Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-01-10

Sammanträde 2017-01-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport januari 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2017.pdf
Ekonomisk rapport per november 2016.pdf
Månadsuppföljning november 2016.pdf

2 Exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB) *

Dnr 2016 KSM 1715.251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Södergården med Näsby 4:1159 AB. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på cirka 5,4 miljoner kronor föreslås tas ut för kommunens investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB cirka 8,3 miljoner kronor till kommunen.

Ett kvalitetsprogram är bilagt avtalet för att tillsammans med detaljplan och exploateringsavtal säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö tillgodoses.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §153.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

3 Exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15) *

Dnr 2016/KSM 1716 250

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Södergården med Brf Elp 15. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på cirka 5,3 miljoner kronor föreslås tas ut för kommunens investeringar i projektet.

Ett kvalitetsprogram är bilagt avtalet för att tillsammans med detaljplan och exploateringsavtal säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö tillgodoses.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §154.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

4 Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården *

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är cirka 14000 kvm och möjliggör cirka 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/ Slättvägen.

Planen upprättas med normalt planförfarande och var utställd för granskning den 14 juni till den 30 september 2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder vid Södergården.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §155.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf

5 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden *

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Bilagor
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf

6 Plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet

Dnr 2015 KSM0313.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet godkänns.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet, som omfattar både området kring Tyresö gymnasium, kallat Wättingebacken, samt Wättingestråket.

Planprogrammet ska möjliggöra för cirka 800 nya bostäder och service i området mellan Wättingestråket och Granängsringen samt tydliggöra Wättingestråkets avgränsning och möjliggöra för skyddande och utveckling av stråkets rekreativa och ekologiska kvaliteter. Projektet genomförs med särskilt fokus på social hållbarhet. Två kvalitetsprogram har tagits fram för att underlätta arbetet med detaljplaner genom att fördjupa önskvärda kvaliteter samt redovisa principer för genomförandet. Kvalitetsprogrammen kommer att uppdateras kontinuerligt i och med att utredningar och olika etapper genomförs.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §149.pdf
Tjänsteskrivelse Wättingeområdet_godkännande_planprogram.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del1.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del2.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del2.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del2.pdf

7 Svar på remissen Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029 - Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning

Dnr 2016 KSM1972.210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Länsstyrelsens remiss "Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande med bilaga samt det Södertörnsgemensamma yttrandet med bilaga.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till Tyresö kommun önskat få förslag på prioriterade åtgärder och objekt som kommunen vill se ska ingå i en ny länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029. Länsstyrelsen efterfrågar även förslag på medfinansieringsprojekt över 25 miljoner. I utvärderings-arbetet kommer Länsstyrelsen att lägga stor vikt vid effektiva åtgärder som stöttar hållbart resande, bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. De kommer även att ta stöd av arbetet med RUFS 2050, den storregionala systemanalysen inom "En bättre sits" och Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län. Länsstyrelsen planerar för remiss av Länsplanen 2018-2029 under maj-oktober 2017.

De objekt som stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska föreslå ingå i den nya länsplanen för att stötta kommunens bostadsutveckling, hållbart resande samt ökad framkomlighet och tillgänglighet pressenteras i bilaga. Matrisen redogör för prioriterade åtgärdsobjekt samt medfinansieringsprojekt med kostnader över 25 miljoner. Kommunen föreslås inte ha någon erinran om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

De objekt som Södertörnskommunerna bedömer ska ingå i den nya länsplanen för att stötta kommunens bostadsutveckling, hållbart resande samt ökad framkomlighet och tillgänglighet pressenteras i bilaga. Matrisen redogör för prioriterade åtgärdsobjekt. Det Södertörnsgemensamma yttrandet har ingen erinran om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande samt det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §158.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö Ifyllnadstabell Transportlänsplan SE.pdf
Tjänsteskrivelse, Södertörnsgemensamt.pdf
Södertörnskommunernas inspel till länsplan 2018-2029 slutversion 2.docx.pdf
Södertörnskommunernas inspel stora objekt i länsplan 2018-2029 Bilaga slutversion.pdf
Remiss, ny länsplan.pdf

