Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-09-15

Sammanträde 2015-09-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport september 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2015.pdf

2 Redovisning av åtgärdsplan från nämnder med prognostiserat underskott

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nämndernas redovisning noteras.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans.
4. Övriga nämnder åläggs att vara restriktiva med ekonomin under 2015.
5. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i november månad.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni vid behandlingen av delårsrapport 1 2015 att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt byggnadsnämnden har inkommit med åtgärdsplaner. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen samt att planerade åtgärder inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden följs upp under hösten. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en tjänsteskrivelse lagts till ärendet med ytterligare förslag till beslut samt byggnadsnämndens åtgärdsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §118.pdf
Byggnadsnämnden åtgärdsplan.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 59.pdf
Socialnämndens återrapportering protokollsutdrag 150617 § 1056.pdf
Protokollsutdrag.gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 20150615.§50.pdf

3 Riktlinjer mot mutor och jäv *

Dnr 2015/KS 0326 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har riktlinjer och kontrollsystem för att förebygga mutor och jäv setts över. Nya riktlinjer har arbetats fram som anpassats efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Informations- och utbildningsinsatser planeras. Kommundirektören har för närvarande uppdragit åt kvalitetschefen, kommunjuristen och upphandlingschefen att ha en rådgivande, mottagande och utredande funktion i dessa frågor. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower, anses inte motiverad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att:
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §119.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer mot mutor och jäv.pdf
Tyresö kommuns riktlinjer mot mutor och jäv.pdf

4 Beslut om granskning Norra Tyresö centrum etapp 1

Dnr 2014/KSM 0095

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för Norra Tyresö Centrum etapp 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Markanvisningstävlingsbidragen, inkomna synpunkter under samrådet och pågående väg- och ledningsprojektering har tillsammans utgjort underlag för det vidareutvecklade planförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 112.pdf
Tjänsteskrivelse - beslut om granskning.pdf
DP_Centrum_et_1_PB_granskning.pdf
DP_Centrum_et_1_PK_granskning.pdf
Kvalitetsprogram_Kv2_Botrygg.pdf
Kvalitetsprogram_KV5_GÅRDSUTFORMNING.pdf
Kvalitetsprogram_Kv5a_Riksbyggen.pdf
Kvalitetsprogram_KV5b_SMAA.pdf
Samrådsredgorelse_centrum_et_ 1.pdf
Behovsbedömning centrum etapp 1.pdf
Solstudie_KV2 o KV5.pdf

5 Nya viltvårdare

Dnr 2015/KSM 0596

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- De tre föreslagna jägarna utses till kommunala viltvårdare.

Beskrivning av ärendet
Kommunens viltvård och skyddsjakt behöver nya jägare när andra slutar. Nu finns behov av tre nya jägare och förslag har beretts inom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 115.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Tre nya viltvårdare 2015-08-24.pdf

6 Svar på remiss om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2015/KS 0336 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet för 2016-2019.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har skickat ut handlingsprogram 2016-2019 på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Handlingsprogrammet visar på sex övergripande inriktningar och beskriver hur arbetet med förebyggande verksamhet samt räddningstjänst ska bedrivas.

För Tyresö kommun blir handlingsprogrammets årliga verksamhetsplaner ett naturligt verktyg att tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund fortsätta arbetet inom området skydd mot olyckor. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till remissvar. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen överlämnar svaret och föreslår direktionen att anta handlingsprogrammet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §120.pdf
Tjänsteskrivelse 2015 KS 0336 30.pdf
handlingsprogram-2016-2019-sodertorns-brandforsvarsforbund_remissutgava.pdf

7 Ändring av namn på kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0158 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor byter namn till Kommunala funktionshinderrådet (KFR).
2. Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att justera samtliga berörda styrdokument inklusive arbetsordning enligt det nya namnet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag att namnet på rådet ändras till Kommunala funktionshinderrådet, förkortat KFR. Det nya namnet är enklare samt överensstämmer med hur rådet i praktiken benämns.

Kommunstyrelsens ordförande kommer hålla ett möte med funktionshinderrådet om rådets funktionssätt.

Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunala rådet för funktionshinderfrågor byter namn till Kommunala funktionshinderrådet (KFR) samt att chefen för kommunkansliet får i uppdrag att justera samtliga berörda styrdokument inklusive arbetsordning enligt det nya namnet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §121.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret.pdf
Skrivelse från kommunala funktionshinderrådet.pdf

8 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2016 *

Dnr 2015/KS 0379 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Sedan kommunledningsutskottets beredning har februari månads strategidagar ändrats för att inte sammanfalla med kommunledningsutskottets sammanträdesdatum i februari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige kommunstyrelse och kommunledningsutskott 2016.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §122.pdf

9 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten *

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Ordförandeutlåtande
I motionen lyfter ett antal representanter från Socialdemokraterna en relevant och viktig frågeställning. Vad kan och bör vi göra för att minska byråkrati och undvika onödig administration så att medarbetare i kommunen och av kommunen finansierade verksamheter får mer tid för sina kärnuppgifter.

Det är välkommet att se att det finns även Socialdemokrater som delar Alliansens syn på att byråkrati och administration behöver hållas på en så liten nivå som möjligt. Vi hoppas att motionärernas förhållningssätt kan smitta av sig på andra delar av deras parti med tanke på att förslag för att minska byråkrati inte varit det vanliga från vare sig (S) eller den övriga oppositionen. Alliansen delar helt den syn på onödig byråkrati och för omfattande administration som motionärerna lyfter fram. Vi vet alla till exempel hur det ser ut i skolan med omfattande administration.

Alliansen har därför som fullmäktige väl känner till tagit flera initiativ för att förenkla processer, minska byråkrati och administration. I förvaltningens svar nämns bland annat Barn- och Utbildningsnämndens uppdrag om kontinuerlig översyn av hur vi kan minska bördan för lärare och skolledare. Andra förändringar har också på vårt initiativ lyft bort administration från skolledare för att ge mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Den samordning som uppstår till följd av arbetet på konsult- och servicekontoret leder också till mindre kringarbete för fler medarbetare. Andra exempel på insatser som ger mindre tidsspillan och mer fokus på kärnuppgifter är införandet av samordnade varutransporter och utvecklingen mot nytt e-handelssystem.

Vi har alltså sedan tidigare initierat en process som ska leda till att byråkrati och administration i kommunen hålls under kontroll just för att fokus - som vi i Alliansen alltid påtalar - ska vara på kommunens kärnverksamheter. En stor del av den administrativa bördan ligger dock delvis utanför kommunens kontroll då den är följder av beslut fattade av riksdag och regering. När Alliansen var i regeringen togs initiativ för att minska administrationen i skolan och vi hoppas att den nuvarande minoritetsregeringen fortsätter på den inslagna vägen.

Vårt förslag är således att motionen anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf

10 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen *

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad. Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf

11 Svar på motion om årets pedagog *

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Framgångsrika skolkommuner - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Motion om årets pedagog.pdf

12 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare *

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet lyfter i en motion frågan om att utreda ett medlemskap för Tyresö kommun i ICORN (International Cities of Refugee Networks). Ett nätverk som fokuserar på att erbjuda förföljda konstnärer en fristad finansierad av medlemmen i syfte att värna yttrandefriheten.

Motionen önskar en utredning kring förutsättningarna för Tyresö kommun att bli medlem i ICORN. Kommunledningskontoret har som svar på motionen gjort en utredning kring förutsättningarna. En fråga som särskilt uppmärksammats är huruvida ett medlemskap i ICORN är förenligt med svensk lag eller ej. Efter att ha inväntat utslag av en process i Kammarrätten kan vi konstater att ett medlemskap inte skulle vara olagligt. Utredningen visar vidare att det åtagande som ett medlemskap innebär är en merkostnad.

Tyresö är en kommun som har ett väl fungerande mottagande av flyktingar och har tidigare i år i bred enighet fattat beslut om att fördubbla det årliga flyktingmottagandet för att ta vårt ansvar för att möta den flyktingström som de vedervärdiga krigen och övergreppen mot mänskliga rättigheter i bland annat Syrien leder till. Detta ställer stora krav på vår förvaltning och på alla som jobbar med frågorna för att detta ska fungera så bra som möjligt. Tyresö är en kommun som är duktig på integration och som kan visa mycket goda resultat inom SFI och när det gäller att få in människor på arbetsmarknaden. Det ska vi fortsätta vara. Vi har förutsättningar att göra ett bra jobb även framåt. Dock ser vi att det i det sammanhanget är svårmotiverat att lägga särskilt omfattande resurser på en enstaka individ utifrån de kriterier som ICORN ställer upp då de resurserna kan komma fler till del i den vanliga verksamheten.

