Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-05-31

Sammanträde 2016-05-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förbundschef Jens Möller informerar om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete vid sammanträdet.

2 Kommundirektörens rapport maj/juni 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj juni 2016.pdf

3 Delårsbokslut för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet per april 2016

Dnr 2016 KSM/1221.042

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska delårsrapporten avser utfall per 30 april 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag §84, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2016.pdf
Delårsrapport T1 2016 MSU.pdf

4 Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016 *

Dnr 2016/KS 0177 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg och verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016, se bifogad rapport. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framgår av tjänsteskrivelsen.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +49,9 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +19,4 miljoner, och resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2016 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun T1 2016.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §68.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1016.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per april 2016.pdf

5 Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa 2017 *

Dnr 2016/KSM0635.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 april 2016 behandlade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år gällde taxeringändringar för beställning av nybyggnadskartor. Den 18 maj behandlades ärendet på nytt i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med förslag om att revidera taxan även för beställning av utstakning och lägeskontroll.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att revideringar görs i mät- och karttaxan inom plan- och bygglovstaxan för beställning av nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll (tabell 23, 24, 25) samt att revideringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att mät- och kartenheten går med ekonomisk förlust för till exempel beställning av endast grovutstakning eller beställning av lägeskontroll av komplementbyggnader.

Bilagor
Protokollsutdrag §83, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, ny version.pdf
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf

6 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 *

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
- Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a) Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b) Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c) Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d) Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2017 och plan för 2018-2020 som ska beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016, se bifogad tjänsteskrivelse samt kommunplan.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har avgifterna i inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende räknats om, se bifogad promemoria från socialförvaltningen. Fackens yrkanden har också lagts till ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2014-2018 budget 2017-2020.pdf
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
VA-taxa 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160524 § 42 - Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf
PM Socialförvaltningen Komplettering till justering av taxa och avgifter.pdf
Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf
Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf
Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf
Fackens yrkanden inför budget 2017.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §70.pdf

7 Beslut om granskning för ny översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011/ KSM0429.212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (nu stadsbyggnadsförvaltningen) fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens Vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.

Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Vad de tyckte under dialogen finns sammanfattat i rapporten Tyckt om Tyresö 2035 - sammanfattning av tidig dialog. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor.

Granskningshandlingen visar ett förslag till hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Förslaget är framtaget med hjälp av flera skeden medborgardialog och olika planeringsunderlag. Utställning för granskning planeras från 1 juli till 31 oktober. Under remisstiden kommer olika aktiviteter att arrangeras för att öka engagemanget i kommunens framtida utveckling.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyreslen att godkänna granskningshandlingen för ny översiktsplan och ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har översiktsplanehandlingarna uppdaterats ytterligare.

Bilagor
Protokollsutdrag §75, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om granskning ÖP.pdf
Granskningshandling översiktsplan Tyresö kommun 160524.pdf
Karta markanvändning.pdf
Karta utvecklingsstrategi.pdf
Samrådsredogörelse översiktsplan Tyresö kommun 160524.pdf
Hållbarhetsbedömning översiktsplan Tyresö kommun 160408.pdf

8 Svar på remiss om Haninge kommuns översiktsplan 2030

Dnr 2015/ KSM0358

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Haninge kommuns granskningsförslag Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har bjudit in till remiss av granskningsförslaget "Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050" om Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön för att skapa en hållbar utveckling och en god livsmiljö för alla. Remisshandlingarna finns att hämta på http://haninge.se/op2030.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till remissvar som fokuserar på det som berör Tyresö kommun, vilket är förtätningen av Vendelsö/Gudö, trafik och tvärförbindelser mellan Haninge och Tyresö, vattenkvalitet samt Tyrestakilen och grönområden. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag §73, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Svar på remiss gällande Haninge kommuns översiktsplanering.pdf

9 Beslut om granskning för detaljplan vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för bostäder vid Södergården godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Planen möjliggör fler bostäder och verksamhetslokaler, torgytor, underjordiska parkeringsgarage samt ett trafiksäkert gaturum. Samråd för planen hölls under maj-juni 2015. Sedan samrådet hölls har planen vidareutvecklats med hänsyn till inkomna samrådsyttranden samt utredningar. Planen tas fram med ett normalt förfarande enligt plan- och bygglagen enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder vid Södergården och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Ärendet kompletteras innan sammanträdet med ett juridiskt utlåtande om krav på kollektivavtal.

