Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Omreglering av anställningsavtal för kommundirektören

Dnr 2013/KS 0474 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nuvarande anställningsavtal för kommundirektören omregleras att gälla för
perioden 2014-04-01 till och med 2019-09-30.
2. Den ömsesidiga uppsägningstiden regleras till 12 månader.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har varit anställd i kommunen sedan 2010. Nuvarande avtal
löper ut 2016. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att avtalet omregleras vad
avser avtalsperiod och uppsägningstid.

Ordförandeförslag
Kommundirektör Bo Renman har varit anställd i kommunen sedan 2010. Den
nuvarande avtalsperioden löper ut april 2016. I avtalet regleras en ömsesidig
uppsägningstid om 6 månader, och att diskussioner om eventuell förlängning av
avtalet ska inledas minst 6 månader innan avtalstidens utgång. Rekrytering av
kommundirektör är en långsiktig process och jag har därför fört diskussioner
med kommundirektören om en möjlig förlängning av hans avtal.

Mitt förslag är att omreglera det nuvarande avtalet för kommundirektören med
innebörd att avtalsperioden förlängs med 3 år och 4 månader, det vill säga till
och med 2019-09-30. Vidare föreslår jag att den ömsesidiga uppsägningstiden
regleras till 12 månader i det nya avtalet, med hänvisning till den långa
rekryteringsprocessen. Villkor om ersättning beslutas av undertecknad i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning.

2 Kommundirektörens rapport december 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommundirektörens rapport december 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet
angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om
pågående uppdrag.

Bilagor
Trafikmätning Tyresövägen.pdf
Kommundirektörens rapport december 2013.pdf

3 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 *

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4
tillstyrks.

Beskrivning av ärendet
De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en
bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en
intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö
bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225
Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december
2013. Justerat protokoll från köpstämman bifogas handlingarna innan
kommunstyrelsens sammanträde.

Tyresö bostäder AB föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av
fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4.

Bilagor
Registrerad ekonomisk plan.pdf
Tyresö bostäders förslag om försäljning av Diamanten 1 och Turkosen 4.pdf

4 Försäljning av del av Näsby 4:1469

Dnr 2013 KSM 1090 253

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Överenskommelse om fastighetsreglering för försäljning av del av Näsby
4:1469 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
I mars 2012 vann detaljplanen för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde
laga kraft. Detaljplanen togs fram med syfte att möjliggöra för industrimark i
kommunen då bland annat företaget Tykoflex hade inkommit med en förfrågan
om att utvidga sin verksamhet genom att förvärva del av närliggande kommunal
fastighet. Fastigheten Näsby 4:1469 är del av en större kommunal gatu- och
parkfastighet och del av denna föreslås nu regleras över till Tykoflex fastighet
Smeden 1.

Bilagor
MSU protokoll, försäljningen av del av Näsby.pdf
Bilaga 1 Marköverlåtelse Näsby.pdf

5 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar *

Dnr 2013 KSM 1149 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för
vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och
avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i
enlighet med bilagda karta.

Bilagor
verksamhetsområde2014.pdf
Tjänsteskrivelse, revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och-
avloppslösningar.pdf
MSU protokoll, revidering av verksamhetsområde.pdf

6 Arrendeavtal rackethall

Dnr 2011 KSM 0259

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Befintligt arrende med Tyresö Rackethall AB gällande racketsporthall och
därmed samhängande verksamhet förlängs i enlighet med villkoren i bilaga 1.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande
får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har arrendeavtal med Tyresö Rackethall Ab för del av Bollmora
2:1 för att arrendeområdet ska nyttjas för drift och eventuell utbyggnad av
racketsporthall med därmed sammanhängande verksamhet. Avtalet tecknades
på 25 år och gäller till 2031-12-31.

På kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2013 har möjligheterna
till finansiering av en utbyggnad och ombyggnad av rackethallen diskuterats och
beslut togs om att ge kommundirektören i uppdrag att omförhandla gällande
arrendeavtal med Trollbäckens TK. Vid omförhandlingen skulle villkoren i avtalet
bedömas utifrån att de i övrigt stämmer överens med förutsättningar för att
bidragsbelopp ska betalas ut och för att borgensåtagande ska få utnyttjas.

När villkoren enligt ovanstående utretts så har detta visat att arrendeavtalet
behöver förlängas för att Tyresö Rackethall Ab ska kunna ansöka om nödvändiga
lån för finansieringen av en utbyggnad. Tillägg till arrendeavtalet föreslås därmed
i enlighet med bilaga 1.

Bilagor
Registreringsbevis Bolagsverket 2013-11-08.pdf
Avtal arrende Rackethall.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal rackethall.pdf

7 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Dnr 2013/KS 0440 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjerna för arbete med frågor om hbt 2014-2016 antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att inkludera likabehandlingfrågor med
särskilt fokus på hbt i kommunens utbildningsinsatser under perioden 2014-2016.

Beskrivning av ärendet
Likabehandlingsperspektivet ska avspeglas i det dagliga arbetet i alla
verksamheter i Tyresö kommun. Kommunövergripande riktlinjer fastställs av
kommundirektören medan lokala handlingsplaner och riktlinjer ligger hos
respektive förvaltning. Arbetet ska inriktas på tre områden: kompetens och
utveckling, medvetenhet och bemötande samt synliggörande och tillgänglighet.
Under planperioden 2014-2016 ska ett särskilt fokus läggas på information och
utbildning om hbt, det vill säga homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om riktlinjer för arbete med hbt 2014-2014.pdf
Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016.pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 § 69.pdf

8 Uppdrag kring ökad trygghet för barn och ungdomar

Dnr 2013/KS 0438 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommundirektören ges i uppdrag att:

1. inventera kommunens förebyggande arbete för barn, ungdom och familjer
2. utreda vilka förebyggande insatser som bör prioriteras
3. utreda hur ett samlat, attraktivt stöd till barn, ungdom och familjer skulle
kunna skapas

Ordförandeutlåtande
Alliansen i Tyresö gjorde 2011 en ambitionshöjning inom barn- och
ungdomsvården. Erfarenheterna var allt för ofta att orosanmälningarna kom in
för sent. Allt för många barn levde i en ohållbar och destruktiv familjesituation
allt för länge. För att upptäcka och hjälpa dessa barn i ett tidigare skede antog
socialnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ett mål i 2012 års
nämndplaner. Målet var att minska den ogiltiga frånvaron i skolan. På så sätt
skulle skolan bättre uppmärksamma elever som verkade må dåligt och ofta var
frånvarande. Socialtjänsten skulle ge personalen i skolan ett bättre stöd i att följa
upp hemsituationen.

