Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-10-04

Sammanträde 2016-10-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport oktober 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2016.pdf

2 Återrapport från socialnämnden om genomförda åtgärder för att minimera befarat underskott

Dnr 2016/KS 0259 10

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 14 september 2016 § 132 att socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott. Socialnämnden behandlar ärendet den 28 september. Nämndens kallelsehandling bifogas ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Rapportering Åtgärder.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §132.pdf

3 Återrapportering av uppdraget om genomlysning av verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Dnr 2015/KS 0580 52

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2015 § 175 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet.

Handlingar är under utarbetande.

4 Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016KSM1221.042

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet vilken omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §108.pdf.pdf
Delårsrapport T2, Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 MSU 2016 uppdaterad 2016-09-20.pdf

5 Delårsrapport för tertial 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret

Dnr 2016/KS 0309 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontorets verksamhetsområden 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp och 14 Renhållning med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2016 för kommunledningsutskottet och omfattar verksamhetsområdena 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret.pdf
Delårsrapport 2 2016 gemensam verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2016 tekniska kontoret.pdf

6 Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0278 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2016 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2016.

Rapporten visar på god måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål, medan utvecklingen av den finansiella ställningen fortsatt är svag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2016 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2016 för Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §113.pdf
Byggnadsnämnden Delårsbokslut 2016-09-22 §59.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2016.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 2 2016 Protokollsutdrag 2016-09-21 §108.pdf
Delårsrapport 2 2016 gemensam verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2016 tekniska kontoret.pdf

7 Revidering av taxor 2017 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde *

Dnr 2016/KS 0264 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2016-08-22, §§ 35-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete men offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.

2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, det vill säga rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.

Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2016-08-22 §§ 35-39 beslutat om reviderade taxor för 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsstyrelse.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de justerade taxorna och att de ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2017 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds område.pdf
Protokoll från förbundsstyrelse 2016-08-22.pdf
Taxa animaliska biprodukter.pdf
Taxa livsmedel.pdf
Taxa miljöbalken.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa receptfria läkemedel.pdf
Taxa strålskyddslagen.pdf

8 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest *

Dnr 2016/KS 0273 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Föreningsstämman för Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medelemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Bindande besked om kommunens intresse ska lämnas senast 31 oktober 2015.

Kommunfullmäktige beslutade att erlägga en särskild insats upp till 75 procent av högsta nivån, vilken också betalades 2015.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är en långsiktig fördel för kommunen att Kommuninvest har ett gott anseende hos investerarna. Takten i kommunens investeringsprogram är fortfarande lägre än planerat och den likvida situationen medger därför en utbetalning. Förvaltningen föreslår därför att kommunen även 2016 erlägger en särskild insats med 10 080 968 kr för att därmed uppnå den högsta nivån.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest samt att utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Särskild medlemsinsats till Kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016.pdf

9 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner *

Dnr 2016/KS 0275 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och börjar gälla från och med 1 januari 2017.
2. Nu gällande attestreglementet beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 upphör att gälla 31 december 2016.
Kommunstyrelsens förslag till beslut under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt 1-2
3. Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen.
4. I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 8 december 2015 § 210, ska under rubriken 1.7 Verkställighet införas en ny mening sist i sista stycket. Meningen ska lyda: "Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-XX-YY § XX.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet föreslås ersätta nuvarande attestreglemente, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2004 § 87.

Kommunen inför ett system för elektronisk handel som ska tas i bruk från och med 1 januari 2017. Reglementet har anpassats till flödet i systemet. Reglementet föreslås börja gälla från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i reglementet att kommunstyrelsen, eller annan som kommunstyrelsen utser, årligen eller vid behov ska fastställa beloppsgränser för olika attestnivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser att ekonomichefen får fastställa dessa beloppsgränser.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med 1 januari 2017 samt att nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 ska upphöra att gälla 31 december 2016.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt 1-2 föreslår kommunledningsutskottet att kommunstyrelsen beslutar att beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen, samt att det i kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 8 december 2015 § 210, under rubriken 1.7 Verkställighet införs en ny mening sist i sista stycket somlyder: "Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-XX-YY § XX.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §116.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf

10 Svar på remiss om nästkommande regionala utvecklingsplan för Stockholm 2050, RUFS

Dnr 2016KSM1072.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Samrådsremissen om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet och stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är ett gemensamt kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget som har skickats ut på remiss är basen för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Tyresö kommun föreslås besvara samrådsremissen med det Södertörnsgemensamma yttrandet samt stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Det finns dock några punkter som kan förtydligas.

