnr 2012/KS 0108 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-03-08 om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus. Motionen remitterades till kommunala rådet för funktionshinderfrågor och fastighetsavdelningen inom konsult- och servicekontoret som har besvarat motionen i sina yttranden.

Motionens tredje förslag om att boka tillgänglighetsanpassade kursgårdar, hotell och restauranger har stämts av med HR-chefen. Att ta hänsyn till tillgänglighetsbehov är en självklarhet och ska vid behov ske vid bokningar. Det kan dock ibland strida mot andra intressen, t.ex. att boka lokaler inom kommunen. En avvägning mellan olika behov får då göras.

Ordförandeutlåtande
God tillgänglighet till offentliga lokaler och allmänna platser är avgörande för alla människors möjlighet till service, gemenskap och deltagande i samhällslivet på lika villkor. Den principen har varit bärande i Tyresö kommuns värdegrundsarbete och omfattande satsning på tillgänglighetsanpassning de senaste åren. Precis som nämns i motionen har mycket redan gjorts. Men det finns alltid mer att göra. Nedsatt rörelseförmåga får aldrig utgöra ett hinder till ett aktivt liv.

Motionärerna tar upp följande frågeställningar:

1. Hissen i kommunhusets entré
Två hissar går från källaren ända upp till våning sju. En av dem är tillräckligt lång och bred för att inrymma alla typer av permobiler och elskotrar. Tvärtemot vad som anges i motionen. Lyftplattan i entrén, från träffpunkten till servicecentret, har emellertid i vissa fall varit för kort. Denna har nu ersatts av en större och rymligare anordning. Den nya lyftplattan driftsattes vecka 4 (2013) och har godkänts av KRF.

2. Utpassering i kommunhuset efter klockan 21
Efter klockan 21 sker utpassering lämpligen genom källare och garage. Här har det tidigare saknats automatiska dörröppnare enkelt åtkomliga för personer med funktionshinder. Det är nu åtgärdat och godkänt av KRF. Hissdörren på källarplan är dock, till skillnad från övriga våningsplan, av gångjärnskonstruktion vilket alltjämt medför problem. Detta ska omedelbart lösas med ännu en automatisk dörröppnare. Att det skulle finnas några höga trösklar känns däremot inte igen och kräver en utvecklad redogörelse från motionärerna.

3. Externa möten
Vid bokning av externa möten används en checklista där det enskilda sammanträdets särskilda behov ses över. Det kan t.ex. innebära krav på inventarier, redskap eller tillgänglighetsanpassade arbets- och boendemiljöer.

Därmed anses motionen besvarad.

Bilagor
V motion Förbättra tillgängligheten till kommunhuset.pdf
Yttrande på motion om bättre tillgänglighet till kommunhuset från KRF.pdf
Fastighetsavdelningens svar på motion om bättre tillgänglighet till kommunhuset.pdf

12 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-12-13.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska inleda försök med öppna nämndsammanträden, samt att barn- och utbildningsnämnden ska vara den första nämnden som genomför den förändringen. Detta är ingen ny fråga utan en fråga som behandlats i ett antal olika omgångar i vår kommun. Således torde våra olika ställningstaganden vara välkända.

Att ha öppna nämndsammanträden är något som är fullt möjligt i Tyresö enligt det av kommunfullmäktige beslutade gemensamma reglementet för kommunens nämnder. Reglementet antogs av fullmäktige den 14 december 2006 och reviderades senast den 19 april 2012. Reglementet lyder enligt följande:

§ 11 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN
Nämnden har rätt att besluta om offentliga sammanträden. En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Således är det en fråga för varje nämnd att själv besluta om de önskar hålla öppna sammanträden i de delar som inte avser myndighetsutövning eller sekretess. Vi välkomnar att det lyfts diskussioner i nämnder om denna fråga. Vi vill dock inte i kommunfullmäktige besluta om hur de enskilda nämnderna ska agera.

Ett möjligt problem med att öppna nämndsammanträden kan vara att våra mötesrum i kommunhuset inte är anpassade för detta med tanke på utrymme och inpassering och självfallet också - hur tråkigt det än är - säkerhetsaspekten. Vill någon nämnd dock göra ett försök med öppna sammanträden får vi hitta vägar att hantera de praktiska problemen och de ökade kostnader det medför för nämnden.

Med ovanstående som bakgrund föreslås att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion ang. ökad öppenhet och transparens från Martin Nilsson (S) och Marie Linder (S).pdf

13 Svar på motion om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014

Dnr 2012/KS 0191 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-04-19 om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014. Motionen remitterades till demokratiberedningen och valnämnden för besvarande.