Bilagor
Protokollsutdrag §76, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan för Södergården.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Planbeskrivning_granskning.pdf
DP_Bostader_vid_Sodergarden_PK_granskning.pdf
DP_Bostäder_vid_Södergården_Samrådsredogörelse.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Kvalitetsprogram_granskning.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergården-behovsbedömning.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport A Södergården 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A01 Ekvivalentnivåer 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A02 Maximalnivåer 150507.pdf

10 Beslut om granskning för detaljplan Järnet 7

Dnr 2012/ KSM0887.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för bostäder inom Järnet 7 i Bollmora godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Järnet 7 i syfte att möjliggöra ökad byggrätt för att uppföra ca 260 lägenheter i flerbostadshus med underbyggt parkeringsgarage. Bottenvåningar mot gatan planläggs för centrumändamål. Förslaget har varit utställt för samråd 22 september - 13 oktober 2015. Samrådsyttranden och fördjupade utredningar har arbetats in i planförslaget inför granskningsskedet med ny bebyggelsestruktur, ny trafiklösning och ett kvalitetsprogram. Planen tas fram med ett normalt förfarande enligt plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder inom Järnet 7 vid Bollmora och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §80, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan Järnet 7.pdf
low Planbeskrivning granskning Järnet 7.pdf
Plankarta Järnet 7 (A2).pdf
Samrådsredgörelse Järnet 7.doc.pdf
160520_KVALITETSPROGRAM inklusive planprocess.pdf
Behovsbedömning och checklista Järnet 7.pdf
Bollmora allè utformning.pdf
PM geoteknik Kv Järnet rapport_sammanslagen.pdf
16065 Rapport A Järnet 7 Förhandskopia 160418_sammanslagen.pdf
2015-086 r01 rev1 Kv Järnet - bullerutredning med bilagor.pdf
Dagvattenutredning_Järnet7_rev20160310.pdf
Solstudie Järnet 7.pdf
Rapport Trafikutredning Tyresö 150108.pdf
Huvudrapport Ekologigruppen AB Grona strategier_Wattingestraket_151210_mid.pdf

11 Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning*

Dnr 2016/KS 0184 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Beskrivning av ärendet
Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett "sotningsindex" som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräkning.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan. De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §71.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE indexuppräkning Sbff.pdf
protokoll Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

12 Ändrad användning av Vitsippans lokaler

Dnr 2016/KS 0179 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Vitsippans lokaler används från årsskiftet 2016/2017 som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden behandlar ärendet om ändrad användning av Vitsippans lokaler den 25 maj. Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att Vitsippans lokaler avvecklas som vård- och omsorgsboende för äldre under hösten 2016 och föreslår kommunstyrelsen att lokalerna ska användas som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning från årsskiftet 2016/2017. Det är kommunstyrelsen som beslutar när användningen av en lokal ska ändras enligt kommunstyrelsens reglemente 1.6.1 § 11 8).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vitsippan.pdf

13 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontra

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2016 och beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet. Förslaget till svar på revisionsrapporten har nu kompletterats av konsult- och servicekontoret som föreslår att konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §72.pdf
Tjänsteskrivelse Kompletterande svar på revisionsrapporten Granskning av leveranstörsreskontran.pdf
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §42.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

14 Svar på remissen Låt fler forma framtiden

Dnr 2016/KS 0145 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remissyttrandet antas som kommunstyrelsens svar på remissen om betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden.