Tyresö kommun anser att det borde visas på en större utvecklingspotential i Tyresö än vad som görs i samrådsförslaget, att hela kollektivtrafikens stomlinjenät tydliggörs (även busstrafik) och att kollektivtrafik som kompletterar stadskärnorna förtydligas i planen och på kartorna. För att avlasta innerstaden, främja stadskärnstrukturen och binda ihop regionen, behövs förbättrade tvärförbindelser och kopplingar till Tyresös närmaste stadskärna Haninge centrum med kollektivtrafik och cykelvägar. Tyresö kommun stödjer samrådsförslagets ambition för mellankommunalt samarbete när det gäller de gröna kilarna. Tyresö kommun önskar även stöd, vägledning och kunskap i RUFS 2050 för hur kommunerna kan bygga tätt, varierat och kollektivtrafiknära.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på samrådet om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har en språklig genomsyn av yttrandet gjorts.

Bilagor
Yttrande RUFS 2050 samrådsförslag.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §110.pdf.pdf
RUFS 2050 samrådsförslag TJÄN, underskrivet.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande RUFS 2050 - klart.pdf
Remiss, Samrådsförslag RUFS 2050.pdf

11 Svar på remiss av förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Dnr 2016KSM1609.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Stockholms läns landstings förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram. Tyresö kommun besvarar remissen gemensamt med Södertörnskommunerna.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Ett av målen är att öka kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen.

Programmet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.

Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Nu revideras programmet för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar. Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att remiss av Stockholms läns landstings förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §111.pdf.pdf
Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande trafikförsörjningsprogram 2016-08-23 slutligt.pdf
Remissversion-tfp-160531.pdf
Bilaga-remissversion-tfp-160531.pdf

12 Svar på remiss om rekommenderad lägsta grundläggningsnivå

Dnr 2016 KSM 1410.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Remiss av Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag till "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tidigare tagit fram rekommendationer om hur den fysiska planeringen bör ta hänsyn till översvämningsrisker längs Mälarens stränder och Östersjöns kust. Remitterat förslag kompletterar de två tidigare rekommendationerna vilket gör att det snart finns rekommendationer för samtliga vattendrag, sjöar och kust i länet. Förslaget bygger till stor del på samma utgångspunkt och resonemang som tidigare framtagna rekommendationer för Mälarens stränder och Östersjöns kust.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att remiss av Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag till "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §109.pdf.pdf
Lägsta grundläggningsnivå TJÄN YTTR, underskrivet.pdf
Remiss, Länsstyrelsen.pdf
Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län.pdf

13 Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Dnr 2016/KS 0197 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen utöver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt vad gäller nämnderna. Uppsiktsplikten över kommunala bolag och kommunalförbund bedöms däremot inte i alla delar vara ändamålsenlig.

Revisorerna lämnar fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten samt att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf
Revisionsskrivelse kommunstyrelsen uppsiktsplikt 2016.pdf
Kommunstyrelsen uppsiktsplikt slutlig rapport 2016.pdf

14 Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning

Dnr 2016/KS 0196 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om ekonomistyrning.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunens ekonomistyrning. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning inte i alla delar upplevs fungera effektivt och ändamålsenligt, främst vad gäller områdena rutiner kring stöd och information samt budgetprocessen.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att analysera resultatet samt vidta relevanta åtgärder för att stärka ekonomistyrningen. Revisorerna önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §118.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning.pdf
Revisionsskrivelse KS ekonomistyrning 2016.pdf
Ekonomistyrningen slutl rapp Tyresö 2016.pdf

15 Uppdrag om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen.
2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast innan utgången av 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen. Avtalet löper ut 2023. Kommunstyrelsen föreslås ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativa lösningar till lokalisering av den kommunala administrationen som en första del i en större process. Uppdragsredovisningen föreslås ske innan årsskiftet och ska vara underlag för beslut om vägval och start av del två i alternativa framtida lokaliseringar av den kommunala administrationen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen samt att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast innan utgången av 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §119.pdf
Tjänsteskrivelse Lokaler för kommunal administration.pdf

16 Ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Dnr 2016/KS 0208 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommun lämnar in ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017.

