Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-12-08

Sammanträde 2015-12-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Kommundirektörens rapport december 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2015.pdf
Ekonomisk rapport november 2015 samt befolkningsstatistik.pdf
Månadsuppföljning oktober.pdf

2 Verksamhetsplan för kommunövergripande verksamheter 2016

Dnr 2015/KS 0499 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Verksamhetsplan 2016 för kommunövergripande verksamheter fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2016 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018 och budget för 2016.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2016 för kommunövergripande verksamheter. Sedan kommunledningsutskottets beredning har verksamhetsplanen kompletterats på sidan 7 under konsult- och servicekontoret med området kost.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2016 kommunövergripande verksamheter.pdf
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter 2016.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 167.pdf

3 Bolagsplan för Tyresö bostäder 2016-2018

Dnr 2015/KS 0509 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.

Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2016-2018 samt verksamhetsmål för 2016 vilken redovisas i bilaga. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 168.pdf

4 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången *

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.
2. Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö Bostäders avsikt att försälja fastigheter till HSB Brf Pärlröksgången.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 169.pdf
Underlag från Tyresö Bostäder 2015-11-25.pdf
Underlag avseende försäljning.pdf
Tyresö bostäders förslag till ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter.pdf

5 Omvandling av lån till ägartillskott för Tyresö Näringslivs AB *

Dnr 2015/KS 0505 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner SEK efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner SEK tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Beskrivning av ärendet
På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö Näringslivsaktiebolaget föreslår kommunledningsutskottet kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Tyresö Kommun efterger sin fordran på bolaget om 10 miljoner SEK och tillskjuter beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottshandling kommer att upprättas. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 170.pdf

6 Rapport för Tyresö Vindkraft AB per 2015-08-31

Dnr 2015/KS 0506 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt ekonomisk redovisning i resultat- och balansräkning samt en redogörelse för verksamheten i Tyresö Vindkraft AB för perioden 18 december 2014-31 augusti 2015. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 171.pdf

7 Arrendeavtal Uddby gård

Dnr 2015/KS 0538 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna arrendekontrakt med David Neveling enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och förvaltningschef Britt-Marie Lundberg Björk ges uppdraget att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande arrendator på Uddby Gård har valt att inte förlänga avtalet. Utvecklingsförvaltningen fick uppdraget av kultur- och fritidsnämnden att utlysa arrendet. För fullgörande av uppdraget har en jordbrukskonsult med bred erfarenhet inom området anlitats. Arrendet har utannonserats och 11 intresseanmälningar inkom. Efter intervjuer med 4 av de sökande föreslås att avtal tecknas med David Neveling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arrendeavtal Uddby gård.pdf
Arrendekontrakt Uddby 2015.pdf
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämnden 150608 § 61.pdf
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 150815 § 64, Uddby gård.pdf

8 Antagande av detaljplan för Kumla herrgård

Dnr 2014 KSM 1061

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ny detaljplan för Kumla herrgård antas med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Planområdet är beläget i Trollbäcken, på en udde i Drevviken och utgör fond för Kumla allé. Herrgården är av stort kulturhistoriskt värde.

Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning (C1K1,). Byggnaden ges skyddsbestämmelser och marken ges varsamhetsbestämmelser. Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten. Avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden. Planarbetet sker med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar ny detaljplan för Kumla herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 160.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_kumlaherrgård_undertecknat.pdf
Kumla dpl_planbeskrivning_antagande.pdf
Kumla_plankarta_antagande2 NY.pdf
Kumla dpl_granskningsutlåtande.pdf

9 Revidering av renhållningsordningen med avfallsföreskrifter *

Dnr 2015 KSM 0771 450

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.
2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2012-04-19.
3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 2012-04-19 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har arbetats fram av renhållningsavdelningen.

Förslaget innebär mindre ändringar av föreskrifterna med anledning av behovshämtningen av hushållsavfall och matavfallsinsamlingen som införts i kommunen sedan den förra renhållningsordningen antagits. Förslaget innehåller även lokal anpassning kring tillkommande stationär sopsugsanläggning i Norra Tyresö centrum.

De föreslagna ändringarna i renhållningsordningen har bedömts vara av sådan begränsad omfattning som berörs av miljöbalken 15 kap, 15 §, 2 st, vilket innebär att föreskrifterna kan fastställas av kommunfullmäktige utan föregående samråd och utställningsförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta den reviderade renhållningsordningen med avfallsföreskrifter som ersätter tidigare renhållningsordning och att den ska träda i kraft januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Förslag renhållningsordning Tyresö kommun_2016.pdf
renhallningsordning_med_kommentarer.pdf

10 Remissvar om spårväg syd

Dnr 2015/KSM 0768 510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Stockholms läns landstings samråd Spårväg syd besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt med Tyresö kommuns yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över samrådsförslag för Spårväg syd.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar Stockholms läns landstings samråd Spårväg syd med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt med Tyresö kommuns yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 167.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö Kommuns eget yttrande.pdf
Yttrande Spårväg syd Södertörnsgemensamt 151026.pdf
Remiss - Samrad sparvag syd.PDF
Inbjudan till samråd.pdf

11 Samrådsyttrande om detaljplan Gudö 13:1 samt 15:1

Dnr 2015/KSM 0873

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Haninges kommuns samråd om detaljplan för Gudö 13:1 med flera besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har under sommaren genomfört samråd om detaljplan 13:1 med flera. På grund av oavsiktligt fel har inbjudan till samråd samt handlingar inte skickats till Tyresö kommun. Tyresö kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar samrådet med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 168.pdf
Samråd följebrev från Haninge kommun.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20140526.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20120423.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Haninge DP Gudö Tjänsteskrivelse.pdf
Haninge DP Gudö Yttrande.pdf

12 Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn *

Dnr 2015/KS 0504 61

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.
3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har kommit in med framställan om överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Ärendet har beretts i socialnämnden och kommunledningsutskottet, och går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom det rör många barn och kommer att påverka flera verksamheter.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga samt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.

