Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-04-04

Sammanträde 2017-04-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport april 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- nformationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2017.pdf
Ekonomisk rapport per februari 2017.pdf

2 Verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0198.043

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- erksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 plan och exploatering 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområde 10 plan och exploatering. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §31.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse vo 10 MSU.pdf

3 Verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0122 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
7. Energibokslut för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Som bilaga till verksamhetsberättelsen för gemensam verksamhet finns ett energibokslut för 2016 som rapporteras årligen enligt energiledningssystemet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelserna och energibokslutet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §43.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Väghållning Park VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 miljö- och trafik VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Renhållning VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Näringsliv VO 16.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Gemensam verksamhet VO 17.pdf
Energibokslut 2016.pdf

4 Årsredovisning för Tyresö kommun 2016 *

Dnr 2017/KS 0101 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2016 godkänns.
2. 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt bilaga 1.
3. -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2016. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 har upprättats, se bilaga 1. Sammantaget för projekten uppgår budget som föreslås överföras till 2017 till 96 194 tkr. I kommunen finns också ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till -5 522 tkr.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2016, att 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt bilaga 1 samt att -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts i årsredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Bilaga 1 Resultatenheter och överföringar årsredovisning 2016.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 10 Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-02-14 §4.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-02-22 § 1011.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §2.pdf
Byggnadsnämnden verksamhetsberättelse 2016 Protokollsutdrag 2017-02-22 § 2.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 *

Dnr 2017/KS 0117 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö bostäder AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §45.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016.pdf
Styrelseprotokoll Tyresö bostäder 2017-02-10 § 30 Årsredovisning 2016.pdf
Tyresö bostäder årsredovisning 2016.pdf

6 Årsredovisning Tyresö vindkraft AB 2016 *

Dnr 2017/KS 0119 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2016 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö vindkraft AB 2016. Sedan kommunledningsutskottets behandling har slutversion av årsredovisningen bifogats ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §46.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö Vindkraft AB.pdf

7 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 *

Dnr 2017/KS 0118 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016. Sedan kommunledningsutskottets behandling har slutversion av årsredovisningen bifogats ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §47.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö NäringslivsAB.pdf

8 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 *

Dnr 2017/KS 0115 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2016. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 samt beviljar ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §48.pdf
Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2016.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
Uppföljning av förbundsplan 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
protokoll internkontroll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016- Bilaga 1 Rapport - Granskning av Målstyrning .pdf
Revisionsberättelse 2016 - bilaga 2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

9 Behovsanalys för stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsutveckling inför kommunplan 2015-2018, budget 2018

Dnr 2017KSM0254.001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- nformationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §32.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys 2018 - 2022 Stadsbyggnadsförvatlningen.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 10 & 15 -Investeringar.pdf

10 Behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden inför kommunplan 2015-2018, budget 2018

Dnr 2017/KS 0121 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Bifogat finns behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §49.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 11 Väghållning och park infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 12 Miljö och trafik infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 13 (VA) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 14 (Renhållning) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.pdf

11 Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr 2015KSM0704

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Planeringen och förslag till investering för Fornuddens nya skola och idrottshall godkänns inom ramen för tidigare antaget investeringsprogram.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden. Utifrån beslut i kommunstyrelsen 10 maj 2016 § 74 fick fastighetsenheten i uppdrag att fortsätta arbetet med förstudie och kalkylarbeten för gestaltningsförslaget alternativ 2 för ny skola och idrottshall i Fornudden.

I det fortsatta arbetet har barn- och utbildningsförvaltningen samt fritidsenheten inom utvecklingsförvaltningen antagit lokalprogram. En skola från förskoleklass till och med årskurs nio planeras för 816 elever och en fullstor ny idrottshall ska uppföras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att investeringen på 336 miljoner godkänns, varav 250 miljoner för ny skola, 60 miljoner för ny idrottshall, 15 miljoner för utemiljö samt 11 miljoner för inventarier.

Hyreskostnaderna beräknas sammantaget öka med 21,5 miljoner per år. Hur hyreskostnaderna ska fördelas kommer att utredas av kommunstyrelseförvaltningen. Likaså ska finansieringen av de extrakostnader för skolverksamheten som uppkommer under byggtiden beslutas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner planeringen och förslag till investering för Fornuddens nya skola och idrottshall inom ramen för tidigare antaget investeringsprogram.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §32.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

12 Revidering av arrendeavgifter för båtklubbar

Dnr 2017/SBF 0047

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Revidering av arrendeavgifter för båtklubbar enligt bifogad beslutshandling (bilaga 1) godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
Dagens arrendeavgifter för båtklubbar är mycket låga och kraftigt subventionerade. Exploateringsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till revidering av arrendeavgifterna. Avgiften för omförhandlade arrendeavtal för båtklubbar och för vinteruppläggning föreslås höjas till 750 kr/båtplats och år genom en intrappning av arrendeavgiften enligt bifogat förslag.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §33.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavgifter.pdf
Bilaga 1 - Arrendeavgifter båtklubbar.pdf

13 Plan för Södertörns nyckeltalssamarbete

Dnr 2017/KS 0120 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Huvudsyftet med arbetet är att ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etcetera.