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner har lämnats tillfälle att skicka in remissyttrande angående betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden av 2014 års demokratiutredning med underrubrik "delaktighet och jämlikt inflytande". Utredningen föreslår ett antal lagändringar i kommunallagen (KL) samt en ny lag om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. En sammanfattning av utredningsförslagen bifogas ärendet. Hela utredningen finns på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-201596/

Ett förslag till remissyttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen. Innehållet i remissyttrandet har utarbetats av presidiet för beredningen för medborgardialog och mångfald. I yttrandet lyfts de förslag fram där kommunen antingen är positiv eller negativ. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att remissyttrandet antas som kommunstyrelsens svar på remissen om betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-05-17 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
remissyttrande - låt fler forma framtiden.pdf
Remiss Låt fler forma framtiden.pdf
Sammanfattning SOU 2016 5 Låt fler forma framtiden!.pdf

15 Delrapport om beredningen för medborgardialog och mångfalds arbete med verktyg för medborgardialog under år 2016

Dnr 2016/KS 0112 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att under år 2016 ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog och ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar. Kommunstyrelsen gav även beredningen i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen senast innan sommaren 2016. I bifogad skrivelse delrapporteras uppdragen.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-05-17 § 15.pdf
Delrapport om beredningen för medborgardialog och mångfalds arbete med dialogverktyg.pdf

16 Svar på motion om utbildad personal inom förskolan *

Dnr 2015/KS 0599 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion om utbildad personal i förskolan till kommunfullmäktige den 17 december 2015 med följande förslag:

- att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning, för att kommunen ska finansiera verksamheten
- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §74.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-04-20 § 32.pdf
Motion om utbildad personal inom förskolan.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Sponsringsavtal Tyresö BTK.pdf

18 Kommunstyrelsens meddelanden maj/juni 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:15, 16:18, 16:20, 16:21, 16:22, 16:23, 16:24, 16:27, 16:28

http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Sveriges kommuners och landstings ekonomirapport april 2016: http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html

Bilagor
Granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten.pdf
Samordningsförbundets Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2016.pdf

§92 Information om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsens beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förbundschef Jens Möller informerar vid sammanträdet om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete.

Beslut/Protokollsutdrag
§92_prot_20160531.pdf (234 kb)

§93 Kommundirektörens rapport maj/juni 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till reservation i socialnämnden 2016-05-25 § 1043 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Jörgen Bengtsson (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj juni 2016.pdf

§94 Delårsbokslut för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet per april 2016

Dnr 2016 KSM/1221.042

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska delårsrapporten avser utfall per 30 april 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per april 2016 samt prognos för helåret 2016.

Bilagor
Protokollsutdrag §84, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2016.pdf
Delårsrapport T1 2016 MSU.pdf

§95 Delårsbokslut för Tyresö kommun per april 2016

Dnr 2016/KS 0177 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2016 med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.
2. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom deras verksamhetsområden.
3. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inom verksamhetsområdet äldreomsorg samt att vidta åtgärder för att minimera underskotten inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
4. Omdisponera 9,705 miljoner kronor från verksamhetsområde individ och familjeomsorg till verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning.
5. Utöka anslaget till verksamhetsområde plan och exploatering med 4 miljoner kr.
6. Utöka investeringsprogrammet med 4,5 miljoner kronor för ökade kostnader för ombyggnad av löparbanor vid Trollbäckens IP. Utgiften beräknas kunna finansieras genom omprioritering av andra investeringar.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Kommunstyrelsens beslut
7. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimera underskotten till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - april 2016 samt prognos för resultatet helåret 2016, se bifogad rapport. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framgår av tjänsteskrivelsen.
 
Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +49,9 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +19,4 miljoner, och resultatmålet för 2016 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ska återrapportera åtgärder för att nå en ekonomi i balans och minimera underskotten till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om bifall till förslag till beslut 1-6 till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen bifaller dem. Ordföranden ställer frågan om bifall till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2016 Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun T1 2016.pdf
Motiv för ombyggnad 2016-05-20.pdf
Kostnadsberäkning Trollbäcken 2016-04-22.xlsx.pdf
47127_TIP_Tilläggainvestering_l-banor.xlsx.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §68.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1016.pdf
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut per april 2016.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets delårsbokslut per april 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2016-05-26 § 28 Tertialbokslut april.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1044.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 1045.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-05-24 § 29.pdf

§96 Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa 2017

Dnr 2016/KSM0635.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan fastställs.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2016.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till det egna budgetalternativet.

Beskrivning av ärendet
Den 18 april 2016 behandlade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet revidering av plan- och bygglovstaxan inför nästkommande år gällde taxeringändringar för beställning av nybyggnadskartor. Den 18 maj behandlades ärendet på nytt i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med förslag om att revidera taxan även för beställning av utstakning och lägeskontroll.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att revideringar görs i mät- och karttaxan inom plan- och bygglovstaxan för beställning av nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll (tabell 23, 24, 25) samt att revideringarna börjar gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att mät- och kartenheten går med ekonomisk förlust för till exempel beställning av endast grovutstakning eller beställning av lägeskontroll av komplementbyggnader.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan samt att taxan ska gälla från och med 1 augusti 2016.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag med hänvisning till socialdemokraternas alternativ till budget för 2017.

Beslutsgång
Ordförande Fredriks Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om att bifalla Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag §83, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet, ny version.pdf
Tjänsteskrivelse mät- och karttaxan.pdf

§97 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ajournerar sig i två minuter.
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler. Uppdraget ska redovisas senast i samband med kommunplanearbetet för 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017: 
- Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a)  Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b)  Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c)  Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d)  Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad 
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter 
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.
 
Marie Åkesdotter (MP) och Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslut.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning mot beslutet att ge kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas (bilaga) och reserverar sig i övrigt med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2017 och plan för 2018-2020 som ska beslutas i kommunfullmäktige 16 juni 2016, se bifogad tjänsteskrivelse samt kommunplan.
 
Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.
 
Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor.
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har avgifterna i inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende räknats om, se bifogad promemoria från socialförvaltningen. Fackens yrkanden har också lagts till ärendet.
 
Ytterligare korrekturrättningar av förslaget till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 kan göras inför kommunfullmäktiges sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler. Uppdraget ska redovisas senast i samband med kommunplanearbetet för 2018.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,50 kronor per skattekrona,
2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag,
3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020,
4. anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt bilaga 1 till kommunplanen,
6. fastställa förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen,
7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 15,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som avsatts för flyktingkostnader, totalt 8,5 miljoner kronor i 2017 års budget,
9. lån får tas upp inom en ram på 1,1 miljarder kronor,
10. fastställa ramen för koncernens rörelsekrediter till 150 miljoner kronor,
11. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
12. fastställa borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
13. fastställa följande taxor som börjar gälla från 1 januari 2017:
- Den av regeringen föreslagna och av riksdagen beslutade höjningen av högkostnadsskyddet för avgifter inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt för boendeavgift i vård- och omsorgsboende, implementeras i Tyresö. Följande avgifter fastställs och indexeras årligen:
a)  Omvårdnad dygnet runt i eget boende: 1 991 kr/månad
b)  Omvårdnads- och serviceinsatser i vård- och omsorgsboende: 1 991 kr/månad
c)  Korttidsvistelse: 66 kr/dag
d)  Boendeavgift i vård- och omsorgsboende: 2 000 kr/månad
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter
- Kultur- och fritidsnämndens taxor för lokalhyror och anläggningar samt evenemangstaxan justeras med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet som räknas fram av Sveriges kommuner och landsting.
- Kulturskolans avgifter justeras med prisindex för kommunal verksamhet och justeras årligen med start 1 januari 2017 och därefter årligen den 1 juli med start den 1 juli 2018.
- Taxa införs för uthyrning av skollokaler för övernattning och justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet.
14. fastställa revisorernas budget för 2017 till 1,6 miljoner kronor samt
15. i övrigt godkänna kommunstyrelsens förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar ajournering i två minuter.
 
