Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-05-13

Sammanträde 2014-05-13

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport maj 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2014.pdf

2 Ekonomisk uppföljning från barn- och utbildningsnämnden per februari 2014

Dnr 2014/KS 0252 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska rapport per februari 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade sin ekonomiska rapport per februari 2014 vid sitt sammanträde 2014-03-26. Med anledning av befarat budgetöverskridande beslutade nämnden att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning per februari.pdf

3 Finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag *

Dnr 2014/KS 0246 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Finanspolicyn fastställs.
2. Reglementet för Tyresö kommuns penninghantering, fastställd av fullmäktige 1995-10-12 § 94, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till finanspolicy för kommunen och dess helägda företag. Policyn ersätter och kompletterar reglemente för Tyresö kommuns penninghantering, som beslutades av fullmäktige 1995.

Policyn beskriver hur ansvar och befogenheter fördelas i kommunen, samt vilka riskbegränsningar som gäller vid likviditetsförvaltning och skuldförvaltning. Policyn reglerar även vad som gäller för beviljande av kommunal borgen, samt rutiner för rapportering från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse finanspolicy.pdf
Finanspolicy.pdf

4 Energipolicy för Tyresö kommun *

Dnr 2014/KS 0248 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Energipolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
För att skapa en grund och ett strukturerat arbetssätt för kommunens energifrågor arbetar fastighetsenheten sedan en tid tillbaka med ett energiledningssystem. För att stärka förtroendet för kommunens satsningar inom energiområdet, arbetar fastighetsenheten med att även certifiera verksamheten, vilket kommunstyrelsen beslutade om 2013-10-22. För att certifiera verksamheten krävs en energipolicy.

Ett förslag till energipolicy har arbetats fram av fastighetsenheten. Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan och föreslår att energipolicyn antas.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-04-30 § 28.pdf

5 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om granskning

Dnr 2013 KSM 1189 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Miljöhus vid Dalskolan godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Miljöhus för sortering av Dalskolans avfall uppfördes med tillfälligt bygglov år 2000. Nu har bygglovet löpt ut och miljöhusen hotas av rivningsföreläggande. Det anses dock viktigt att kunna ta hand om skolans avfall på ett hållbart sätt, varför en ny detaljplan som gör det möjligt att ha kvar miljöhusen måste upprättas. Syftet är att göra miljöhusen planenliga.

Eftersom en del av planområdet ligger på mark som idag är kommunal parkmark tas planen fram med normalt förfarande.

Planområdet är beläget mellan Dalskolans parkering och skogsmarken i Wättinge parkstråk. Marken är redan idag ianspråktagen för miljöhusen och planändringen medför ingen ändring av markanvändningen.

Bilagor
PU MSU, beslut om granskning Dalskolan.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om granskning miljöhus vid Dalskolan.pdf
Planbeskrivning Dalskolan, beslut om granskning.pdf
Plankarta Dalskolan, beslut om granskning.pdf
Samrådsredogörelse, Dalskolan.pdf

6 Samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun

Dnr 2014 KSM 0366 068

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Samarbetsavtalet mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
I mars 2014 inkom Svensk Infrastruktur med en förfrågan om att få nedlägga fiberkablar på kommunens mark inom Tyresö kommun. Svensk Infrastruktur bygger, förvaltar och underhåller fibernät till svenska hushåll. Nätet avser telefoni, internet och tv och är tillgängligt för alla tjänsteleverantörer.

Då Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun har ett gemensamt intresse av att marken för kablar och kanalisationer upplåts med nyttjanderätt har ett förslag till samverkansavtal gällande Svensk Infrastrukturs anläggningar i kommunen tagits fram. Med utgångspunkt från avtalet kan kommunen och Svensk Infrastruktur etablera ett samarbete enligt de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. För upplåtelse av marken föreslås Svensk Infrastruktur betala en årlig summa till kommunen.

Bilagor
PU MSU, samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse, samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun.pdf
Markavtal Svensk Infrastruktur.pdf

7 Redovisning av arrenden

Dnr 2014 KSM 0464

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arrenden redovisas i bifogade handlingar.

Bilagor
PU MSU, redovisning av arrenden.pdf
Tjänsteskrivelse, redovisning av arrenden.pdf
Markupplåtelseavtal sammanställning.pdf
Båtklubbar sammanställning.pdf

8 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser

Dnr 2014/KS 0253 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
På initiativ av samhällsbyggnadsförvaltningen har kulturavdelningen och planenheten tagit fram förslag till riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun. Då tre förvaltningar är involverade i planering, genomförande och underhåll av byggnader och allmänna platser, har förslaget till riktlinjer för konstnärlig gestaltning tagits fram för att tydliggöra ansvarsfördelning, samordning och arbetsgång.

Förslaget bereds parallellt av kultur- och fritidsnämnden 2014-05-12 samt av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-04-02, som föreslår att riktlinjerna antas.