8 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0396 30

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Medborgarlöften är en ny del av polisens styrmodell som ska förstärka och utveckla befintliga samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Syftet är att medborgare och medarbetare ska kunna påverka polisens verksamhet i större omfattning än tidigare. Målet med medborgarlöften är att öka tryggheten, förebygga brott samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Sedan januari 2016 har Tyresö kommun och polisen arbetat med att ta fram ett medborgarlöfte. I Tyresö har en trygghetsmätning, två medarbetardialoger och fyra medborgardialoger genomförts. En e-tjänst har publicerats på tyreso.se där medborgare kunnat lämna synpunkter på trygghet och brottslighet i Tyresö.

Resultat och analyser av ovan har legat till grund för medborgarlöftet och revidering av existerande samverkansöverenskommelser. Medborgarlöftet föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 - 31 december 2017. Under 2017 ska Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviter inom tre olika områden beskrivna i medborgarlöftet.

En slutgiltig version av medborgarlöftet, med tillägget "Medborgarlöftet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande", har bifogats ärendet efter kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Medborgarlöfte 2017.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 156.pdf
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2017.pdf

9 Bolagsplan för Tyresö Bostäder 2017-2019

Dnr 2016/KS 0390 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.

Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2017-2019 (bilaga).

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 155.pdf
Bolagsplan för Tyresö bostäder 2017-2019.pdf

10 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2016/KS 0316 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2017).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2018.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen ansöker om bidrag om 4 kronor per invånare för 2017 (bilaga), vilket innebär bidrag med 188 800 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet.

Värmdö och Nacka kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 3,50 kr/invånare i Värmdö och 4 kr/invånare i Nacka. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2017.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö verksamhetsbidrag för 2017 med 4 kronor per invånare samt att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 157.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 till brottsofferjouren.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag.pdf
Statistik från 2016-01-01-2016-09-22.pdf
Årsredovisning Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö.pdf
Stadgar med minimikrav för förening i Brottsofferjouren.pdf

11 Anskaffning av paviljonger

Dnr 2016/KS 0406 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ytterligare två paviljonger köps in till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor.
2. Utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett stort behov av bostäder till olika grupper med sociala behov. Den nya bosättningslagen innebär att kommunen behöver ordna boende för ett antal nyanlända med permanent uppehållstillstånd. För att kunna hantera detta kommer tillfälliga lösningar med paviljonger att användas i viss utsträckning. Efter kontakter med olika leverantörer har kommunstyrelseförvaltningen konstaterat att det ekonomiskt mest fördelaktiga är att kommunen köper in paviljongerna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att köpa in ytterligare två paviljonger till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor samt att utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 161.pdf
Tjänsteskrivelse Anskaffning av paviljonger.pdf

12 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0014 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunjurist Engin Ceylan utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 1 februari 2017.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.pdf

13 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i mars 2017

Dnr 2016/KS 0420 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde flyttas från den 15:e mars till den 13:e mars 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde i mars föreslås flyttas från den 15:e till den 13:e mars 2017.

14 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige*

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 158.pdf
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

15 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2016/KS 0393 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning inklusive de motioner som passerat beredningstiden på ett år (bilaga).

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 159.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner januari 2017.pdf

16 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov *

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 160.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §76.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

17 Svar på motion om demokrati - en rättighet för alla *

Dnr 2016/KS 0267 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija Räty (S) har väckt motionen "Demokrati - en rättighet för alla" vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2016. Motionärerna föreslår att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som hade ett röstdeltagande under 80 procent i det senaste valet 2014.

