Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-05-04

Sammanträde 2009-05-04

Datum
Klockan
19:00
Plats
Alby friluftsgård

27 Söders SOL

Förslag till nämndens beslut

Söders SOL beviljas 30 000 kronor i bidrag för genomförande av midsommarfest i slottsparken samt 5 000 kronor i förlusttäckningsbidrag.


Ärendebeskrivning

Söders SOL har inkommit med skrivelse om midsommarfest i Tyresö slottspark 2009 för allmänheten. Bidrag söks om 35 000 kronor. Se bilaga. Förra året beviljades 30 000 kronor i bidrag.

28 Information om demokratiprojekt

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ett samverkansprojekt
kring demokratifrågor. Projektet beskrivs i bilaga. Samarbets-partners inom projektet är fritidsenheten, Tyresö gymnasium och Arbetscentrum. Ansökan om medel har inlämnats till Ungdoms-styrelsen efter beslut av kommunstyrelsens ordförande.

29 Mål

Förslag till nämndens beslut

Målen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen inför 2010 års budget.


Ärendebeskrivning

I budget för år 2010 ska ingå några övergripande mål från de olika förvaltningarna. För utvecklingsförvaltningen föreslås nedan-stående mål.

För Biblioteket:
- Antalet lån av barnböcker ska öka med 5 %.

För Kulturavdelningen:
- Antalet besökare till kulturarrangemang som arrangeras av avdelningen ska öka med 5 %.

För Fritidsenheten:
(meddelas senare)

30 Delegationsordning

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till delegationsordningen fastställs att gälla från datum för protokollets justering.


Ärendebeskrivning

Förvaltningen har lämnat bifogat förslag till reviderad delegationsordning. Se bilagor

31 Delårsrapport per 31 mars 2009

Förslag till nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2009 finns i bilaga. Några kommentarer lämnas inte eftersom det inte finns någon större enskild anledning till avvikelserna.

32 Höjning av biblioteksavgifter

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige


Ärendebeskrivning

Efter en översyn av avgifter inom bibliotekets verksamhetsområde föreslås en del av avgifterna som inte styrs av bibliotekslagen att höjas i nivå med övriga bibliotek i länet. Biblioteket föreslår dessutom att bibliotekets eget sammanträdesrum görs bokningsbart inom bibliotekets öppettider och avgiftsbeläggs enligt gängse taxa för uthyrning av kommunala lokaler.

Förslaget till nya avgifter innebär höjning av förseningsavgifter:
- per bok och vecka till 10 kronor
- högsta belopp för en bok till 50 kronor
- högsta belopp för böcker lånade vid samma tillfälle till 100 kronor
samt:
- reservationsavgift för utskick via brev till 10 kronor
- reservationsavgift via e-post/SMS 5 kronor
- reservationsavgift generellt för fjärrlån till 20 kronor
- avgift för förlorat bibliotekskort till 20 kronor för vuxna och 10 kronor för barn
- hyrkostnader video&DVD 25 kronor.

Övriga avgifter föreslås oförändrade. Se bilaga.

De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 juli 2009.

Biblioteket föreslår dessutom att bibliotekets eget sammanträdes-rum görs bokningsbart inom bibliotekets öppettider och avgifts-beläggs enligt gängse taxa för uthyrning av kommunala lokaler.

Avgifter för kopiering bör ses över, vilket föreslås ske kommunövergripande. Skrivelse har sänts till servicekontoret för beredning.

33 Höjning av kulturskoleavgifter

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.


Ärendebeskrivning

Kulturskolan terminsavgifter har legat på samma nivå i många år. Vid en jämförelse med övriga kommuner på Södertörn framgår att avgifterna är låga för att vara i stockholmsregionen. Se bilaga.

Utvecklingsförvaltningen föreslår en höjning av kulturskolans terminsavgifter med 15 %. Avgiften för dans 45 minuter föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare. ”Rockskola” föreslås höjas med 50 % då det är gruppverksamhet med få elever.

Avgiften skulle därmed bli:
- Instrumental och sångundervisning samt musikproduktion:
1 070 kronor
- Musiklek, fiolgrupp: 550 kronor
- Rockskola: 725 kronor
- Dans / teater / bild:
45 minuter 630 kronor, 60 minuter 725 kronor,
75 minuter 900 kronor respektive 90 minuter 1 070 kronor.