Vi föreslår därför att motionen anses besvarad med hänvisning till den utredning som kommunledningskontoret genomfört.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §127.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf

13 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell *

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har i en motion från i februari varit kreativt kring hur fler unga ska kunna komma ut i jobb. Det är naturligtvis lovvärt att även Vänsterpartiet i Tyresö, om än inte på nationell nivå, värnar om arbetslinjen. Arbetslinjen är stark i Tyresö. Det är en följd av åtta år med Alliansen som regering och 17 år med Alliansen vid rodret här i Tyresö.

I de svar som lämnats från Socialförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen samt Kommunledningskontoret visas tydligt vad Tyresö Kommun gör för att se till att ungdomar som saknar sysselsättning kommer i jobb. Även de viktiga insatser som riktas till unga som befinner sig långt från arbetsmarknaden lyfts fram. Det är en av de viktigaste insatser som vi som kommun kan göra. Att bryta utanförskapet är prioriterat. Vi kommer att fortsätta jobba hårt och brett för att fortsätta på den framgångsrika vägen som vi kan se i Tyresö trots att den nuvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet ivrigt påhejade av Vänsterpartiet med kirurgisk precision slår just mot unga och deras möjligheter att få jobb. Chockhöjda arbetsgivaravgifter för unga ger inte fler unga chansen på arbetsmarkanden.

Att Tyresö är en kommun som kommit en bra bit på väg i arbetet med att minska antalet unga som står utan jobb syns tydligt i statistiken. Ungdomsarbetslösheten i Tyresö är låg - lägre än i Stockholms län och betydligt lägre än i Sverige. Det är därför trist att Vänsterpartiet i sin motion väljer att presentera en felaktig siffra för ungdomsarbetslösheten i Tyresö. I motionen påstås den vara 10 % något som alltså inte stämmer. Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) låg i juni på 2,3 % (om de som befinner sig i olika åtgärder räknas in var siffran i juni 4,7 %)

De insatser som finns för att få fler unga i jobb handlar bland annat om de stora insatser som görs inom ramen för Ung i Tyresö i samverkan mellan kommunen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen. Ung Tyresö är och har så långt varit en framgångsrik verksamhet som kan visa upp goda resultat. Vi har alla anledning att uppskatta Ung i Tyresö.

Det Vänsterpartiet mer konkret föreslår i sin motion är att unga ska anställas inom olika kommunala verksamheter och på så sätt få lite utbildning och lite erfarenhet och därmed stå starkare för att komma vidare på arbetsmarknaden. Det är i sak ett förslag som är värt att överväga. Redan nu finns liknande modeller där unga bland annat genom Ung i Tyresö får möjlighet till praktik. Tyresö har också tecknat ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen om samverkan kring unga som är arbetslösa och ser självfallet på olika lösningar och möjligheter. Kommunens HR-avdelning har ett uppdrag från Kommunplanen att teckna avtal om så kallad arbetslivsintroduktionsanställning och utbildnings- och introduktionsanställning (BAL och BUI). Dessa avtal gör det möjligt att anställa unga under ordnade former med kollektivavtal och med utbildning på arbetsplatsen. Framåt är det också möjligt att vi kan få se ett antal traineejobb.

Dessa insatser och former för arbete motsvarar i princip det Vänsterpartiet beskriver i sin motion även om det som faktiskt görs tar hänsyn till de relevanta invändningar som Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen väcker kring handledning, kompetens, kontinuitet och ekonomi. Det är nämligen inte så enkelt att bara gå ut och plocka in unga från en dag till en annan. Med de jobb som skapas genom BAL och BUI är det uppstyrt och reglerat hur det ska gå till och det är rimligen också fallet med de traineejobb som kan komma. Det är viktigt för våra välfärdsverksamheter att det är ordning och reda på vilka som kommer in på jobb och hur det går till.

Med hänvisning till de svar som respektive förvaltning lämnat föreslås därför

Att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.


Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Investeringsbeslut 2015-09-01 videokonferenssystem,
dnr 2015/KS 0388 12 24
Investeringsbeslut 2015-09-01 dataservrar, dnr 2015/KS 0388 12 23
Investeringsbeslut 2015-09-01 datasystemet Clearpulse,
dnr 2015/KS 0388 12 22

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen 2015-08-27, dnr 2015/KS 0386 11
Beslut om lån 2015-08-04, dnr 2015/KS 0210 11

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20150626 1 st
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20150810 3 st

Bilagor
Beslut om investeringsmedel för videokonferenssystemet Smart Room system.pdf
Beslut om investeringsmedel för nya dataservrar.pdf
Beslut om investeringsmedel för datasystemet Clearpulse.pdf
Beslut om kommunal borgen badanläggning.pdf
Delegationsbeslut.pdf

15 Kommunstyrelsens meddelanden september 20

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden september 2015.pdf
Protokoll uppföljning av den kommunala krisberedskapen.pdf
KI_delar_2015.pdf
Revisionsrapport Boendeplanering.pdf
Revisionsrapport Verkställighet och uppföljning av beslut.pdf
Program Södertörnskonferens 10 september 2015.pdf
Mälardalsrådet Inbjudan infrastruktur- och kollektivtrafikdag 23 oktober.pdf
Huddinges preliminära intresseanmälan till Sverigförhandlingen.pdf
Södertörnsrapport medborgarundersökningar hösten 2014 och våren 2015.pdf

§139 Kommundirektörens rapport september 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport september 2015.pdf

§140 Redovisning av åtgärdsplan från nämnder med prognostiserat underskott

Dnr 2015/KS 0342 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Nämndernas redovisning noteras.
2. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans.
3. Samtliga nämnder åläggs att vara restriktiva med ekonomin under 2015.
4. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen i november månad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kommunledningsutskottet 2015-09-03 § 118 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade stött Marie Åkesdotters (MP) yrkande och Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt samt hänvisar till ersättaryttrande i kommunledningsutskottet 2015-09-03 § 118 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni vid behandlingen av delårsrapport 1 2015 att uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt byggnadsnämnden har inkommit med åtgärdsplaner. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att notera informationen samt att planerade åtgärder inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden följs upp under hösten. Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har en tjänsteskrivelse lagts till ärendet med ytterligare förslag till beslut samt byggnadsnämndens åtgärdsplan.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska utöka ramen till barn- och utbildningsnämnden motsvarande det belopp som krävs för att bibehålla nivån på tilläggsbeloppet för barn i behov av särskilt stöd. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremiss med hänvisning till att åtgärdsplaner inte inkommit.

Kristjan Vaigur (S) yrkar att förslag till beslut 4 ändras till: Samtliga nämnder åläggs att vara restriktiva med ekonomin under 2015. Ordföranden bifaller Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Ordföranden yrkar att förslag till beslut 2 utgår.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremittering och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1 att notera nämndernas redovisning och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet att förslag till beslut 2 om att godkänna föreslagna åtgärder ska utgå och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 3 att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar för att få en ekonomi i balans och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) ändringsyrkande av förslag till beslut 4 att samtliga nämnder åläggs att vara restriktiva med ekonomin under 2015 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 5 att uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas i november och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om utökad ram till barn- och utbildningsnämnden och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §118.pdf
Byggnadsnämnden åtgärdsplan.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 59.pdf
Socialnämndens återrapportering protokollsutdrag 150617 § 1056.pdf
Protokollsutdrag.gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 20150615.§50.pdf

§141 Riktlinjer mot mutor och jäv

Dnr 2015/KS 0326 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
2. Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
3. Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har riktlinjer och kontrollsystem för att förebygga mutor och jäv setts över. Nya riktlinjer har arbetats fram som anpassats efter gällande lagstiftning och instruktioner har förtydligats. Reglerna styr arbetstagare och förtroendevalda.

