Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-08-22

Sammanträde 2017-08-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport augusti 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2017.pdf

2 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämnden har skickat sin ekonomiska rapport per maj 2017 där rapportering av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg ingår.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §101.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1053.pdf

3 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan träder i kraft direkt efter att den antagits, med undantag för de årliga tillsynsavgifterna i tabell 4 som träder i kraft den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsavgifter, som arbetats in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. De nuvarande tillsynsavgifterna för tobak och folköl har också justerats.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt att taxan ska träda i kraft direkt efter att den antagits, med undantag för de årliga tillsynsavgifterna i tabell 4 som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §111.pdf
Tjänsteskrivelse taxa alkohollagen tobakslagen och lag om e-cigaretter.pdf
Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf

4 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Dnr 2017/KS 0291 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns.

För att kommunen ska kunna bedriva tillsynen enligt den nya lagen behöver ansvarig nämnd utses. Kvalitetsenheten föreslår att kommunstyrelsen, som redan har hand om tobaks- och folkölstillsynen, ska ansvara för tillsynen av e-cigaretter. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför ändras enligt följande.

1.6.4 Uppgifter enligt alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lotterilag samt lag om kameraövervakning
14 § Styrelsen ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen, enligt tobakslagen och enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Styrelsen avger yttrande enligt kameraövervakningslagen och lotterilagen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §112.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av KS reglemente avseende e-cigaretter.pdf

5 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 *

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ny version av Kommunplan lagts till ärendet. Justeringarna är i huvudsak investeringarna där hela investeringsprogrammet uppdaterats efter genomgång av hittillsvarande utfall och behov av kompletteringsbeslut samt kvalitetsgranskning. Detta har gett följdjusteringar på kassaflöde och enstaka redigering i texten. Bilaga 5 som var fel tabell i föregående version, är nu utbytt till korrekt tabell. Ändringar från tidigare utskick är markerade med gult.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021.pdf
Kommunplan 2018 - 2017-08-16.pdf
Arbetsdokument Investeringsprogram 20170815 sammanfattning.xlsx
Arbetsdokument Sammanfattning av driftsbudget Kommunplan 2018 sammanfattning.xlsx
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-05-22 §61 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-05-24 §36 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Föreslagna ändringar i plan- och bygglovtaxa inkl mät- och karttaxa från bygnadsnämnd och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf
Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf

6 Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum *

Dnr 2017KSM0605 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av förskoleplatser i Strand och i Tyresö centrum identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.

Förskolan i Strand föreslås ligga på Breviksvägen 5, Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, där föreslagen byggnation är planenlig. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt hösten/vintern 2019.

Förskolan i centrum föreslås ligga på Akvarievägen del av Bollmora 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Denna förskola är delvis en ersättning för de förskoleplatser som försvinner i samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och rivningen av förskolan Båten. Beräknad byggstart är osäker beroende på detaljplanearbetet med en produktionstid på 16-18 månader.

Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 50 miljoner/förskola. Det ger en hyreskostnad på ca 4 miljoner kronor/förskola/år inklusive städ.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum.pdf
Typförskola Tyresö Tengbom 170502.pdf

7 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken *

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av två gruppbostäder LSS identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.

LSS-boendet i Strand föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:53, där fastigheten inte omfattas av någon detaljplan. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt sommaren 2019.

LSS-boendet i Hanviken föreslås ligga på Stjärnvägen 29 del av Hanviken 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Förslaget är ersättning för Granbacken som ska rivas under 2018 i samband med exploateringen av Wättingestråket. Tidplanen för exploateringen av området Granbacken förutsätter att Villa Granbacken rivs sommaren 2018. Det år en orimlig tidplan för att ersätta den med en ny byggnad, provisorier kan bli aktuellt om tidplanen inte kan skjutas på. Beroende på detaljplanearbetet och produktionstid på 14-18 månader.

Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 20 miljoner kronor/gruppbostad. Det ger en hyreskostnad på 1,3 miljoner kronor/gruppbostad/år.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §116.pdf
Tjänsteskrivelse Nya LSS bostäder Strand och Hanviken.pdf
20170531 LSS - Tyresö Kommun - Skede 2 - valt förslag (2).pdf

8 Nytt genomgångsboende på Töresjövägen 46-48 *

Dnr 2017KSM0740 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet i bostadsförsörjningsgruppen har behovet av genomgångsbostäder identifierats. Enligt beslut Dnr 2015/KS 0347 010 fick fastighetsenheten i uppdrag att arbeta vidare med förslag till byggnation på fastigheterna.

Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.

Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48.pdf
Töresjövägen 46 - 48 - volymstudie160526.pdf

9 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård *

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Beskrivning av ärendet
Planerad byggnation av maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A 11 ge tillstånd för byggnation inom naturreservatet.

På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akut. Ett förslag på byggnation finns. Se bilagor.

I samband med investeringsprocessen för 2017 avsattes totalt 25 miljoner kronor i samlingsanslag för investeringar initierade av hyresgäster/brukare. Då denna investering inte ryms i detta anslag erfordras 20 miljoner kronor för maskinutrymmen och personalutrymmen. Det ger en hyreskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid ca 12 månader.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har kultur- och fritidsnämndens investeringsbeslut 2016 och 2017 för utvecklingen av Alby lagts till ärendehandlingarna samt utvecklingsplanen Attraktiva Alby.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §113.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
Bilaga 1 Arbetsmiljö i utrymmen Naturvårdsenheten på Alby friluftsgård 20170327.pdf
Alby Samling.pdf
kommunekologens skiss.pdf
§ 16 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160321 - Investeringar Albyutvecklingen förslag 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-03-20 §15 Investeringar Albyutvecklingen 2017.pdf
Attraktiva Alby slutrapport.pdf

10 Antagande av ändring av detaljplan Bobänken etapp 10 för Tyresö 1:13

Dnr 2017KSM0369.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden för att möjliggöra ett beviljande av bygglov för att kunna återuppföra nedbrunnen byggnad inom fastigheten.

Planförslaget var ute på samråd mellan 12 maj och 2 juni 2017. Planförslaget godkändes av sakägarkretsen och behöver därför inte ställas ut för granskning. Inga förändringar har skett i planhandlingen efter samrådet.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170621 §74.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande Tyresö 1_13.pdf
Planbeskrivning Tyreso 1_13.pdf

11 Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022

Dnr 2017/KS 0247 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen anger följande yttrande över remissen:
Tyresö kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsens valberedning har skickat ut förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022 för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2014. Tyresö kommun ingår i valkretsen Ost och består förutom Tyresö av kommunerna Lidingö, Nacka och Värmdö. Mandatfördelningen 2018 väntas bli oförändrad för denna valkrets, beräknat på samma valkretsindelning som tidigare och antal röstberättigade per den 1 mars 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen anger följande yttrande över remissen: Tyresö kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §120.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022.pdf
Valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022, LS 2016-0589.pdf

12 Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Dnr 2017/KS 0143 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av området sjukfrånvaro.
2. HR-enheten ges i uppdrag att fortsätta med implementeringsarbetet gällande rehabiliteringsprocessen.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av området sjukfrånvaro. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens åtgärder för att komma tillrätta med sjukskrivningarna är tillräckliga.

Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att förhindra sjukskrivningar och har ett ändamålsenligt system för rehabilitering av personal som blir långtidssjukskrivna.