För arbetet under 2017 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2016 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett antal utgångspunkter och riktlinjer vilka redovisas i bifogad projektplan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse plan för nyceltalssamarbete 2016.pdf
Projektplan för 2016 års nyckeltalssamarbete Södertörn.pdf

14 Delredovisning av uppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet Näringsliv.
2. Delrapporten för uppdraget om ansvar och plan för turism och besöksnäring noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 § 185 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring ska placeras i befintlig organisation samt att den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring i samverkan med externa parter ska kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas. I delrapporten presenteras vad som gjort hittills och tidplanen för uppdraget framåt.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar delrapporten samt att ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet Näringsliv.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §42.pdf
Tjänsteskrivelse Delredovisning av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf
Delrapport av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf

15 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar

Dnr 2017/KS 0017 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Det ekonomiska stödet till de pensionärsföreningar som ingår i kommunala pensionärsrådet (KPR) fastställs till 60 kronor per medlem.
2. Bidraget utges årligen från och med 2017.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsorganisationerna PRO Tyresö, SPF Seniorerna i Tyresö samt Finska föreningen har ansökt om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är verksamma i Tyresö, ska höjas från nuvarande 40 kronor till 80 kronor per medlem boende i kommunen. Föreningarna motiverar ansökan med att bidraget inte höjts på flera år och att det blir allt svårare att bedriva verksamheten inte minst då lokalhyran är så hög.

Föreningarna bedriver en omfattande verksamhet som syftar till att aktivera äldre personer såväl fysiskt som mentalt och föreningarna är övertygade om att det bidrar till att pensionärerna kan hålla sig friskare längre upp i åldrarna vilket också innebär stora besparingar för samhället. Föreningarna menar att andra kommuner i vår närhet ger bättre stöd till pensionärsföreningarna inte minst ges högre ekonomiskt bidrag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen höjer bidragsbeloppet till 60 kronor per medlem och år samt att bidraget utges årligen från och med 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §51.pdf
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.pdf
Ansökan om utökat grundbidrag till pensionärsorganisationerna.pdf
Ansökan om att öka det ekonomiska bidraget till pensionärer i Tyresö Finska Förening.pdf

16 Vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia i den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.
2. Beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunledningsutskottet den 23 februari 2017 presenterades en delrapport för uppdraget om förvaltningslokaler, beslutat av kommunstyrelsen den 4 oktober 2016. Kommunstyrelsens ordförande föreslår nu vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia i den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration, samt att beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018.

Ordförandeförslag
Vi vill inledningsvis tacka förvaltningen för det arbete som lagts ner med att ta fram och presentera tre fullgoda alternativ för framtidens förvaltningslokaler som tillgodoser de behov som den centrala kommunala förvaltningen har idag och under en lång tid framåt.

Vi har nu i Alliansen diskuterat det underlag som presenterades vid det senaste mötet i kommunledningsutskottet.

Vi tycker att alla tre alternativen har fördelar och är intressanta.

Vi menar att vi ska gå vidare och se hur långt vi kan komma med dels alternativet att i samverkan med Skandia uppföra nya lokaler i centrum, dels med Hemfosa kring möjligheterna att anpassa det befintliga huset, men att inte avfärda alternativet med ett eget bygge innan vi säkert kan säga att någon av de andra parterna kan leverera det vi vill ha till ett pris som är rimligt.

Vad gäller Hemfosa är vi positivt överraskade av de möjligheter som ändå finns med det nuvarande huset. Ska det bli verklighet kommer det dock att kräva reservlokaler för stora delar av verksamheten under byggtiden. Lösningar för hur det ska gå till och kostnaden för dessa måste vägas in i helheten kring det förslaget. Hemfosa-förslaget har heller inga uppenbara synergieffekter med andra kommunala verksamheter såsom bibliotek och kultur.

Vad gäller alternativet att i samverkan med centrumägaren Skandia utveckla ett nytt kommunhus i centrum - i anslutning till Forelltorget - ser vi det som intressant. Alternativet behöver dock utvecklas på flera sätt för att bli ett slutligt val.

Vi vill därför se att alternativet utvecklas på följande sätt

- Alternativet ska inte bara vara förvaltningslokaler utan också lösa frågan om ett "kulturhus" i centrum
- Alternativet måste därför inkludera Forellen-byggnaden i projektet för både kultur- och kommunändamål, bland annat skulle en kommunfullmäktigesal kunna finnas där.
- Den nuvarande bibliotekslokalen ska inkluderas i projektet som kontorsytor
- Bibliotek, servicecenter och kulturlokaler ska läggas på bottenplan mot torget med publik entré både från torget och från centrumanläggningen

Utformas alternativet på det sättet medför det en rad positiva synergieffekter och kan också erbjuda goda möjligheter till effektivisering i nämnda verksamheter.