Informations- och utbildningsinsatser planeras. Kommundirektören har för närvarande uppdragit åt kvalitetschefen, kommunjuristen och upphandlingschefen att ha en rådgivande, mottagande och utredande funktion i dessa frågor. En extern mottagarfunktion, så kallad whistleblower anses inte motiverad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att:
Riktlinjer mot mutor och jäv antas.
Riktlinjerna ersätter "Tyresö kommuns riktlinjer för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående" antagna av kommunstyrelsen 2011-03-29.
Kontrollsystem enligt tjänsteskrivelsen för att förebygga och åtgärda oegentligheter införs.
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, såsom ombud för ägaren, initiera och rösta för att riktlinjerna antas av Tyresö Bostäder AB vid nästkommande bolagsstämma.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §119.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer mot mutor och jäv.pdf
Tyresö kommuns riktlinjer mot mutor och jäv.pdf

§142 Beslut om granskning Norra Tyresö centrum etapp 1

Dnr 2014/KSM 0095

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för Norra Tyresö Centrum etapp 1 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-02 § 112 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 1. Planen omfattar två kvarter med bostäder och lokaler för centrumändamål, hela Tvärgatan, delar av de nya gatorna Blå gatan och Simvägen, samt två mindre torgytor.

Markanvisningstävlingsbidragen, inkomna synpunkter under samrådet och pågående väg- och ledningsprojektering har tillsammans utgjort underlag för det vidareutvecklade planförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 112.pdf
Tjänsteskrivelse - beslut om granskning.pdf
DP_Centrum_et_1_PB_granskning.pdf
DP_Centrum_et_1_PK_granskning.pdf
Kvalitetsprogram_Kv2_Botrygg.pdf
Kvalitetsprogram_KV5_GÅRDSUTFORMNING.pdf
Kvalitetsprogram_Kv5a_Riksbyggen.pdf
Kvalitetsprogram_KV5b_SMAA.pdf
Samrådsredgorelse_centrum_et_ 1.pdf
Behovsbedömning centrum etapp 1.pdf
Solstudie_KV2 o KV5.pdf

§143 Nya viltvårdare

Dnr 2015/KSM 0596

Kommunstyrelsens beslut
1. De tre föreslagna jägarna utses till kommunala viltvårdare.
2. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges delegation att utse kommunala viltvårdare.

Beskrivning av ärendet
Kommunens viltvård och skyddsjakt behöver nya jägare när andra slutar. Nu finns behov av tre nya jägare och förslag har beretts inom miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet § 115.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE Tre nya viltvårdare 2015-08-24.pdf

§144 Svar på remiss om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2015/KS 0336 30

Kommunstyrelsens beslut
- Remissvaret överlämnas och direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund föreslås anta handlingsprogrammet för 2016-2019.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har skickat ut handlingsprogram 2016-2019 på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Handlingsprogrammet visar på sex övergripande inriktningar och beskriver hur arbetet med förebyggande verksamhet samt räddningstjänst ska bedrivas.

För Tyresö kommun blir handlingsprogrammets årliga verksamhetsplaner ett naturligt verktyg att tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund fortsätta arbetet inom området skydd mot olyckor. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till remissvar. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen överlämnar svaret och föreslår direktionen att anta handlingsprogrammet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §120.pdf
Tjänsteskrivelse 2015 KS 0336 30.pdf
handlingsprogram-2016-2019-sodertorns-brandforsvarsforbund_remissutgava.pdf

§145 Ändring av namn på kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0158 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor byter namn till Kommunala funktionshinderrådet (KFR).
2. Chefen för kommunkansliet får i uppdrag att justera samtliga berörda styrdokument inklusive arbetsordning enligt det nya namnet.

Beskrivning av ärendet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har vänt sig till kommunstyrelsen med förslag att namnet på rådet ändras till Kommunala funktionshinderrådet, förkortat KFR. Det nya namnet är enklare samt överensstämmer med hur rådet i praktiken benämns.

Kommunstyrelsens ordförande kommer hålla ett möte med funktionshinderrådet om rådets funktionssätt.

Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunala rådet för funktionshinderfrågor byter namn till Kommunala funktionshinderrådet (KFR) samt att chefen för kommunkansliet får i uppdrag att justera samtliga berörda styrdokument inklusive arbetsordning enligt det nya namnet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §121.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret.pdf
Skrivelse från kommunala funktionshinderrådet.pdf

§146 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2016

Dnr 2015/KS 0379 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Sedan kommunledningsutskottets beredning har februari månads strategidagar ändrats för att inte sammanfalla med kommunledningsutskottets sammanträdesdatum i februari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige kommunstyrelse och kommunledningsutskott 2016.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §122.pdf

