Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2009-11-02

Sammanträde 2009-11-02

Datum
Klockan
19:00
Plats
Matsalen, Forellskolan, Bollmora Torg 7, Tyresö Centrum

61 Bidrag till arrangemang av Strängstyrkan

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas att Strängstyrkan tidigare fått beviljat bidrag till konsert under hösten 2008. Konserten blev senarelagd på grund av att alltför många av de tilltänkta medverkandena hade gått vidare till högre studier på annan ort. I stället genomfördes konserten ”Flickan i djungeln” på Forellscenen i september 2009.
Föreningen ska lämna sedvanlig redovisning av intäkter och kostnader vid arrangemanget.

62 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information fattade delegationsbeslut om bidrag till kulturarrangemang:
- Bifall har lämnats till Mamsellerna för ”Julkonsert i adventstid” med 1900 kronor
- Bifall har lämnats till Tyresö konstförening för föreläsning av Gisela Eronn om textilkonstnären Astrid Sampe med 2000 kronor
- Bifall har lämnats till Tyresö konstförening för föreläsning av Gun Jakobsson om Estrid Eriksson, grundare av Svenskt tenn med sommarresidens i Tyresö med 2000 kronor
- Avslag till Tyresö konstförening som sökt stöd till novemberutställningen i konsthallen
- Bifall har lämnats till Strängstyrkan för Fars-dagskonsert med 6 000 kronor.

63 Svar på Motion Ung i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden föreslår i sitt remissvar till kommunstyrelsen att motionen avslås.
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Barn- och utbildningsförvaltningen genomföra en översyn av den öppna verksamheten i syfte att inkludera även den föreningsdrivna verksamheten.


Ärendebeskrivning

En motion Ung i Tyresö har inlämnats av (s) där man föreslår att Tyresö Kommun genomför en fritidsvaneundersökning i första hand bland ungdomar i Tyresö i enlighet med den modell, som använts ibland annat Haninge. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss.

Fritidsenheten anser att en fritidsvaneundersökning syftar till att belysa barns och ungdomars livsstil, vanor och värderingar samt att få underlag för beslut kring kultur och fritidsfrågor. Haninge kommun har nyligen genomfört en omfattande fritidsvaneunder-sökning. Forskning pekar på att trender och preferenser i fritids-vaneundersökningar är lika i hela riket. Fritidsenheten föreslår att utfallet och resultatet av Haninge kommuns fritidsvaneunder-sökning används som grund för vidare beslut i frågan.

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sammanträdet den 21 oktober 2009 ett beslut att genomföra en översyn av den öppna verksamheten. Eftersom denna fråga överlappar nämnd- och förvaltningsgränserna är det lämpligt att båda förvaltningarna
samordnar sina resurser och även inkluderar den föreningsdrivna verksamheten i uppdraget.

64 Statsbidragsfördelning 2009 för inköp av barn- och ungdomslitteratur

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 150 000 kronor i statsbidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur. Fördelningen av bidraget sker enligt bilaga. Skolbiblioteken tilldelas merparten av statsbidraget. Fördelningen bygger på hur mycket skolorna själva satsar i mediaanslag.

65 Invigning av bibliotekets ARENA-webb

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om bibliotekets nya ARENA-webb som invigs den 2 november 2009.

66 Sammanträdesplan 2010

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2010 fastställs enligt förslaget.


Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2010 är:
- måndagen den 22 februari 2010 kl 19.00
- måndagen den 29 mars 2010 kl 19.00
- måndagen den 3 maj 2010 kl 19.00
- måndagen den 14 juni 2010 kl 19.00
- måndagen den 30 augusti 2010 kl 19.00
- måndagen den 27 september 2010 kl 19.00
- måndagen den 1 november 2010 kl 19.00
- måndagen den 6 december 2010 kl 19.00.

67 Föreningsstipendier

Förslag till nämndens beslut

Föreningsstipender 2009 tilldelas de två ledare och den förening som arbetsgruppens föreslår. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ärendebeskrivning

Vid föreningskvällen den 3 november 2009 kommer föreningsstipendier 2009 att utdelas till två ledare och en förening. En arbetsgrupp bestående av ledamöter från fritids- och kulturnämndens stipendiegrupp samt representanter från föreningsrådet tar fram ett förslag på stipendiater. Förslaget presenteras på nämndens sammanträde för beslut.

68 Ekonomisk rapport per den 30 september 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 30 september 2009. Se bilaga.

69 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor med lägesrapport för projekt

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:
- läget för aktuella projekt
- övrigt.