Motionen remitterades till beredningen för medborgardialog och mångfald som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-12-20 § 38.pdf
Motion om demokrati-en rättighet för alla.pdf

18 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2017

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:55, 16:66, 16:68, 16:70, 16:71, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-12-12

Kommunledningsutskottet 2016-12-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-12-21

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen Stockholm, årlig rapport till regeringen om läget i Stockholms län "Stockholm 2017 - full fart framåt", se http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2016/Pages/stockholm-2017-full-fart-framat.aspx?keyword=Stockholm - full fart framåt

Bilagor
SKL-Rapport-politiker-par-lan-stockholm-2016.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 161208.pdf
VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf
Stombuss Södertörnsmöte 161208.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Budgetbeslut 161124.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Mål budget verksamhetsplan 2017.pdf
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Information till kommuner dec 2016 om civilt försvar.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport november 2016.pdf

§1 Kommundirektörens rapport januari 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport januari 2017.pdf
Ekonomisk rapport per november 2016.pdf
Månadsuppföljning november 2016.pdf

§2 Exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB)

Dnr 2016 KSM 1715.251

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 155 (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 155 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Södergården med Näsby 4:1159 AB.  Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på cirka 5,4 miljoner kronor föreslås tas ut för kommunens investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB cirka 8,3 miljoner kronor till kommunen.
 
Ett kvalitetsprogram är bilagt avtalet för att tillsammans med detaljplan och exploateringsavtal säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö tillgodoses.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar återremiss med motiveringen att i det färdiga planförslaget har inte tillräcklig hänsyn tagits till de under granskningen inkomna synpunkterna från i första hand de närboende men även från övriga berörda och relevanta intresseorganisationer. Avståndet från den nya bebyggelsen till tomtgränsen för de angränsande villatomterna är för litet, i synnerhet med tanke på bygghöjden. De höga fyrvåningslängorna på sidogatorna tycks ge skuggnings- och insynproblematik för de närboende. Den höga exploateringsgraden tillsammans med verksamhetslokalerna i gatuplanet, ställer höga krav på parkeringsmöjligheter i området. Behovet av besöksparkeringar, både för gäster till restaurangerna i området samt för besökande till de boende, tillsammans med de långsiktigt begränsade möjligheterna till parkering i närliggande områden, gör att Liberalerna anser att p-talen är för låga.
 
Liberalerna efterfrågar med bakgrund av ovan:
1. Större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn.
2. En lägre exploateringsgrad.
3. Förbättrade parkeringsmöjligheter.
 
Fredrik Saweståhl (M) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Mats Lindbloms (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §153.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

§3 Exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15)

Dnr 2016/KSM 1716 250

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 155 (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 155 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder vid Södergården med Brf Elp 15. Avtalets syfte är att säkerställa kvaliteten i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på cirka 5,3 miljoner kronor föreslås tas ut för kommunens investeringar i projektet.
 
Ett kvalitetsprogram är bilagt avtalet för att tillsammans med detaljplan och exploateringsavtal säkerställa att kommunens krav på gestaltning och yttre miljö tillgodoses.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar återremiss med motiveringen att i det färdiga planförslaget har inte tillräcklig hänsyn tagits till de under granskningen inkomna synpunkterna från i första hand de närboende men även från övriga berörda och relevanta intresseorganisationer. Avståndet från den nya bebyggelsen till tomtgränsen för de angränsande villatomterna är för litet, i synnerhet med tanke på bygghöjden. De höga fyrvåningslängorna på sidogatorna tycks ge skuggnings- och insynproblematik för de närboende. Den höga exploateringsgraden tillsammans med verksamhetslokalerna i gatuplanet, ställer höga krav på parkeringsmöjligheter i området. Behovet av besöksparkeringar, både för gäster till restaurangerna i området samt för besökande till de boende, tillsammans med de långsiktigt begränsade möjligheterna till parkering i närliggande områden, gör att Liberalerna anser att p-talen är för låga.
 