Beskrivning av ärendet
Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delas ut på kvalitetsmässan i Göteborg vartannat år. Tyresö kommun har som enda kommun i Sverige, deltagit samtliga år sedan starten 2003 och resultatet har till viss del använts som metod för verksamhetsutveckling. Att medverka innebär att kommunen får en konkret analys av förbättringsområden och starka sidor.

Alla sökande kommuner ska utvärderas genom Sveriges kommuner och landstings (SKL) utvärdering Kommunkompassen. Tyresö utvärderades 2015 och gör därför enbart kompletteringar inom vissa utvecklingsområden. Tre till sju kommuner kommer att nomineras och därmed bli föremål för fortsatta granskningar. Vinnaren utses av en jury som fattar ett beslut där alla delar i utvärderingen sammanvägs.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §120.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan Sveriges kvalitetskommun 2017.pdf
Inbjudan kvalitetskommun 2017.pdf

17 Kommunfullmäktiges sammanträdestider *

Dnr 2016/KS 0308 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Från och med sammanträdet den 24 november 2016 ska starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgå till kl. 18:00.
2. I kommunfullmäktiges arbetsordning ska införas en bestämmelse om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 70 om att ändra starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till kl. 17:00 från den tidigare normala startiden kl. 18:00. Tidigareläggningen av starttid berodde på stor ärendebalans av framförallt obehandlade motioner. Eftersom ärendebalansen nu har betats av föreslås att starttiden återgår till kl. 18.00. Vidare föreslås, för att öka flexibiliteten, ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges sammanträdestider.pdf

18 Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längs med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden *

Dnr 2015/KS 0464 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun ska ta initiativ till förhandlingar med berörda aktörer, i syfte att ta över väghållningen av gång- och cykelbanorna längs med Skrubba malmväg och Gudöbroleden.

Tekniska kontorets bedömning är att det skulle innebära en ökad belastning på redan belastade resurser och att en förmodad ersättningsnivå inte skulle täcka de ökade kostnader det skulle medföra. Ett övertagande kan även innebära en del juridiska komplikationer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre väghållning.pdf
Motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden.pdf

19 Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast *

Dnr 2015/KS 0465 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska fasa ut produkter med tillsats av mikroplaster. Tekniska kontorets och upphandlingsenhetens samlade bedömning är att det är angeläget att följa Naturvårdsverkets arbete med att identifiera och prioritera vilka produkter som ska prioriteras först innan en utfasning påbörjas. Upphandlingsenheten skulle dessutom behöva förstärkas med spetskompetens inom miljöområdet för att kunna ställa skarpare miljökrav i upphandlingar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §122.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf
Motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf

20 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent *

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:

- att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
- att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §124.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf

21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Vidaredelegation exploateringsenheten.pdf

22 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:47, 16:48, 16:49, 16:50 Se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-09-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-09-21

Kommunledningsutskottet 2016-09-22, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-09-22

Övriga meddelanden
Tillväxtkommuner visar vägen, Arena för tillväxt, se http://www.arenafortillvaxt.se/temarapporter/

Bilagor
Södertörns branddskyddsförbunds direktionsprotokoll 2016-09-16 .pdf
Södertörns överförmyndarnämnd delårsrapport 2 för 2016.pdf
Förslag till internkontrollplan 2016 för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen augusti 2016.pdf

§142 Kommundirektörens rapport oktober 2016

Dnr 2016/KS 0065 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2016.pdf

§143 Återrapport från socialnämnden om genomförda åtgärder för att minimera befarat underskott

Dnr 2016/KS 0259 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen från socialnämnden noteras.
2. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska ske till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1 2017.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2016-09-14 § 132 (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till röstförklaring i socialnämnden 2016-08-29 § 1065 för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunledningsutskottet 2016-09-01 § 101 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 14 september 2016 § 132 att socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2016 de konkreta åtgärder som har genomförts för att minimera befarat underskott. Socialnämnden behandlade ärendet den 28 september 2016 och rapporterar åtgärderna till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-09-28 § 1075.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §132.pdf

§144 Återrapportering av uppdraget om genomlysning av verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Dnr 2015/KS 0580 52

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska ske till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1 2017.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2015 § 175 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet.
 