Bilagor
PU MSU 140402, riktlinjer konstnärs gestaltning.pdf
Tjänsteskrivelse, arbetordning konstnärlig utsmyckning.pdf
Presentation_Arbetsord-konst-utsmyckning.pdf

9 Riktlinjer för tjänsteresor

Dnr 2014/KS 0242 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjer för tjänsteresor antas.
2. Riktlinjerna ersätter avsnittet "Tjänsteresor" i styrdokumentet Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.
3. Riktlinjerna ska utvärderas ett år efter antagande.

Beskrivning av ärendet
Utifrån principerna i kommunens resepolicy har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag till riktlinjer för tjänsteresor. Syftet med riktlinjerna är att styra och följa upp kommunens tjänsteresor för att:
- resorna ska vara kostnads- och tidseffektiva
- resorna ska vara trafiksäkra och
- minimera klimat- och miljöpåverkan.

I riktlinjerna beskrivs bland annat principer för val av färdsätt och planering och redovisning av resan. Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna, att de ersätter avsnittet "Tjänsteresor" i styrdokumentet Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m. samt att riktlinjerna utvärderas ett år efter antagande.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-04-30 § 25.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om kommunal borgen, 2014-04-29, dnr 2014/KS 0380 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen.pdf

11 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
SKLs sammanträdesplan 2015.pdf
Mottagande och etablering av nyanlända i Stockholms län 2013.pdf
Svar från Borgå angående vänortssamverkan.pdf
Borgå stad stadsstyrelsen Protokollsutdrag Vänortssamverkan.pdf
Brev från finska föreningen.pdf
Brev från sverigefinnar i Tyresö om anslutning till förvaltningskommun.pdf
Svar till finska föreningen.pdf
GAN 2014 04 25 § 40 Namngivningsprincip.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2014.pdf
Särskilt boende inom äldreomsorgen i Tyresö.pdf
KS meddelanden maj.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (118 kb)

§79 Beslut om närvarorätt

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet om närvarorätt tas upp som ett extra ärende.
2. Politiska sekreteraren för Socialdemokraterna Stefan Runfeldt ges rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Politiska sekreteraren för Socialdemokraterna Stefan Runfeldt föreslås rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20140513.pdf (149 kb)

§80 Kommundirektörens rapport maj 2014

Dnr 2014/KS 0046 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2014.pdf

§81 Ekonomisk uppföljning från barn- och utbildningsnämnden per februari 2014

Dnr 2014/KS 0252 10

Kommunstyrelsens beslut
* Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska rapport per februari 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade sin ekonomiska rapport per februari 2014 vid sitt sammanträde 2014-03-26. Med anledning av befarat budgetöverskridande beslutade nämnden att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunstyrelsen.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning per februari.pdf

§82 Finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag

Dnr 2014/KS 0246 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Finanspolicyn fastställs.
2. Reglementet för Tyresö kommuns penninghantering, fastställd av fullmäktige 1995-10-12 § 94, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till finanspolicy för kommunen och dess helägda företag. Policyn ersätter reglemente för Tyresö kommuns penninghantering, som beslutades av fullmäktige 1995.

Policyn beskriver hur ansvar och befogenheter fördelas i kommunen, samt vilka riskbegränsningar som gäller vid likviditetsförvaltning och skuldförvaltning. Policyn reglerar även vad som gäller för beviljande av kommunal borgen, samt rutiner för rapportering från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse finanspolicy.pdf
Finanspolicy.pdf

§83 Energipolicy för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0248 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Energipolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
För att skapa en grund och ett strukturerat arbetssätt för kommunens energifrågor arbetar fastighetsenheten sedan en tid tillbaka med ett energiledningssystem. För att stärka förtroendet för kommunens satsningar inom energiområdet, arbetar fastighetsenheten med att även certifiera verksamheten, vilket kommunstyrelsen beslutade om 2013-10-22. För att certifiera verksamheten krävs en energipolicy.

Ett förslag till energipolicy har arbetats fram av fastighetsenheten. Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan och föreslår att energipolicyn antas.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-04-30 § 28.pdf

§84 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om granskning

Dnr 2013 KSM 1189 214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Miljöhus vid Dalskolan godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Miljöhus för sortering av Dalskolans avfall uppfördes med tillfälligt bygglov år 2000. Nu har bygglovet löpt ut och miljöhusen hotas av rivningsföreläggande. Det anses dock viktigt att kunna ta hand om skolans avfall på ett hållbart sätt, varför en ny detaljplan som gör det möjligt att ha kvar miljöhusen måste upprättas. Syftet är att göra miljöhusen planenliga.

Eftersom en del av planområdet ligger på mark som idag är kommunal parkmark tas planen fram med normalt förfarande.

Planområdet är beläget mellan Dalskolans parkering och skogsmarken i Wättinge parkstråk. Marken är redan idag ianspråktagen för miljöhusen och planändringen medför ingen ändring av markanvändningen.