Liberalerna efterfrågar med bakgrund av ovan:
1. Större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn.
2. En lägre exploateringsgrad.
3. Förbättrade parkeringsmöjligheter.
 
Fredrik Saweståhl (M) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Mats Lindbloms (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §154.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

§4 Antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till stadsbyggnadsförvaltningen för omarbetning av förslaget för 1) större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, 2) lägre exploateringsgrad och 3) förbättrade parkeringsmöjligheter.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 155 (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 155 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är cirka 14000 kvm och möjliggör cirka 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/ Slättvägen.
 
Planen upprättas med normalt planförfarande och var utställd för granskning den 14 juni till den 30 september 2016.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder vid Södergården.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar återremiss med motiveringen att i det färdiga planförslaget har inte tillräcklig hänsyn tagits till de under granskningen inkomna synpunkterna från i första hand de närboende men även från övriga berörda och relevanta intresseorganisationer. Avståndet från den nya bebyggelsen till tomtgränsen för de angränsande villatomterna är för litet, i synnerhet med tanke på bygghöjden. De höga fyrvåningslängorna på sidogatorna tycks ge skuggnings- och insynproblematik för de närboende. Den höga exploateringsgraden tillsammans med verksamhetslokalerna i gatuplanet, ställer höga krav på parkeringsmöjligheter i området. Behovet av besöksparkeringar, både för gäster till restaurangerna i området samt för besökande till de boende, tillsammans med de långsiktigt begränsade möjligheterna till parkering i närliggande områden, gör att Liberalerna anser att p-talen är för låga.
 
Liberalerna efterfrågar med bakgrund av ovan:
1. Större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn.
2. En lägre exploateringsgrad.
3. Förbättrade parkeringsmöjligheter.
 
Fredrik Saweståhl (M) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till Mats Lindbloms (L) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Mats Lindbloms (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §155.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf

§5 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.
 
Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i beslutet.

Jäv
Carl-Johan Karlson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnads-utskottet 2015-12-17 § 182 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-06-13 § 91 (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade instämt i Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har nu tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand att detaljplanen ska arbetas om med utgångspunkt från det socialdemokratiska förslaget om att förnya Fornuddens skola på befintligt skolområde. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag till detaljplanen.

Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkanden.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattsons S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) förstahandsyrkande. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20170110.pdf (178 kb)
Bilagor
§ 5 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) § 5 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 5 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 5 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 5 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 5 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 5 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 5 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) § 5 Ersättaryttrande Vänsterpartiet Antagande av detaljplan för skola vård och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (1 564 kb) § 5 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 5 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 5 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 5 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 5 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 5 Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf (3 035 kb) § 5 Reservation Miljöpartiet miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-06-13 § 91.pdf (487 kb) § 5 Reservation Socialdemokraterna miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-12-17 § 182.pdf (1 967 kb) § 5 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) § 5 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) § 5 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§6 Plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet

Dnr 2015 KSM0313.210

Kommunstyrelsens beslut
- Plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet godkänns.

Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 149 (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har stadsbyggnads-förvaltningen tagit fram förslag till plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet, som omfattar både området kring Tyresö gymnasium, kallat Wättingebacken, samt Wättingestråket.
 
Planprogrammet ska möjliggöra för cirka 800 nya bostäder och service i området mellan Wättingestråket och Granängsringen samt tydliggöra Wättingestråkets avgränsning och möjliggöra för skyddande och utveckling av stråkets rekreativa och ekologiska kvaliteter. Projektet genomförs med särskilt fokus på social hållbarhet. Två kvalitetsprogram har tagits fram för att underlätta arbetet med detaljplaner genom att fördjupa önskvärda kvaliteter samt redovisa principer för genomförandet. Kvalitetsprogrammen kommer att uppdateras kontinuerligt i och med att utredningar och olika etapper genomförs.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §149.pdf
Tjänsteskrivelse Wättingeområdet_godkännande_planprogram.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del1.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del2.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del2.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del2.pdf