Socialförvaltningen har lämnat redogörelse, som återfinns i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomlysning av individ- och familjeomsorgens ekonomi.pdf

§145 Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016KSM1221.042

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till Miljöpartiets förslag till kommunplan för 2016.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet vilken omfattar verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för tertial 2 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §108.pdf.pdf
Delårsrapport T2, Tjänsteskrivelse.pdf
Delårsrapport 2 MSU 2016 uppdaterad 2016-09-20.pdf

§146 Delårsrapport för tertial 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret

Dnr 2016/KS 0309 10

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontorets verksamhetsområden 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp och 14 Renhållning med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till Miljöpartiets förslag till kommunplan för 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2016 för kommunledningsutskottet och omfattar verksamhetsområdena 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning samt 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2016 för kommunstyrelsen avseende gemensam verksamhet och tekniska kontoret.pdf
Delårsrapport 2 2016 gemensam verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2016 tekniska kontoret.pdf

§147 Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0278 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till Miljöpartiets förslag till kommunplan för 2016.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari - augusti 2016 avseende verksamhet och ekonomi, samt prognos för ekonomiskt resultat helåret 2016.
 
Rapporten visar på god måluppfyllelse avseende verksamhetsmässiga mål, medan utvecklingen av den finansiella ställningen fortsatt är svag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2016 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2016 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §113.pdf
Byggnadsnämnden Delårsbokslut 2016-09-22 §59.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2016.pdf
Protokollsutdrag § 41 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd 160915 delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160919 § 56 Delårsrapport 2.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-09-28 § 1074.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 2 2016 Protokollsutdrag 2016-09-21 §108.pdf
Delårsrapport 2 2016 gemensam verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2016 tekniska kontoret.pdf

§148 Revidering av taxor 2017 för kontroll/tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2016/KS 0264 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande justerade taxor, i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 2016-08-22, §§ 35-39, antas:
a)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete men offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b)      Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll m.m. inom livsmedelsområdet.
c)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d)      Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e)       Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen.
 
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Beskrivning av ärendet
Medlemskommunerna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund måste fastställa de taxor som beslutats av förbundet då ett kommunförbund enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen inte har föreskriftsrätt, det vill säga rätt att utfärda taxor och andra föreskrifter som är bindande för kommunmedlemmarna.
 
Förbundsstyrelsen i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har 2016-08-22 §§ 35-39 beslutat om reviderade taxor för 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer beslutet från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsstyrelse.
 
Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de justerade taxorna och att de ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2017 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds område.pdf
Protokoll från förbundsstyrelse 2016-08-22.pdf
Taxa animaliska biprodukter.pdf
Taxa livsmedel.pdf
Taxa miljöbalken.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 1.pdf
Taxa miljöbalken bilaga 2.pdf
Taxa receptfria läkemedel.pdf
Taxa strålskyddslagen.pdf

§149 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Dnr 2016/KS 0273 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Föreningsstämman för Kommuninvest fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medelemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Bindande besked om kommunens intresse ska lämnas senast 31 oktober 2015.
 
Kommunfullmäktige beslutade att erlägga en särskild insats upp till 75 procent av högsta nivån, vilken också betalades 2015.
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är en långsiktig fördel för kommunen att Kommuninvest har ett gott anseende hos investerarna. Takten i kommunens investeringsprogram är fortfarande lägre än planerat och den likvida situationen medger därför en utbetalning. Förvaltningen föreslår därför att kommunen även 2016 erlägger en särskild insats med 10 080 968 kr för att därmed uppnå den högsta nivån. 
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 10 080 968 kronor i syfte att snabba på kapitaliseringen av Kommuninvest samt att utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Särskild medlemsinsats till Kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016.pdf

§150 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/KS 0275 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och börjar gälla från och med 1 januari 2017.
2. Nu gällande attestreglementet beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 upphör att gälla 31 december 2016.
Kommunstyrelsens beslut under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt 1-2
3. Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen.
4. I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 8 december 2015 § 210, ska under rubriken 1.7 Verkställighet införas en ny mening sist i sista stycket. Meningen ska lyda: "Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-10-04 § 150.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglementet föreslås ersätta nuvarande attestreglemente, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 9 december 2004 § 87.
 