I detta alternativ ingår också att de vill se på möjligheten att komplettera en ny byggnad med bostäder längts upp vilket i sammanhanget är något vi ser positivt på. De skisser som nu presenterats kan vidareutvecklas och ta mer intryck av de tidiga skisser som gjordes då ett kultur- och kunskapscentrum diskuterades bland annat med denna fastighetsägare.

Vi behöver även får mer kompletta jämförelsesiffror avseende kostnader för de olika alternativen. Dagens kostnad för kommunhuset plus de 1700 kvadratmeter vi hyr externt behöver ställas mot den nya kostnaden med Hemfosa för enbart ett ombyggt kommunhus och mot ett alternativ med Skandia som inkluderar såväl dagens biblioteksyta, Forellen och lokaler för nytt bibliotek med kulturcentrumsfunktioner.

Alternativet bygga eget vid Kvarnhjulet inkluderar på skissen kulturytor vilket är bra - dock måste vi vara tydliga med att biblioteket inte kan flytta från centrum. Varför det då inte blir ett riktigt "kulturcentrum" där ett bibliotek är själva motorn. På Kvarnhjulet behöver vi även ha med i bilden hur vi löser lokalbehoven för de hus som måste rivas under byggtiden.

Mot denna bakgrund föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar

- att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia
- att beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §39.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §18.pdf

17 Svar på motionen utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön *

Dnr 2016/KS 0277 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in motionen "Utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön". I motionen föreslår de fullmäktige:

- att utreda effekterna av att kommunen erbjuder/har erbjudit sina anställda köp av miljöbil på bruttolön.
- att avskaffa detta, om det visar sig att effekterna är negativa för klimatet och hälsan.

Tekniska kontoret har tillsammans med kvalitetsenheten och HR-avdelningen utrett effekterna av leasing av så kallade personalbil mot bruttolöneavdrag. Resultatet visar att i stort sett alla hade en annan bil före den nuvarande personalbilen och i 68 procent av fallen var bilen en konventionell diesel- eller bensinbil. 8 procent behöll sin gamla bil när personalbilen anskaffades. 66 procent uppger att de kör ungefär lika mycket, 5 procent kör mera och 13 procent kör mindre med personalbilen jämfört med den gamla bilen.

Mot bakgrund av resultaten är tekniska kontorets slutsats att personalbil mot bruttolöneavdrag har inneburit en miljömässig vinst i och med att konventionella bensin-/dieselbilar fasats ut samt att körsträckan med personalbilar, totalt jämfört med tidigare, är på motsvarande nivå alternativt har minskat något.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommuns bilförmån handlar om att se verkligheten såsom den ser ut och uppmuntra till en grön och hållbar omställning på ett för Tyresöborna realistiskt sätt. Trots att kollektivtrafiken växer, vilket vi bejakar och har starkt fokus på, dominerar personbilen ännu i dag vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (person/km), enligt Bil Sweden (2016).

I en nyligen gjord enkät till förmånstagarna (47 stycken) var det 37 svarande och bara en av dessa saknade bil sedan tidigare. Nio av tio har också gjort sig av med sin gamla bil och det är fler som kör mindre med sin nya miljöbil än de gjorde med sin gamla. Ett gott resultat tycker vi.

Visserligen går det att ha synpunkter på vad som definierar en miljöbil. Men varje bil med icke-förnyelsebart bränsle som väljs bort till förmån för en som körs på miljövänligt drivmedel, alternativt med mycket låg bränsleförbrukning, måste ändå betraktas som en miljövinst. Därför är vi oerhört stolta över att Tyresö var en av pionjärerna i Kommunsverige att erbjuda förmånen och att det har fallit så väl ut.

För det är just utsläppen vi vill åt. Renare luft samt lägre klimatpåverkan. Inte att bli av med bilen som transportmedel och försvåra livspusslet för människor, vilket är Miljöpartiets uppenbara intention.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §53.pdf
Svar på motionen Utred effekterna av leasing köp av bil på bruttolön.pdf
Motion om utred effekterna av leasing-köp av bil på bruttolön!.pdf

18 Svar på motion om införande av förmånscykel *

Dnr 2016/KS 0276 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige avseende ett införande av möjligheten för medarbetare inom Tyresö kommun att genom bruttolöneavdrag leasa så kallad förmånscykel. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret och HR-avdelningen för förslag till besvarande.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att Tyresö kommun i dagsläget bör avvakta med att införa möjligheten till förmånscykel till dess att en översyn av kommunens anställningsförmåner är genomförd.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun är och ska vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår bland annat att erbjuda medarbetarna bra förmåner. Just nu håller HR-avdelningen på och tar ett större grepp om vilka förmåner som kommunen ska tillhandahålla och hur dessa ska vara utformade. Att som Miljöpartiet föreslår, införa förmåner som uppmuntrar till cyklande och får fler att ställa bilen, är givetvis intressant ur flera perspektiv. Bland annat för hälsa och klimat och den egna plånboken. Men en anställningsförmån innebär icke desto mindre olika åtaganden och ekonomiska aspekter måste först beaktas. Därför vill vi avvakta HR:s totala översyn och bedömning.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om införande av förmånscykel.pdf
Motion om inför förmånscykel!.pdf