Ordförandeutlåtande
Sverige tar idag emot fler flyktingar än någonsin. Människor som flyr krig, förtryck och hopplöshet söker sig en bättre framtid i Europa och många av dessa väljer att komma till Sverige. Jag är stolt över den öppenhet som vi visar och den förståelse som människor har för de utsattas situation. I Tyresö gör vi vår del av arbetet med att ta emot dessa människor på ett bra sätt. Därför följer vi de fördelningstal som Länsstyrelsen har föreslagit. Samtidigt utmanar det ökade behovet våra samhällsfunktioner och arbetssätt, vilka inte är dimensionerade för denna situation. De fördelningstal som nu presenterats för 2016 kommer, om de blir verklighet, därför kräva stora ansträngningar och många svåra prioriteringar. En stor utmaning är boendeplatser och det är inget som kan lösas med enkla medel eller i expresstempo. Det är således rimligt att trappa upp mottagandet över tid för att ha några möjligheter att möta behoven.

Det är vidare angeläget att regering och riksdag tar sitt ansvar för att hålla migrationen på en långsiktigt hållbar nivå samt genomför åtgärder för att de som kommer hit har goda möjligheter att komma i arbete så snart som möjligt.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 172.pdf
Socialnämndens förslag om Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2016.pdf
Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.pdf
Informationsbrev och fördelningstal ensamkommande flyktingbarn 2016.pdf

13 Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun *

Dnr 2015/KS 0484 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. För att få ett samlat grepp om arbetet inom trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta handlingsplanen, att den ska träda i kraft 2016-01-01 och gälla till och med 2018 samt att den ska ersätta Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 187.pdf

14 Uppföljning av Brottsofferjourens verksamhet Nacka-Värmdö-Tyresö samt ansökan om verksamhetsbidrag 2016

Dnr 2015/KS 0199 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rapporten noteras.
2. Ansökan om föreningsbidrag för år 2016 till Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö Tyresö (BOJ-NVT) avslås.
3. Kommunen kontaktar BOJ Sverige som undersöker möjligheterna huruvida en annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur stöd till vuxna brottsoffer och deras närstående fortsättningsvis bör lämnas, med beaktande av svar från BOJ Sverige (beslutspunkt 3). Stöd kan ske i samarbete med övriga kommuner om det anses lämpligt.

Beskrivning av ärendet
I Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner finns sedan 1994 en för kommunerna gemensam Brottsofferjour (BOJ-NVT) organiserad under BOJ Sverige. Kommunerna har anlitat en konsult för en fördjupad utvärdering av föreningen. Kommunledningsutskottet föreslår att Tyresö kommun avslår ansökan om verksamhetsstöd för år 2016 till BOJ-NVT, eftersom det inte går att dra några slutsatser om såväl omfattning som kvaliteten i verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås också skicka en förfrågan till BOJ Sverige för att undersöka huruvida någon annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten. Hur övriga medverkande kommuner kommer att besluta är fortfarande oklart, eftersom Tyresö kommun ligger först i beslutsprocessen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 173.pdf

15 Ansökan om verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening

Dnr 2015/KS 0493 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2016. Bidraget för 2016 utbetalas när återrapportering skett till kommunkansliet för 2015 års verksamhet i form av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2015 och 2016. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cesis i Lettland. Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunen insatser, och att bidrag bör beviljas för 2015 och 2016.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att ge verksamhetsbidrag till vänortsföreningen med 25 000 kr för 2015 och 25 000 kr för 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 174.pdf

16 Svar på revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamhet

Dnr 2015/KS 0492 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Revisorernas rapport om upphandlings- och inköpsverksamheten besvaras med konsult- och servicekontorets yttrande.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat upphandlings- och inköpsverksamheten med avseende på om externt och internt regelverk inom området tillämpas, om upphandlade avtal är effektiva och heltäckande samt i vilken utträckning avrop sker från dessa. Vidare omfattar granskningen den formella organisationens ändamålsenlighet samt status på informations- och utbildningsfrågor inom området.

Konsult- och servicekontoret besvarar rapportens rekommendationer i bilagt yttrande. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att revisionsrapporten besvaras med kontorets yttrande.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 175.pdf

17 Svar på revisionsrapport om boendeplanering

Dnr 2015/KS 0392 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunledningskontorets skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas rapport om boendeplanering.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Tyresö kommun har låtit PwC granska kommunens boendeplanering. Av revisorernas rapport framgår att kommunen inte fullt ut arbetar med boendeplanering på ett ändamålsenligt sätt. Ansvaret för en effektiv boendeplanering åvilar socialnämnden och kommunstyrelsen. Det strategiska ansvaret för lokalförsörjning finns hos kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har kommenterat revisionsrapportens rekommendationer i bifogad tjänsteskrivelse. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att skrivelsen ska antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om boendeplanering.