Kommunen inför ett system för elektronisk handel som ska tas i bruk från och med 1 januari 2017. Reglementet har anpassats till flödet i systemet. Reglementet föreslås börja gälla från och med 1 januari 2017.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i reglementet att kommunstyrelsen, eller annan som kommunstyrelsen utser, årligen eller vid behov ska fastställa beloppsgränser för olika attestnivåer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser att ekonomichefen får fastställa dessa beloppsgränser.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner att gälla från och med 1 januari 2017 samt att nu gällande attestreglemente beslutat av fullmäktige den 9 december 2004 § 87 ska upphöra att gälla 31 december 2016.
 
Under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt punkt 1-2 föreslår kommunledningsutskottet att kommunstyrelsen beslutar att beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen, samt att det i kommunstyrelsens delegationsordning, antagen den 8 december 2015 § 210, under rubriken 1.7 Verkställighet införs en ny mening sist i sista stycket som lyder: "Beloppsgränser för attest får fastställas av ekonomichefen enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-XX-YY § XX.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §116.pdf
Tjänsteskrivelse Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf

§151 Svar på remiss om nästkommande regionala utvecklingsplan för Stockholm 2050, RUFS

Dnr 2016KSM1072.210

Kommunstyrelsens beslut
- Samrådsremissen om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet och stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är ett gemensamt kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget som har skickats ut på remiss är basen för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
 
Tyresö kommun föreslås besvara samrådsremissen med det Södertörnsgemensamma yttrandet samt stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.
 
Tyresö kommun stödjer samrådsförslaget i stort och ambitionerna är i enlighet med förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun. Det finns dock några punkter som kan förtydligas.
 
Tyresö kommun anser att det borde visas på en större utvecklingspotential i Tyresö än vad som görs i samrådsförslaget, att hela kollektivtrafikens stomlinjenät tydliggörs (även busstrafik) och att kollektivtrafik som kompletterar stadskärnorna förtydligas i planen och på kartorna. För att avlasta innerstaden, främja stadskärnstrukturen och binda ihop regionen, behövs förbättrade tvärförbindelser och kopplingar till Tyresös närmaste stadskärna Haninge centrum med kollektivtrafik och cykelvägar.  Tyresö kommun stödjer samrådsförslagets ambition för mellankommunalt samarbete när det gäller de gröna kilarna. Tyresö kommun önskar även stöd, vägledning och kunskap i RUFS 2050 för hur kommunerna kan bygga tätt, varierat och kollektivtrafiknära.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar stadsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på samrådet om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har en språklig genomsyn av yttrandet gjorts.

Bilagor
Yttrande RUFS 2050 samrådsförslag.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §110.pdf.pdf
RUFS 2050 samrådsförslag TJÄN, underskrivet.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande RUFS 2050 - klart.pdf
Remiss, Samrådsförslag RUFS 2050.pdf

§152 Svar på remiss av förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län

Dnr 2016KSM1609.210

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Stockholms läns landstings förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-09-21 § 111 (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram. Tyresö kommun besvarar remissen gemensamt med Södertörnskommunerna.
 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Ett av målen är att öka kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen.
 
Programmet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.
 
Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012. Nu revideras programmet för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar. Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av landstingsfullmäktige.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att remiss av Stockholms läns landstings förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §111.pdf.pdf
Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.pdf
Södertörnsgemensamt yttrande trafikförsörjningsprogram 2016-08-23 slutligt.pdf
Remissversion-tfp-160531.pdf
Bilaga-remissversion-tfp-160531.pdf

§153 Svar på remiss om rekommenderad lägsta grundläggningsnivå

Dnr 2016 KSM 1410.210

Kommunstyrelsens beslut
- Remiss av Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag till "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har berett kommunen tillfälle att yttra sig över förslag till Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning.
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tidigare tagit fram rekommendationer om hur den fysiska planeringen bör ta hänsyn till översvämningsrisker längs Mälarens stränder och Östersjöns kust. Remitterat förslag kompletterar de två tidigare rekommendationerna vilket gör att det snart finns rekommendationer för samtliga vattendrag, sjöar och kust i länet. Förslaget bygger till stor del på samma utgångspunkt och resonemang som tidigare framtagna rekommendationer för Mälarens stränder och Östersjöns kust.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att remiss av Länsstyrelsen i Stockholms läns förslag till "Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-09-21 §109.pdf.pdf
Lägsta grundläggningsnivå TJÄN YTTR, underskrivet.pdf
Remiss, Länsstyrelsen.pdf
Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län.pdf

§154 Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Dnr 2016/KS 0197 016

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunstyrelsen uppsiktsplikt. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen utöver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt vad gäller nämnderna. Uppsiktsplikten över kommunala bolag och kommunalförbund bedöms däremot inte i alla delar vara ändamålsenlig.
 