Under hösten 2012 satte socialförvaltningen igång med ett program (i samarbete
med Rädda barnen och BUP:s Traumaenhet) för att kompetensutveckla
personalen i skolan och förskolan. Målet var att ge en större kunskap om tecken
på missförhållanden för att tidigare kunna uppmärksamma barn som mådde
dåligt. Strategin blev mycket framgångsrik. År 2011 var den ogiltiga frånvaron i
Tyresö kommuns skolor 3,6 procent. År 2012 var den 3,06 procent och 2013 ser
den ut att hamna runt 2,0 procent. Ett annat resultat var en ökad mängd
orosanmälningar. Under hösten och i början på 2013 trodde vi att vi nått kulmen
och att utvecklingen åter skulle vika ner. Tyvärr har vi sett det motsatta.
Samtidigt som antalet anmälningar ökar, ökar också andelen allvarliga
missförhållanden i dessa anmälningar. Antalet öppnade utredningar beräknas
därför hamna på ca 570 stycken i år jämfört med 454 stycken i fjol. Det är oklart
om denna utveckling bara beror på den ansats som togs hösten 2012 eller om
det även finns andra förklaringar.

Alliansen ser med allvar på situationen som råder och behöver ta ett
helhetsgrepp i kommunen för att öka tryggheten för våra barn.
Kommundirektören får därför i uppdrag att inventera de förebyggande insatser
som kommunens olika verksamheter erbjuder barn, ungdom och familjer; utreda
vilka förebyggande insatser som bör prioriteras samt utreda hur ett samlat,
attraktivt stöd till barn, ungdom och familjer tillsammans med landstinget och
eventuella andra relevanta aktörer kan skapas.

9 Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan

Dnr 2013/KS 0428 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda
nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun i enlighet
med § 17 och § 18 i den nya bibliotekslagen Prop. 2012/13:147, som träder i
kraft 1 jan 2014.

Beskrivning av ärendet
En ny bibliotekslag och en ny paragraf i skollagen föranleder att en ny
biblioteksplan för biblioteksverksamheten i Tyresö upprättas och antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppdrag biblioteksplan.pdf
SkriftBiblioteksplan.pdf
SkriftNyckeltal.pdf

10 Verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum

Dnr 2013/KS 0404 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ansökan om verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö
på 2 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten
under 2014 bifalls.

Beskrivning av ärendet
Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö har ansökt om årligt
verksamhetsbidrag från Tyresö kommun. Tidigare år har de fått 1,14 kr per
invånare från Tyresö kommun. Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresös
målsättning är att kommunerna som ingår i upptagningsområdet ska bidra med
minst 2 kr per invånare. Värmdö kommun har reglerat nivån till 2 kr per
invånare och även Nacka kommun kan komma att öka sin insats till 2 kr per
invånare till år 2014.

Näringslivschefen bedömer att det finns goda argument för en höjning av
finansieringen för att därmed säkra Nyföretagarcentrums fortsatta verksamhet
på ett bra sätt. Antalet rådgivningar och kostnader har ökat under de senaste
åren. Näringslivschefens förslag är att ansökan bör bifallas.

Bilagor
Ansökan om verksamhetsbidrag för Nyföretagarcentrum.pdf
Årsberättelse 2012 Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö.pdf
Rapport Samhällsekonomisk rapport.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsbidrag till nyföretagarcentrum.pdf

11 Vänorter och verksamhetsbidrag till vänortsföreningen

Dnr 2013/KS 0286 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta kontakt med Wejherowo i Polen
för att avsluta vänortsförhållandet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta kontakt med Borgå i Finland
kring ett eventuellt avslutande av vänortsförhållandet.
3. Kommundirektören får i uppdrag att se över vilka eventuella möjligheter som
finns för utökat sammarbete med vänorterna Savigny-le-Temple i Frankrike och
Cesis i Lettland.
4. Tyresö Vänortsförening får 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2014.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag fyra vänorter. Borgå i Finland sedan 1966, Cesis i
Lettland sedan 1991, Savigny-le-Temple i Frankrike sedan 1993 och Wejherowo i
Polen sedan 1993. Kontakterna med vänorterna har varierat under åren och till
följd av allt färre aktiviteter har det funnits anledning att ta ställning till om
vänortssamarbetena bör utvecklas eller avvecklas.

Kommunen har varken administrativ kapacitet eller någon budget för de
aktiviteter som vänortsföreningen väljer att genomföra. Tyresö Vänortsförening
föreslås därför få 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för administrativa
kostnader och för kostnader i samband med med utbyten med vänorter. Tidigare
har föreningen inte fått något bidrag.

Bilagor
PM Vänortsarbete i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse vänorter.pdf

12 Resultat och utvärdering av demokrativeckan 2013

Dnr 2012/KS 0415 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.
2. Demokrativeckan ska genomföras år 2014.
3. Demokrativeckan ska inte kopplas till valet.