Bilagor
PU MSU, beslut om granskning Dalskolan.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om granskning miljöhus vid Dalskolan.pdf
Planbeskrivning Dalskolan, beslut om granskning.pdf
Plankarta Dalskolan, beslut om granskning.pdf
Samrådsredogörelse, Dalskolan.pdf

§85 Samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun

Dnr 2014 KSM 0366 068

Kommunstyrelsens beslut
1. Samarbetsavtalet mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun godkänns.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
I mars 2014 inkom Svensk Infrastruktur med en förfrågan om att få nedlägga fiberkablar på kommunens mark inom Tyresö kommun. Svensk Infrastruktur bygger, förvaltar och underhåller fibernät till svenska hushåll. Nätet avser telefoni, internet och tv och är tillgängligt för alla tjänsteleverantörer.

Då Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun har ett gemensamt intresse av att marken för kablar och kanalisationer upplåts med nyttjanderätt har ett förslag till samverkansavtal gällande Svensk Infrastrukturs anläggningar i kommunen tagits fram. Med utgångspunkt från avtalet kan kommunen och Svensk Infrastruktur etablera ett samarbete enligt de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. För upplåtelse av marken föreslås Svensk Infrastruktur betala en årlig summa till kommunen.

Bilagor
PU MSU, samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse, samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur och Tyresö kommun.pdf
Markavtal Svensk Infrastruktur.pdf

§86 Redovisning av arrenden

Dnr 2014 KSM 0464

Kommunstyrelsens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arrenden redovisas i bifogade handlingar.

Bilagor
PU MSU, redovisning av arrenden.pdf
Tjänsteskrivelse, redovisning av arrenden.pdf
Markupplåtelseavtal sammanställning.pdf
Båtklubbar sammanställning.pdf

§87 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser

Dnr 2014/KS 0253 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Punkt 6 i förslaget till riktlinjer ändras så att en eller flera konstnärer kan bjudas in att lämna skissförslag.
2. Punkt 8 i förslaget till riktlinjer kompletteras med att kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans.
3. I övrigt antas riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
På initiativ av samhällsbyggnadsförvaltningen har kulturavdelningen och planenheten tagit fram förslag till riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun. Då tre förvaltningar är involverade i planering, genomförande och underhåll av byggnader och allmänna platser, har förslaget till riktlinjer för konstnärlig gestaltning tagits fram för att tydliggöra ansvarsfördelning, samordning och arbetsgång.

Förslaget bereds parallellt av kultur- och fritidsnämnden 2014-05-12 samt av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-04-02, som föreslår att riktlinjerna antas.

Yrkande
Mats Lindblom (FP) yrkar att punkt 6 i förslaget till riktlinjer ändras så att en eller flera konstnärer kan bjudas in att lämna skissförslag.

Mats Lindblom (FP) yrkar att punkt 8 i förslaget till riktlinjer kompletteras med att kultur- och fritidsnämnden ska vara remissinstans.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) yrkande om ändring av punkt 6 i förslaget till riktlinjer och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) yrkande om komplettering av punkt 8 i förslaget till riktlinjer och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på att i övrigt anta riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
PU MSU 140402, riktlinjer konstnärs gestaltning.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-12 Riktlinjer konstnärlig gestaltning.pdf
Tjänsteskrivelse, arbetordning konstnärlig utsmyckning.pdf
Presentation_Arbetsord-konst-utsmyckning.pdf

§88 Riktlinjer för tjänsteresor

Dnr 2014/KS 0242 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för tjänsteresor antas.
2. Riktlinjerna ersätter avsnittet "Tjänsteresor" i styrdokumentet Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m.
3. Riktlinjerna ska utvärderas ett år efter antagande.

Beskrivning av ärendet
Utifrån principerna i kommunens resepolicy har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag till riktlinjer för tjänsteresor. Syftet med riktlinjerna är att styra och följa upp kommunens tjänsteresor för att:
- resorna ska vara kostnads- och tidseffektiva
- resorna ska vara trafiksäkra och
- minimera klimat- och miljöpåverkan.

I riktlinjerna beskrivs bland annat principer för val av färdsätt och planering och redovisning av resan. Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna, att de ersätter avsnittet "Tjänsteresor" i styrdokumentet Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor m.m. samt att riktlinjerna utvärderas ett år efter antagande.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-04-30 § 25.pdf

§89 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/KS 0047 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Delegationsbeslut om kommunal borgen, 2014-04-29, dnr 2014/KS 0380 11

Bilagor
Beslut om kommunal borgen.pdf

§90 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2014

Dnr 2014/KS 0048 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden maj.pdf
SKLs sammanträdesplan 2015.pdf
Mottagande och etablering av nyanlända i Stockholms län 2013.pdf
Svar från Borgå angående vänortssamverkan.pdf
Borgå stad stadsstyrelsen Protokollsutdrag Vänortssamverkan.pdf
Brev från finska föreningen.pdf
Brev från sverigefinnar i Tyresö om anslutning till förvaltningskommun.pdf
Svar till finska föreningen.pdf
GAN 2014 04 25 § 40 Namngivningsprincip.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningen april 2014.pdf
Särskilt boende inom äldreomsorgen i Tyresö.pdf
Dagordning Mälardalsrådets Rådsmöte 2014.pdf