Revisorerna lämnar fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten samt att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra de kommenterade åtgärderna.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisonsrapport om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf
Revisionsskrivelse kommunstyrelsen uppsiktsplikt 2016.pdf
Kommunstyrelsen uppsiktsplikt slutlig rapport 2016.pdf

§155 Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning

Dnr 2016/KS 0196 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om ekonomistyrning.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av kommunens ekonomistyrning. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsens och nämndernas ekonomistyrning inte i alla delar upplevs fungera effektivt och ändamålsenligt, främst vad gäller områdena rutiner kring stöd och information samt budgetprocessen.
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att analysera resultatet samt vidta relevanta åtgärder för att stärka ekonomistyrningen. Revisorerna önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast den 14 oktober 2016.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §118.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om ekonomistyrning.pdf
Revisionsskrivelse KS ekonomistyrning 2016.pdf
Ekonomistyrningen slutl rapp Tyresö 2016.pdf

§156 Uppdrag om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen.
2. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast innan utgången av 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen. Avtalet löper ut 2023. Kommunstyrelsen föreslås ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativa lösningar till lokalisering av den kommunala administrationen som en första del i en större process. Uppdragsredovisningen föreslås ske innan årsskiftet och ska vara underlag för beslut om vägval och start av del två i alternativa framtida lokaliseringar av den kommunala administrationen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen samt att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast innan utgången av 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §119.pdf
Tjänsteskrivelse Lokaler för kommunal administration.pdf

§157 Ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Dnr 2016/KS 0208 010

Kommunstyrelsens beslut
- Tyresö kommun lämnar in ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017.

Beskrivning av ärendet
Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delas ut på kvalitetsmässan i Göteborg vartannat år. Tyresö kommun har som enda kommun i Sverige, deltagit samtliga år sedan starten 2003 och resultatet har till viss del använts som metod för verksamhetsutveckling. Att medverka innebär att kommunen får en konkret analys av förbättringsområden och starka sidor.
 
Alla sökande kommuner ska utvärderas genom Sveriges kommuner och landstings (SKL) utvärdering Kommunkompassen. Tyresö utvärderades 2015 och gör därför enbart kompletteringar inom vissa utvecklingsområden. Tre till sju kommuner kommer att nomineras och därmed bli föremål för fortsatta granskningar. Vinnaren utses av en jury som fattar ett beslut där alla delar i utvärderingen sammanvägs.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna in ansökan till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §120.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan Sveriges kvalitetskommun 2017.pdf
Inbjudan kvalitetskommun 2017.pdf

§158 Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Dnr 2016/KS 0308 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Från och med sammanträdet den 24 november 2016 ska starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden återgå till kl. 18:00.
2. I kommunfullmäktiges arbetsordning ska införas en bestämmelse om att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-23, § 70 om att ändra starttid för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 till kl. 17:00 från den tidigare normala startiden kl. 18:00. Tidigareläggningen av starttid berodde på stor ärendebalans av framförallt obehandlade motioner. Eftersom ärendebalansen nu har betats av föreslås att starttiden återgår till kl. 18.00. Vidare föreslås, för att öka flexibiliteten, ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning att fullmäktiges presidium i samråd med gruppledarna vid behov får besluta om att tidigarelägga starttiden till kl. 17:00 för ett visst sammanträde för behandling av interpellationer och frågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges sammanträdestider.pdf

§159 Svar på motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längs med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden

Dnr 2015/KS 0464 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius och Marie Åkesdotter från Miljöpartiet föreslår i en motion att Tyresö kommun ska ta initiativ till förhandlingar med berörda aktörer, i syfte att ta över väghållningen av gång- och cykelbanorna längs med Skrubba malmväg och Gudöbroleden.
 