Ordförandeutlåtande
Vi delar motionärernas utgångspunkt om att barn och unga ska ha en stark röst i samhället med möjlighet att påverka sin egen framtid. Ur ett demokratiskt perspektiv är det helt avgörande att alla människors intressen tas tillvara, oavsett ålder. Däremot anser vi inte att rösträtt eller valbarhet till kommunala församlingar ska införas från 16 år.

Frågeställningen är inte ny utan har diskuterats flera gånger tidigare och har allt som oftast väckts av Miljöpartiet i Sveriges riksdag. Det är också där beslut som berör minderårigas rättigheter och skyldigheter lämpligen bör avgöras. Inte minst avseende rösträtt.

I riksdagen finns emellertid en överväldigande majoritet för att behålla nuvarande regelverk. Denna blocköverskridande överenskommelse känner vi oss trygga med.

Miljöpartiets argumentation saknar bärkraft och dess fakta kan ifrågasättas. Det finns flera studier som, tvärtemot motionen, visar att yngre människor och framför allt barn, vilket det rör sig om i det här fallet, är extra känsliga för trender och yttre påverkan. Bristen på livserfarenhet liksom ett påfallande beteendemönster att i högre grad drivas av egenintresse och smala profilfrågor än det breda allmänintresset tillhör andra orosmoment.

Tonåringars kunskaper om samhälle och politik är också generellt sett sämre. Holmberg och Oscarsson "Svenskt väljarbeteende under 50 år" fann i sitt stora material att åldersgruppen 18-25 år hade den i särklass sämsta väljarkompetensen. Att sänka den ytterligare genom att även ge 16-åringar rösträtt tjänar knappast samhället på. Förmågan att fatta rationella beslut vid unga år försvåras således av en rad faktorer. Man kan även tycka att det är aningen motsägelsefullt att ge barn inflytande i frågor som de själva inte får tillgodogöra sig, t.ex. att ingå ekonomiska avtal eller fatta beslut om utskänkningstillstånd. Var finns logiken?

Statistik visar dessutom att valdeltagandet minskar kraftigt med åldern. Om ungdomar under 18 år fick rösta själva skulle det alltså ha mycket marginell inverkan på hela väljarkårens åldersfördelning. Någon större effekt på de politiska partierna att anpassa sina valprogram skulle det heller inte ha. Däremot ökar risken att ytterlighetspartier får vågmästarställningar. En olycklig och odemokratisk konsekvens av en i övrigt välvillig intention. Tyresö ska inte bli ett valexperiment.

Vårdnadshavarna och FN:s barnkonvention utgör den främsta garantin för att barns särskilda intressen tas tillvara på bästa sätt.

Vår slutsats är mot denna bakgrund att föreslå att motionen avslås.

Bilagor
Demokratiberedningen protokoll den 30 Maj 2012.doc
Valnämndens svar på motion om att införa rösträtt från 16 år från och med valet 2014.pdf
Ordförandeutlåtande demokratiberedningen - rösträtt.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut: Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter

Dnr 2013/KS 0074 003

Förslag till beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter, 2013-01-28, dnr 2013/KS 0074 003

Bilagor
Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation 2013.pdf
Delegationsbeslut rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation.pdf

15 Kommunstyrelsens meddelanden 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
eu-länken nr 2 2013.pdf
Inbjudan samordningsförbundets frukostmöten våren 2013.pdf
Inbjudan och program till Demokratidagen 2013.pdf
Välkommen till Demokratidagen 2013.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2013.pdf
Meddelanden KS feb 2013.docx
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (240 kb)

§20 Kommundirektörens rapport februari 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.Bilagor
Uppföljning medel för krisberedskap.pdf
Samverkan infrastrukturstrateger KSL.pdf
Kommundirektörens rapport februari 2013.pdf

§21 Bokslut Tyresö kommun 2012

Dnr 2013/KS 0033 10

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman föredrar bokslutskommunikén 2012 vid mötet.

Bilagor
Bokslutskommunike_2012_Tyresö_kommun.pdf

§22 Medborgarfokus årsrapport 2012 - kvalitetsgranskning och tillsyn

Dnr 2013/KS 0043 016

Beslut

- Kommunstyrelsen noterar årsrapporten.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att Medborgarfokus årligen ska anmäla en samlad redovisning av vad som granskats under året och de slutsatser som kan dras av detta arbete. I föreliggande årsrapport redovisas den kvalitetsgranskning och tillsyn som genomförts under år 2012. Tf kvalitetschef Catarina Stavenberg och Catrin Ullbrand, chef för Medborgarfokus, presenterar rapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medborgarfokus årsrapport 2012.pdf
Årsrapport kvalitetsgranskning 2012_130123.pdf

§23 Projektplan för 2012 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

Dnr 2013/KS 0031 005

Beslut

- Projektplanen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.

Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader.

Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc.

Projektplanen för att ta fram nyckeltal för 2012 bifogas.

De framtagna nyckeltalen kommer att presenteras under en konferens den 3 oktober 2013.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Projektplan för nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.pdf
Projektplan nyckeltalsarbete Södertörnskommunerna.pdf

§24 Detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0812 214

Beslut

- Detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för transformatorstation inom Bollmora 2:134.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny transformatorstation till det nya höghuset som är under byggnation i anslutning till Tyresö centrum.

Planen har varit ute på samråd under perioden 4 – 28 december 2012 och på underrättelse under perioden 21 januari –5 februari 2013. Planarbetet har skett med enkelt förfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, transformatorstation.pdf
Planbeskrivning, transformatorstation.pdf
plankarta, transormatorstation.pdf
särskilt utlåtande_transformatorstation.pdf
Transformatorstation MSU 130213 § 14.pdf

§25 Ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora), beslut om granskning

Dnr 2011 KSM 0404 214

Beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora) för granskning.

Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-02-13 § 16 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-02-13 § 16 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ändringen av planbestämmelserna för del av yttre Brevik (Ällmora) syftar till att möjliggöra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området.

Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls.

På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 21 juni – 31 augusti 2012.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter ytterligare utredningar av områdets geologi, möjligheter till godkänd avloppslösning och stabilitet utförts.

Planarbetet för övriga delar av yttre Brevik som ingick i planområdet bör avslutas.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till ändrade planbestämmelser för del av yttre Brevik (Ällmora) för granskning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar återremiss till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för komplettering av faktaunderlaget.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med syfteatt:

  1. ärendetskaförtydligasmed attdettabeslutocksåinnebär att vi åtar oss att bygga ut kommunalt VA till 2030till yttre Brevik.

  1. ärendet skabifogas underlag med ekonomisk kalkyl, antalberördahushåll, samt tidplan på investeringen.

I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) avslag till uppdraget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om avslag.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ällmora.pdf
Ällmora MSU 130213 § 16.pdf

§26 Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård, beslut om antagande

Dnr 2012 KSM 0260 214

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för utökning av Sofiebergsskolans skolgård.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett tillagningskök samt utökning av matsalen och antalet klassrum. Detta för att kunna inrymma årskurs 6 i skolan.

Planen har varit ute på samråd under perioden 22 maj –13 juni 2012 och utställd för granskning under perioden 11 december 2012 –15 januari 2013. Planarbetet har skett med normalt förfarande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sofiebergsskolan.pdf
planbeskrivning, sofiebergsskolan.pdf
Plankarta, sofiebergsskolan-A2-L.pdf
Granskningsutlåtande, Sofiebergsskolan.pdf
Sofiebergsskolan MSU 130213 § 15.pdf

§27 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2013 KSM 0054 340

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten - och avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet
Enligt vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagd karta.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Fiskarrovägen, del av Breviksvägen, samt även del av Slottsvägen och del av Bofinksvägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, VA-versamhetsområde,påskriven.pdf
Karta kommunens va område.pdf
VA-område MSU 130213 § 18.pdf

§28 Revidering av bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.

Dnr 2013/KS 0048 003

Beslut

- Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar inom organisationen behöver regelverket ”Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m.” uppdateras.

Bilagor
Firmateckning KS 2013.pdf

§29 Svar på motionen "Lyft fritidshemmen!"

Dnr 2012/KS 0203 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in motionen "Lyft fritidshemmen!" till kommunfullmäktige den 10 maj 2012. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion Lyft fritidshemmen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motionen Lyft fritidshemmen.pdf

§30 Svar på motion om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus

Dnr 2012/KS 0108 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Motionens första att-sats bifalls.
  2. I övrigt anses motionen besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-03-08 om att förbättra tillgängligheten till Tyresös kommunhus. Motionen remitterades till kommunala rådet för funktionshinderfrågor och fastighetsavdelningen inom konsult- och servicekontoret som har besvarat motionen i sina yttranden.

Motionens tredje förslag om att boka tillgänglighetsanpassade kursgårdar, hotell och restauranger har stämts av med HR-chefen. Att ta hänsyn till tillgänglighetsbehov är en självklarhet och ska vid behov ske vid bokningar. Det kan dock ibland strida mot andra intressen, t.ex. att boka lokaler inom kommunen. En avvägning mellan olika behov får då göras.