De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 juli 2009.

34 Information om resultatrapport Kvalitet i korthet

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.


Ärendebeskrivning

Kvalitetsmätningar har gjorts inom kommunen. Rapport föreligger i en kortversion enligt bilaga. Den fullständiga rapporten framgår av bilaga som mailas ut.

Rapporten redovisas. Förvaltningen återkommer med information om föreslagna åtgärder.

35 Kulturstipendier 2009

Förslag till nämndens beslut

Enligt stipendiegruppens förslag.


Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. I budget år 2009 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna utdelas på nationaldagen den 6 juni 2009.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2008 hade 12 ansökningar inkommit.

Stipendiegruppen har sammanträtt och har förslag till stipendier och stipendiater. Namn och motivering redovisas vid nämnd-sammanträdet. Paragrafen kommer att föreslås omedelbart justerad.

36 Ansökan om lokalbidrag Tyresö Kampsport

Förslag till nämndens beslut

Tyresö Kampsport är berättigad till förhöjt aktivitetsbidrag enligt de nya reglerna för föreningsbidrag.


Ärendebeskrivning


Tyresö Kampsport ansöker om 5 000 kronor i lokalbidrag från Tyresö kommun enligt bifogad ansökan.

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om regler för föreningsbidrag vid sammanträdet den 1 december 2008, § 65. Enligt reglerna kan förening med varaktig aktivitet som av olika anledningar inte kan inrymmas i kommunalägda lokaler utan bedrivs i förhyrd eller egen lokal erhålla lokalbidrag. På grund av föreningens specifika behov av utrustning och förvaring av denna är regeln om förhöjt aktivitetsbidrag vari ingår lokalbidrag tillämplig i detta fall.

37 Ansökan om bidrag till musikfestival

Förslag till nämndens beslut

Förlusttäckningsbidrag lämnas med maximalt 110 000 kronor.


Ärendebeskrivning

Musikfestival i Tyresö planeras att äga rum på Notholmen lördagen den 22 augusti 2009. Programförslag och ekonomisk kalkyl finns i bilaga. Förlusttäckningsbidrag om 110 000 kronor söks för festivalen. Förvaltningen anser att festivalen ger god reklam för Tyresö och föreslår att nämnden beslutar om att lämna förlusttäckningsbidrag.

38 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- läget för projekt
- övrig information.

39 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om fattade beslut på delegation:
- Ordföranden har beviljat Korpen Tyresö ett bidrag om 1500 kronor för sportlovsaktivitet enligt bilaga.

40 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Bygdegårdsföreningen i Gamla Tyresö
- Tyresö konstförening
- Tyresö trädgårdssällskap – Dan Rosenholm
- Tyresö trädgårdssällskap med Feng Shui.

41 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:
- Protokoll från KF 2009-03-19, § 19, avsägelser och fyllnadsval
- Användningen och attityderna – en rapport om folkbibliotek baserad på som-undersökningen från Svensk biblioteks-förening – sänds till nämndens ledamöter med kallelsen
Mötesinformation

 

§27 Söders SOL

DNr 2009 KFN 025

Nämndens beslut

Söders SOL beviljas 30 000 kronor i bidrag för genomförande av midsommarfest i slottsparken samt 5 000 kronor i förlusttäck-ningsbidrag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Söders SOL har inkommit med skrivelse om midsommarfest i Tyresö slottspark 2009 för allmänheten. Bidrag söks om 35 000 kronor. Se bilaga. Förra året beviljades 30 000 kronor i bidrag.

_____________________________________________________

§28 Information om demokratiprojekt

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ett samverkansprojekt

kring demokratifrågor. Projektet beskrivs i bilaga. Samarbets-partners inom projektet är fritidsenheten, Tyresö gymnasium och Arbetscentrum. Ansökan om medel har inlämnats till Ungdoms-styrelsen efter beslut av kommunstyrelsens ordförande.

_____________________________________________________

§29 Mål

DNr 2009 KFN 026

Nämndens beslut

Målen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen inför 2010 års budget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I budget för år 2010 ska ingå några övergripande mål från de olika förvaltningarna. För Kultur- och fritidsnämnden föreslås nedan-stående mål.

