Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-03-10

Sammanträde 2020-03-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 10 mars 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 1.pdf

2 Information om näringslivsverksamheten

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Näringslivschefen informerar vid sammanträdet om kommunens näringslivsverksamhet.

3 Verksamhetsberättelser 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2020/KS 0064 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 plan och exploatering 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.
7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för
kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet (handlingar under utarbetande). Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bedömningen är att kommunstyrelsens verksamhetsområden under 2019 i stort har legat i fas med sina mål och uppdrag.

Kommunstyrelsen visar ett positivt ekonomiskt resultat för 2019.
Verksamhetsområdena 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 och 19 redovisar ett
sammanlagt överskott om 13,9 miljoner kronor. En åtgärdsplan upprättades under året och har fått effekt innevarande år. Redovisningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans återfinns i bilaga (handling under utarbetande).

4 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019

Dnr 2020/KS 0037 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under året omfattat totalt 15 verksamheter inom äldre- och omsorgsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal och i fristående/privat regi. Resultaten 2019 visar att verksamheterna överlag lever upp till kraven i lagar, föreskrifter och nationella mål och uppvisar en god kvalitet inom många områden, men att det också finns områden som behöver utvecklas och brister som behöver åtgärdas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
noterar årsrapporten för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf
Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf

5 Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads - och socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid delårsrapporter och årsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 10 september 2019 § 148 att till nästkommande kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn samt att planen ska följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till kommunstyrelsen.

Kommundirektören har i oktober 2019 till kommunstyrelsen redovisat en plan med 13 olika åtgärder för att minska kostnaderna och nå förbättrat resultat. Härefter har en uppföljning av planen månatligen redovisats både i arbetsmarknads- och socialnämnden och i kommunstyrelsen. Kommundirektörens bedömning är att åtgärdsplanen för att minska kostnaderna och förbättra resultatet inom förvaltningen fungerar väl. Planen följs upp varje månad i arbetsmarknads- och socialnämnden. Bedömning är att uppföljning i kommunstyrelsen bör kunna tillgodoses vid ordinarie redovisning i delårsrapporter och årsbokslut.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid delårsrapporter och årsbokslut.

Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har den senaste uppföljningen
redovisats i nämndens verksamhetsberättelse för 2019 och det ekonomiska
resultatet blev minus 8 miljoner vilket är en förbättring med 4,7 miljoner jämfört med prognosen i delårsrapport 2.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

6 Ny förskola på Akvarievägen

Dnr KSM20171075 301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Budget för investeringen i Akvarievägens förskola ökas med 2 000 000 kronor till 82 000 000 kronor.
2. Utökningen av investeringsramen inarbetas i investeringsprogrammet för 2021.
3. Byggandet av Akvarievägens förskola får inledas.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i juni 2019 togs beslut om utökad investeringsram för Akvarievägens förskola. Ramen ökade från 50 till 80 miljoner kronor. Skolan är en första typförskola, där stor vikt har lagts på miljöpåverkan och möjlighet för en högkvalitativ förskoleverksamhet. Vid upphandlingen av entreprenaden har inkomna anbud legat högre än estimerat. En översyn har gjorts och besparingsåtgärder på ca 5,0 miljoner konor har identifierats. Dock krävs en utökning av ramen med 2,0 miljoner konor för att projektet ska kunna igångsättas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:

1. Budget för investeringen i Akvarievägens förskola ökas med 2 000 000 kronor till 82 000 000 kronor.
2. Utökningen av investeringsramen inarbetas i investeringsprogrammet för 2021.
3. Byggandet av Akvarievägens förskola får inledas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Ny förskola Akvarievägen Tyresö centrum.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Ny förskola på Akvarievägen.pdf

7 Information om behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0074 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

8 Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och mindre hagar på Fårdala gård

Dnr 2020/KS 0045 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dispens från föreskrifterna A11 och A12 för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening önskar att på fastigheten Fårdala gård bygga mindre boxar samt hagar för att säkerställa en god djurhållning. Fårdala gård ligger i Alby naturreservat och enligt naturreservatets föreskrifter är det kommunstyrelsen som ger tillstånd att enligt punkt A11 uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning och enligt punkt A12 uppföra stängsel eller andra hägnader än betesstängsel.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Tyresö Ryttarförening att uppföra mindre hagar och boxar. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beviljar dispens från föreskrifterna A11 och A12 för Alby naturreservat gällande byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och hagar på Fårdala gård.pdf
Kartbilaga till 2020KS 0045 71 Alby naturreservat.pdf
Fastgihetskarta 2020KS 0045 71.pdf