Tekniska kontorets bedömning är att det skulle innebära en ökad belastning på redan belastade resurser och att en förmodad ersättningsnivå inte skulle täcka de ökade kostnader det skulle medföra. Ett övertagande kan även innebära en del juridiska komplikationer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre väghållning.pdf
Motion om bättre väghållning på gång- och cykelbanor längst med Skrubba Malmväg och Gudöbroleden.pdf

§160 Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast

Dnr 2015/KS 0465 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade instämt i bifallsyrkandet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund och Mikael Ordenius från Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska fasa ut produkter med tillsats av mikroplaster. Tekniska kontorets och upphandlingsenhetens samlade bedömning är att det är angeläget att följa Naturvårdsverkets arbete med att identifiera och prioritera vilka produkter som ska prioriteras först innan en utfasning påbörjas. Upphandlingsenheten skulle dessutom behöva förstärkas med spetskompetens inom miljöområdet för att kunna ställa skarpare miljökrav i upphandlingar.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §122.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf
Motion om att fasa ut produkter med tillsatser av mikroplast.pdf

§161 Svar på motion om förstärkt anhörigstöd och att anställa en anhörigkonsulent

Dnr 2016/KS 0169 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Anita Mattsson (S) meddelar att de tjänstgörande socialdemokraterna inte deltar i den del av beslutet som rör motionens andra att-sats.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i den del av beslutet som rör motionens andra att-sats.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till första att-satsen och att den andra att-satsen skulle anses besvarad om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Marcus Obligado från Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om förstärkt anhörigstöd genom att en anhörigkonsulent anställs. I motionen föreslås:
 
- att Tyresö kommun från 1 januari 2017 inrättar en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med motionens intentioner
- att ekonomiska medel avsätts, ca 600 000 kronor, för att finansiera tjänsten som anhörigkonsulent.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för förslag till besvarande. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. De båda råden föreslår att motionen ska bifallas.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommun-styrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionens första att-sats ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionens första att-sats ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats besvarad.
 
Ordföranden ställer frågan om motionens andra att-sats ska anses besvarad och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens andra att-sats besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §124.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-08-29 § 1066.pdf
Kommunala Funktionshinderrådets svar på motionen om anhörigstöd 160518 §32.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2016-05-18 § 22.pdf
Motion Förstärk anhörigstödet - anställ en anhörigkonsulent.pdf

§162 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2016/KS 0027 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Vidaredelegation exploateringsenheten.pdf

§163 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2016

Dnr 2015/KS 0555 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:47, 16:48, 16:49, 16:50            Se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-09-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-09-21
 
Kommunledningsutskottet 2016-09-22, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-09-22
 
Övriga meddelanden
Tillväxtkommuner visar vägen, Arena för tillväxt, se http://www.arenafortillvaxt.se/temarapporter/

Bilagor
Södertörns branddskyddsförbunds direktionsprotokoll 2016-09-16 .pdf
Södertörns överförmyndarnämnd delårsrapport 2 för 2016.pdf
Förslag till internkontrollplan 2016 för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Informations- och prognosbrev 160928.pdf
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen augusti 2016.pdf

§164 Boendelösningar för nyanlända

Dnr 2016/KS 0313 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ett modulhus placeras på Farmarstigen när bygglov är beviljat.
3. Nästa modullösning placeras på Maria Sofias Väg, Tyresö Strand.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
4. Tyresö Bostäder AB ges ett kompletterande ägardirektiv att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

Reservation
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den första mars 2016 trädde en ny bosättningslag för nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd i kraft. Den innebär att alla kommuner blir anvisade en kvot som man ska ta emot och bosätta i den egna kommunen. I bilaga redogörs för förslag på placering av modulhus, samt förslag att en viss del av de lägenheter Tyresö Bostäder AB förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun för att kunna lösa boendefrågan.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ett modulhus placeras på Farmarstigen när bygglov är beviljat.
3. Nästa modullösning placeras på Maria Sofias Väg, Tyresö Strand.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Tyresö Bostäder AB ges ett kompletterande ägardirektiv att 25 procent av de lägenheter bolaget förmedlar ska tillfalla Tyresö kommun fram till 1 oktober 2019.

Yrkande
Jörgen Bengtsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslagets punkter 2-4.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska tas upp som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om bifall till ordförandeförslagets punkter 2-4. Ordföranden ställer frågan om avslag till ordförandeförslagets punkter 2-4. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkter 2-4.

Bilagor
Boendelösningar för nyanlända.pdf