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår förslaget att ge kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler.
 
Anita Mattsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- som punkt 1. fastställa utdebiteringen för 2017 till 19,65 kronor per skattekrona,
- som punkt 2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2017 och plan för 2018- 2020 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 5. räkna om och fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2017-2020 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 6. räkna om och fastställa förslag till investeringsprogram enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 7. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om att ta i anspråk medel som har avsatts för volymökningar, totalt 11,0 miljoner kronor i 2017 års budget,
- som punkt 13. ge kommunstyrelsen i uppdrag att omarbeta taxeförslagen enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,
- som punkt 15. i övrigt godkänna Socialdemokraternas förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ajournering i två minuter och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.
 
Ordföranden ställer frågan om att ge kommundirektören i uppdrag att utreda och redovisa förslag till användning av de lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt hur kvarvarande verksamheter ska få ändamålsenliga lokaler. Ordföranden ställer frågan om att avslå förslaget. Kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 2. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 3. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 4 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 5. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 5. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 6. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 6. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 7. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 7. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 8-12 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 13. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 13. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 14 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslagets punkt 15. Ordföranden ställer frågan om Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 15. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018-2020.pdf
Kommunplan till KS.pdf
Investeringsprogram 2017-2020-2016-05-31.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.pdf
VA-taxa 2017.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2017.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160524 § 42 - Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.pdf
PM Socialförvaltningen Komplettering till justering av taxa och avgifter.pdf
Äldreomsorgstaxa Protokollsutdrag socialnämnden 2016-04-27 § 1035.pdf
Äldreomsorgstaxa Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-04-28 §56.pdf
Budget för revisorerna 2017 förslag från kommunfullmäktiges presidium.pdf
Fackens yrkanden inför budget 2017.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §70.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2017.pdf

§98 Beslut om granskning för ny översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011/ KSM0429.212

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingen för ny översiktsplan för Tyresö kommun godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (nu stadsbyggnadsförvaltningen) fick i uppdrag att ta fram en översiktsplan för hela Tyresö kommun i december 2012. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens Vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt.
 
Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Vad de tyckte under dialogen finns sammanfattat i rapporten Tyckt om Tyresö 2035 - sammanfattning av tidig dialog. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor.
 
Granskningshandlingen visar ett förslag till hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Förslaget är framtaget med hjälp av flera skeden medborgardialog och olika planeringsunderlag. Utställning för granskning planeras från 1 juli till 31 oktober. Under remisstiden kommer olika aktiviteter att arrangeras för att öka engagemanget i kommunens framtida utveckling.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyreslen att godkänna granskningshandlingen för ny översiktsplan och ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har översiktsplanehandlingarna uppdaterats ytterligare. Korrekturändringar kommer att göras innan förslaget ställs ut för granskning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall.

Bilagor
Protokollsutdrag §75, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om granskning ÖP.pdf
Översiktsplan granskningshandling Tyresö 160531.pdf
Samrådsredogörelse översiktsplan Tyresö kommun 160524.pdf
Hållbarhetsbedömning översiktsplan Tyresö 160531.pdf

§99 Svar på remiss om Haninge kommuns översiktsplan 2030

Dnr 2015/ KSM0358

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Haninge kommuns granskningsförslag Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-05-18 § 73 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Haninge kommun har bjudit in till remiss av granskningsförslaget Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 om Haninge kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön för att skapa en hållbar utveckling och en god livsmiljö för alla. Remisshandlingarna finns att hämta på http://haninge.se/op2030.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till remissvar som fokuserar på det som berör Tyresö kommun, vilket är förtätningen av Vendelsö/Gudö, trafik och tvärförbindelser mellan Haninge och Tyresö, vattenkvalitet samt Tyrestakilen och grönområden. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
Protokollsutdrag §73, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Svar på remiss gällande Haninge kommuns översiktsplanering.pdf