§7 Svar på remissen Ny länsplan för transport-infrastrukturen 2018-2029 - Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning

Dnr 2016 KSM1972.210

Kommunstyrelsens beslut
1. Länsstyrelsens remiss "Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande med bilaga samt det Södertörnsgemensamma yttrandet med bilaga.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 § 158 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till Tyresö kommun önskat få förslag på prioriterade åtgärder och objekt som kommunen vill se ska ingå i en ny länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029. Länsstyrelsen efterfrågar även förslag på medfinansieringsprojekt över 25 miljoner. I utvärderings- arbetet kommer Länsstyrelsen att lägga stor vikt vid effektiva åtgärder som stöttar hållbart resande, bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. De kommer även att ta stöd av arbetet med RUFS 2050, den storregionala systemanalysen inom "En bättre sits" och Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län. Länsstyrelsen planerar för remiss av Länsplanen 2018-2029 under maj-oktober 2017.
 
De objekt som stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska föreslå ingå i den nya länsplanen för att stötta kommunens bostadsutveckling, hållbart resande samt ökad framkomlighet och tillgänglighet pressenteras i bilaga. Matrisen redogör för prioriterade åtgärdsobjekt samt medfinansieringsprojekt med kostnader över 25 miljoner. Kommunen föreslås inte ha någon erinran om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
 
De objekt som Södertörnskommunerna bedömer ska ingå i den nya länsplanen för att stötta kommunens bostadsutveckling, hållbart resande samt ökad framkomlighet och tillgänglighet pressenteras i bilaga. Matrisen redogör för prioriterade åtgärdsobjekt. Det Södertörnsgemensamma yttrandet har ingen erinran om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande samt det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2016-12-12 §158.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö Ifyllnadstabell Transportlänsplan SE.pdf
Tjänsteskrivelse, Södertörnsgemensamt.pdf
Södertörnskommunernas inspel till länsplan 2018-2029 slutversion 2.docx.pdf
Södertörnskommunernas inspel stora objekt i länsplan 2018-2029 Bilaga slutversion.pdf
Remiss, ny länsplan.pdf

§8 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0396 30

Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Medborgarlöften är en ny del av polisens styrmodell som ska förstärka och utveckla befintliga samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun. Syftet är att medborgare och medarbetare ska kunna påverka polisens verksamhet i större omfattning än tidigare. Målet med medborgarlöften är att öka tryggheten, förebygga brott samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
 
Sedan januari 2016 har Tyresö kommun och polisen arbetat med att ta fram ett medborgarlöfte. I Tyresö har en trygghetsmätning, två medarbetardialoger och fyra medborgardialoger genomförts. En e-tjänst har publicerats på tyreso.se där medborgare kunnat lämna synpunkter på trygghet och brottslighet i Tyresö.
 
Resultat och analyser av ovan har legat till grund för medborgarlöftet och revidering av existerande samverkansöverenskommelser. Medborgarlöftet föreslås gälla från och med den 1 januari 2017 - 31 december 2017. Under 2017 ska Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviter inom tre olika områden beskrivna i medborgarlöftet.
 
En slutgiltig version av medborgarlöftet, med tillägget "Medborgarlöftet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande", har bifogats ärendet efter kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Medborgarlöfte 2017.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 156.pdf
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2017.pdf

§9 Bolagsplan för Tyresö Bostäder 2017-2019

Dnr 2016/KS 0390 005

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven redovisa en treårig bolagsplan. Planen ska utgå från de mål med mera som beslutats i kommunens kommunplan och beskriva hur bolaget avser arbeta för att uppfylla målen och syftena med bolaget.
 