§147 Svar på motion om att frigöra tid för kärnverksamheten

Dnr 2015/KS 0033 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren, Helena Rustas och Susann Ronström har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att frigöra tid för kärnverksamheten. I motionen föreslås att:
- styrelser, nämnder och förvaltningar i sina beslut försöker undvika att lägga på personalen i kommunens verksamheter onödig administration och att
- kommunledningens kansli får i uppdrag att se över om det finns administrativa pålagor som kan rensas bort.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Svaret har tagits fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kvalitetsenheten. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Ordförandeutlåtande
I motionen lyfter ett antal representanter från Socialdemokraterna en relevant och viktig frågeställning. Vad kan och bör vi göra för att minska byråkrati och undvika onödig administration så att medarbetare i kommunen och av kommunen finansierade verksamheter får mer tid för sina kärnuppgifter.

Det är välkommet att se att det finns även Socialdemokrater som delar Alliansens syn på att byråkrati och administration behöver hållas på en så liten nivå som möjligt. Vi hoppas att motionärernas förhållningssätt kan smitta av sig på andra delar av deras parti med tanke på att förslag för att minska byråkrati inte varit det vanliga från vare sig (S) eller den övriga oppositionen. Alliansen delar helt den syn på onödig byråkrati och för omfattande administration som motionärerna lyfter fram. Vi vet alla till exempel hur det ser ut i skolan med omfattande administration.

Alliansen har därför som fullmäktige väl känner till tagit flera initiativ för att förenkla processer, minska byråkrati och administration. I förvaltningens svar nämns bland annat Barn- och Utbildningsnämndens uppdrag om kontinuerlig översyn av hur vi kan minska bördan för lärare och skolledare. Andra förändringar har också på vårt initiativ lyft bort administration från skolledare för att ge mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Den samordning som uppstår till följd av arbetet på konsult- och servicekontoret leder också till mindre kringarbete för fler medarbetare. Andra exempel på insatser som ger mindre tidsspillan och mer fokus på kärnuppgifter är införandet av samordnade varutransporter och utvecklingen mot nytt e-handelssystem.

Vi har alltså sedan tidigare initierat en process som ska leda till att byråkrati och administration i kommunen hålls under kontroll just för att fokus - som vi i Alliansen alltid påtalar - ska vara på kommunens kärnverksamheter. En stor del av den administrativa bördan ligger dock delvis utanför kommunens kontroll då den är följder av beslut fattade av riksdag och regering. När Alliansen var i regeringen togs initiativ för att minska administrationen i skolan och vi hoppas att den nuvarande minoritetsregeringen fortsätter på den inslagna vägen.

Vårt förslag är således att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §124.pdf
Svar på motion Frigör tid för kärnverksamheten.pdf
Motion om att frigöra tid för kärnverksamheten.pdf

§148 Svar på motion om whistleblower-funktion i kommunen

Dnr 2014/KS 0236 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera har för Miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att Tyresö kommun inför en whistleblower-funktion.

Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Kommunledningsutskottet har berett frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad. Inför kommunstyrelsens sammanträde har en ny tjänsteskrivelse med kompletterande information lagts till ärendet.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion angående whistleblower-funktion i kommunen.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §125.pdf
Motion om whistleblower-funktion i kommunen.pdf

§149 Svar på motion om årets pedagog

Dnr 2015/KS 0139 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till motionen (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh och Martin Nilsson har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utefter grundidén "Årets pedagog" utarbeta ett eget koncept med utmärkelser och stipendier.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad. Bilagt till ärendet finns även en presentation över framgångsfaktorer som kan leda till en bra skolkommun.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §126.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 53.pdf
Nämnduppdrag framgångsfaktorer för en bra skolkommun.pdf
Framgångsrika skolkommuner  - presentation för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Motion om årets pedagog.pdf

§150 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare

Dnr 2014/KS 0152 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Peter Söderlund och Lilian Nylinder har för miljöpartiet de gröna lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.

Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en fristadskommun för författare enligt Migrationsverkets regelsystem, samt återkomma med förslag hur detta ska kunna organiseras på ett bra sätt som ger stöd till en författare och dels berikar Tyresö som kulturkommun.

Motionen har remitterats till kommunledningskontoret som föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Miljöpartiet lyfter i en motion frågan om att utreda ett medlemskap för Tyresö kommun i ICORN (International Cities of Refugee Networks). Ett nätverk som fokuserar på att erbjuda förföljda konstnärer en fristad finansierad av medlemmen i syfte att värna yttrandefriheten.