Socialnämnden behandlade sitt svar på revisionsrapporten vid nämndens sammanträde den 25 november. Protokollsutdrag från socialnämndens behandling bifogas för kännedom.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 176.pdf
Socialnämndens svar på revisionsrapport om boendeplanering.p

18 Program för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0277 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
3. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
4. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsplanen för kommunövergripande verksamheter för år 2015 finns målet att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka. En insats som är tänkt att bidra till att målet uppnås är att Tyresö kommun framöver ska arbeta utifrån ett program för medborgardialog.

Förslaget på program för medborgardialog har arbetats fram av kommunkansliet under år 2015. I arbetet har kommunikation främst skett med beredningen för medborgardialog och mångfald och med förvaltningarna inom Tyresö kommun kring de former för medborgardialog och brukardialog som finns idag och kring önskemål på nya former och innehåll i programmet. Kommunledningskontorets chefsgrupp har även varit involverad i arbetet.

För utformningen av programmet har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material om medborgardialog varit vägledande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att:

1. Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.
2. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
3. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
4. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Under tiden som beredningen för medborgardialog och mångfald arbetar med att ta fram nya verktyg för medborgardialog kommer samtlig information under Frågepanelen att finnas kvar även om möjlighet att ställa nya frågor inte kommer att finnas.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-11-24 § 53.pdf

19 Återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017.
2. Satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget.
3. Satsningen att erbjuda gratis broddar till medborgare över 80 år ska följas upp under år 2017.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade på sitt sammanträde den 22 september ett ärende om återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyreöbor. Beredningen beslutade att återremittera ärendet för att kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet ska erbjudas möjlighet att yttra sig över ärendet. I återremissen ingick även att kommunledningskontoret ska undersöka om kommunen kan få hjälp av Tyresö väntjänstförening med administrationen.

Ordföranden för kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet, Mats Larsson (FP), har besvarat remissen för rådens del och föreslår att Tyresöbor som är över 65 år ska erbjudas gratis broddar.

Kommunledningskontoret har kompletterat ärendet med underlag kring kostnader och föreslår att gratis broddar inte ska erbjudas Tyresöbor i nuläget med hänvisning till genomförd utredning.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017, satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget samt att den ska följas upp under år 2017.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-11-24 § 54.pdf

20 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0501 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Bifogat förslag på delegationsordning antas.
2. Den reviderade delegationsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast 2013 och behöver nu revideras bland annat på grund av förändringar i tjänstemannaorganisation från den 1 januari 2016. Även andra skäl motiverar översynen, exempelvis för att tydliggöra den anmälningsskyldighet av delegationsbeslut som framgår av kommunallagen samt att tydliggöra skillnaden mellan verkställighet och kommunala beslut.

Även vissa arbetsområden som tidigare saknades, till exempel VA, renhållning och miljövård, har nu tagits med i förteckningen över delegationsbeslut. Den bilaga som fördelade arbetsmiljöansvaret har reviderats med nya chefsroller samt att bilagan nu inkluderats i dokumentet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till reviderad delegationsordning och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 177.pdf

21 Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0502 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. I förslaget har därför lagts till de uppgifter som kommer att utföras av tekniska kontoret.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till reviderad arbetsordning och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 178.pdf

22 Reviderad arbetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/KS 0503 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. Den resterande delen av samhällsbyggnadsförvaltningen byter namn till stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kommer fortsättningsvis ha hand om de frågor som handhas av den nya stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till reviderad arbetsordning och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 179.pdf

23 Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning och försök att tidigarelägga starttiden för behandling av interpellationer och frågor i januari och februari 2016 *

Dnr 2015/KS 0500 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.

Om kommunfullmäktige beslutar att införa denna del i arbetsordningen skapas möjlighet att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme utan att mer än hälften av ledamöterna behöver vara på plats innan klockan 18:00. Tanken är att kommunfullmäktige mellan klockan 17:00 och klockan 18:00, innan beslutsärendena behandlas, ska behandla aktuella interpellationer och frågor i syfte att skapa mer tid för behandling av aktuella beslutsärenden. I nuläget är det många ärenden som bordlagts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning samt att starta sina sammanträden i januari och februari 2016 klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 180.pdf

24 Val till kommunala funktionshinderrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Mats Larsson (L) utses som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet föreslår nedan omval till kommunala funktionshinderrådet för år 2016:

Som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (L).

Som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 182.pdf

25 Val till kommunala pensionärsrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Mats Larsson (L) utses som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet föreslår nedan omval till kommunala pensionärsrådet för år 2016:

Som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (L).

Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Susann Ronström (S).

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 183.pdf

26 Val till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ulrica Riis-Pedersen (C) utses som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Mats Fält (M) utses som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
3. Peter Bylund (MP) utses som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
4. Fredrik Bergkuist (M) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
5. Martin Skjöldebrand (L) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
6. Pål Keusch (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
7. Eija Räty (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
8. Fredrik Melin (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
9. Ulf Perbo (KD) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
10. Gunilla Dahlberg (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
11. Mikael Onegård (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
12. Anders Henjer (L) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
13. Helen Dwyer (C) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
14. Per Lindén (KD) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
15. Sara Granestrand (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
16. Kjell Andersson (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
17. Nasrin Isfandary (MP) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
18. Ulla Hoffmann (V) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet föreslår nedan val till beredningen för medborgardialog och mångfald för år 2016:

Som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulrica Riis-Pedersen (C).
Som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Fält (M).
Som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Peter Bylund (MP).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Bergkuist (M).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Martin Skjöldebrand (L).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Pål Keusch (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Eija Räty (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Melin (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulf Perbo (KD).

Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Gunilla Dahlberg (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mikael Onegård (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Anders Henjer (L).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Helen Dwyer (C).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Per Lindén (KD).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Sara Granestrand (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Kjell Andersson (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Nasrin Isfandary (MP).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Hoffmann (V).

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 184.pdf

27 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan *

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 185.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf

28 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering *

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
- De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
- Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
- Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
- Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 186.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

29 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20151118
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20151126

30 Kommunstyrelsens meddelanden december 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS medd december 2015.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 4 december 2014.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Reviderad budget 2016.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 5 2015.pdf
Protokoll Samordningsförbundet Östra Södertörn budgetbeslut och medlemsavgifter för 2015.pdf
Mål_budget_2015_Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
MEDDELANDE Skansenstugan.pdf
MEDDELANDE Tyresö 1_540.pdf
Månadsrapport SBF november 2015.pdf

§191 Kommundirektörens rapport december 2015

Dnr 2015/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport december 2015.pdf
Ekonomisk rapport november 2015 samt befolkningsstatistik.pdf
Månadsuppföljning oktober.pdf

§192 Verksamhetsplan för kommunövergripande verksamheter 2016

Dnr 2015/KS 0499 003

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsplan 2016 för kommunövergripande verksamheter fastställs.

Anita Mattsson (S) meddelar att de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöterna inte deltar i beslut.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till det egna budgetalternativet.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2016 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018 och budget för 2016.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2016 för kommunövergripande verksamheter. Sedan kommunledningsutskottets beredning har verksamhetsplanen kompletterats på sidan 7 under konsult- och servicekontoret med området kost.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2016 kommunövergripande verksamheter.pdf
Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter 2016.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 167.pdf

§193 Bolagsplan för Tyresö bostäder 2016-2018

Dnr 2015/KS 0509 005

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.

Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2016-2018 samt verksamhetsmål för 2016 vilken redovisas i bilaga. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 168.pdf

§194 Tyresö Bostäder AB:s avsikt att försälja fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till HSB Brf Pärlröksgången

Dnr 2015/KS 0487 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö.
2. Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kommunledningsutskottet 2015-11-26 § 169 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker en försäljning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798 till den nybildande bostadsrättsföreningen HSB Pärlröksgången i Tyresö. En extern värdering har utförts och fastigheterna har värderats till 77,6 miljoner kronor. Tyresö Bostäder AB har lämnat ett erbjudande till föreningen om 80 miljoner kronor. Affären bedöms av Tyresö Bostäder vara affärsmässig och stämmer väl med bolagets långsiktiga bolagsplan.

Då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening bör de exakta ägarförhållandena klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av Alby 1:796, Alby 1:797 samt Alby 1:798 till en köpesumma av 80 miljoner till HSB Pärlröksgången i Tyresö, samt att de exakta ägarförhållandena bör klargöras innan den slutliga försäljningen genomförs, då viss mark i direkt anslutning till de berörda fastigheterna ägs av en samfällighetsförening.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö Bostäder ABs planerade försäljning.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 169.pdf
Underlag från Tyresö Bostäder 2015-11-25.pdf
Underlag avseende försäljning.pdf
Tyresö bostäders förslag till ombildning av fastigheterna Alby 1:796, 1:797 samt 1:798, Pärlröksgången i Krusboda till bostadsrätter.pdf

§195 Omvandling av lån till ägartillskott för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2015/KS 0505 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunens lånefordran på Tyresö Näringslivsaktiebolag om 10 miljoner SEK efterges per den 1 januari 2016.
2. 10 miljoner SEK tillskjuts som villkorat aktieägartillskott. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Beskrivning av ärendet
På grund av förändrade skatteförhållanden avseende ränteavdrag i Tyresö Näringslivsaktiebolaget föreslår kommunledningsutskottet kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Tyresö Kommun efterger sin fordran på bolaget om 10 miljoner SEK och tillskjuter beloppet såsom villkorat aktieägartillskott. Tillskottshandling kommer att upprättas. Tillskottet förväntas kunna återbetalas i samband med bolagets avveckling.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 170.pdf

§196 Rapport för Tyresö Vindkraft AB per 2015-08-31

Dnr 2015/KS 0506 10

Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt ekonomisk redovisning i resultat- och balansräkning samt en redogörelse för verksamheten i Tyresö Vindkraft AB för perioden 18 december 2014-31 augusti 2015. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 171.pdf