19 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun *

Dnr 2016/KS 0366 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér och Anita Mattsson, Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2016 om bostadsbyggande i Tyresö kommun. I motionen föreslår Socialdemokraterna:

- att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram
- att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö bostäder tas fram
- att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö bostäder uppdateras i enlighet med motionens intentioner
- att kommunfullmäktige anmodar Tyresö bostäder att revidera inkomstkraven för sina hyresgäster i motionens anda

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Tyresö Bostäder AB. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar vilket har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har också tagit fram förslag till svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en växande kommun som välkomnar varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Det gör vi då vi tror att en blandning mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter bäst bidrar till sammanhållning och minskat socialt utanförskap. Men framför allt då det ger var och en möjlighet att själv välja sin bostadsform, beroende på livssituation och ekonomiska förutsättningar.

I dag är andelen hyresrätter och bostadsrätter ungefär lika stor i Tyresö. Detta efter att hyresrätterna länge dominerat. Att fördelningen är ungefär jämn tycker vi är rimligt och vi anser därför inte att det finns anledning att sätta ett kommunalt mål för byggande av hyresrätter. Ytterligare ett skäl är att vi eftersträvar balans i olika områden, vilket ett generellt mål skulle kunna försvåra.

Flera större byggprojekt i utvecklingsområden ligger framför oss, exempelvis tredje etappen i Trädgårdsstaden och Wättingestråket. I dessa kommer vi att i varje enskilt fall göra en bedömning och eventuellt sätta ett mål för hyresrätter.

Då ett mål för nybyggnation av hyresrätter inte är aktuellt faller också att-satsen om att i motionens anda ändra Tyresö Bostäders ägardirektiv, något som bolaget för övrigt anser bryter mot lagen för allmännyttiga bostadsbolag då det begränsar dess möjlighet att bekosta underhåll som inte ingår i bolagets egendom.

När det gäller Tyresö Bostäder är det också viktigt att framhålla att bolaget redan har egna mål i sin bostadsplan för hur man ska växa med fler nyproduktioner. Man genomför också en översyn för om inkomstkraven kan revideras så att bostäderna kan bli tillgängliga för fler.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §30.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden april

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Inga nya cirkulär sedan förra sammanträdet, för tidigare cirkulär se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-03-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/dagordning?date=2017-03-22

Kommunledningsutskottet 2017-03-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-03-23

Bilagor
Sammanträdesplan 2018 för Sveriges kommuner och landsting.pdf
Vårljus Protokoll 1-2017.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017-02-21.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll 2017-02-06.pdf
Behovsprognos förskole- och skolplatser Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 99.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2017.pdf
Brev från beredningen för medborgardialog och mångfald till valnämnden.pdf
Missiv revisionsrapport Kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Revisionsrapport Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehab 2016.pdf

§60 Kommundirektörens rapport april 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2017.pdf
Ekonomisk rapport per februari 2017.pdf

§61 Verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017KSM0198.043

Kommunstyrelsens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 plan och exploatering 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområde 10 plan och exploatering.  Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §31.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse.pdf
Verksamhetsberättelse vo 10 MSU.pdf

§62 Verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0122 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
7. Energibokslut för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelser 2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Som bilaga till verksamhetsberättelsen för gemensam verksamhet finns ett energibokslut för 2016 som rapporteras årligen enligt energiledningssystemet.  Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelserna och energibokslutet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §43.pdf
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Väghållning Park VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 miljö- och trafik VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 VO 13 Vatten och avlopp.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Renhållning VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Näringsliv VO 16.pdf
Verksamhetsberättelse 2016 Gemensam verksamhet VO 17.pdf
Energibokslut 2016.pdf

§63 Årsredovisning för Tyresö kommun 2016

Dnr 2017/KS 0101 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2016 godkänns.
2. 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt bilaga 1.
3. -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Maire Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2016. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 har upprättats, se bilaga 1. Sammantaget för projekten uppgår budget som föreslås överföras till 2017 till 96 194 tkr. I kommunen finns också ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till -5 522 tkr.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2016, att 96 194 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2016 enligt bilaga 1 samt att -5 522 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2016. Sedan kommunledningsutskottets behandling har redaktionella ändringar gjorts i årsredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 1.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §44 del 2.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2016.pdf
Bilaga 1 Resultatenheter och överföringar årsredovisning 2016.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 § 10 Verksamhetsberättelse 2016.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-02-14 §4.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-02-22 § 1011.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-02-20 §2.pdf
Byggnadsnämnden verksamhetsberättelse 2016 Protokollsutdrag 2017-02-22 § 2.pdf