Ordförandeutlåtande
God tillgänglighet till offentliga lokaler och allmänna platser är avgörande för alla människors möjlighet till service, gemenskap och deltagande i samhällslivet på lika villkor. Den principen har varit bärande i Tyresö kommuns värdegrundsarbete och omfattande satsning på tillgänglighetsanpassning de senaste åren. Precis som nämns i motionen har mycket redan gjorts. Men det finns alltid mer att göra. Nedsatt rörelseförmåga får aldrig utgöra ett hinder till ett aktivt liv.

Motionärerna tar upp följande frågeställningar:

1. Hissen i kommunhusets entré

Två hissar går från källaren ända upp till våning sju. En av dem är tillräckligt lång och bred för att inrymma alla typer av permobiler och elskotrar. Tvärtemot vad som anges i motionen. Lyftplattan i entrén, från träffpunkten till servicecentret, har emellertid i vissa fall varit för kort. Denna har nu ersatts av en större och rymligare anordning. Den nya lyftplattan driftsattes vecka 4 (2013) och har godkänts av KRF.

2. Utpassering i kommunhuset efter klockan 21

Efter klockan 21 sker utpassering lämpligen genom källare och garage. Här har det tidigare saknats automatiska dörröppnare enkelt åtkomliga för personer med funktionshinder. Det är nu åtgärdat och godkänt av KRF. Hissdörren på källarplan är dock, till skillnad från övriga våningsplan, av gångjärnskonstruktion vilket alltjämt medför problem. Detta ska omedelbart lösas med ännu en automatisk dörröppnare. Att det skulle finnas några höga trösklar känns däremot inte igen och kräver en utvecklad redogörelse från motionärerna.

3. Externa möten

Vid bokning av externa möten används en checklista där det enskilda sammanträdets särskilda behov ses över. Det kan t.ex. innebära krav på inventarier, redskap eller tillgänglighetsanpassade arbets- och boendemiljöer.

Därmed anses motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats och att i övrigt anse motionen besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till hela motionen.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattsson (S) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
V motion Förbättra tillgängligheten till kommunhuset.pdf
Yttrande på motion om bättre tillgänglighet till kommunhuset från KRF.pdf
Fastighetsavdelningens svar på motion om bättre tillgänglighet till kommunhuset.pdf

§31 Svar på motion angående ökad öppenhet och transparens

Dnr 2012/KS 0419 001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).


Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-12-13.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Tyresö kommun ska inleda försök med öppna nämndsammanträden, samt att barn- och utbildningsnämnden ska vara den första nämnden som genomför den förändringen. Detta är ingen ny fråga utan en fråga som behandlats i ett antal olika omgångar i vår kommun. Således torde våra olika ställningstaganden vara välkända.

Att ha öppna nämndsammanträden är något som är fullt möjligt i Tyresö enligt det av kommunfullmäktige beslutade gemensamma reglementet för kommunens nämnder. Reglementet antogs av fullmäktige den 14 december 2006 och reviderades senast den 19 april 2012. Reglementet lyder enligt följande:

§ 11 OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN

Nämnden har rätt att besluta om offentliga sammanträden. En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Således är det en fråga för varje nämnd att själv besluta om de önskar hålla öppna sammanträden i de delar som inte avser myndighetsutövning eller sekretess. Vi välkomnar att det lyfts diskussioner i nämnder om denna fråga. Vi vill dock inte i kommunfullmäktige besluta om hur de enskilda nämnderna ska agera.

Ett möjligt problem med att öppna nämndsammanträden kan vara att våra mötesrum i kommunhuset inte är anpassade för detta med tanke på utrymme och inpassering och självfallet också – hur tråkigt det än är – säkerhetsaspekten. Vill någon nämnd dock göra ett försök med öppna sammanträden får vi hitta vägar att hantera de praktiska problemen och de ökade kostnader det medför för nämnden.

Med ovanstående som bakgrund föreslås att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion ang. ökad öppenhet och transparens från Martin Nilsson (S) och Marie Linder (S).pdf

§32 Svar på motion om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014

Dnr 2012/KS 0191

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-04-19 om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet 2014. Motionen remitterades till demokratiberedningen och valnämnden för besvarande.

Ordförandeutlåtande

Vi delar motionärernas utgångspunkt om att barn och unga ska ha en stark röst i samhället med möjlighet att påverka sin egen framtid. Ur ett demokratiskt perspektiv är det helt avgörande att alla människors intressen tas tillvara, oavsett ålder. Däremot anser vi inte att rösträtt eller valbarhet till kommunala församlingar ska införas från 16 år.