§197 Arrendeavtal Uddby gård

Dnr 2015/KS 0538 012

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna arrendekontrakt med David Neveling enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och förvaltningschef Britt-Marie Lundberg Björk ges uppdraget att underteckna avtalet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Anita Mattsson (S) meddelar att de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöterna inte deltar i beslut.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Nuvarande arrendator på Uddby Gård har valt att inte förlänga avtalet. Utvecklingsförvaltningen fick uppdraget av kultur- och fritidsnämnden att utlysa arrendet. För fullgörande av uppdraget har en jordbrukskonsult med bred erfarenhet inom området anlitats. Arrendet har utannonserats och 11 intresseanmälningar inkom. Efter intervjuer med 4 av de sökande föreslås att avtal tecknas med David Neveling.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna arrendekontrakt med David Neveling enligt bilaga 1.
2. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och förvaltningschef Britt-Marie Lundberg Björk ges uppdraget att underteckna avtalet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar återremiss till kultur- och fritidsnämnden. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arrendeavtal Uddby gård.pdf
Arrendekontrakt Uddby 2015.pdf
Protokollsutdrag  Kultur- och fritidsnämnden 150815 § 64, Uddby gård.pdf
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämnden 150608 § 61.pdf

§198 Antagande av detaljplan för Kumla herrgård

Dnr 2014 KSM 1061

Kommunstyrelsens beslut
- Ny detaljplan för Kumla herrgård antas med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-11-25 § 160 för den socialdemokratiska gruppens räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Kumla herrgård. Planområdet är beläget i Trollbäcken, på en udde i Drevviken och utgör fond för Kumla allé. Herrgården är av stort kulturhistoriskt värde.

Förslaget innebär att användningen ändras från bostäder till service, handel, kontor, konferens och tillfällig övernattning (C1K1,). Byggnaden ges skyddsbestämmelser och marken ges varsamhetsbestämmelser. Förslaget möjliggör också en ny byggnad inom fastigheten. Avsikten är att denna ska tjäna som komplement för att undvika ombyggnadsbehov av huvudbyggnaden. Planarbetet sker med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar ny detaljplan för Kumla herrgård med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M)föreslår att ny detaljplan för Kumla herrgård antas med ändrad användning, skyddsbestämmelser för huvudbyggnaden samt nybyggnadsrätt.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ny byggrätt och ny reservparkering utgår, samt att användningen K (Kontor) stryks ur förslaget. Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande. Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 160.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_kumlaherrgård_undertecknat.pdf
Kumla dpl_planbeskrivning_antagande.pdf
Kumla_plankarta_antagande2 NY.pdf
Kumla dpl_granskningsutlåtande.pdf

§199 Revidering av renhållningsordningen med avfallsföreskrifter

Dnr 2015 KSM 0771 450

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun fastställs.
2. Den reviderade lokala renhållningsordningen ersätter den lokala renhållningsordningen med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2012-04-19.
3. Reviderad lokal renhållningsordning med avfallsföreskrifter för Tyresö kommun träder i kraft 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 2012-04-19 en lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har arbetats fram av renhållningsavdelningen.

Förslaget innebär mindre ändringar av föreskrifterna med anledning av behovshämtningen av hushållsavfall och matavfallsinsamlingen som införts i kommunen sedan den förra renhållningsordningen antagits. Förslaget innehåller även lokal anpassning kring tillkommande stationär sopsugsanläggning i Norra Tyresö centrum.

De föreslagna ändringarna i renhållningsordningen har bedömts vara av sådan begränsad omfattning som berörs av miljöbalken 15 kap, 15 §, 2 st, vilket innebär att föreskrifterna kan fastställas av kommunfullmäktige utan föregående samråd och utställningsförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta den reviderade renhållningsordningen med avfallsföreskrifter som ersätter tidigare renhållningsordning och att den ska träda i kraft januari 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 166.pdf
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Förslag renhållningsordning Tyresö kommun_2016.pdf
renhallningsordning_med_kommentarer.pdf

§200 Remissvar om spårväg syd

Dnr 2015/KSM 0768 510

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Stockholms läns landstings samråd Spårväg syd besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt med Tyresö kommuns yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över samrådsförslag för Spårväg syd.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar Stockholms läns landstings samråd Spårväg syd med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt med Tyresö kommuns yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 167.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö Kommuns eget yttrande.pdf
Yttrande Spårväg syd Södertörnsgemensamt 151026.pdf
Remiss - Samrad sparvag syd.PDF
Inbjudan till samråd.pdf

§201 Samrådsyttrande om detaljplan Gudö 13:1 samt 15:1

Dnr 2015/KSM 0873

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Haninges kommuns samråd om detaljplan för Gudö 13:1 med flera besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har under sommaren genomfört samråd om detaljplan 13:1 med flera. På grund av oavsiktligt fel har inbjudan till samråd samt handlingar inte skickats till Tyresö kommun. Tyresö kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om detaljplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar samrådet med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag MSU 2015-11-25 § 168.pdf
Samråd följebrev från Haninge kommun.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20140526.pdf
Planuppdrag, PU från Haninges KS 20120423.pdf
Planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Haninge DP Gudö Tjänsteskrivelse.pdf
Haninge DP Gudö Yttrande.pdf

§202 Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Dnr 2015/KS 0504 61

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga.
2. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om ytterligare överenskommelse med Migrationsverket om övriga etapper upp till 189 platser.
3. Överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar, för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning, tillsammans med Marie Åkesdotter (MP) ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har kommit in med framställan om överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn. Ärendet har beretts i socialnämnden och kommunledningsutskottet, och går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom det rör många barn och kommer att påverka flera verksamheter.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket om 115 platser från 2016-01-15 för ensamkommande asylsökande barn och unga samt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att överenskommelse tecknas med Migrationsverket avseende totalt 32 platser under år 2016 för ensamkommande barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.