För Biblioteket:

- Antalet lån av barnböcker ska öka med 5 %.

För Kulturavdelningen:

- Antalet besökare till kulturarrangemang som arrangeras av avdelningen ska öka med 5 %.

För Fritidsenheten:

- Öka utbudet av fritidsaktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar.

_____________________________________________________

§30 Delegationsordning

DNr 2009 KFN 027

Nämndens beslut

Förslaget till delegationsordningen fastställs att gälla från datum för protokollets justering.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har lämnat bifogat förslag till reviderad delegationsordning. Se bilagor.

_____________________________________________________

§31 Delårsrapport per den 31 mars 2009

DNr 2009 KFN 028

Nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2009 finns i bilaga. Några kommentarer lämnas inte eftersom det inte finns någon större enskild anledning till avvikelserna.

_____________________________________________________

§32 Höjning av biblioteksavgifter

DNr 2009 KFN 029

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning


Efter en översyn av avgifter inom bibliotekets verksamhetsområde föreslås en del av avgifterna som inte styrs av bibliotekslagen att höjas i nivå med övriga bibliotek i länet. Biblioteket föreslår dessutom att bibliotekets eget sammanträdesrum görs bokningsbart inom bibliotekets öppettider och avgiftsbeläggs enligt gängse taxa för uthyrning av kommunala lokaler.

Förslaget till nya avgifter innebär höjning av förseningsavgifter:

- per bok och vecka till 10 kronor

- högsta belopp för en bok till 50 kronor

- högsta belopp för böcker lånade vid samma tillfälle till 100 kronor

samt:

- reservationsavgift för utskick via brev till 10 kronor

- reservationsavgift via e-post/SMS 5 kronor

- reservationsavgift generellt för fjärrlån till 20 kronor

- avgift för förlorat bibliotekskort till 20 kronor för vuxna och 10 kronor för barn

- hyrkostnader video&DVD 25 kronor.

Övriga avgifter föreslås oförändrade. Se bilaga.

De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 juli 2009.

Biblioteket föreslår dessutom att bibliotekets eget sammanträdes-rum görs bokningsbart inom bibliotekets öppettider och avgifts-beläggs enligt gängse taxa för uthyrning av kommunala lokaler.

Avgifter för kopiering bör ses över, vilket föreslås ske kommunövergripande. Skrivelse har sänts till servicekontoret för beredning.

_____________________________________________________

§33 Höjning av kulturskoleavgifter

DNr 2009 KFN 030

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Reservation

Anders Linder (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Gunilla Andersson (v) inkommer med ersättaryttrande.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kulturskolan terminsavgifter har legat på samma nivå i många år. Vid en jämförelse med övriga kommuner på Södertörn framgår att avgifterna är låga för att vara i stockholmsregionen. Se bilaga.

Utvecklingsförvaltningen föreslår en höjning av kulturskolans terminsavgifter med 15 %. Avgiften för dans 45 minuter föreslås ligga kvar på samma nivå som tidigare. ”Rockskola” föreslås höjas med 50 % då det är gruppverksamhet med få elever.

Avgiften skulle därmed bli:

- Instrumental och sångundervisning samt musikproduktion:

1 070 kronor

- Musiklek, fiolgrupp: 550 kronor

- Rockskola: 725 kronor

- Dans / teater / bild:

45 minuter 630 kronor, 60 minuter 725 kronor,

75 minuter 900 kronor respektive 90 minuter 1 070 kronor.

De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 juli 2009.

Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag.

Yrkanden

Anders Linder (s) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång

Proposition ställs på förslaget och ordföranden finner att det egna förslaget har antagits.

_____________________________________________________

§34 Information om resultatrapport Kvalitet i korthet

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kvalitetsmätningar har gjorts inom kommunen. Rapport föreligger i en kortversion enligt bilaga. Den fullständiga rapporten framgår av bilaga som mailas ut. Rapporten redovisas vid sammanträdet.

_____________________________________________________

§35 Kulturstipendier 2009

DNr 2009 KFN 013

Nämndens beslut

Enligt stipendiegruppens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Varje år utdelar kultur- och fritidsnämnden kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen.

I budget år 2009 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Stipendierna utdelas på nationaldagen den 6 juni 2009.

Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en kulturstipendiegrupp med uppgift att bereda ansökningar och ge förslag på stipendiater.

Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2009 hade 12 ansökningar inkommit.

Stipendiegruppen har sammanträtt och har följande förslag:

2009 är märkesår med anledning av att Sverige och Finland gick skilda vägar för tvåhundra år sedan. Tyresö har en speciell relation till Finland, då våra kommuninvånare med finsk anknytning är kommunens största minoritet och staden Borgå – där fredsförhand-lingarna hölls i mars 1809 – är kommunens äldsta vänort. Under rubriken ”Finland i Tyresö” sker en rad aktiviteter under hela 2009. I Tyresö bor sedan många år fotograf Erja Lempinen, född i Borgås systerstad Lovisa. Hon arbetar mycket med porträtt och reportage, men också med utställningar och lättläst-böcker. Hon har även gjort intressanta projekt med ungdomar och ställt ut i Tyresö konsthall. Erja har bland annat fotograferat de möbler som en gång fanns i Tyresö slott och som idag finns i Lovisa.

Av de sökande var fyra ungdomar som var på väg mot högre studier inom musikområdet. De har redan, trots sina unga år berikat Tyresös kulturliv och vi vill på detta sätt ge en uppmuntran att gå vidare inom sina respektive intresseområden.

Mot bakgrund av detta föreslår stipendiegruppen att

- 10 000 kronor tilldelas fotograf Erja Lempinen.

- 20 000 kr att fördelas lika mellan fyra unga

musikstuderanden för vidare studier inom:

musikal - Jonna Skoog,

operasång - Sofia Nilsson,

saxofon - Axel Udikas respektive

sång - Johanna Edberg.

Jäv

Lilian Edberg (m) anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av denna paragraf.

_____________________________________________________

§36 Ansökan om lokalbidrag Tyresö Kampsport

DNr 2009 KFN 031

Nämndens beslut

- Ansökan om lokalbidrag avslås.

- Tyresö Kampsport är berättigad - enligt de nya reglerna för

föreningsbidrag - till förhöjt aktivitetsbidrag vari ingår lokal-

bidrag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö Kampsport ansöker om 5 000 kronor i lokalbidrag från Tyresö kommun enligt bifogad ansökan.

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om regler för föreningsbidrag vid sammanträdet den 1 december 2008, § 65. Enligt reglerna kan förening med varaktig aktivitet som av olika anledningar inte kan inrymmas i kommunalägda lokaler utan bedrivs i förhyrd eller egen lokal erhålla lokalbidrag. På grund av föreningens specifika behov av utrustning och förvaring av denna är regeln om förhöjt aktivitetsbidrag - vari ingår lokalbidrag - tillämplig i detta fall.

§37 Ansökan om bidrag till musikfestival

DNr 2009 KFN 032

Nämndens beslut

Förlusttäckningsbidrag lämnas med maximalt 110 000 kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Musikfestival i Tyresö planeras att äga rum på Notholmen lördagen den 22 augusti 2009. Programförslag och ekonomisk kalkyl finns i bilaga. Förlusttäckningsbidrag om 110 000 kronor söks för festivalen. Förvaltningen anser att festivalen ger god reklam för Tyresö och föreslår att nämnden beslutar om att lämna förlusttäckningsbidrag.

_____________________________________________________

§38 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- läget för projekt

- övrig information.

_____________________________________________________

§39 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om fattade beslut på delegation:

- Ordföranden har beviljat Korpen Tyresö ett bidrag om 1500 kronor för sportlovsaktivitet enligt bilaga (DNr 2009 KFN 033).

_____________________________________________________

§40 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2009 KFN 012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Bygdegårdsföreningen i Gamla Tyresö

- Tyresö konstförening

- Tyresö trädgårdssällskap – Dan Rosenholm

- Tyresö trädgårdssällskap med Feng Shui.

_____________________________________________________

§41 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden har inkommit:

- Protokoll från KF 2009-03-19, § 19, avsägelser och fyllnadsval

- Användningen och attityderna – en rapport om folkbibliotek baserad på som-undersökningen från Svensk biblioteks-förening – sänds till nämndens ledamöter med kallelsen.

_____________________________________________________