Frågeställningen är inte ny utan har diskuterats flera gånger tidigare och har allt som oftast väckts av Miljöpartiet i Sveriges riksdag. Det är också där beslut som berör minderårigas rättigheter och skyldigheter lämpligen bör avgöras. Inte minst avseende rösträtt.

I riksdagen finns emellertid en överväldigande majoritet för att behålla nuvarande regelverk. Denna blocköverskridande överenskommelse känner vi oss trygga med.

Miljöpartiets argumentation saknar bärkraft och dess fakta kan ifrågasättas. Det finns flera studier som, tvärtemot motionen, visar att yngre människor och framför allt barn, vilket det rör sig om i det här fallet, är extra känsliga för trender och yttre påverkan. Bristen på livserfarenhet liksom ett påfallande beteendemönster att i högre grad drivas av egenintresse och smala profilfrågor än det breda allmänintresset tillhör andra orosmoment.

Tonåringars kunskaper om samhälle och politik är också generellt sett sämre. Holmberg och Oscarsson ”Svenskt väljarbeteende under 50 år” fann i sitt stora material att åldersgruppen 18-25 år hade den i särklass sämsta väljarkompetensen. Att sänka den ytterligare genom att även ge 16-åringar rösträtt tjänar knappast samhället på. Förmågan att fatta rationella beslut vid unga år försvåras således av en rad faktorer. Man kan även tycka att det är aningen motsägelsefullt att ge barn inflytande i frågor som de själva inte får tillgodogöra sig, t.ex. att ingå ekonomiska avtal eller fatta beslut om utskänkningstillstånd. Var finns logiken?

Statistik visar dessutom att valdeltagandet minskar kraftigt med åldern. Om ungdomar under 18 år fick rösta själva skulle det alltså ha mycket marginell inverkan på hela väljarkårens åldersfördelning. Någon större effekt på de politiska partierna att anpassa sina valprogram skulle det heller inte ha. Däremot ökar risken att ytterlighets¬partier får vågmästarställningar. En olycklig och odemokratisk konsekvens av en i övrigt välvillig intention. Tyresö ska inte bli ett valexperiment.

Vårdnadshavarna och FN:s barnkonvention utgör den främsta garantin för att barns särskilda intressen tas tillvara på bästa sätt.

Vår slutsats är mot denna bakgrund att föreslå att motionen avslås.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Anita Mattsson (S) stödjer avslagsyrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Demokratiberedningen protokoll den 30 Maj 2012.doc
Valnämndens svar på motion om att införa rösträtt från 16 år från och med valet 2014.pdf
Ordförandeutlåtande demokratiberedningen - rösträtt.pdf
Rösträtt från 16 år.pdf

§33 Anmälan av delegationsbeslut: Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter

Dnr 2013/KS 0074 003

Beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation i Tyresö kommuns verksamheter, 2013-01-28, dnr 2013/KS 0074 003

Bilagor

Rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation 2013.pdf
Delegationsbeslut rutiner och uppdragsbeskrivning säkerhetsorganisation.pdf

§34 Kommunstyrelsens meddelanden 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

eu-länken nr 2 2013.pdf
Inbjudan samordningsförbundets frukostmöten våren 2013.pdf
Inbjudan och program till Demokratidagen 2013.pdf
Välkommen till Demokratidagen 2013.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2013.pdf
Meddelanden KS feb 2013.docx
KSOMinne120123.pdf

§35 Uppdrag att sammanställa ärende om revisionssvaret om Nyboda skola

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ta upp ärendet uppdrag att sammanställa ärende om revisionssvaret om Nyboda skola som ett extra ärende.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att sammanställa ärende om revisionssvaret om Nyboda skola till kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2013 att överlämna en tjänsteskrivelse från kommundirektörens stab som sitt yttrande till revisorerna på revisionsrapporten Investeringsprojektet Nyboda skola. I arbetet med att sammanställa svaret till revisorerna tog kommundirektörens stab fram det underlag för beslut som låg till grund för beslutet att bygga nya Nyboda skola. Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att sammanställa detta beslutsunderlag i ett ärende om revisionssvaret om Nyboda skola för behandling i kommunstyrelsen 26 mars och kommunfullmäktige 18 april.

§36 Övrig fråga om Lillström och Spirudden

Beskrivning av ärendet

Anita Mattsson (S) tar upp frågan om Stockholms stads erbjudande att sälja Lillström och Spirudden till stiftelsen Tyrestaskogen.

Fredrik Saweståhl (M) tar kontakt med Stockholms stad för att föreslå en diskussion i samråd med stiftelsen.