9 Ändring av ersättare för säkerhetsskyddschef

Dnr 2020/KS 0036 31

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationssäkerhetssamordnaren utses som ersättare för kommunens
säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 § 27 att kommunens säkerhetschef tillika ska vara säkerhetsskyddschef och att kommunens IT-chef är ersättare för kommunens säkerhetsskyddschef. Kommunen har efter det anställt en
informationssäkerhetssamordnare som tillsammans med säkerhetskyddschef är två funktioner som utövar tillsyn och kontroll av säkerhetsskydd och informationssäkerhet i alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunens
informationssäkerhetssamordnare ska vara ersättare för säkerhetsskyddschef vid
dennes frånvaro.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser informationssäkerhetssamordnaren som ersättare för kommunens
säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 §10.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring ersättare för säkerhetsskyddschef.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-02-19, se https://insynsverige.se/tyreso ledningsutskott/protokoll?date=2020-02-19
Stadsbyggnadsutskottet 2020-02-19, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-02-19
Hållbarhetsutskottet 2020-02-19, se https://insynsverige.se/tyreso
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-02-19

Bilagor
Delegationsbeslut Funkisfestivalen.pdf

11 Kommunstyrelsens meddelanden 10 mars 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:01, 20:02, 20:03, 20:04, 2020:05, 20:06, 20:08, 20:09, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse om psykisk hälsa.pdf
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Öve renskommelse om äldreomsorg.pdf
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa2025.pdf
Region Stockholm Beslut om Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionens sammanträdesprotokoll 2020-02-14.pdf
Södertörns samarbetskommitte minnesanteckningar 200116.pdf
Södertörnskommunernas ledningsgrupp Minnesanteckningar 200116.pdf
Tyresö kommuns svar om genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019.pdf
Hållbarhetsutskottet månadsrapport december 2019 - januari 2020.pdf
Stadsbyggnadsutskottet Månadsrapport december 2019 - januari 2020.pdf
Riktlinje för barnets rättigheter i Tyresö kommun.pdf

§25 Kommundirektörens rapport 10 mars 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport 10 mars 2020.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 1.pdf

§26 Information om näringslivsverksamheten

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Näringslivschefen informerar vid sammanträdet om kommunens näringslivsverksamhet.

§27 Verksamhetsberättelser 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10, 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2020/KS 0064 10

Kommunstyrelsens beslut
1.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 10 plan och exploatering 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.
2.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.
4.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomiskt resultat godkänns.
7.  Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) ansluter sig till det särskilda yttrandet från Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för
kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 plan och exploatering, 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet.
Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
Bedömningen är att kommunstyrelsens verksamhetsområden under 2019 i stort har legat i fas med sina mål och uppdrag.
 
Kommunstyrelsen visar ett positivt ekonomiskt resultat för 2019. Verksamhetsområdena 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 och 19 redovisar ett sammanlagt överskott om 13,9 miljoner kronor. En åtgärdsplan upprättades under året och har fått effekt innevarande år. Redovisningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans återfinns i bilaga. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner
verksamhetsberättelserna för 2019 för verksamhetsområdena 10-14 samt 16-17 
med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet och
ekonomiskt resultat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelser 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
VO 10 Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Bilaga-VO10- Effektiva investeringsprojekt.pdf
VO 11 Verksamhetsberättelse 2019.pdf
VO 12 Verksamhetsberättelse 2019.pdf
VO 13 Verksamhetsberättelse 2019.pdf
VO 14 Verksamhetsberättelse 2019.pdf
VO 16 Verksamhetsberättelse 2019.pdf
VO 17 Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Bilaga Åtgärder KS Budgetbalans Verksamhetsberättelse.pdf