Ordförandeutlåtande
Sverige tar idag emot fler flyktingar än någonsin. Människor som flyr krig, förtryck och hopplöshet söker sig en bättre framtid i Europa och många av dessa väljer att komma till Sverige. Jag är stolt över den öppenhet som vi visar och den förståelse som människor har för de utsattas situation. I Tyresö gör vi vår del av arbetet med att ta emot dessa människor på ett bra sätt. Därför följer vi de fördelningstal som Länsstyrelsen har föreslagit. Samtidigt utmanar det ökade behovet våra samhällsfunktioner och arbetssätt, vilka inte är dimensionerade för denna situation. De fördelningstal som nu presenterats för 2016 kommer, om de blir verklighet, därför kräva stora ansträngningar och många svåra prioriteringar. En stor utmaning är boendeplatser och det är inget som kan lösas med enkla medel eller i expresstempo. Det är således rimligt att trappa upp mottagandet över tid för att ha några möjligheter att möta behoven.

Det är vidare angeläget att regering och riksdag tar sitt ansvar för att hålla migrationen på en långsiktigt hållbar nivå samt genomför åtgärder för att de som kommer hit har goda möjligheter att komma i arbete så snart som möjligt.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 172.pdf
Socialnämndens förslag om Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2016.pdf
Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn.pdf
Informationsbrev och fördelningstal ensamkommande flyktingbarn 2016.pdf

§203 Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0484 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun 2016-2018 antas.
2. Handlingsplanen träder i kraft 2016-01-01 och gäller till och med 2018.
3. Handlingsplanen ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska samtliga kommuner för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Trygghet och säkerhet ska vara ett paraplybegrepp för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. För att få ett samlat grepp om arbetet inom trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och bolag, anges inriktning och grundprinciper för detta i Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2016-2019.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta handlingsplanen, att den ska träda i kraft 2016-01-01 och gälla till och med 2018 samt att den ska ersätta Plan för hantering av extraordinära händelser fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-17, Risk- och säkerhetspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-13 och Grundsyn antagen av kommunfullmäktige 2007-09-13.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 187.pdf

§204 Uppföljning av Brottsofferjourens verksamhet Nacka-Värmdö-Tyresö samt ansökan om verksamhetsbidrag 2016

Dnr 2015/KS 0199 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Ansökan om föreningsbidrag för år 2016 till Brottsofferjouren i Nacka, Värmdö Tyresö (BOJ-NVT) avslås.
3. Kommunen kontaktar BOJ Sverige som undersöker möjligheterna huruvida en annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten.
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för hur stöd till vuxna brottsoffer och deras närstående fortsättningsvis bör lämnas, med beaktande av svar från BOJ Sverige (beslutspunkt 3). Stöd kan ske i samarbete med övriga kommuner om det anses lämpligt.

Beskrivning av ärendet
I Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner finns sedan 1994 en för kommunerna gemensam Brottsofferjour (BOJ-NVT) organiserad under BOJ Sverige. Kommunerna har anlitat en konsult för en fördjupad utvärdering av föreningen. Kommunledningsutskottet föreslår att Tyresö kommun avslår ansökan om verksamhetsstöd för år 2016 till BOJ-NVT, eftersom det inte går att dra några slutsatser om såväl omfattning som kvaliteten i verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås också skicka en förfrågan till BOJ Sverige för att undersöka huruvida någon annan närliggande lokal BOJ-förening kan ta över verksamheten. Hur övriga medverkande kommuner kommer att besluta är fortfarande oklart, eftersom Tyresö kommun ligger först i beslutsprocessen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 173.pdf

§205 Ansökan om verksamhetsbidrag Tyresö vänortsförening

Dnr 2015/KS 0493 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 kr i verksamhetsbidrag för 2016. Bidraget för 2016 utbetalas när återrapportering skett till kommunkansliet för 2015 års verksamhet i form av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Jäv
Kristjan Vaigur (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kr per år för 2015 och 2016. Bidraget avser, i likhet med föregående år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cesis i Lettland. Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreningen gör en värdefull insats i vänortskontakterna som komplement till kommunen insatser, och att bidrag bör beviljas för 2015 och 2016.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att ge verksamhetsbidrag till vänortsföreningen med 25 000 kr för 2015 och 25 000 kr för 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 174.pdf

§206 Svar på revisionsrapport om upphandlings- och inköpsverksamhet

Dnr 2015/KS 0492 016

Kommunstyrelsens beslut
- Revisorernas rapport om upphandlings- och inköpsverksamheten besvaras med konsult- och servicekontorets yttrande.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har granskat upphandlings- och inköpsverksamheten med avseende på om externt och internt regelverk inom området tillämpas, om upphandlade avtal är effektiva och heltäckande samt i vilken utträckning avrop sker från dessa. Vidare omfattar granskningen den formella organisationens ändamålsenlighet samt status på informations- och utbildningsfrågor inom området.