Beskrivning av ärendet
Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar har haft i
uppdrag att planera in aktiviteter under demokrativeckan 14-20 oktober 2013.
Som underlag för beslut kommande år redovisas i denna rapport planeringen,
genomförandet, demokratiberedningens diskussioner samt en sammanfattande bedömning. Fortsatta diskussioner kommer att föras i demokratiberedningen.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-08-22 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse resultat och utvärdering av demokrativeckan 2013.pdf
Protokollsutdrag demokratibetredningen Utvärdering demokrativecka.pdf

13 Årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i demokratiberedningen 2014 *

Dnr 2013/KS 0444 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ordföranden i demokratiberedningen erhåller under perioden 1 januari 2014
till och med 31 december 2014 årsarvode 0,10 av heltidsarvode.
2. Vice ordförande i demokratiberedningen erhåller under perioden 1 januari
2014 till och med 31 december 2014 årsarvode 0,05 av heltidsarvode.

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda med ordförandeuppdrag i kommunen erhåller ett årsarvode för
sitt uppdrag. Ersättningen regleras i "Bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda" och beslutas om av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan
enligt bestämmelserna ompröva bland annat årsarvodet.

Med anledning av förväntad ökad arbetsbelastning med fler aktiviteter för
demokratiberedningen under valåret 2014 föreslår kommunstyrelsens ordförande
att årsarvodet för ordföranden och vice ordföranden i demokratiberedningen höjs
för valåret 2014.

Under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 föreslås ett
årsarvode motsvarande 10 procent av heltidsarvode till skillnad från dagens 5
procent för ordföranden i demokratiberedningen. Det innebär ett årsarvode på 71
090 kronor.

Under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 föreslås ett
årsarvode motsvarande 5 procent av heltidsarvode till skillnad från dagens 3
procent för vice ordföranden i demokratiberedningen. Det innebär ett årsarvode
på 35 545 kronor.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 § 72.pdf

14 Svar på motion om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor *

Dnr 2013/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande
rådet och socialförvaltningen ges i uppdrag att se till att FN:s internationella dag
för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas av Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2013-11-07
om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor.

Ordförandeutlåtande
FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor infaller sedan
starten 1999 varje år den 25 november. Under den dagen är det många som
manifestrar sitt engagemang i den viktiga kampen mot våldet som drabbar
kvinnor i Sverige och i världen. På olika håll lyfts insatser som görs både av
organisationer och av det offentliga fram och frågorna diskuteras. Miljöpartiet
föreslår nu i en motion att Tyresö Kommun tydligare ska uppmärksamma detta
arbete och denna dag.

Kampen för att avskaffa våld mot kvinnor är oerhört viktigt och kan vara
livsavgörande för utsatta personer. Att motverka våld i samhället oavsett vilka
det riktar sig mot är något som är värt att uppmärksammas och lyftas fram.
Precis som påtalas i motionen finns i Tyresö ett brett arbete som involverar en
rad olika aktörer. Vi delar uppfattningen att detta goda och berömvärda arbete är
något som vi har anledning att visa uppskattning och ge uppmärksamhet genom
att tydligare synliggöra det för Tyresöborna. Vi föreslår således att motionen
bifalls och att Tyresö Kommun på olika sätt uppmärksammar dagen för
avskaffande av våld mot kvinnor.

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen bifalls, samt att uppdra åt
kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande rådet
och socialförvaltningen tillse att FN:s internationella dag för avskaffande av våld
mot kvinnor uppmärksammas av Tyresö kommun.

Bilagor
Motion om att uppmärksamma FNs internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor.pdf

15 Svar på motion "Det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga!" *

Dnr 2012/KS 0392 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-11-15 om att
Tyresö kommun tillsammans med Tyresö bostäder ska ta initiativ till att bygga
billiga hyreslägenheter av hög kvalitet för unga. Motionen remitterades till miljö-
och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen avslås, samt till Tyresö
bostäder som föreslår att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande
Samhällsbyggnadsfrågor engagerar många och det är bra. Särskilt i en växande
kommun som Tyresö där vi idag upplever ett stort tryck på bostadsmarknaden.
Många vill bli tyresöbor och leva i vår fina kommun, njuta av natur, god service
och närhet till allt som hela vår Stockholmsregion har att erbjuda. Att fortsätta
utveckla ett Tyresö med hög kvalitet - den mest attraktiva kommunen att bo och
leva i, är i topprioriterat av Moderaterna och Alliansen.

Den föreliggande motionen handlar om hyresrätter. Vi menar att det är viktigt att
bygga nya bostäder av olika sorter, med blandade upplåtelseformer. Det är
därför som vi nu har att anta den nya detaljplanen för Tyresö Bostäders senaste
projekt Hasselbacken som är ungefär 200 hyresrätter. Vi har nyligen dragit igång
planarbetet för Tyresö Bostäders nästkommande projekt Maria Sofia som
omfattar 160 hyresrätter i Tyresö Strand. Till det kommer att fullmäktige nyligen
enhälligt biföll detaljplanen för 75 nya hyresrätter riktade till ungdomar bredvid
Pluto. I det kvalitetsprogram för den fortsatta centrumutvecklingen - som
verkligen är ett jättestort utvecklingssteg i Tyresös historia - finns kravet på
minst 20 procent hyresrätter med. Alliansens ambition är att komma högre än 20
procent. När vi senare kommer att göra en detaljplan för den tredje etappen av
Trädgårdsstaden kommer även där en andel att bli hyresrätter. Ytterligare
projekt för fler hyresätter finns i Tyresö Bostäders så kallade Gluggen-projekt då
främst i Trollbäcken i nära anslutning till Alléplan i Trollbäckens Centrum och i
stråket mellan Alléplan och Södergården.

I de olika projekt som genomförs nu och även tidigare projekt har olika grepp
tagits för att försöka hålla nere kostnaderna - men vi kommer inte ifrån att det
som är nyproducerat ofta blir dyrare än det befintliga med en del år på nacken.
Nya bostäder leder dock till nya flyttmöjligheter för många människor.