Motionen önskar en utredning kring förutsättningarna för Tyresö kommun att bli medlem i ICORN. Kommunledningskontoret har som svar på motionen gjort en utredning kring förutsättningarna. En fråga som särskilt uppmärksammats är huruvida ett medlemskap i ICORN är förenligt med svensk lag eller ej. Efter att ha inväntat utslag av en process i Kammarrätten kan vi konstater att ett medlemskap inte skulle vara olagligt. Utredningen visar vidare att det åtagande som ett medlemskap innebär är en merkostnad.

Tyresö är en kommun som har ett väl fungerande mottagande av flyktingar och har tidigare i år i bred enighet fattat beslut om att fördubbla det årliga flyktingmottagandet för att ta vårt ansvar för att möta den flyktingström som de vedervärdiga krigen och övergreppen mot mänskliga rättigheter i bland annat Syrien leder till. Detta ställer stora krav på vår förvaltning och på alla som jobbar med frågorna för att detta ska fungera så bra som möjligt. Tyresö är en kommun som är duktig på integration och som kan visa mycket goda resultat inom SFI och när det gäller att få in människor på arbetsmarknaden. Det ska vi fortsätta vara. Vi har förutsättningar att göra ett bra jobb även framåt. Dock ser vi att det i det sammanhanget är svårmotiverat att lägga särskilt omfattande resurser på en enstaka individ utifrån de kriterier som ICORN ställer upp då de resurserna kan komma fler till del i den vanliga verksamheten.

Vi föreslår därför att motionen anses besvarad med hänvisning till den utredning som kommunledningskontoret genomfört.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för att inhämta deras synpunkter, och i andra hand bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkanden. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

Dick Bengtson (M) yrkar att motionen ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Ordföranden ställer proposition på Dick Bengtsons (M) avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) andrahandsyrkande om bifall. Kommunstyrelsen beslutar enligt Dick Bengtsons (M) yrkande.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §127.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om fristad för författare.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för Tyresö att bli en fristad för förföljda författare.pdf

 

§151 Svar på motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell

Dnr 2015/KS 0082 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Erixson har för vänsterpartiet i Tyresö lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunfullmäktige tillsätter en utredning med deltagande från alla berörda förvaltningar om "Tyresömodell" för hur elev- och äldreassistenter skulle kunna utbildas och anställas.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden för yttrande. Kommunledningskontoret har sammanfattat remissvaren och föreslår att motionen anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har i en motion från i februari varit kreativt kring hur fler unga ska kunna komma ut i jobb. Det är naturligtvis lovvärt att även Vänsterpartiet i Tyresö, om än inte på nationell nivå, värnar om arbetslinjen. Arbetslinjen är stark i Tyresö. Det är en följd av åtta år med Alliansen som regering och 17 år med Alliansen vid rodret här i Tyresö.

I de svar som lämnats från Socialförvaltningen, Barn- och Utbildningsförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen samt Kommunledningskontoret visas tydligt vad Tyresö Kommun gör för att se till att ungdomar som saknar sysselsättning kommer i jobb. Även de viktiga insatser som riktas till unga som befinner sig långt från arbetsmarknaden lyfts fram. Det är en av de viktigaste insatser som vi som kommun kan göra. Att bryta utanförskapet är prioriterat. Vi kommer att fortsätta jobba hårt och brett för att fortsätta på den framgångsrika vägen som vi kan se i Tyresö trots att den nuvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet ivrigt påhejade av Vänsterpartiet med kirurgisk precision slår just mot unga och deras möjligheter att få jobb. Chockhöjda arbetsgivaravgifter för unga ger inte fler unga chansen på arbetsmarkanden.

Att Tyresö är en kommun som kommit en bra bit på väg i arbetet med att minska antalet unga som står utan jobb syns tydligt i statistiken. Ungdomsarbetslösheten i Tyresö är låg - lägre än i Stockholms län och betydligt lägre än i Sverige. Det är därför trist att Vänsterpartiet i sin motion väljer att presentera en felaktig siffra för ungdomsarbetslösheten i Tyresö. I motionen påstås den vara 10 % något som alltså inte stämmer. Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) låg i juni på 2,3 % (om de som befinner sig i olika åtgärder räknas in var siffran i juni 4,7 %)

De insatser som finns för att få fler unga i jobb handlar bland annat om de stora insatser som görs inom ramen för Ung i Tyresö i samverkan mellan kommunen, Samordningsförbundet Östra Södertörn och Arbetsförmedlingen. Ung Tyresö är och har så långt varit en framgångsrik verksamhet som kan visa upp goda resultat. Vi har alla anledning att uppskatta Ung i Tyresö.