70 Redovisning av genomförda arrangemang

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:
- Tyresö Jazz- och bluesclub konserterna under våren 2009
- Tyresö Teaterförening juni 2009
- Kören Mamsellerna 30 maj 2009
- Musik på Notholmen 22 augusti 2009.

71 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:
- Statistik från Svensk biblioteksförening
- Protokoll från Tyresö filmförenings styrelsemöte den 27 augusti 2009
- Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd
Mötesinformation

 

§61 Bidrag till arrangemang av Strängstyrkan

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas att Strängstyrkan tidigare fått beviljat bidrag till konsert under hösten 2008. Konserten blev senarelagd på grund av att alltför många av de tilltänkta medverkandena hade gått vidare till högre studier på annan ort. I stället genomfördes konserten ”Flickan i djungeln” på Forellscenen i september 2009.

Föreningen ska lämna sedvanlig redovisning av intäkter och kostnader vid arrangemanget.

_____________________________________________________

§62 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2009 KFN 060

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information fattade delegationsbeslut om bidrag till kulturarrangemang:

- Bifall har lämnats till Mamsellerna för ”Julkonsert i adventstid” med 1900 kronor

- Bifall har lämnats till Tyresö konstförening för föreläsning av Gisela Eronn om textilkonstnären Astrid Sampe med 2000 kronor

- Bifall har lämnats till Tyresö konstförening för föreläsning av Gun Jakobsson om Estrid Eriksson, grundare av Svenskt tenn med sommarresidens i Tyresö med 2000 kronor

- Avslag till Tyresö konstförening som sökt stöd till novemberutställningen i konsthallen

- Bifall har lämnats till Strängstyrkan för Fars-dagskonsert med 6 000 kronor.

_____________________________________________________

§63 Svar på Motion Ung i Tyresö

DNr 2009 KFN 061

Nämndens beslut

- Nämnden föreslår i sitt remissvar till kommunstyrelsen att motionen avslås.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med

Barn- och utbildningsförvaltningen genomföra en översyn av den öppna verksamheten i syfte att inkludera även den föreningsdrivna verksamheten.

________________________________________________________________

Ärendebeskrivning

En motion Ung i Tyresö har inlämnats av (s) där man föreslår att Tyresö Kommun genomför en fritidsvaneundersökning i första hand bland ungdomar i Tyresö i enlighet med den modell, som använts ibland annat Haninge. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss.

Fritidsenheten anser att en fritidsvaneundersökning syftar till att belysa barns och ungdomars livsstil, vanor och värderingar samt att få underlag för beslut kring kultur och fritidsfrågor. Haninge kommun har nyligen genomfört en omfattande fritidsvaneunder-sökning. Forskning pekar på att trender och preferenser i fritids-vaneundersökningar är lika i hela riket. Fritidsenheten föreslår att utfallet och resultatet av Haninge kommuns fritidsvaneunder-sökning används som grund för vidare beslut i frågan.

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sammanträdet den 21 oktober 2009 ett beslut att genomföra en översyn av den öppna verksamheten. Eftersom denna fråga överlappar nämnd- och förvaltningsgränserna är det lämpligt att båda förvaltningarna samordnar sina resurser och även inkluderar den föreningsdrivna verksamheten i uppdraget.

Ordförandeutlåtande

Ordföranden lämnar följande utlåtande:

- I remissvaret föreslås till kommunstyrelsen att motionen avslås.

- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med

Barn- och utbildningsförvaltningen genomföra en översyn av den öppna verksamheten i syfte att inkludera även den föreningsdrivna verksamheten.

Yrkande

Susann Ronström (s) yrkar på bifall till motionen.

Ärendegång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet enligt första streck-satsen och finner att yrkandet avvisats. Däremot är nämnden enig om andra strecksatsen.

_____________________________________________________

§64 Statsbidragsfördelning 2009 för inköp av barn- och ungdomslitteratur

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Statens kulturråd har beviljat Tyresö kommun 150 000 kronor i statsbidrag till inköp av barn- och ungdomslitteratur. Fördelningen av bidraget sker enligt bilaga. Skolbiblioteken tilldelas merparten av statsbidraget. Fördelningen bygger på hur mycket skolorna själva satsar i mediaanslag.

_____________________________________________________

§65 Invigning av bibliotekets ARENA-webb

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om bibliotekets nya ARENA-webb som invigs den 2 november 2009. Biblioteket i Tyresö är det andra biblioteket i Sverige som har denna sida.