I Tyresö har vi även byggt med olika kategorier av boenden i åtanke. Det finns
såväl seniorlägenheter som trygghetsboende riktade till de som är från 55 år och
uppåt (lite olika gränser). Lägenheter riktade särskilt till ungdomar har också
producerats eller beslutats.

Det är därför vår uppfattning att Tyresö kommun och Tyresö Bostäder arbetar
för att få fram fler hyresrätter, av olika sorter, med höga miljökrav och med
ambition om rimliga priser.

Efter att ha vägt olika alternativ mot varandra kring hur motionens anda och att-
satser ska behandlas är det vårt förslag till kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

Bilagor
Motion om att det finns möjligher att bygga bra och billiga bostäder för unga
(V).pdf
remissvar.msu.det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för
unga.pdf
Tyresö bostäders yttrande Bra och billiga hyresrätter till unga.pdf

16 Svar på motion "Inga barn får vräkas i Tyresö!" (S) *

Dnr 2012/KS 0421 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-12-13 om
att inga barn får vräkas i Tyresö. Motionen remitterades till socialnämnden som
föreslår att motionen ska anses besvarad, samt till Tyresö bostäder som föreslår
att motionen bifalls.

Bilagor
Motion Inga barn får vräkas i Tyresö! från Marita Bertilsson (S).pdf
Socialnämndens svar på motionen Inga barn får vräkas.pdf
Tyresö bostäder yttrande Inga barn får vräkas.pdf

17 Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö *

Dnr 2013/KS 0167 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna och miljöpartiet har inlämnat en motion till
kommunfullmäktige 2013-04-18 rörande avloppsinventering av enskilda avlopp i
Tyresö. Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö-
och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda
avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö. Motionen remitterades till
miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad.

Bilagor
Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (MP S).pdf
remissvar.msu.inventering av enskilda avlopp.pdf

18 Svar på motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun *

Dnr 2013/KS 0166 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2013-04-18 om att
skydda naturområden i kommunen och dess närhet. Motionen tar upp behov av
en ny naturinventering, föreslår några naturområden som bör skyddas och att
kommunen ska inleda förhandlingar med Stockholms stad och länsstyrelsen för
att ge norra delen av Skrubbatriangeln varaktigt skydd. Motionen remitterades till
miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad.

Bilagor
Motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun (V).pdf
remissvar.msu.natrureservat och skyddade områden.pdf

19 Svar på motion om att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2014 *

Dnr 2013/KS 0389 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ombesörja kommunens
deltagande.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige 2013-11-07 om att Tyresö
kommun ska delta i cykelfrämjandets kommunvelometer. Kommunvelometern
innebär en granskning av hur kommuner arbetar med cykling. Motionen
remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att ombesörja kommunens deltagande.

Bilagor
Motion om att delta i cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014!.pdf
remissvar.msu.deltagande i cykelfrämjandets kommunvelvometer.pdf

20 Anmälan av delegationsbeslut december 2013

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Rättegångsfullmakt, 2013-11-25, dnr 2011 KSM 0118
Investeringsbeslut 2013-11-15, dnr 2013/KS 0433 12
Investeringsbeslut 2013-12-10, dnr 2013/KS 0479 12
Förordnande som tf kommundirektör 6-13 januari 2014, 2013-12-03, dnr
2013/KS 0449 003

Bilagor
Investeringsbeslut.pdf
Förordnande som tf kommundirektör 6 januari-13 januari.pdf
Rättegångsfullmakt.pdf
Investeringsbeslut inköp norra sittplatsläktaren Tyresövallen.pdf

21 Kommunstyrelsens meddelanden november 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Beslut om förändrad organisation av delar av verksamheter under
kommunstyrelsen.pdf
Projektdirektiv En väg in Tyresö.pdf
Stockholms vattenprogram Lägesrapport 2012.pdf
Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar.pdf
Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen november 2013.pdf
Tyresönäs villaägareförening brev Gatukostnader inre Brevik.pdf
KS meddelanden december 2013.pdf
ESF-ansökningar beviljade.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (111 kb)

§195 Omreglering av anställningsavtal för kommundirektören

Dnr 2013/KS 0474 20

Kommunstyrelsens beslut

1. Nuvarande anställningsavtal för kommundirektören omregleras att gälla för perioden 2014-04-01 till och med 2019-09-30.
2. Den ömsesidiga uppsägningstiden regleras till 12 månader.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören har varit anställd i kommunen sedan 2010. Nuvarande avtal löper ut 2016. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att avtalet omregleras vad avser avtalsperiod och uppsägningstid.

Ordförandeutlåtande

Kommundirektör Bo Renman har varit anställd i kommunen sedan 2010. Den nuvarande avtalsperioden löper ut april 2016. I avtalet regleras en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader, och att diskussioner om eventuell förlängning av avtalet ska inledas minst 6 månader innan avtalstidens utgång. Rekrytering av kommundirektör är en långsiktig process och jag har därför fört diskussioner med kommundirektören om en möjlig förlängning av hans avtal. Mitt förslag är att omreglera det nuvarande avtalet för kommundirektören med innebörd att avtalsperioden förlängs med 3 år och 4 månader, det vill säga till och med 2019-09-30. Vidare föreslår jag att den ömsesidiga uppsägningstiden regleras till 12 månader i det nya avtalet, med hänvisning till den långa rekryteringsprocessen. Villkor om ersättning beslutas av undertecknad i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att nuvarande anställningsavtal för kommundirektören omregleras att gälla för perioden 2014-04-01 till och med 2019-09-30, samt att den ömsesidiga uppsägningstiden regleras till 12 månader.

Yrkande

1. Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss.
2. Anita Mattsson (S) yrkar i andra hand att det nuvarande avtalet förlängs till och med 2019-09-30 utan villkorsändringar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) återremissyrkande 1 och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande 2 om att förlänga avtalstiden utan villkorsändringar.