§100 Beslut om granskning för detaljplan vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101.214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för bostäder vid Södergården godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning mot beslutet att inte återremittera ärendet och mot att tilläggsyrkandet avslogs samt hänvisar i övrigt till reservation i miljö- och samhällbyggnadsutskottet 2016-05-18 § 76 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkanden om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Planen möjliggör fler bostäder och verksamhetslokaler, torgytor, underjordiska parkeringsgarage samt ett trafiksäkert gaturum. Samråd för planen hölls under maj-juni 2015. Sedan samrådet hölls har planen vidareutvecklats med hänsyn till inkomna samrådsyttranden samt utredningar. Planen tas fram med ett normalt förfarande enligt plan- och bygglagen enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder vid Södergården och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning. Ärendet kompletterades efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde med ett juridiskt utlåtande om krav på kollektivavtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder vid Södergården samt ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltning utefter följande fyra motivationer:
 
1. Att omvandlingen av Södergården och dess omgivande bebyggelse, i likhet med andra aktuella delar av Vendelsövägen, ses som en del av hela Vendelsövägens omvandling och inordnas i framtagandet av en helhetsbild gällande hela stråket.
 
2. Att arbetet med det framtida Vendelsöstråket (Trollbäcken allé) i sin helhet utgår från visionen av en småstadsgata med bostäder och verksamheter av olika slag i ett helhetsperspektiv. För en bättre blandad boendeform bör området kompletteras med hyresrätter.
 
3. Att en utredning ska belysa möjligheten att komplettera området med ett äldreboende.
 
4. Att arbetet med de aktuella planerna för omvandlingen av Södergården innefattar en sänkning av våningshöjden till tre våningar och en minskning av gatubredden till 15-16 meter, med ett uttalat mål att totalt uppnå samma antal bostäder som i det ursprungliga förslaget.
 
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att villkor för arbetstagare ska inarbetas i det kommande förslaget till exploateringsavtal.
 
Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkanden.
 
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) förslag om att inarbeta villkor för arbetstagare i det kommande förslaget till exploateringsavtal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslår det.
 
Ordföranden ställer frågan om ordförandeförslaget att godkänna granskningshandlingarna och ställa ut förslaget för granskning och finner att kommunstyreslen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Bilagor
Protokollsutdrag §76, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan för Södergården.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Planbeskrivning_granskning.pdf
DP_Bostader_vid_Sodergarden_PK_granskning.pdf
DP_Bostäder_vid_Södergården_Samrådsredogörelse.pdf
DP_Bostäder_vid_Sodergarden_Kvalitetsprogram_granskning.pdf
DP-Bostäder-vid-Södergården-behovsbedömning.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport A Södergården 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A01 Ekvivalentnivåer 150507.pdf
DP-BILAGA_Bullerrapport_Ritning A02 Maximalnivåer 150507.pdf
YTTRANDE i ärende om markförsäljning.pdf

§101 Beslut om granskning för detaljplan Järnet 7

Dnr 2012/ KSM0887.214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för bostäder inom Järnet 7 i Bollmora godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-05-18 § 80 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Järnet 7 i syfte att möjliggöra ökad byggrätt för att uppföra ca 260 lägenheter i flerbostadshus med underbyggt parkeringsgarage. Bottenvåningar mot gatan planläggs för centrumändamål. Förslaget har varit utställt för samråd 22 september - 13 oktober 2015. Samrådsyttranden och fördjupade utredningar har arbetats in i planförslaget inför granskningsskedet med ny bebyggelsestruktur, ny trafiklösning och ett kvalitetsprogram. Planen tas fram med ett normalt förfarande enligt plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder inom Järnet 7 vid Bollmora och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
Protokollsutdrag §80, Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan Järnet 7.pdf
low Planbeskrivning granskning Järnet 7.pdf
Plankarta Järnet 7 (A2).pdf
Samrådsredgörelse Järnet 7.doc.pdf
Jarnet7_KVALITETSPROGRAM_160525.pdf
Behovsbedömning och checklista Järnet 7.pdf
Bollmora allè utformning.pdf
PM geoteknik Kv Järnet rapport_sammanslagen.pdf
16065 Rapport A Järnet 7 Förhandskopia 160418_sammanslagen.pdf
2015-086 r01 rev1 Kv Järnet - bullerutredning med bilagor.pdf
Dagvattenutredning_Järnet7_rev20160310.pdf
Solstudie Järnet 7.pdf
Rapport Trafikutredning Tyresö 150108.pdf
Huvudrapport Ekologigruppen AB Grona strategier_Wattingestraket_151210_mid.pdf