§64 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016

Dnr 2017/KS 0117 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö bostäder AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2016.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §45.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2016.pdf
Styrelseprotokoll Tyresö bostäder 2017-02-10 § 30 Årsredovisning 2016.pdf
Tyresö bostäder årsredovisning 2016.pdf

§65 Årsredovisning Tyresö vindkraft AB 2016

Dnr 2017/KS 0119 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2016 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Vindkraft AB under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö vindkraft AB 2016. Sedan kommunledningsutskottets behandling har slutversion av årsredovisningen bifogats ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §46.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö Vindkraft AB.pdf

§66 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016

Dnr 2017/KS 0118 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016 noteras.
Kommunstyrelsens beslut
2. Verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016. Sedan kommunledningsutskottets behandling har slutversion av årsredovisningen bifogats ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §47.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2016.pdf
Årsredovisning 2016 Tyresö NäringslivsAB.pdf

§67 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0115 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2016. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.
 
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2016 samt beviljar ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §48.pdf
Protokollsutdrag Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2016.pdf
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Årsredovisning 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
Uppföljning av förbundsplan 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund .pdf
protokoll internkontroll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
  Revisionsberättelse 2016 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  2016- Bilaga 1 Rapport - Granskning av Målstyrning .pdf
 Revisionsberättelse 2016 - bilaga 2 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§68 Behovsanalys för stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsutveckling inför kommunplan 2015-2018, budget 2018

Dnr 2017KSM0254.001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en behovsanalys för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §32.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Behovsanalys 2018 - 2022 Stadsbyggnadsförvatlningen.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 10 & 15  -Investeringar.pdf

§69 Behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden inför kommunplan 2015-2018, budget 2018

Dnr 2017/KS 0121 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna är en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Bifogat finns behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §49.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 11 Väghållning och park infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 12 Miljö och trafik infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 13 (VA) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling gällande verksamhetsområde 14 (Renhållning) infor kommunplan 2015-2018, budget 2018.pdf
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.pdf

§70 Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr 2015KSM0704

Kommunstyrelsens beslut
- Planeringen och förslag till investering för Fornuddens nya skola och idrottshall godkänns inom ramen för tidigare antaget investeringsprogram.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkanden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes totalt 336 miljoner kronor exklusive moms för ny skola och idrottshall i Fornudden. Utifrån beslut i kommunstyrelsen 10 maj 2016 § 74 fick fastighetsenheten i uppdrag att fortsätta arbetet med förstudie och kalkylarbeten för gestaltningsförslaget alternativ 2 för ny skola och idrottshall i Fornudden.
 
I det fortsatta arbetet har barn- och utbildningsförvaltningen samt fritidsenheten inom utvecklingsförvaltningen antagit lokalprogram. En skola från förskoleklass till och med årskurs nio planeras för 816 elever och en fullstor ny idrottshall ska uppföras. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att investeringen på 336 miljoner godkänns, varav 250 miljoner för ny skola, 60 miljoner för ny idrottshall, 15 miljoner för utemiljö samt 11 miljoner för inventarier.
 
Hyreskostnaderna beräknas sammantaget öka med 21,5 miljoner per år. Hur hyreskostnaderna ska fördelas kommer att utredas av kommunstyrelseförvaltningen. Likaså ska finansieringen av de extrakostnader för skolverksamheten som uppkommer under byggtiden beslutas.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner planeringen och förslag till investering för Fornuddens nya skola och idrottshall inom ramen för tidigare antaget investeringsprogram.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att planeringen och förslag till investering för Fornuddens nya skola och idrottshall godkänns inom ramen för tidigare antaget investeringsprogram.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till dess att detaljplanen för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden har vunnit laga kraft. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) avslag till ordförandeförslaget. Anders Wickberg (SD) och Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande om bordläggning. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår yrkandet. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §32.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut för Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

§71 Revidering av arrendeavgifter för båtklubbar

Dnr 2017/KSM0214.261

Kommunstyrelsens beslut
1. Revidering av arrendeavgifter för båtklubbar enligt bifogad beslutshandling (bilaga 1) godkänns.
2. Chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet
Dagens arrendeavgifter för båtklubbar är mycket låga och kraftigt subventionerade. Exploateringsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till revidering av arrendeavgifterna. Avgiften för omförhandlade arrendeavtal för båtklubbar och för vinteruppläggning föreslås höjas till 750 kr/båtplats och år genom en intrappning av arrendeavgiften enligt bifogat förslag.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget och ger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att revidering av arrendeavgifter för båtklubbar enligt bifogad beslutshandling (bilaga 1) godkänns, samt att chefen för stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att teckna omförhandlade arrendeavtal.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att Tyresö kommuns arrendeavgifter för båtklubbar ska ligga på samma nivå som i Nacka kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §33.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavgifter.pdf
Bilaga 1 - Arrendeavgifter båtklubbar.pdf

§72 Plan för Södertörns nyckeltalssamarbete

Dnr 2017/KS 0120 10

Kommunstyrelsens beslut
- Projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter.  Huvudsyftet med arbetet är att ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etcetera.
 