Ordföranden  finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Beslut/Protokollsutdrag
§195_prot_20131217.pdf (51 kb)

§196 Kommundirektörens rapport december 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Trafikmätning Tyresövägen.pdf
Kommundirektörens rapport december 2013.pdf

§197 Försäljning av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4

Dnr 2013/KS 0218 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Försäljningen av Tyresö Bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4 tillstyrks.

Jäv

Dick Bengtson (M), Leif Kennerberg (KD) och Karin Ljung (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Peter Bylund (MP) reserverar sig (bilaga).
Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget och reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

De boende på Tyresö Bostäders område Diamanten bildade 2003 en bostadsrättsförening, brf Diamanten. Styrelsen i brf Diamanten lämnade in en intresseanmälan i maj 2011 om att förvärva ovan nämnda fastigheter av Tyresö bostäder AB.

Tyresö bostäder AB har erbjudit brf Diamanten att förvärva fastigheten för 225 Mkr. Brf Diamanten accepterade erbjudandet vid köpstämma den 1 december 2013.

Tyresö bostäder AB föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Diamanten 1 och Turkosen 4.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka försäljningen av Tyresö bostäders fastigheter Diamanten 1 och Turkosen 4.

Yrkande

1. Marie Linder (S), Anita Mattsson (S) och Peter Bylund (MP) yrkar avslag.
2. Anita Mattsson (S) yrkar i andra hand att kommunen ska gå in som delägare i bostadsrättsföreningen för lokalen Tärningen.
3. Anita Mattsson (S) gör tilläggsyrkande om att kommunen uppmanar Tyresö bostäder att, för de hyresrättsinnehavare som inte önskar köpa sin lägenhet men på grund av ombildningen vill flytta från Diamanten, hjälpa till genom att erbjuda alternativ lägenhet inom bolagets bestånd.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1 om avslag. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 2. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 3. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Bilagor

Registrerad ekonomisk plan.pdf
Tyresö bostäders förslag till försäljning av Diamanten 1 och Turkosen 4.pdf
Stämmoprotokoll 1 dec 2013 brf Diamanten.pdf
Röstprotokoll Tyresö bostäders styrelse 21 januari 2013 § 38.pdf

§198 Försäljning av del av Näsby 4:1469

Dnr 2013 KSM 1090 253

Kommunstyrelsens beslut

1. Överenskommelse om fastighetsreglering för försäljning av del av Näsby 4:1469 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Peter Bylund (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

I mars 2012 vann detaljplanen för utvidgning av Lindalens verksamhetsområde laga kraft. Detaljplanen togs fram med syfte att möjliggöra för industrimark i kommunen då bland annat företaget Tykoflex hade inkommit med en förfrågan om att utvidga sin verksamhet genom att förvärva del av närliggande kommunal fastighet. Fastigheten Näsby 4:1469 är del av en större kommunal gatu- och parkfastighet och del av denna föreslås nu regleras över till Tykoflex fastighet Smeden 1.

Beslutsgång

Peter Bylund (MP) deltar inte i beslutet.

Bilagor

MSU protokoll, försäljningen av del av Näsby.pdf
Bilaga 1 Marköverlåtelse Näsby.pdf
Överenskommelse Tykoflex.pdf
Tjänsteskrivelse försäljning del av Näsby.pdf

§199 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2013 KSM 1149 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta.

Bilagor

verksamhetsområde2014.pdf
Tjänsteskrivelse, revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och-avloppslösningar.pdf
MSU protokoll, revidering av verksamhetsområde.pdf

§200 Arrendeavtal rackethall

Dnr 2011 KSM 0259

Kommunstyrelsens beslut

1. Befintligt arrende med Tyresö Rackethall AB gällande racketsporthall och därmed samhängande verksamhet förlängs i enlighet med villkoren i bilaga 1.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har arrendeavtal med Tyresö Rackethall Ab för del av Bollmora 2:1 för att arrendeområdet ska nyttjas för drift och eventuell utbyggnad av racketsporthall med därmed sammanhängande verksamhet. Avtalet tecknades på 25 år och gäller till 2031-12-31.

På kommunstyrelsens sammanträde den 24 september 2013 har möjligheterna till finansiering av en utbyggnad och ombyggnad av rackethallen diskuterats och beslut togs om att ge kommundirektören i uppdrag att omförhandla gällande arrendeavtal med Trollbäckens TK. Vid omförhandlingen skulle villkoren i avtalet bedömas utifrån att de i övrigt stämmer överens med förutsättningar för att bidragsbelopp ska betalas ut och för att borgensåtagande ska få utnyttjas. 

När villkoren enligt ovanstående utretts så har detta visat att arrendeavtalet behöver förlängas för att Tyresö Rackethall Ab ska kunna ansöka om nödvändiga lån för finansieringen av en utbyggnad. Tillägg till arrendeavtalet föreslås därmed i enlighet med bilaga 1.

Bilagor

Registreringsbevis Bolagsverket 2013-11-08.pdf
Avtal arrende Rackethall.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal rackethall.pdf

§201 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Dnr 2013/KS 0440 003

Kommunstyrelsens beslut

1. Riktlinjerna för arbete med frågor om hbt 2014-2016 antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att inkludera likabehandlingfrågor med särskilt fokus på hbt i kommunens utbildningsinsatser under perioden 2014-2016.

Beskrivning av ärendet

Likabehandlingsperspektivet ska avspeglas i det dagliga arbetet i alla verksamheter i Tyresö kommun. Kommunövergripande riktlinjer fastställs av kommundirektören medan lokala handlingsplaner och riktlinjer ligger hos respektive förvaltning. Arbetet ska inriktas på tre områden: kompetens och utveckling, medvetenhet och bemötande samt synliggörande och tillgänglighet. Under planperioden ska ett särskilt fokus läggas på information och utbildning om hbt, det vill säga homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att riktlinjerna för arbete med frågor om hbt 2014-2016 antas och att kommundirektören ges i uppdrag att inkludera likabehandlingfrågor med särskilt fokus på hbt i kommunens utbildningsinsatser under perioden 2014-2016.