Konsult- och servicekontoret besvarar rapportens rekommendationer i bilagt yttrande. Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att revisionsrapporten besvaras med kontorets yttrande.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 175.pdf

§207 Svar på revisionsrapport om boendeplanering

Dnr 2015/KS 0392 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningskontorets skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas rapport om boendeplanering.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i socialnämnden 2015-11-25 § 1094 för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Tyresö kommun har låtit PwC granska kommunens boendeplanering. Av revisorernas rapport framgår att kommunen inte fullt ut arbetar med boendeplanering på ett ändamålsenligt sätt. Ansvaret för en effektiv boendeplanering åvilar socialnämnden och kommunstyrelsen. Det strategiska ansvaret för lokalförsörjning finns hos kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har kommenterat revisionsrapportens rekommendationer i bifogad tjänsteskrivelse. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att skrivelsen ska antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om boendeplanering.

Socialnämnden behandlade sitt svar på revisionsrapporten vid nämndens sammanträde den 25 november. Protokollsutdrag från socialnämndens behandling bifogas för kännedom.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 176.pdf
Socialnämndens svar på revisionsrapport om boendeplanering.pdf

§208 Program för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0277 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet:

"Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende" ersätts med:
Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

Kommunstyrelsens beslut
2. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
3. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
4. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialg och mångfald 2015-11-24 § 53 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsplanen för kommunövergripande verksamheter för år 2015 finns målet att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka. En insats som är tänkt att bidra till att målet uppnås är att Tyresö kommun framöver ska arbeta utifrån ett program för medborgardialog.
Förslaget på program för medborgardialog har arbetats fram av kommunkansliet under år 2015. I arbetet har kommunikation främst skett med beredningen för medborgardialog och mångfald och med förvaltningarna inom Tyresö kommun kring de former för medborgardialog och brukardialog som finns idag och kring önskemål på nya former och innehåll i programmet. Kommunledningskontorets chefsgrupp har även varit involverad i arbetet.
För utformningen av programmet har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material om medborgardialog varit vägledande.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att:

1. Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.
2. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
3. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
4. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Under tiden som beredningen för medborgardialog och mångfald arbetar med att ta fram nya verktyg för medborgardialog kommer samtlig information under Frågepanelen att finnas kvar även om möjlighet att ställa nya frågor inte kommer att finnas.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas med följande justering i avsnitt 6.1 för dialogverktyget Tyresöinitiativet:

"Om minst 25 personer stödjer ett förslag så skickas förslaget vidare till aktuell nämnd som ett ärende" ersätts med:
Beredningen för medborgardialog och mångfald får besluta om hur många privatpersoner som ska stödja ett förslag för att det ska skickas vidare till aktuell nämnd som ett ärende.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

2. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
3. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
4. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att både Frågepanelen och Tyresöpanelen ska vara kvar tills det har arbetats fram fullgoda ersättningsforum som finns tillgängliga för kommunens invånare. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
tyresöinitiativet.docx
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-11-24 § 53.pdf

§209 Återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017.
2. Satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget.
3. Satsningen att erbjuda gratis broddar till medborgare över 80 år ska följas upp under år 2017.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2015-11-24 § 54 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2015-11-24 § 54 (bilaga).

Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Mats Larsson (L) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade på sitt sammanträde den 22 september ett ärende om återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyreöbor. Beredningen beslutade att återremittera ärendet för att kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet ska erbjudas möjlighet att yttra sig över ärendet. I återremissen ingick även att kommunledningskontoret ska undersöka om kommunen kan få hjälp av Tyresö väntjänstförening med administrationen.

Ordföranden för kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet, Mats Larsson (FP), har besvarat remissen för rådens del och föreslår att Tyresöbor som är över 65 år ska erbjudas gratis broddar.

Kommunledningskontoret har kompletterat ärendet med underlag kring kostnader och föreslår att gratis broddar inte ska erbjudas Tyresöbor i nuläget med hänvisning till genomförd utredning.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017, satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget samt att den ska följas upp under år 2017.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
1. Medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017.
2. Satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget.
3. Satsningen att erbjuda gratis broddar till medborgare över 80 år ska följas upp under år 2017.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar att medborgare över 65 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017. Jörgen Bengtsson (SD) ställer sig bakom yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslag 1.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag 2 och 3 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-11-24 § 54.pdf

§210 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0501 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Bifogat förslag på delegationsordning antas.
2. Den reviderade delegationsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast 2013 och behöver nu revideras bland annat på grund av förändringar i tjänstemannaorganisation från den 1 januari 2016. Även andra skäl motiverar översynen, exempelvis för att tydliggöra den anmälningsskyldighet av delegationsbeslut som framgår av kommunallagen samt att tydliggöra skillnaden mellan verkställighet och kommunala beslut.

Även vissa arbetsområden som tidigare saknades, till exempel VA, renhållning och miljövård, har nu tagits med i förteckningen över delegationsbeslut. Den bilaga som fördelade arbetsmiljöansvaret har reviderats med nya chefsroller samt att bilagan nu inkluderats i dokumentet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till reviderad delegationsordning och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 177.pdf

§211 Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0502 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. I förslaget har därför lagts till de uppgifter som kommer att utföras av tekniska kontoret.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till reviderad arbetsordning och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 178.pdf

§212 Reviderad arbetsordning för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/KS 0503 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Bifogat förslag till arbetsordning antas.
2. Den reviderade arbetsordningen tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets arbetsordning måste revideras som följd av de beslutade förändringarna i tjänstemannaorganisationen som börjar gälla den 1 januari 2016. Vissa frågor som rör den tekniska löpande förvaltningen bryts ut från samhällsbyggnadsförvaltningen, då det nya tekniska kontoret istället ska tillhöra kommunledningsförvaltningen. Den resterande delen av samhällsbyggnadsförvaltningen byter namn till stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kommer fortsättningsvis ha hand om de frågor som handhas av den nya stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget till reviderad arbetsordning och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 179.pdf

§213 Tillägg i kommunfullmäktiges arbetsordning och försök att tidigarelägga starttiden för behandling av interpellationer och frågor i januari och februari 2016

Dnr 2015/KS 0500 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden i januari och februari år 2016 ska starta klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor mellan 17:00-18:00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning med skrivningen att kommunfullmäktige får behandla interpellationer och frågor även om färre ledamöter än mer än hälften är närvarande.