För arbetet under 2017 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2016 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett antal utgångspunkter och riktlinjer vilka redovisas i bifogad projektplan.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §50.pdf
Tjänsteskrivelse plan för nyceltalssamarbete 2016.pdf
Projektplan för 2016 års nyckeltalssamarbete Södertörn.pdf

§73 Delredovisning av uppdrag om ansvar och plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunstyrelsens beslut
1. Ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet Näringsliv.
2. Delrapporten för uppdraget om ansvar och plan för turism och besöksnäring noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 § 185 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring ska placeras i befintlig organisation samt att den ansvariga organisationen för turism och besöksnäring i samverkan med externa parter ska kartlägga hur turism och besöksnäring kan stärkas. I delrapporten presenteras vad som gjort hittills och tidplanen för uppdraget framåt.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar delrapporten samt att ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet Näringsliv.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §42.pdf
Tjänsteskrivelse Delredovisning av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf
Delrapport av uppdraget ansvar och plan för turism och besöksnäring.pdf

§74 Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar

Dnr 2017/KS 0017 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Det ekonomiska stödet till de pensionärsföreningar som ingår i kommunala pensionärsrådet (KPR) fastställs till 60 kronor per medlem.
2. Bidraget utges årligen från och med 2017.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till det egna yrkandet.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning i den del av beslutet som rör det egna yrkandet.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) och Leif Kennerberg (KD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet, med anledning av Socialdemokraternas yrkande att pensionärsorganisationerna ska ha gratis lokaler dagtid, om att detta är en fråga för kultur- och fritidsnämnden. Denna nämnd har att behandla dylika frågor. Dick Bengtson (M) ansluter sig till det särskilda yttrandet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Pensionärsorganisationerna PRO Tyresö, SPF Seniorerna i Tyresö samt Finska föreningen har ansökt om att det ekonomiska bidraget, till de pensionärsföreningar som är verksamma i Tyresö, ska höjas från nuvarande 40 kronor till 80 kronor per medlem boende i kommunen. Föreningarna motiverar ansökan med att bidraget inte höjts på flera år och att det blir allt svårare att bedriva verksamheten inte minst då lokalhyran är så hög.
 
Föreningarna bedriver en omfattande verksamhet som syftar till att aktivera äldre personer såväl fysiskt som mentalt och föreningarna är övertygade om att det bidrar till att pensionärerna kan hålla sig friskare längre upp i åldrarna vilket också innebär stora besparingar för samhället. Föreningarna menar att andra kommuner i vår närhet ger bättre stöd till pensionärsföreningarna inte minst ges högre ekonomiskt bidrag.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen höjer bidragsbeloppet till 60 kronor per medlem och år samt att bidraget utges årligen från och med 2017.

Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att pensionärsorganisationerna ska få nyttja kommunala sammanträdeslokaler dagtid utan kostnad. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) yrkande.
 
Marie Åkesdotter gör ändringsyrkande om att stödet till pensionärsföreningarna ska fastställas till 80 kronor per medlem.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar avslå Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §51.pdf
Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar.pdf
Ansökan om utökat grundbidrag till pensionärsorganisationerna.pdf
Ansökan om att öka det ekonomiska bidraget till pensionärer i Tyresö Finska Förening.pdf

§75 Vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia i den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.
2. Beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunledningsutskottet den 23 februari 2017 presenterades en delrapport för uppdraget om förvaltningslokaler, beslutat av kommunstyrelsen den 4 oktober 2016. Kommunstyrelsens ordförande föreslår nu vägval för den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia i den fortsatta processen för lokaler för kommunal administration, samt att beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018.

Ordförandeförslag
Vi vill inledningsvis tacka förvaltningen för det arbete som lagts ner med att ta fram och presentera tre fullgoda alternativ för framtidens förvaltningslokaler som tillgodoser de behov som den centrala kommunala förvaltningen har idag och under en lång tid framåt.
 
Vi har nu i Alliansen diskuterat det underlag som presenterades vid det senaste mötet i kommunledningsutskottet.
 
Vi tycker att alla tre alternativen har fördelar och är intressanta.
 
Vi menar att vi ska gå vidare och se hur långt vi kan komma med dels alternativet att i samverkan med Skandia uppföra nya lokaler i centrum, dels med Hemfosa kring möjligheterna att anpassa det befintliga huset, men att inte avfärda alternativet med ett eget bygge innan vi säkert kan säga att någon av de andra parterna kan leverera det vi vill ha till ett pris som är rimligt.
 
Vad gäller Hemfosa är vi positivt överraskade av de möjligheter som ändå finns med det nuvarande huset. Ska det bli verklighet kommer det dock att kräva reservlokaler för stora delar av verksamheten under byggtiden. Lösningar för hur det ska gå till och kostnaden för dessa måste vägas in i helheten kring det förslaget. Hemfosa-förslaget har heller inga uppenbara synergieffekter med andra kommunala verksamheter såsom bibliotek och kultur.
 