Yrkande

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse om riktlinjer för arbete med hbt 2014-2014.pdf
Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016.pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 § 69.pdf

§202 Uppdrag kring ökad trygghet för barn och ungdomar

Dnr 2013/KS 0438 010

Kommunstyrelsens beslut

Kommundirektören ges i uppdrag att:

1. inventera kommunens förebyggande arbete för barn, ungdom och familjer
2. utreda vilka förebyggande insatser som bör prioriteras
3. utreda hur ett samlat, attraktivt stöd till barn, ungdom och familjer skulle kunna skapas
Särskilt yttrande
Peter Bylund (MP) och Anita Mattsson (S) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Ordförandeutlåtande

Alliansen i Tyresö gjorde 2011 en ambitionshöjning inom barn- och ungdomsvården. Erfarenheterna var allt för ofta att orosanmälningarna kom in för sent. Allt för många barn levde i en ohållbar och destruktiv familjesituation allt för länge. För att upptäcka och hjälpa dessa barn i ett tidigare skede antog socialnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden ett mål i 2012 års nämndplaner. Målet var att minska den ogiltiga frånvaron i skolan. På så sätt skulle skolan bättre uppmärksamma elever som verkade må dåligt och ofta var frånvarande. Socialtjänsten skulle ge personalen i skolan ett bättre stöd i att följa upp hemsituationen.

Under hösten 2012 satte socialförvaltningen igång med ett program (i samarbete med Rädda barnen och BUP:s Traumaenhet) för att kompetensutveckla personalen i skolan och förskolan. Målet var att ge en större kunskap om tecken på missförhållanden för att tidigare kunna uppmärksamma barn som mådde dåligt. Strategin blev mycket framgångsrik. År 2011 var den ogiltiga frånvaron i Tyresö kommuns skolor 3,6 procent. År 2012 var den 3,06 procent och 2013 ser den ut att hamna runt 2,0 procent. Ett annat resultat var en ökad mängd orosanmälningar. Under hösten och i början på 2013 trodde vi att vi nått kulmen och att utvecklingen åter skulle vika ner. Tyvärr har vi sett det motsatta. Samtidigt som antalet anmälningar ökar, ökar också andelen allvarliga missförhållanden i dessa anmälningar. Antalet öppnade utredningar beräknas därför hamna på ca 570 stycken i år jämfört med 454 stycken i fjol. Det är oklart om denna utveckling bara beror på den ansats som togs hösten 2012 eller om det även finns andra förklaringar.

Alliansen ser med allvar på situationen som råder och behöver ta ett helhetsgrepp i kommunen för att öka tryggheten för våra barn. Kommundirektören får därför i uppdrag att inventera de förebyggande insatser som kommunens olika verksamheter erbjuder barn, ungdom och familjer; utreda vilka förebyggande insatser som bör prioriteras samt utreda hur ett samlat, attraktivt stöd till barn, ungdom och familjer tillsammans med landstinget och eventuella andra relevanta aktörer kan skapas.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att:

1. inventera kommunens förebyggande arbete för barn, ungdom och familjer
2. utreda vilka förebyggande insatser som bör prioriteras
3. utreda hur ett samlat, attraktivt stöd till barn, ungdom och familjer skulle kunna skapas

Yrkande

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

§203 Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan

Dnr 2013/KS 0428 003

Kommunstyrelsens beslut

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun i enlighet med § 17 och § 18 i den nya bibliotekslagen Prop. 2012/13:147, som träder i kraft 1 jan 2014.

Beskrivning av ärendet

En ny bibliotekslag och en ny paragraf i skollagen föranleder att en ny biblioteksplan för biblioteksverksamheten i Tyresö upprättas och antas.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder upprätta förslag till en ny biblioteksplan för Tyresö kommun i enlighet med § 17 och § 18 i den nya bibliotekslagen Prop. 2012/13:147, som träder i kraft 1 jan 2014.

Yrkande

Peter Bylund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse uppdrag biblioteksplan.pdf
SkriftBiblioteksplan.pdf
SkriftNyckeltal.pdf

§204 Verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum

Dnr 2013/KS 0404 007

Kommunstyrelsens beslut

- Ansökan om verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 2 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2014 bifalls.

Beskrivning av ärendet

Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö har ansökt om årligt verksamhetsbidrag från Tyresö kommun. Tidigare år har de fått 1,14 kr per invånare från Tyresö kommun. Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresös målsättning är att kommunerna som ingår i upptagningsområdet ska bidra med minst 2 kr per invånare. Värmdö kommun har reglerat nivån till 2 kr per invånare och även Nacka kommun kan komma att öka sin insats till 2 kr per invånare till år 2014.

Näringslivschefen bedömer att det finns goda argument för en höjning av finansieringen för att därmed säkra Nyföretagarcentrums fortsatta verksamhet på ett bra sätt. Antalet rådgivningar och kostnader har ökat under de senaste åren. Näringslivschefens förslag är att ansökan bör bifallas.

Bilagor

Ansökan om verksamhetsbidrag för Nyföretagarcentrum.pdf
Årsberättelse 2012 Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö.pdf
Rapport Samhällsekonomisk rapport.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsbidrag till nyföretagarcentrum.pdf

§205 Vänorter och verksamhetsbidrag till vänortsföreningen

Dnr 2013/KS 0286 005

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta kontakt med Wejherowo i Polen för att avsluta vänortsförhållandet.
2. Kommundirektören får i uppdrag att upprätta kontakt med Borgå i Finland kring ett eventuellt avslutande av vänortsförhållandet.
3. Kommundirektören får i uppdrag att se över vilka eventuella möjligheter som finns för utökat sammarbete med vänorterna Savigny-le-Temple i Frankrike och Cesis i Lettland.
4. Tyresö Vänortsförening får 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2014.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har idag fyra vänorter. Borgå i Finland sedan 1966, Cesis i Lettland sedan 1991, Savigny-le-Temple i Frankrike sedan 1993 och Wejherowo i Polen sedan 1993. Kontakterna med vänorterna har varierat under åren och till följd av allt färre aktiviteter har det funnits anledning att ta ställning till om vänortssamarbetena bör utvecklas eller avvecklas.