Revisorerna lämnade fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast 2017-09-15. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten om granskning av området sjukfrånvaro samt att kommunstyrelsen ger HR-enheten i uppdrag att fortsätta med implementeringsarbetet gällande rehabiliteringsprocessen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §119.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Missiv - Kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Rapport - Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehab 2016.pdf

13 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0274 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Vikarierande kommunjurist Ebba Ljungdahl utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 1 september 2017.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att vikarierande kommunjurist Ebba Ljungdahl utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget ska gälla från och med den 1 september 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

14 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i november 2017

Dnr 2017/KS 0273 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 föreslås flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §123.pdf

15 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018 *

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2018 för kommunledning och presidier hålls 20-21 februari, 12 april, 25 april och 8 november.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen fastställer datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2018, kommunstyrelsens sammanträden under 2018 enligt kommunkansliets förslag samt att strategidagar 2018 för kommunledning och presidier hålls 20-21 februari, 12 april, 25 april och 8 november. Kommunledningsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §124.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018.pdf

16 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Leif Kennerberg (KD) och Inger Gemicioglu (V) godkänns.
2. Till ny ledamot i i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med den 16 september 2017 utses Anna Lund (KD).
3. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med den 16 september 2017 utses Marika Marklund (KD).
4. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Marcus Obligado (V).

Beskrivning av ärendet
Leif Kennerberg (KD) har lämnat in en avsägelse för uppdragen som ledamot i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med den 16 september 2017. Som ny ledamot i utskotten föreslås Anna Lund (KD). Som ny ersättare i utskotten föreslås Marika Marklund (KD).

Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Marcus Obligado (V).

17 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Vasilis Mavroudis (MP).

Beskrivning av ärendet
Nasrin Isfandary (MP) har tidigare lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Vasilis Mavroudis (MP).

18 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov *

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:

- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning. Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §126.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §29.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

19 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö *

Dnr 2017/KS 0057 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att starta en hantverksby i Tyresö. De föreslår:

- att möjligheterna för att anlägga en hantverksby i området vid Follbrinksströmmen och Lilla Tyresö utreds.
- att möjligheterna för att bygga ett hembygdsmuseum i samma område utreds.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §30.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

20 Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola*

Dnr 2017/KS 0098 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. I motionen föreslår de:

- att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi
- att undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö.
- att om resultatet av de två första att-satserna blir positivt ha som mål att starta upp verksamheten höstterminen 2017 eller senast vårterminen 2018.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §128.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §28.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

21 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida *

Dnr 2017/KS 0099 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.

Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §129.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-06-01 § 23.pdf
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf

22 Svar på motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder *

Dnr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en parkeringsplan med åtgärder. I motionen föreslår de:

- att en trafikstrategi omgående tas fram
- att en parkeringsplan omgående tas fram i enlighet med motionen
- att en parkeringslösning med accesskort kopplat till infartsparkeringar undersöks.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170621 §75.pdf
Tjänsteskrivelse parkeringsplan motion.pdf
Motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder.pdf

23 Kommunstyrelsens meddelanden augusti

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:27, 17:28, 17:29, 17:30, 17:31, 17:32, 17:34, 17:35, 17:36, 17:37, 17:38, 17:39, 17:40 se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-06-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-06-21

Kommunledningsutskottet 2017-08-09, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-08-09

Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, rapport Klimatet - så klart, slutrapport för programberedningen för klimat, se www.skl.se
Sveriges kommuner och landsting, Öppna jämförelser, Företagsklimat 2016, se https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html
Arena för tillväxt, Sveriges nya geografi 2017, se http://www.arenafortillvaxt.se/index.cfm/sveriges-nya-geografi/

Bilagor
Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
12-2017-SIGN-Överenskommelse Mänskliga rättigheter.pdf
KSL Förslag programpriser och strukturtillägg 2018.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170601.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170601 Bilaga punkt 2.pdf
AB Vårljus stämmoprotokoll 2017.pdf
AB Vårljus protokoll 2017-06-21.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Överenskommelse kvarvarande uppgifter höjd beredskap.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2017-06-09.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund - Budgetram 2018.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2017.pdf
Tyresö bostäder AB Protokoll styrelsemöte nr 183.pdf
Revisionsrapport Missiv Generella IT kontroller 2017.pdf
Revisionsrapport Generella IT kontroller 2017.pdf
Länsstyrelsen Områden av riksintresse för friluftsliv i Stockholms län.pdf

§131 Kommundirektörens rapport augusti 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2017.pdf
Månadsuppföljning maj.pdf
Månadsuppföljning juli.pdf

§132 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i socialnämnden 2017-06-14 § 1053 för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
 
Socialnämnden har skickat sin ekonomiska rapport per maj 2017 där rapportering av verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg ingår.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §101.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1053.pdf

§133 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för översyn av självfinansieringsgraden.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.
 
Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsavgifter, som arbetats in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. De nuvarande tillsynsavgifterna för tobak och folköl har också justerats.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt att taxan ska träda i kraft direkt efter att den antagits, med undantag för de årliga tillsynsavgifterna i tabell 4 som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att taxan ska justeras så att större grad av självfinansiering uppnås, enligt Socialdemokraternas budgetalternativ.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över självfinansieringsgraden och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §111.pdf
Tjänsteskrivelse taxa alkohollagen tobakslagen och lag om e-cigaretter.pdf
Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf

§134 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0291 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Den innebär bland annat att försäljare av sådana produkter måste anmäla försäljningen till kommunen. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns.
 
För att kommunen ska kunna bedriva tillsynen enligt den nya lagen behöver ansvarig nämnd utses. Kvalitetsenheten föreslår att kommunstyrelsen, som redan har hand om tobaks- och folkölstillsynen, ska ansvara för tillsynen av e-cigaretter. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför ändras enligt följande.
 
1.6.4 Uppgifter enligt alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lotterilag samt lag om kameraövervakning
14 § Styrelsen ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollagen, enligt tobakslagen och enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Styrelsen avger yttrande enligt kameraövervakningslagen och lotterilagen.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsens reglemente ändras enligt kvalitetsenhetens förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §112.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av KS reglemente avseende e-cigaretter.pdf

§135 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2021. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
 
Kommunfullmäktige fastställde 2014 den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden i Kommunplan 2015-2018. Budgeten revideras årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.
 
Sedan kommunledningsutskottets behandling har ny version av Kommunplan lagts till ärendet. Justeringarna är i huvudsak investeringarna där hela investeringsprogrammet uppdaterats efter genomgång av hittillsvarande utfall och behov av kompletteringsbeslut samt kvalitetsgranskning. Detta har gett följdjusteringar på kassaflöde och enstaka redigering i texten. Bilaga 5 som var fel tabell i föregående version, är nu utbytt till korrekt tabell. Ändringar från tidigare utskick är markerade med gult.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
 
1. Utdebiteringen för 2018 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona,
2. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs,
3. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 fastställs,
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut,
5. Verksamhetsområde 8 byter namn från Arbetscentrum till Arbete och integration,
6. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs,
7. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs,
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 100 miljoner kronor,
9. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor,
10. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,
11. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall,
12. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2018:
a. Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
b. Reviderad plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa,
13. Revisorernas budget för 2018 fastställs till 1,6 miljoner kronor samt
14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 godkänns.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetalternativ samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 
- som punkt 1. fastställa utdebiteringen för 2018 till 19,65 kronor per skattekrona,

- som punkt 2. fastställa inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,

- som punkt 3. fastställa budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2018 och plan för 2019- 2021 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,

- som punkt 6. räkna om och fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2018-2021 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,

- som punkt 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till investeringsprogram utifrån Socialdemokraternas budgetalternativ,

- som punkt 12 b. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omarbeta förslaget till plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa enligt Socialdemokraternas budgetalternativ,

- som punkt 14. Kommunstyrelsens övriga förslag till revideringar av Kommunplan för 2015-2018 enligt Socialdemokraternas budgetalternativ godkänns.
 