Vad gäller alternativet att i samverkan med centrumägaren Skandia utveckla ett nytt kommunhus i centrum - i anslutning till Forelltorget - ser vi det som intressant. Alternativet behöver dock utvecklas på flera sätt för att bli ett slutligt val.
 
Vi vill därför se att alternativet utvecklas på följande sätt

- Alternativet ska inte bara vara förvaltningslokaler utan också lösa frågan om ett "kulturhus" i centrum
- Alternativet måste därför inkludera Forellen-byggnaden i projektet för både kultur- och kommunändamål, bland annat skulle en kommunfullmäktigesal kunna finnas där.
- Den nuvarande bibliotekslokalen ska inkluderas i projektet som kontorsytor
- Bibliotek, servicecenter och kulturlokaler ska läggas på bottenplan mot torget med publik entré både från torget och från centrumanläggningen

Utformas alternativet på det sättet medför det en rad positiva synergieffekter och kan också erbjuda goda möjligheter till effektivisering i nämnda verksamheter.
 
I detta alternativ ingår också att de vill se på möjligheten att komplettera en ny byggnad med bostäder längts upp vilket i sammanhanget är något vi ser positivt på. De skisser som nu presenterats kan vidareutvecklas och ta mer intryck av de tidiga skisser som gjordes då ett kultur- och kunskapscentrum diskuterades bland annat med denna fastighetsägare.

Vi behöver även får mer kompletta jämförelsesiffror avseende kostnader för de olika alternativen. Dagens kostnad för kommunhuset plus de 1700 kvadratmeter vi hyr externt behöver ställas mot den nya kostnaden med Hemfosa för enbart ett ombyggt kommunhus och mot ett alternativ med Skandia som inkluderar såväl dagens biblioteksyta, Forellen och lokaler för nytt bibliotek med kulturcentrumsfunktioner. 
 
Alternativet bygga eget vid Kvarnhjulet inkluderar på skissen kulturytor vilket är bra - dock måste vi vara tydliga med att biblioteket inte kan flytta från centrum. Varför det då inte blir ett riktigt "kulturcentrum" där ett bibliotek är själva motorn. På Kvarnhjulet behöver vi även ha med i bilden hur vi löser lokalbehoven för de hus som måste rivas under byggtiden.
 
Mot denna bakgrund föreslår jag att utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
 
- att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med att undersöka alternativ Hemfosa och alternativ Skandia
- att beslut om inriktning för framtidens förvaltningslokaler tas senast under våren 2018

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §39.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-02-23 §18.pdf

§76 Svar på motionen utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön

Dnr 2016/KS 0277 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in motionen "Utred effekterna av leasing/köp av bil på bruttolön". I motionen föreslår de fullmäktige:
 
- att utreda effekterna av att kommunen erbjuder/har erbjudit sina anställda köp av miljöbil på bruttolön.
- att avskaffa detta, om det visar sig att effekterna är negativa för klimatet och hälsan.
 
Tekniska kontoret har tillsammans med kvalitetsenheten och HR-avdelningen utrett effekterna av leasing av så kallade personalbil mot bruttolöneavdrag. Resultatet visar att i stort sett alla hade en annan bil före den nuvarande personalbilen och i 68 procent av fallen var bilen en konventionell diesel- eller bensinbil. 8 procent behöll sin gamla bil när personalbilen anskaffades. 66 procent uppger att de kör ungefär lika mycket, 5 procent kör mera och 13 procent kör mindre med personalbilen jämfört med den gamla bilen.
 
Mot bakgrund av resultaten är tekniska kontorets slutsats att personalbil mot bruttolöneavdrag har inneburit en miljömässig vinst i och med att konventionella bensin-/dieselbilar fasats ut samt att körsträckan med personalbilar, totalt jämfört med tidigare, är på motsvarande nivå alternativt har minskat något.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommuns bilförmån handlar om att se verkligheten såsom den ser ut och uppmuntra till en grön och hållbar omställning på ett för Tyresöborna realistiskt sätt. Trots att kollektivtrafiken växer, vilket vi bejakar och har starkt fokus på, dominerar personbilen ännu i dag vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (person/km), enligt Bil Sweden (2016).
 
I en nyligen gjord enkät till förmånstagarna (47 stycken) var det 37 svarande och bara en av dessa saknade bil sedan tidigare. Nio av tio har också gjort sig av med sin gamla bil och det är fler som kör mindre med sin nya miljöbil än de gjorde med sin gamla. Ett gott resultat tycker vi.
 
Visserligen går det att ha synpunkter på vad som definierar en miljöbil. Men varje bil med icke-förnyelsebart bränsle som väljs bort till förmån för en som körs på miljövänligt drivmedel, alternativt med mycket låg bränsleförbrukning, måste ändå betraktas som en miljövinst. Därför är vi oerhört stolta över att Tyresö var en av pionjärerna i Kommunsverige att erbjuda förmånen och att det har fallit så väl ut.
 