§28 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019

Dnr 2020/KS 0037 010

Kommunstyrelsens beslut
-  Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under året omfattat totalt 15 verksamheter inom äldre- och omsorgsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal och i fristående/privat regi. Resultaten 2019 visar att verksamheterna överlag lever upp till kraven i lagar, föreskrifter och nationella mål och uppvisar en god kvalitet inom många områden, men att det också finns områden som behöver utvecklas och brister som behöver åtgärdas.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
noterar årsrapporten för kvalitetsenhetens tillsyn och  kvalitetsgranskning 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf
Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf

§29 Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunstyrelsens beslut
-  Uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid delårsrapporter och årsbokslut.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 10 september 2019 § 148 att till nästkommande kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat
resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn samt att
planen ska följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till kommunstyrelsen.
 
Kommundirektören har i oktober 2019 till kommunstyrelsen redovisat en plan med 13 olika åtgärder för att minska kostnaderna och nå förbättrat resultat.
Härefter har en uppföljning av planen månatligen redovisats både i arbetsmarknads- och socialnämnden och i kommunstyrelsen.

Kommundirektörens bedömning är att åtgärdsplanen för att minska kostnaderna och förbättra resultatet inom förvaltningen fungerar väl. Planen följs upp varje månad i arbetsmarknads- och socialnämnden. Bedömning är att uppföljning i kommunstyrelsen bör kunna tillgodoses vid ordinarie redovisning i delårsrapporter och årsbokslut.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid
delårsrapporter och årsbokslut.
 
Sedan kommunledningsutskottets sammanträde har den senaste uppföljningen
redovisats i nämndens verksamhetsberättelse för 2019 och det ekonomiska resultatet blev minus 8 miljoner vilket är en förbättring med 4 ,7 miljoner jämfört med prognosen i delårsrapport 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid delårsrapporter och årsbokslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

§30 Ny förskola på Akvarievägen

Dnr KSM20171075 301

Kommunstyrelsens beslut
1.  Budget för investeringen i Akvarievägens förskola ökas med 2 000 000 kronor till 82 000 000 kronor.
2.  Utökningen av investeringsramen inarbetas i investeringsprogrammet för 2021.
3.  Byggandet av Akvarievägens förskola får inledas.
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i juni 2019 togs beslut om utökad investeringsram för Akvarievägens förskola. Ramen ökade från 50 till 80 miljoner kronor. Skolan är en första typförskola, där stor vikt har lagts på miljöpåverkan och möjlighet för en högkvalitativ förskoleverksamhet. Vid upphandlingen av entreprenaden har inkomna anbud legat högre än estimerat. En översyn har gjorts och besparingsåtgärder på ca 5,0 miljoner kronor har identifierats.  Dock krävs en utökning av ramen med 2,0 miljoner kronor för att projektet ska kunna igångsättas.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
 
1.  Budget för investeringen i Akvarievägens förskola ökas med 2 000 000 kronor till 82 000 000 kronor.
2.  Utökningen av investeringsramen inarbetas i investeringsprogrammet för 2021.
3.  Byggandet av Akvarievägens förskola får inledas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1.  Budget för investeringen i Akvarievägens förskola ökas med 2 000 000 kronor till 82 000 000 kronor.
2.  Utökningen av investeringsramen inarbetas i investeringsprogrammet för 2021.
3.  Byggandet av Akvarievägens förskola får inledas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Ny förskola Akvarievägen Tyresö centrum.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Ny förskola på Akvarievägen.pdf

§31 Information om behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden - ärendet utgår

§32 Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och mindre hagar på Fårdala gård

Dnr 2020/KS 0045 71

Kommunstyrelsens beslut
-  Dispens från föreskrifterna  A11 och A12 för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening önskar att på fastigheten Fårdala gård bygga mindre boxar samt hagar för att säkerställa en god djurhållning. Fårdala gård ligger i Alby naturreservat och enligt naturreservatets föreskrifter är det kommunstyrelsen som ger tillstånd att enligt punkt A11 uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning och enligt punkt A12 uppföra stängsel eller andra hägnader än betesstängsel. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Tyresö Ryttarförening att uppföra mindre hagar och boxar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beviljar dispens från föreskrifterna  A11 och A12 för Alby naturreservat  gällande byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att dispens från föreskrifterna  A11 och A12 för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 § 9.pdf
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och hagar på Fårdala gård.pdf
Kartbilaga till 2020KS 0045 71 Alby naturreservat.pdf
Fastighetskarta 2020KS 0045 71.pdf