Ander Wickberg (SD) yrkar återremiss av punkt 7 och avslag till övriga förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut 7 ska återremitteras. Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut 7 ska avgöras idag. Kommunledningsutskottet beslutar att förslag till beslut 7 ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 2. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 2. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 4. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 5. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 5. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 6. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 6. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 6. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 7. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 7. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 8. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 8. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 9. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 9. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 10. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 10. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 11. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 11. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 12 a. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 12 a. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 12 b. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 12 b. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 12 b. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 13. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 13. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 14. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslagets punkt 14. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 14. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §114.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad kommunplan 2015-2018 samt budget för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2021.pdf
Kommunplan 2018 - 2017-08-16.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
VA-taxa.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-05-22 §61 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2017-05-24 §36 Revidering plan- och bygglovtaxa.pdf
Protokollsutdrag GAN 2017-05-22 § 38 Byte av namn på verksamhetsområde 8.pdf
Budget för revisorerna 2018.pdf
Protokoll Förhandling enligt § 11 MBL inför beslut om Kommunplan och budget för 2018.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2018 version KS.pdf

§136 Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum

Dnr 2017KSM0605 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av förskoleplatser i Strand och i Tyresö centrum identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.
 
Förskolan i Strand föreslås ligga på Breviksvägen 5, Tyresö 1:530 samt del av Tyresö 1:544, där föreslagen byggnation är planenlig. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt hösten/vintern 2019.
 
Förskolan i centrum föreslås ligga på Akvarievägen del av Bollmora 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Denna förskola är delvis en ersättning för de förskoleplatser som försvinner i samband med exploateringen av Norra Tyresö Centrum och rivningen av förskolan Båten. Beräknad byggstart är osäker beroende på detaljplanearbetet med en produktionstid på 16-18 månader.
 
Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 50 miljoner/förskola. Det ger en hyreskostnad på ca 4 miljoner kronor/förskola/år inklusive städ.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. En ny förskola uppförs i Strand och en ny förskola uppförs i centrum med kapacitet om 180 barn per förskola enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två förskolor med totalt 100 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom förskolans pengsystem.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §115.pdf
Tjänsteskrivelse Nya förskolor i Strand och Tyresö centrum.pdf
Typförskola Tyresö Tengbom 170502.pdf

§137 Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsprocessen 2017 har behov av två gruppbostäder LSS identifierats. Lokalgruppen har arbetat fram förslag på platser för verksamheten.
 
LSS-boendet i Strand föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:531, där fastigheten inte omfattas av någon detaljplan. Beräknad byggstart våren 2018, färdigställt sommaren 2019.
 
LSS-boendet i Hanviken föreslås ligga på Stjärnvägen 29 del av Hanviken 2:1, där planändring och fastighetsombildning måste ske. Förslaget är ersättning för Granbacken som ska rivas under 2018 i samband med exploateringen av Wättingestråket. Tidplanen för exploateringen av området Granbacken förutsätter att Villa Granbacken rivs sommaren 2018. Det år en orimlig tidplan för att ersätta den med en ny byggnad, provisorier kan bli aktuellt om tidplanen inte kan skjutas på. Beroende på detaljplanearbetet och produktionstid på 14-18 månader.
 
Förslagen är inte detaljprojekterade men projekten är kostnadsberäknade till 20 miljoner kronor/gruppbostad. Det ger en hyreskostnad på  1,3 miljoner kronor/gruppbostad/år.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. En ny gruppbostad uppförs i Strand och en ny gruppbostad uppförs i Hanviken enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för två gruppbostäder med totalt 40 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2020.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden finansieras inom socialnämndens ram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse med rättad fastighetsbeteckning Nya gruppbostäder i Strand och Hanviken.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §116.pdf
20170531 LSS - Tyresö Kommun - Skede 2 - valt förslag (2).pdf

§138 Nytt genomgångsboende på Töresjövägen 46-48

Dnr 2017KSM0740 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet i bostadsförsörjningsgruppen har behovet av genomgångsbostäder identifierats. Enligt beslut Dnr 2015/KS 0347 010 fick fastighetsenheten i uppdrag att arbeta vidare med förslag till byggnation på fastigheterna.
 
Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.
 
Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Bostäder uppförs som genomgångsboende enligt bilaga.
2. Investeringsmedel beviljas för bostäder med totalt 45 miljoner kronor fördelat mellan år 2018-2019.
3. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden ryms inom socialnämndens ram.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48.pdf
Töresjövägen 46 - 48 - volymstudie160526.pdf

§139 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning mot beslutet att inte återremittera ärendet.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet.

Beskrivning av ärendet
Planerad byggnation av maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård är placerad på mark tillhörande Alby naturreservat. Kommunstyrelsen ska enligt naturreservatets föreskrifter A 11 ge tillstånd för byggnation inom naturreservatet.
 
På grund av omfattande brister i arbetsmiljön i nuvarande lokaler samt brist på lokaler för maskiner och redskap är behovet av nya väl fungerande maskin- och personalutrymmen akut. Ett förslag på byggnation finns. Se bilagor.
 
I samband med investeringsprocessen för 2017 avsattes totalt 25 miljoner kronor i samlingsanslag för investeringar initierade av hyresgäster/brukare. Då denna investering inte ryms i detta anslag erfordras 20 miljoner kronor för maskinutrymmen och personalutrymmen. Det ger en hyreskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid. Beräknad byggstart är hösten 2017, produktionstid ca 12 månader.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".
 
Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har kultur- och fritidsnämndens investeringsbeslut 2016 och 2017 för utvecklingen av Alby lagts till ärendehandlingarna samt utvecklingsplanen Attraktiva Alby.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 
1. Dispens från föreskrifterna A11 i föreskrifterna för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av maskinhall och personalutrymmen.
2. Maskinhall och personalutrymmen byggs enligt bilagor.
3. Investeringsmedel för projektet beviljas med totalt 20 miljoner kronor för år 2018.
4. Medel till investeringsutgiften finns i investeringsprogram 2018 - 2021 och den framtida hyreskostnaden fördelas mellan verksamhetsområde "väghållning och park" och "bibliotek, kultur och fritid inklusive fritidsgårdar".

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med en samlad plan för de investeringar som ska göras i Alby. Planen ska tydliggöra vilka investeringar som ska göras, när de ska göras och till vilken kostnad. Denna plan ska innefatta även de projekt som eventuellt inte ingår i programmet "Attraktiva Alby".
 
Anders Wickberg (SD) och Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss. Kommunstyrelsen avslår yrkandet. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §113.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf
Bilaga 1 Arbetsmiljö i utrymmen Naturvårdsenheten på Alby friluftsgård 20170327.pdf
Alby Samling.pdf
kommunekologens skiss.pdf
§ 16 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160321 - Investeringar Albyutvecklingen förslag 2016.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-03-20 §15 Investeringar Albyutvecklingen 2017.pdf
Attraktiva Alby slutrapport.pdf

§140 Antagande av ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13

Dnr 2017KSM0369.214

Kommunstyrelsens beslut
- Ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13. Planändringens syfte är att tidigarelägga genomförandetiden för att möjliggöra ett beviljande av bygglov för att kunna återuppföra nedbrunnen byggnad inom fastigheten.
 
Planförslaget var ute på samråd mellan 12 maj och 2 juni 2017. Planförslaget godkändes av sakägarkretsen och behöver därför inte ställas ut för granskning. Inga förändringar har skett i planhandlingen efter samrådet.
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan Brobänken etapp 10 för Tyresö 1:13.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170621 §74.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsutlåtande Tyresö 1_13.pdf
Planbeskrivning Tyreso 1_13.pdf