§102 Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för brandskyddskontroll och sotning

Dnr 2016/KS 0184 012

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Södertörns brandförsvarsförbund ska, ifråga om taxorna för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, uppräkna taxorna enligt det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
2. Beslut enligt punkt ett ska gälla från och med år 2016 och ersätter beslutspunkt fem i fullmäktigebeslut 2014-02-13, § 24.

Beskrivning av ärendet
Förbundsstyrelsen i Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har den 22 april 2016, § 29 beslutat att föreslå för medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräkningen av taxa för sotning och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor enligt ett "sotningsindex" som varje år fastställs av Sveriges kommuner och landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Genom ett fatta ett fullmäktigebeslut om uppräkningen kan Sbff själv årligen indexjustera såsom verkställighet enligt det av medlemskommunerna fastställda principbeslutet för indexuppräkning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen förslår att fullmäktige bifaller Sbff:s begäran om förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan.  De nya rutinerna kommer att medföra en betydande förenkling för Sbff.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §71.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE indexuppräkning Sbff.pdf
protokoll Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§103 Ändrad användning av Vitsippans lokaler

Dnr 2016/KS 0179 010

Kommunstyrelsens beslut
- Vitsippans lokaler används från årsskiftet 2016/2017 som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning.

Reservation
Carl-Johan Karlson (S) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till reservation i socialnämnden 2016-05-25 § 1046 (bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden behandlade ärendet om ändrad användning av Vitsippans lokaler den 25 maj och beslutade att Vitsippans lokaler avvecklas som vård- och omsorgsboende för äldre under hösten 2016 samt föreslår kommunstyrelsen att lokalerna ska användas som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning från årsskiftet 2016/2017. Det är kommunstyrelsen som beslutar när användningen av en lokal ska ändras enligt kommunstyrelsens reglemente 1.6.1 § 11 8).

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att Vitsippans lokaler ska användas som bostäder för äldre med psykisk funktionsnedsättning från årsskiftet 2016/2017.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (S) yrkar återremiss för fördjupning av utredningen och i andra hand avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen avslår det. Ordföranden ställer frågan om bifall till ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om avslag till ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1046.pdf
Tjänsteskrivelse Vitsippan.pdf

§104 Svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontra

Dnr 2015/KS 0594 016

Kommunstyrelsens beslut
- Konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten Granskning av leverantörsreskontran.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har revisionsfirman Pwc granskat den interna kontrollen avseende kommunens rutiner av leverantörsreskontran.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens rutiner för leverantörsreskontran inte i alla delar är ändamålsenliga och säkerställer därför inte en tillräcklig intern kontroll inom området. Av de fem kontrollmålen som granskas bedöms tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 mars 2016 och beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare utredning kring vad som bör göras samt för förtydliganden kring tidigare fattade beslut i kommunledningsutskottet. Förslaget till svar på revisionsrapporten har nu kompletterats av konsult- och servicekontoret som föreslår att konsult- och servicekontorets skrivelse antas som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §72.pdf
Tjänsteskrivelse Kompletterande svar på revisionsrapporten Granskning av leveranstörsreskontran.pdf
Kommunstyrelsens protkollsutdrag 2016-03-16 §42.pdf
Granskning av leverantörsreskontra.pdf