Om kommunfullmäktige beslutar att införa denna del i arbetsordningen skapas möjlighet att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden en timme utan att mer än hälften av ledamöterna behöver vara på plats innan klockan 18:00. Tanken är att kommunfullmäktige mellan klockan 17:00 och klockan 18:00, innan beslutsärendena behandlas, ska behandla aktuella interpellationer och frågor i syfte att skapa mer tid för behandling av aktuella beslutsärenden. I nuläget är det många ärenden som bordlagts.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning samt att starta sina sammanträden i januari och februari 2016 klockan 17:00 för behandling av interpellationer och frågor.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 180.pdf

§214 Val till kommunala funktionshinderrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Mats Larsson (L) utses som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet föreslår nedan omval till kommunala funktionshinderrådet för år 2016:

Som ledamot och ordförande i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (L).

Som ersättare i kommunala funktionshinderrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 182.pdf

§215 Val till kommunala pensionärsrådet 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Mats Larsson (L) utses som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet föreslår nedan omval till kommunala pensionärsrådet för år 2016:

Som ledamot och ordförande i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Larsson (L).

Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Susann Ronström (S).

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 183.pdf

§216 Val till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ulrica Riis-Pedersen (C) utses som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
2. Mats Fält (M) utses som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
3. Peter Bylund (MP) utses som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
4. Fredrik Bergkuist (M) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
5. Martin Skjöldebrand (L) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
6. Pål Keusch (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
7. Eija Räty (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
8. Fredrik Melin (S) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
9. Ulf Perbo (KD) utses som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
10. Gunilla Dahlberg (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
11. Mikael Onegård (M) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
12. Anders Henjer (L) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
13. Helen Dwyer (C) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
14. Per Lindén (KD) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
15. Sara Granestrand (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
16. Kjell Andersson (S) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
17. Nasrin Isfandary (MP) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.
18. Ulla Hoffmann (V) utses som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet föreslår nedan val till beredningen för medborgardialog och mångfald för år 2016:

Som ledamot och ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulrica Riis-Pedersen (C).
Som ledamot och 1:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mats Fält (M).
Som ledamot och 2:e vice ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Peter Bylund (MP).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Bergkuist (M).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Martin Skjöldebrand (L).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Pål Keusch (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Eija Räty (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Fredrik Melin (S).
Som ledamot i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulf Perbo (KD).

Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Gunilla Dahlberg (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Mikael Onegård (M).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Anders Henjer (L).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Helen Dwyer (C).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Per Lindén (KD).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Sara Granestrand (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Kjell Andersson (S).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Nasrin Isfandary (MP).
Som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-01-01 - 2016-12-31 föreslås Ulla Hoffmann (V).

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 184.pdf

§217 Svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan

Dnr 2014/KS 0484 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Jannice Rockstroh (S) och Anita Mattsson (S) har i november 2014 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn ska få rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan. I motionen föreslås att Tyresö kommun ändrar sina riktlinjer för kommunala förskolor så att rätt till minst 30 timmar per vecka ges till barn till föräldralediga och arbetslösa.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotter s(MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 185.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf
Motion om att ge alla barn i Tyresö rätt till 30 timmars vistelsetid i veckan på förskolan.pdf

§218 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) har i december 2012 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. I motionen förslås att:
* De förslag till höjd kunskapsnivå som redovisas i motionen utreds vidare och att verksamheterna bereds möjlighet att yttra sig över dessa.
* Tyresö som en del av utökade ambitioner för måluppfyllelse prövar ökad undervisningstid vid utvalda verksamheter i enlighet med motionens förslag.
* Barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige antar en strategi för utveckling av profilklasser.
* Barn- och utbildningsnämnden och chefen för förvaltningen som en del av en strategi för att stärka profilklasserna i Tyresö tillsätter en rektor med ansvar för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade motionen i februari 2015. Förslaget till kommunstyrelen och kommunfullmäktige var att avslå motionen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet i september 2015 och beslutade att återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss för ytterligare beredning. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen igen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2015-11-26 § 186.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §95.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

§219 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av säkerhetschef
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20151118
Yttrande i ansökan om antagning till allmänna hemvärnet 20151126

Beslut/Protokollsutdrag
§219_prot_20151208.pdf (187 kb)

§220 Kommunstyrelsens meddelanden december 2015

Dnr 2015/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
KS medd december 2015.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Reviderad budget 2016.pdf
Sfb ÖS Nyhetsbrev nr 5 2015.pdf
MEDDELANDE Skansenstugan.pdf
MEDDELANDE Tyresö 1_540.pdf
Månadsrapport SBF november 2015.pdf
2015-12-03 - Brev till kso och lso om asyl- ochflyktingmottagandet.pdf