§141 Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022

Dnr 2017/KS 0247 004

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen anger följande yttrande över remissen:
Tyresö kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsens valberedning har skickat ut förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022 för yttrande till kommunerna i Stockholms län och även till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2014. Tyresö kommun ingår i valkretsen Ost och består förutom Tyresö av kommunerna Lidingö, Nacka och Värmdö. Mandatfördelningen 2018 väntas bli oförändrad för denna valkrets, beräknat på samma valkretsindelning som tidigare och antal röstberättigade per den 1 mars 2017.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen anger följande yttrande över remissen: Tyresö kommun har inget att invända mot den föreslagna valkretsindelningen för landstingsval perioden 2018-2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §120.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022.pdf
Valkretsindelning för landstingsval perioden 2018-2022, LS 2016-0589.pdf

§142 Svar på revisionsrapport om kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering

Dnr 2017/KS 0143 016

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av området sjukfrånvaro.
2. HR-enheten ges i uppdrag att fortsätta med implementeringsarbetet gällande rehabiliteringsprocessen.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit PwC genomföra en granskning av området sjukfrånvaro. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunens åtgärder för att komma tillrätta med sjukskrivningarna är tillräckliga.
 
Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att förhindra sjukskrivningar och har ett ändamålsenligt system för rehabilitering av personal som blir långtidssjukskrivna.
 
Revisorerna lämnade fyra rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet senast 2017-09-15. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten om granskning av området sjukfrånvaro samt att kommunstyrelsen ger HR-enheten i uppdrag att fortsätta med implementeringsarbetet gällande rehabiliteringsprocessen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §119.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Missiv - Kommunens förebyggande arbete avseende arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering.pdf
Rapport - Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehab 2016.pdf

§143 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0274 003

Kommunstyrelsens beslut
- Vikarierande kommunjurist Ebba Ljungdahl utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 1 september 2017.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att vikarierande kommunjurist Ebba Ljungdahl utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget ska gälla från och med den 1 september 2017.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §121.pdf
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§144 Ändring av kommunstyrelsens sammanträdesdatum i november 2017

Dnr 2017/KS 0273 001

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 föreslås flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 flyttas till den 9 november 2017 kl. 18.30.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §123.pdf

§145 Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018

Dnr 2017/KS 0275 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2018 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2018 för kommunledning och presidier hålls 20-21 februari, 12 april, 25 april och 8 november.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar under 2018 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen fastställer datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2018, kommunstyrelsens sammanträden under 2018 enligt kommunkansliets förslag samt att strategidagar 2018 för kommunledning och presidier hålls 20-21 februari, 12 april, 25 april och 8 november. Kommunledningsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §124.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar 2018.pdf

§146 Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Leif Kennerberg (KD) och Inger Gemicioglu (V) godkänns.
2. Till ny ledamot i i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med den 16 september 2017 utses Anna Lund (KD).
3. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med den 16 september 2017 utses Marika Marklund (KD).
4. Till ny ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet utses Marcus Obligado (V).

Beskrivning av ärendet
Leif Kennerberg (KD) har lämnat in en avsägelse för uppdragen som ledamot i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet från och med den 16 september 2017. Som ny ledamot i utskotten föreslås Anna Lund (KD). Som ny ersättare i utskotten föreslås Marika Marklund (KD).
 
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Som ny ersättare i utskotten föreslås Marcus Obligado (V).

Beslut/Protokollsutdrag
§146_prot_20170822.pdf (155 kb)

§147 Fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
- Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Vasilis Mavroudis (MP).

Beskrivning av ärendet
Nasrin Isfandary (MP) har tidigare lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Vasilis Mavroudis (MP).