§105 Svar på remissen Låt fler forma framtiden

Dnr 2016/KS 0145 006

Kommunstyrelsens beslut
- Remissyttrandet antas som kommunstyrelsens svar på remissen om betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-05-17 § 14 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner har lämnats tillfälle att skicka in remissyttrande angående betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden av 2014 års demokratiutredning med underrubrik "delaktighet och jämlikt inflytande".  Utredningen föreslår ett antal lagändringar i kommunallagen (KL) samt en ny lag om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. En sammanfattning av utredningsförslagen bifogas ärendet. Hela utredningen finns på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-201596/
 
Ett förslag till remissyttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen. Innehållet i remissyttrandet har utarbetats av presidiet för beredningen för medborgardialog och mångfald. I yttrandet lyfts de förslag fram där kommunen antingen är positiv eller negativ. Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att remissyttrandet antas som kommunstyrelsens svar på remissen om betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-05-17 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
remissyttrande - låt fler forma framtiden.pdf
Remiss Låt fler forma framtiden.pdf
Sammanfattning SOU 2016 5 Låt fler forma framtiden!.pdf

§106 Delrapport om beredningen för medborgardialog och mångfalds arbete med verktyg för medborgardialog under år 2016

Dnr 2016/KS 0112 003

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att under år 2016 ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog och ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar. Kommunstyrelsen gav även beredningen i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen senast innan sommaren 2016. I bifogad skrivelse delrapporteras uppdragen.
 
Beredningen för medborgardialog och mångfald har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-05-17 § 15.pdf
Delrapport om beredningen för medborgardialog och mångfalds arbete med dialogverktyg.pdf

§107 Svar på motion om utbildad personal inom förskolan

Dnr 2015/KS 0599 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Jannice Rockstroh (S) lämnade in en motion om utbildad personal i förskolan till kommunfullmäktige den 17 december 2015 med följande förslag:
 
- att barn- och utbildningsförvaltningen inför krav på att all personal har adekvat utbildning, för att kommunen ska finansiera verksamheten
- att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram ett program för att underlätta för befintlig personal att utbilda sig inom yrket.
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-05-19 §74.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag  2016-04-20 § 32.pdf
Motion om utbildad personal inom förskolan.pdf

§108 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut BTK.pdf
Sponsringsavtal Tyresö BTK.pdf

§109 Kommunstyrelsens meddelanden maj/juni 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:15, 16:18, 16:20, 16:21, 16:22, 16:23, 16:24, 16:27, 16:28

http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Sveriges kommuners och landstings ekonomirapport april 2016: http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html

Bilagor
Granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten.pdf
Svar på granskning av rättssäkerheten inom barn- ochungdomsenheten Socialnämndens protokollsutdrag 2016-05-25 § 1043.pdf
Samordningsförbundets Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2016.pdf
Revisionsskrivelse KS ekonomistyrning 2016.pdf
Ekonomistyrningen slutl rapp Tyresö 2016.pdf
Revisionsskrivelse kommunstyrelsen uppsiktsplikt 2016.pdf
Kommunstyrelsen uppsiktsplikt slutlig rapport 2016.pdf

§110 Delårsrapport 1, 2016, för verksamhetsområde gemensam verksamhet och tekniska kontoret

Dnr 2016/KS 0199 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Verksamhetsområdet gemensam verksamhets och tekniska kontorets delårsbokslut per 31 april 2016 godkänns.
3. Uppföljning av verksamhetsmål godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk uppföljning med prognos för helåret rapporteras till kommunstyrelsen februari, mars, juli och oktober. En fördjupad rapportering med analys och måluppfyllelse presenteras i samband med tertial 1 och 2.
 
Bifogat återfinns delårsrapport 1 per 31 april inkluderat prognos och måluppfyllelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 för verksamhetsområde gemensam verksamhet och tekniska kontoret.pdf
Delårsrapport 1 2016 Gemensam verksamhet.pdf