Det Vänsterpartiet mer konkret föreslår i sin motion är att unga ska anställas inom olika kommunala verksamheter och på så sätt få lite utbildning och lite erfarenhet och därmed stå starkare för att komma vidare på arbetsmarknaden. Det är i sak ett förslag som är värt att överväga. Redan nu finns liknande modeller där unga bland annat genom Ung i Tyresö får möjlighet till praktik. Tyresö har också tecknat ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen om samverkan kring unga som är arbetslösa och ser självfallet på olika lösningar och möjligheter. Kommunens HR-avdelning har ett uppdrag från Kommunplanen att teckna avtal om så kallad arbetslivsintroduktionsanställning och utbildnings- och introduktionsanställning (BAL och BUI). Dessa avtal gör det möjligt att anställa unga under ordnade former med kollektivavtal och med utbildning på arbetsplatsen. Framåt är det också möjligt att vi kan få se ett antal traineejobb.

Dessa insatser och former för arbete motsvarar i princip det Vänsterpartiet beskriver i sin motion även om det som faktiskt görs tar hänsyn till de relevanta invändningar som Barn- och Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen väcker kring handledning, kompetens, kontinuitet och ekonomi. Det är nämligen inte så enkelt att bara gå ut och plocka in unga från en dag till en annan. Med de jobb som skapas genom BAL och BUI är det uppstyrt och reglerat hur det ska gå till och det är rimligen också fallet med de traineejobb som kan komma. Det är viktigt för våra välfärdsverksamheter att det är ordning och reda på vilka som kommer in på jobb och hur det går till.

Med hänvisning till de svar som respektive förvaltning lämnat föreslås därför

Att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §128.pdf
Tjänsteskrivelse kommunledninskontoret - motion om att bekämpa ungdomsarbetslöshet.pdf
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19 § 52.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150615 §53.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 150617 § 1057.pdf
Motion om att bekämpa ungdomsarbetsösheten och skapa en ny Tyresömodell.pdf

§152 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
 
Delegationsbeslut fattat av kommundirektör
Investeringsbeslut 2015-09-01 videokonferenssystem,
dnr 2015/KS 0388 12 24
Investeringsbeslut 2015-09-01 dataservrar, dnr 2015/KS 0388 12 23
Investeringsbeslut 2015-09-01 datasystemet Clearpulse,
dnr 2015/KS 0388 12 22

Delegationsbeslut fattat av ekonomichef
Beslut om kommunal borgen 2015-08-27, dnr 2015/KS 0386 11
Beslut om lån 2015-08-04, dnr 2015/KS 0210 11

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20150626 1 st
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20150810 3 st

Bilagor
Beslut om investeringsmedel för videokonferenssystemet Smart Room system.pdf
Beslut om investeringsmedel för nya dataservrar.pdf
Beslut om investeringsmedel för datasystemet Clearpulse.pdf
Beslut om kommunal borgen badanläggning.pdf
Delegationsbeslut.pdf

§153 Kommunstyrelsens meddelanden september 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS meddelanden september 2015.pdf
Protokoll uppföljning av den kommunala krisberedskapen.pdf
KI_delar_2015.pdf
Revisionsrapport Boendeplanering.pdf
Revisionsrapport Verkställighet och uppföljning av beslut.pdf
Program Södertörnskonferens 10 september 2015.pdf
Mälardalsrådet Inbjudan infrastruktur- och kollektivtrafikdag 23 oktober.pdf
Huddinges preliminära intresseanmälan till Sverigförhandlingen.pdf
Södertörnsrapport medborgarundersökningar hösten 2014 och våren 2015.pdf
Månadsrapport juni-augusti 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 4 2015.pdf

§154 Fråga om rutiner vid extern kommunikation

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) ställer en fråga om rutiner vid extern kommunikation. Kommundirektören besvarar frågan.

Beslut/Protokollsutdrag
§154_prot_20150915.pdf (164 kb)