Beslut/Protokollsutdrag
§147_prot_20170822.pdf (168 kb)

§148 Svar på motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov

Dnr 2016/KS 0191 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ombesörja naturliga och grundläggande behov. I motionen föreslår de:
 
- att tekniska kontoret ges i uppdrag att installera dricksvattenkranar och portabla toaletter i anslutning till kommunens utegym.
- att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att genomlysa behovet av vattenkranar och portabla toaletter i anslutning till lekplatser, badplatser, vandringsleder, löpstråk och liknande i Tyresö kommun. 
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade ärendet i december 2016 och föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-26 återremitteras ärendet till kultur- och fritidsnämnden, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med en ekonomisk redovisning.   Utvecklingsförvaltningen och tekniska kontoret har därför utrett möjligheterna till och kostnaderna för att anlägga dricksvattenanläggningar och toaletter vid utvalda rekreationsytor, utegym vid Alby samt i Wättingestråket. Kultur- och fritidsnämnden har därefter behandlat ärendet på nytt och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §126.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §29.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf
Motion om att ombesörja naturliga och grundläggande behov.pdf

§149 Svar på motion om att starta en hantverksby i Tyresö

Dnr 2017/KS 0057 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att starta en hantverksby i Tyresö. De föreslår:
 
- att möjligheterna för att anlägga en hantverksby i området vid Follbrinksströmmen och Lilla Tyresö utreds.
- att möjligheterna för att bygga ett hembygdsmuseum i samma område utreds.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §30.pdf
Motion om att starta en hantverksby i Tyresö.pdf

§150 Svar på motion om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola

Dnr 2017/KS 0098 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Anders Erixon från Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta en skrivar-/författarskola vid kommunens kulturskola. I motionen föreslår de:
 
- att Tyresö kommun ska utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi
- att undersöka intresset för en sådan skola bland barn och unga i Tyresö.
- att om resultatet av de två första att-satserna blir positivt ha som mål att starta upp verksamheten höstterminen 2017 eller senast vårterminen 2018.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen bifalls samt att utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §128.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2017-05-29 §28.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

§151 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida

Dnr 2017/KS 0099 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.
 
Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner.  Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Ärendet har beretts av Beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunledningsutskottet vilka föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-08-09 §129.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-06-01 § 23.pdf
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf

§152 Svar på motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder

Dnr 2017/KS 0055 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Bylund, Rickard Ljung, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska ta fram en parkeringsplan med åtgärder. I motionen föreslår de:
 
- att en trafikstrategi omgående tas fram
- att en parkeringsplan omgående tas fram i enlighet med motionen
- att en parkeringslösning med accesskort kopplat till infartsparkeringar undersöks.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20170621 §75.pdf
Tjänsteskrivelse parkeringsplan motion.pdf
Motion om att ta fram en parkeringsplan med åtgärder.pdf

§153 Kommunstyrelsens meddelanden augusti

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:27, 17:28, 17:29, 17:30, 17:31, 17:32, 17:34, 17:35, 17:36, 17:37, 17:38, 17:39, 17:40 se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-06-21, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-06-21
 
Kommunledningsutskottet 2017-08-09, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-08-09
 
Övriga meddelanden
Sveriges kommuner och landsting, rapport Klimatet - så klart, slutrapport för programberedningen för klimat, se www.skl.se
Sveriges kommuner och landsting, Öppna jämförelser, Företagsklimat 2016, se https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html
Arena för tillväxt, Sveriges nya geografi 2017, se http://www.arenafortillvaxt.se/index.cfm/sveriges-nya-geografi/

Bilagor
Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
12-2017-SIGN-Överenskommelse Mänskliga rättigheter.pdf
KSL Förslag programpriser och strukturtillägg 2018.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170601.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170601 Bilaga punkt 2.pdf
AB Vårljus stämmoprotokoll 2017.pdf
AB Vårljus protokoll 2017-06-21.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Överenskommelse kvarvarande uppgifter höjd beredskap.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2017-06-09.pdf
Södertörns Brandförsvarsförbund - Budgetram 2018.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 4 2017.pdf
Tyresö  bostäder AB Protokoll styrelsemöte nr 183.pdf
Revisionsrapport Missiv Generella IT kontroller 2017.pdf
Revisionsrapport Generella IT kontroller 2017.pdf
Länsstyrelsen Områden av riksintresse för friluftsliv i Stockholms län.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport maj 2017.pdf