§33 Ändring av ersättare för säkerhetsskyddschef

Dnr 2020/KS 0036 31

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationssäkerhetssamordnaren utses som ersättare för ko mmunens
säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 § 27 att kommunens säkerhetschef
tillika ska vara säkerhetsskyddschef och att kommunens IT-chef är ersättare för
kommunens säkerhetsskyddschef. Kommunen har efter det anställt en
informationssäkerhetssamordnare som tillsammans med säkerhetskyddschef är två funktioner som utövar tillsyn och kontroll av säkerhetsskydd och
informationssäkerhet i alla kommunens verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunens
informationssäkerhetssamordnare ska vara ersättare för säkerhetsskyddschef vid
dennes frånvaro.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
utser informationssäkerhetssamordnaren som ersättare för kommunens
säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
informationssäkerhetssamordnaren utses som ersättare för kommunens
säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-02-19 §10.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring ersättare för säkerhetsskyddschef.pdf

§34 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-02-19, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-02-19
Stadsbyggnadsutskottet 2020-02-19, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-02-19
Hållbarhetsutskottet 2020-02-19, se https://insynsverige.se/tyreso
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-02-19

Bilagor
Delegationsbeslut funkisfestivalen.pdf

§35 Kommunstyrelsens meddelanden 10 mars 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:01, 20:02, 20:03, 20:04, 2020:05, 20:06, 20:08, 20:09, 20:11, se https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
 
Övriga meddelanden
-
Bilagor
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse om psykisk hälsa.pdf
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse
om äldreomsorg.pdf
Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse
mellan staten och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa2025.pdf 
Region Stockholm Beslut om Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionens sammanträdesprotokoll 2020-02-14.pdf
Södertörns samarbetskommitte minnesanteckningar 200116.pdf 
Södertörnskommunernas ledningsgrupp Minnesanteckningar 200116.pdf 
Tyresö kommuns svar om genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram 2019.pdf
Hållbarhetsutskottet månadsrapport december 2019  - januari 2020.pdf
Stadsbyggnadsutskottet Månadsrapport december 2019 - januari 2020.pdf
Riktlinje för barnets rättigheter i Tyresö kommun.pdf
Södertörnskommunerna skrivelse till Finansdepartementet angående normering från Rådet för kommunal redovisning.pdf
Stockholms och Göteborgs stad skrivelse till Finansdepartementet om normering från Rådet för kommunal redovisning.pdf 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -01-30 § 5
Reviderad nämndplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -01-26 § 1 Reviderad nämndplan 2020.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2020.pdf

Bilagor
§ 35 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-01-30 § 5 Reviderad nämndplan.pdf (11 610 kb) § 35 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-01-26 § 1 Reviderad nämndplan 2020.pdf (8 124 kb) § 35 Region Stockholm Beslut om Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen.pdf (620 kb) § 35 Riktlinje för barnets rättigheter i Tyresö kommun.pdf (658 kb) § 35 Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 1 2020.pdf (234 kb) § 35 Stockholms och Göteborgs stad skrivelse till Finansdepartementet om normering från Rådet för kommunal redovisning.pdf (59 kb) § 35 Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och SKR om Strategi för genomförande av Vision ehälsa2025.pdf (6 151 kb) § 35 Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse om psykisk hälsa.pdf (6 981 kb) § 35 Sveriges kommuner och regioner Meddelande från styrelsen Överenskommelse om äldreomsorg.pdf (961 kb) § 35 Södertörns brandförsvarsförbund direktionens sammanträdesprotokoll 2020-02-14.pdf (7 405 kb) § 35 Södertörns samarbetskommitte minnesanteckningar 200116.pdf (449 kb) § 35 Södertörnskommunerna skrivelse till Finansdepartementet angående normering från Rådet för kommunal redovisning.pdf (102 kb) § 35 Södertörnskommunernas ledningsgrupp Minnesanteckningar 200116.pdf (446 kb) § 35 Tyresö kommuns svar om genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019.pdf (208 kb)