Tyresö bostäders styrelse har antagit en bolagsplan för åren 2017-2019 (bilaga).
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 155.pdf
Bolagsplan för Tyresö bostäder 2017-2019.pdf

§10 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2016/KS 0316 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2017 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2017).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2018.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen ansöker om bidrag om 4 kronor per invånare för 2017 (bilaga), vilket innebär bidrag med 188 800 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet.
 
Värmdö och Nacka kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 3,50 kr/invånare i Värmdö och 4 kr/invånare i Nacka. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2017.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö, Tyresö verksamhetsbidrag för 2017 med 4 kronor per invånare samt att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 157.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 till brottsofferjouren.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag.pdf
Statistik från 2016-01-01-2016-09-22.pdf
Årsredovisning Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö.pdf
Stadgar med minimikrav för förening i Brottsofferjouren.pdf

§11 Anskaffning av paviljonger

Dnr 2016/KS 0406 84

Kommunstyrelsens beslut
1. Ytterligare två paviljonger köps in till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor.
2. Utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har ett stort behov av bostäder till olika grupper med sociala behov. Den nya bosättningslagen innebär att kommunen behöver ordna boende för ett antal nyanlända med permanent uppehållstillstånd. För att kunna hantera detta kommer tillfälliga lösningar med paviljonger att användas i viss utsträckning. Efter kontakter med olika leverantörer har kommunstyrelseförvaltningen konstaterat att det ekonomiskt mest fördelaktiga är att kommunen köper in paviljongerna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att köpa in ytterligare två paviljonger till en beräknad utgift av 8,6 miljoner kronor samt att utgiften finansieras ur samlingsanslaget för sociala boenden i investeringsprogrammet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 161.pdf
Tjänsteskrivelse Anskaffning av paviljonger.pdf

§12 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen

Dnr 2017/KS 0014 003

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunjurist Engin Ceylan utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 1 februari 2017.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§13 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i mars 2017

Dnr 2016/KS 0420 001

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde flyttas från den 15:e mars till den 13:e mars 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde i mars föreslås flyttas från den 15:e till den 13:e mars 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20170110.pdf (168 kb)

§14 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2016/KS 0225 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 158.pdf
Pågående uppdrag januari 2017.pdf

§15 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2016/KS 0393 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
 
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning inklusive de motioner som passerat beredningstiden på ett år (bilaga).
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 159.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Pågående motioner januari 2017.pdf

§16 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i kultur- och fritidsnämnden 2016-12-12 § 76 (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung (MP) har i maj 2016 lämnat in en motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
 
- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym 
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand återremiss för komplettering med bättre underlag inklusive bland annat ekonomisk redovisning. I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-12-21 § 160.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §76.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

§17 Svar på motion om demokrati - en rättighet för alla

Dnr 2016/KS 0267 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38 (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38 (bilaga).

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i beredningen för medborgardialog och mångfald 2016-12-20 § 38 (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija Räty (S) har väckt motionen "Demokrati - en rättighet för alla" vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2016. Motionärerna föreslår att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som hade ett röstdeltagande under 80 procent i det senaste valet 2014.
 
Motionen remitterades till beredningen för medborgardialog och mångfald som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2016-12-20 § 38.pdf
Motion om demokrati-en rättighet för alla.pdf

§18 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2017

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 16:55, 16:66, 16:68, 16:70, 16:71, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=16%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2016-12-12
 
Kommunledningsutskottet 2016-12-21, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2016-12-21
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen Stockholm, årlig rapport till regeringen om läget i Stockholms län "Stockholm 2017 - full fart framåt", se http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2016/Pages/stockholm-2017-full-fart-framat.aspx?keyword=Stockholm - full fart framåt

Bilagor
SKL-Rapport-politiker-par-lan-stockholm-2016.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte 161208.pdf
VP 2017 Södertörnssamarbetet.pdf
Stombuss Södertörnsmöte 161208.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Budgetbeslut 161124.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Mål budget verksamhetsplan 2017.pdf
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Information till kommuner dec 2016 om civilt försvar.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport november 2016.pdf