För det är just utsläppen vi vill åt. Renare luft samt lägre klimatpåverkan. Inte att bli av med bilen som transportmedel och försvåra livspusslet för människor, vilket är Miljöpartiets uppenbara intention.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §53.pdf
Svar på motionen Utred effekterna av leasing köp av bil på bruttolön.pdf
Motion om utred effekterna av leasing-köp av bil på bruttolön!.pdf

§77 Svar på motion om införande av förmånscykel

Dnr 2016/KS 0276 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen och reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige avseende ett införande av möjligheten för medarbetare inom Tyresö kommun att genom bruttolöneavdrag leasa så kallad förmånscykel. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningskontoret och HR-avdelningen för förslag till besvarande.
 
Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att Tyresö kommun i dagsläget bör avvakta med att införa möjligheten till förmånscykel till dess att en översyn av kommunens anställningsförmåner är genomförd.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kommun är och ska vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår bland annat att erbjuda medarbetarna bra förmåner. Just nu håller HR-avdelningen på och tar ett större grepp om vilka förmåner som kommunen ska tillhandahålla och hur dessa ska vara utformade. Att som Miljöpartiet föreslår, införa förmåner som uppmuntrar till cyklande och får fler att ställa bilen, är givetvis intressant ur flera perspektiv. Bland annat för hälsa och klimat och den egna plånboken. Men en anställningsförmån innebär icke desto mindre olika åtaganden och ekonomiska aspekter måste först beaktas. Därför vill vi avvakta HR:s totala översyn och bedömning.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-03-23 §54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om införande av förmånscykel.pdf
Motion om inför förmånscykel!.pdf

§78 Svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0366 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen och reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér och Anita Mattsson, Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24 november 2016 om bostadsbyggande i Tyresö kommun. I motionen föreslår Socialdemokraterna:
 
- att ett kommunalt mål för antal tillkommande hyresrätter tas fram
- att ett kommunalt mål för ett växande Tyresö bostäder tas fram
- att Tyresö kommuns ägardirektiv till Tyresö bostäder uppdateras i enlighet med motionens intentioner
- att kommunfullmäktige anmodar Tyresö bostäder att revidera inkomstkraven för sina hyresgäster i motionens anda
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Tyresö Bostäder AB. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar vilket har beretts i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att motionen ska anses besvarad. Tyresö bostäders styrelse har också tagit fram förslag till svar på motionen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är en växande kommun som välkomnar varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Det gör vi då vi tror att en blandning mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter bäst bidrar till sammanhållning och minskat socialt utanförskap. Men framför allt då det ger var och en möjlighet att själv välja sin bostadsform, beroende på livssituation och ekonomiska förutsättningar.
 
I dag är andelen hyresrätter och bostadsrätter ungefär lika stor i Tyresö. Detta efter att hyresrätterna länge dominerat. Att fördelningen är ungefär jämn tycker vi är rimligt och vi anser därför inte att det finns anledning att sätta ett kommunalt mål för byggande av hyresrätter. Ytterligare ett skäl är att vi eftersträvar balans i olika områden, vilket ett generellt mål skulle kunna försvåra.
 
Flera större byggprojekt i utvecklingsområden ligger framför oss, exempelvis tredje etappen i Trädgårdsstaden och Wättingestråket. I dessa kommer vi att i varje enskilt fall göra en bedömning och eventuellt sätta ett mål för hyresrätter.
 
Då ett mål för nybyggnation av hyresrätter inte är aktuellt faller också att-satsen om att i motionens anda ändra Tyresö Bostäders ägardirektiv, något som bolaget för övrigt anser bryter mot lagen för allmännyttiga bostadsbolag då det begränsar dess möjlighet att bekosta underhåll som inte ingår i bolagets egendom.
 
När det gäller Tyresö Bostäder är det också viktigt att framhålla att bolaget redan har egna mål i sin bostadsplan för hur man ska växa med fler nyproduktioner. Man genomför också en översyn för om inkomstkraven kan revideras så att bostäderna kan bli tillgängliga för fler.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-03-22 §30.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö bostäders svar på motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf
Motion om bostadsbyggande i Tyresö kommun.pdf

§79 Kommunstyrelsens meddelanden april

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Inga nya cirkulär sedan förra sammanträdet, för tidigare cirkulär se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-03-22, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/dagordning?date=2017-03-22
 
Kommunledningsutskottet 2017-03-23, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-03-23

Bilagor
Sammanträdesplan 2018 för Sveriges kommuner och landsting.pdf
Vårljus Protokoll 1-2017.pdf
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017-02-21.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn protokoll 2017-02-06.pdf
Behovsprognos förskole- och skolplatser Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 § 99.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport februari 2017.pdf
Brev från beredningen för medborgardialog och mångfald till valnämnden.pdf
Missiv revisionsrapport Kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Revisionsrapport Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehab 2016.pdf