Kommunen har varken administrativ kapacitet eller någon budget för de aktiviteter som vänortsföreningen väljer att genomföra. Tyresö Vänortsförening föreslås därför få 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för administrativa kostnader och för kostnader i samband med med utbyten med vänorter. Tidigare har föreningen inte fått något bidrag.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att beslutspunkt 1 inte ändras.

Yrkande

1. Kristjan Vaigur (S) yrkar att beslutspunkt 1 ska ändras till att kommundirektören får i uppdrag att upprätta kontakt med Wejherowo i Polen kring ett eventuellt avslutande av vänortsförhållandet.
2. Peter Bylund (MP) yrkar att årsredovisning ska lämnas in för att bidraget ska betalas ut. Yrkandet ställs inte under proposition då alla bidragsutbetalningar från Tyresö kommun förutsätter att årsredovisning har lämnats in.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkterna 2, 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

PM Vänortsarbete i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse vänorter.pdf

§206 Resultat och utvärdering av demokrativeckan 2013

Dnr 2012/KS 0415 001

Kommunstyrelsens beslut

1. Rapporten noteras.
2. Demokrativeckan ska genomföras år 2014.
3. Demokrativeckan ska kopplas till valet.
4. Demokratiberedningen ska återkomma i första kvartalet 2014 med verksamhetsplan för 2014.
5. Demokratiberedningen får 100 000 kronor i budget för år 2014.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade bifallit Peter Bylunds (MP) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Demokratiberedningen, Medborgarfokus och berörda förvaltningar har haft i uppdrag att planera in aktiviteter under demokrativeckan 14-20 oktober 2013. Som underlag för beslut kommande år redovisas i denna rapport planeringen, genomförandet, demokratiberedningens diskussioner samt en sammanfattande bedömning. Fortsatta diskussioner kommer att föras i demokratiberedningen.

Yrkande

1. Peter Bylund (MP) gör tilläggsyrkande att demokratiberedningen ska återkomma i första kvartalet 2014 med verksamhetsplan för 2014.
2. Peter Bylund (MP) gör tilläggsyrkande att demokratiberedningen ska få 100 000 kronor i budget för 2014. Marie Linder (S) och Christina Melzén (FP) stödjer yrkandet.
3. Marie Linder (S) yrkar att beslutspunkt 3 ändras till att demokrativeckan ska kopplas till valet.
4. Fredrik Saweståhl yrkar avslag till yrkande 2 om budget till demokratiberedningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit den.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit den.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 3 enligt yrkande 3 om att demokrativeckan ska kopplas till valet och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på yrkande 2 och 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet om budget till demokratiberedningen.

Peter Bylund begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Peter Bylunds (MP) yrkande 2 röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 5 ja, 8 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen har därmed bifallit Peter Bylunds (MP) yrkande 2.

Bilagor

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-08-22 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse resultat och utvärdering av demokrativeckan 2013.pdf
Protokollsutdrag demokratibetredningen Utvärdering demokrativecka.pdf

Ärende 13

Dnr 2013/KS 0444 003

Årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i demokratiberedningen 2014

Ärendet utgår.

§207 Svar på motion om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Dnr 2013/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalls.
2. Kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande rådet och socialförvaltningen ges i uppdrag att se till att FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas av Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2013-11-07 om att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

Ordförandeutlåtande

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor infaller sedan starten 1999 varje år den 25 november. Under den dagen är det många som manifestrar sitt engagemang i den viktiga kampen mot våldet som drabbar kvinnor i Sverige och i världen. På olika håll lyfts insatser som görs både av organisationer och av det offentliga fram och frågorna diskuteras. Miljöpartiet föreslår nu i en motion att Tyresö Kommun tydligare ska uppmärksamma detta arbete och denna dag.

Kampen för att avskaffa våld mot kvinnor är oerhört viktigt och kan vara livsavgörande för utsatta personer. Att motverka våld i samhället oavsett vilka det riktar sig mot är något som är värt att uppmärksammas och lyftas fram. Precis som påtalas i motionen finns i Tyresö ett brett arbete som involverar en rad olika aktörer. Vi delar uppfattningen att detta goda och berömvärda arbete är något som vi har anledning att visa uppskattning och ge uppmärksamhet genom att tydligare synliggöra det för Tyresöborna. Vi föreslår således att motionen bifalls och att Tyresö Kommun på olika sätt uppmärksammar dagen för avskaffande av våld mot kvinnor.

Med anledning av ovanstående föreslås att motionen bifalls, samt att uppdra åt kommunens drog- och brottsförebyggare i samråd med brottsförebyggande rådet och socialförvaltningen tillse att FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor uppmärksammas av Tyresö kommun.

Bilagor

Motion om att uppmärksamma FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.pdf

§208 Svar på motion "Det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga!"

Dnr 2012/KS 0392 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Peter Bylund (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) hänvisar till röstförklaring i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-11-13 § 156 (bilaga).

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-11-15 om att Tyresö kommun tillsammans med Tyresö bostäder ska ta initiativ till att bygga billiga hyreslägenheter av hög kvalitet för unga. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen avslås, samt till Tyresö bostäder som föreslår att motionen bifalls.   

Ordförandeutlåtande

Samhällsbyggnadsfrågor engagerar många och det är bra. Särskilt i en växande kommun som Tyresö där vi idag upplever ett stort tryck på bostadsmarknaden. Många vill bli tyresöbor och leva i vår fina kommun, njuta av natur, god service och närhet till allt som hela vår Stockholmsregion har att erbjuda. Att fortsätta utveckla ett Tyresö med hög kvalitet - den mest attraktiva kommunen att bo och leva i, är i topprioriterat av Moderaterna och Alliansen.