_____________________________________________________

§66 Sammanträdesplan 2010

DNr 2009 KFN 062

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2010 fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2010 är:

- måndagen den 22 februari 2010 kl 19.00

- måndagen den 29 mars 2010 kl 19.00

- måndagen den 3 maj 2010 kl 19.00

- måndagen den 14 juni 2010 kl 19.00

- måndagen den 30 augusti 2010 kl 19.00

- måndagen den 27 september 2010 kl 19.00

- måndagen den 1 november 2010 kl 19.00

- måndagen den 6 december 2010 kl 19.00.

_____________________________________________________

§67 Föreningsstipendier 2009 – Ryggdunken 2009

DNr 2009 KFN 059

Nämndens beslut

Föreningsstipender 2009 tilldelas:

- Årets förening: Tyresö Trollbäcken IBK (10 000 kronor för förening)

- Årets föreningsledare: Anders Swalander, Tyresögymnastiken, och Peter Inghe, Tyresö Jazz & Blues Club. (5 000 kronor per ledare).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid föreningskvällen den 3 november 2009 kommer årets föreningsstipendier 2009 – Ryggdunken 2009 - att utdelas till två ledare och en förening. Åtta föreningar och elva ledare är nominerade. En arbetsgrupp bestående av ledamöter från fritids- och kulturnämndens stipendiegrupp samt representanter från föreningsrådet har tagit fram ett förslag på stipendiater:

- Till årets förening föreslås Tyresö Trollbäcken IBK.

- Till årets föreningsledare föreslås: Anders Swalander, Tyresögymnastiken, och Peter Inghe, Tyresö Jazz & Blues Club.

Motiveringen till förslaget för årets förening 2009 Tyresö Trollbäcken IBK är:

Tyresö Trollbäcken IBK är idag en av de största och mest framgångsrika innebandyklubbarna i distriktet.

Föreningen uppvisar inte bara en bra verksamhet på alla plan för såväl dam-, flick- och pojkverksamheten, utan nu även med ett herrlag tillhörande Superligan och fungerar därmed som en god ambassadör för Tyresö kommun.

Föreningen har präglats av den fusion de två grannföreningarna Tyresö IBK och BK Trollbäcken gjorde för fem år sedan. Vägen fram till där föreningen är idag har kantats av hårt och seriöst arbete på flera plan där många ideella krafter i föreningen bidragit till utveckling. Engagemanget bland styrelse, ledare och tränare är imponerande och säkrar framtida framgångar.

Priset är en uppmuntran till en förening som i allra högsta grad tillfört Tyresö kommuns barn- och ungdomar en bred verksamhet som attraherar många.

Motiveringen till förslaget för årets ledare 2009 Anders Swalander och Peter Inghe är:

Anders Swalander är en stor profil i Tyresös föreningsliv och karaktäriseras av att han lever med och för sin idrott gymnastik. Han har varit Tyresögymnastiken trogen som tränare i över 20 år och lett sina lag upp till SM-nivå. Han har också i många år jobbat med sin vision om att gymnastiken ska få tillgång till en ändamåls-enlig anläggning. Efter mycket hårt arbete är nu detta förvekligat mycket tack vare Anders.

Peter Inghe är unik inom sin genre och har varit föreningen Tyresö Jazz & Blues Club trogen via styrelseuppdrag lika många år som föreningen är gammal - 22 år. Som ansvarig för klubbens ungdomssatsning har Peter även en viktig roll inom det närverk som byggts upp inom Stockholmsregionen särskilt vad gäller planeringen av ungdomsverksamheten inom jazzen. Ungdoms-satsningen är strategisk för att föra över jazzmusiken till yngre generationer.

___________________________________________________

§68 Ekonomisk rapport per den 30 september 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 30 september 2009. Se bilaga.

_____________________________________________________

§69 Information från förvaltningschefen om aktuella frågor med lägesrapport för projekt

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- läget för aktuella projekt

- Kulturskolans lovverksamhet

- Uppsägningarna från källaren i Bergfotens skola.

_____________________________________________________

§70 Redovisning av genomförda arrangemang

DNr 2009 KFN 012

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut har fattats om bidrag till olika arrangemang. Utbetalning sker efter det att föreningarna redovisar arrangemanget och att detta har skett enligt vad som uppgivits i ansökan.

Redovisning av genomförda arrangemang har inkommit från:

- Tyresö Jazz- och bluesclub konserterna under våren 2009

- Tyresö Teaterförening juni 2009

- Kören Mamsellerna 30 maj 2009

- Musik på Notholmen 22 augusti 2009.

_____________________________________________________

§71 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelse har inkommit:

- Statistik från Svensk biblioteksförening

- Protokoll från Tyresö filmförenings styrelsemöte den 27 augusti 2009

- Ansökan från Stockholms Idrottsförbund om projektstöd.

_____________________________________________________