Den föreliggande motionen handlar om hyresrätter. Vi menar att det är viktigt att bygga nya bostäder av olika sorter, med blandade upplåtelseformer. Det är därför som vi nu har att anta den nya detaljplanen för Tyresö Bostäders senaste projekt Hasselbacken som är ungefär 200 hyresrätter. Vi har nyligen dragit igång planarbetet för Tyresö Bostäders nästkommande projekt Maria Sofia som omfattar 160 hyresrätter i Tyresö Strand. Till det kommer att fullmäktige nyligen enhälligt biföll detaljplanen för 75 nya hyresrätter riktade till ungdomar bredvid Pluto. I det kvalitetsprogram för den fortsatta centrumutvecklingen - som verkligen är ett jättestort utvecklingssteg i Tyresös historia - finns kravet på minst 20 procent hyresrätter med. Alliansens ambition är att komma högre än 20 procent. När vi senare kommer att göra en detaljplan för den tredje etappen av Trädgårdsstaden kommer även där en andel att bli hyresrätter. Ytterligare projekt för fler hyresätter finns i Tyresö Bostäders så kallade Gluggen-projekt då främst i Trollbäcken i nära anslutning till Alléplan i Trollbäckens Centrum och i stråket mellan Alléplan och Södergården.

I de olika projekt som genomförs nu och även tidigare projekt har olika grepp tagits för att försöka hålla nere kostnaderna - men vi kommer inte ifrån att det som är nyproducerat ofta blir dyrare än det befintliga med en del år på nacken. Nya bostäder leder dock till nya flyttmöjligheter för många människor.

I Tyresö har vi även byggt med olika kategorier av boenden i åtanke. Det finns såväl seniorlägenheter som trygghetsboende riktade till de som är från 55 år och uppåt (lite olika gränser). Lägenheter riktade särskilt till ungdomar har också producerats eller beslutats.

Det är därför vår uppfattning att Tyresö kommun och Tyresö Bostäder arbetar för att få fram fler hyresrätter, av olika sorter, med höga miljökrav och med ambition om rimliga priser.

Efter att ha vägt olika alternativ mot varandra kring hur motionens anda och att-satser ska behandlas är det vårt förslag till kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

1. Peter Bylund (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion om att det finns möjligher att bygga bra och billiga bostäder för unga (V).pdf
remissvar.msu.det finns möjligheter att bygga bra och billiga hyresrätter för unga.pdf
Tyresö bostäders yttrande Bra och billiga hyresrätter till unga.pdf

§209 Svar på motion "Inga barn får vräkas i Tyresö!" (S)

Dnr 2012/KS 0421 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Peter Bylund (MP) reserverar sig (bilaga).
Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen samt reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2012-12-13 om att inga barn får vräkas i Tyresö. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad, samt till Tyresö bostäder som föreslår att motionen bifalls.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Yrkande

1. Anita Mattsson (S) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion Inga barn får vräkas i Tyresö! från Marita Bertilsson (S).pdf
Socialnämndens svar på motionen Inga barn får vräkas.pdf
Tyresö bostäder yttrande Inga barn får vräkas.pdf

§210 Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Dnr 2013/KS 0167 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Peter Bylund (MP) reserverar sig (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig.
Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen samt reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna och miljöpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige 2013-04-18 rörande avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö. Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

1. Peter Bylund (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (MP S).pdf
remissvar.msu.inventering av enskilda avlopp.pdf

§211 Svar på motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun

Dnr 2013/KS 0166 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2013-04-18 om att skydda naturområden i kommunen och dess närhet. Motionen tar upp behov av en ny naturinventering, föreslår några naturområden som bör skyddas och att kommunen ska inleda förhandlingar med Stockholms stad och länsstyrelsen för att ge norra delen av Skrubbatriangeln varaktigt skydd. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor

Motion om naturreservat och skyddade områden i Tyresö kommun (V).pdf
remissvar.msu.natrureservat och skyddade områden.pdf

§212 Svar på motion om att delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2014

Dnr 2013/KS 0389 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ombesörja kommunens deltagande.

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige 2013-11-07 om att Tyresö kommun ska delta i cykelfrämjandets kommunvelometer. Kommunvelometern innebär en granskning av hur kommuner arbetar med cykling. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ombesörja kommunens deltagande.

Bilagor

Motion om att delta i cykelfrämjandets Kommunvelometer 2014!.pdf
remissvar.msu.deltagande i cykelfrämjandets kommunvelvometer.pdf

§213 Anmälan av delegationsbeslut december 2013

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Särskilt yttrande

Peter Bylund (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektör

Rättegångsfullmakt, 2013-11-25, dnr 2011 KSM 0118 
Investeringsbeslut 2013-11-15, dnr 2013/KS 0433 12
Investeringsbeslut 2013-12-10, dnr 2013/KS 0479 12
Förordnande som tf kommundirektör 6-13 januari 2014, 2013-12-03, dnr 2013/KS 0449 003

Bilagor

Investeringsbeslut.pdf
Förordnande som tf kommundirektör 6 januari-13 januari.pdf
Rättegångsfullmakt.pdf
Investeringsbeslut inköp norra sittplatsläktaren Tyresövallen.pdf

§214 Kommunstyrelsens meddelanden december 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

Beslut om förändrad organisation av delar av verksamheter under kommunstyrelsen.pdf
Projektdirektiv En väg in Tyresö.pdf
Stockholms vattenprogram Lägesrapport 2012.pdf
Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar.pdf
Månadsrapport samhällsbyggnadsförvaltningen november 2013.pdf
Tyresönäs villaägareförening brev Gatukostnader inre Brevik.pdf
KS meddelanden december 2013.pdf
ESF-ansökningar beviljade.pdf
Protokollsutdrag kommunstyrelsens särskilda utskott 2013-12-05 § 65.pdf