Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-05-27

Sammanträde 2013-05-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Solsäter, Långsjövägen 63

Mötet inleds med en presentation av Kulturella Folkdansgillet

31 Tertialbokslut per 30 april 2013

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Tertialbokslut per den 30 april 2013, se bilaga.


Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Tertialbokslut per den april 2013
Detaljerad ekonomisk rapport

32 Enhetsplaner 2013

- Bibliotek
- Kultur
- Fritid

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Det bör finnas 2-3 konkreta mål för varje verksamhet inom enheten. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.

Bilagor:
Enhetsplan biblioteket
Enhetsplan kultur
Enhetsplan fritid

33 Redovisning av uppdrag - Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Godkänna redovisningen om idrottsanläggningar och friluftsgårdar som komplettering av utredningen om vilka verksamheter inom kultur och fritid som skulle vara möjliga för konkurrensutsättning.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunplanen gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som lämpar sig för konkurrensutsättning. Utredningen ska även ge exempel från andra kommuner.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

34 Motion "Se barnen!"

Förslag till nämndens beslut

Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

I en motion föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser granskas utifrån ett barnperspektiv. I motionen föreslås att varje ärende förses med en standardiserad blankett som fylls i och svarar på hur barnens perspektiv tagits tillvara i just det ärendet, och att inga beslut fattas utan att barnkonsekvensanalysen medföljer.

Motionärerna menar att ett antal beslut skulle se annorlunda ut om man inför varje ärende gjort en barnkonsekvensanalys.


Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Motion från Socialdemokraterna

35 Yttrande "Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKLs jämställdhetsintegrering"

Förslag till nämndens beslut

Att anse att-sats fem är besvarad avseende ekonomiskt stöd till lokalt aktivitetsstöd till föreningar och kulturbidrag till föreningar.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har lämnat "Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering" (KF 2012-05-10, § 46). I motionen föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag:
- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet",
- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,
- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,
- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,
- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Nämnden lämnar förslag till yttrande gällande de delar som är direkt riktade mot kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, vilket avser att-sats fem.

Bilagor:
Yttrande
Motion

36 Motion om kulturhus/folkets hus

Förslag till nämndens beslut

- att förklara första att-satsen besvarad,
- att avslå andra att-satsen.


Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har lämnat en motion där de föreslår:

- att ett modernt kulturhus/folkets hus byggs i Tyresö Centrum i enlighet med deras förslag och efter samråd med kommuninnevånarna,
- att ett Folkets Hus snarast planeras vid Strandtorget i Tyresö.

Ordförandeutlåtande
I den omvandling av Tyresö Centrum som just har startat, finns det tankar om att skapa ett Kulturcentrum. I min vision är grunden till detta de träffpunkter som redan finns där, Bio Forellen, biblioteket och idrottshallen. Vad som sedan ska komplettera detta är fortfarande på idéstadiet.
Vänsterpartiet har en del intressanta förslag i sin motion, men att på detta tidiga stadium låsa sig för detaljer är orimligt.
Självklart ska medborgarna och föreningslivet få inflytande och möjlighet att komma med synpunkter innan detaljerna fastställs.

Det andra förslaget med ett "Folkets Hus" vid Strandtorget faller på sin egen orimlighet. Att göra en kraftsamling i Tyresö Centrum är enligt min mening det enda realistiska alternativet inom överskådlig tid.
Genom att lägga ett Kulturcentrum centralt i kommunen underlättar man för maximalt antal Tyresöbor att kunna ta sig dit på ett smidigt sätt, inte minst med kollektivtrafik. Ett Kulturcentrum i Tyresö Centrum kan finansieras med hjälp av exploateringsintäkter, vilket inte är rimligt vid Strandtorget.

Bilaga:
Motion från Vänsterpariet

37 Studieförbundsbidrag 2013

Förslag till nämndens beslut

för 2012 års verksamhet utbetalas enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.
Bidragsbeloppen per studietimme för 2013 fastställdes att vara samma som föregående år och beräknas enligt följande:

16,00 kronor - oprioriterad verksamhet
29,50 kronor - normal nivå
48,00 kronor - prioriterad verksamhet

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

38 Förslag offentliga nämndmöten

Förslag till nämndens beslut

- att avslå Miljöpartiets förslag,
- att på prov erbjuda kommuninnevånarna att träffa och få möjlighet att diskutera med de nämndledamöter som vill närvara i kommunens servicecenter en timme före två mötestillfällen under hösten 2013,
- att efter genomförda aktiviteter utvärdera och besluta om en eventuell fortsättning för 2014,
- att sammanträdesarvode inte ska utgå för ovanstående tillfällen.


Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har lämnat in ett förslag om offentliga möten i kultur- och fritidsnämnden (se bilaga). Man vill att möten i nämnden ska vara offentliga för de kommuninnevånare som så önskar.

Ordförandeutlåtande

Det finns inget lagligt hinder att ha offentliga möten i kultur- och fritidsnämnden. De ärenden som omfattas av sekretess är väldigt få. Däremot diskuteras regelbundet bidragsansökningar från många av kommunens föreningar. Min åsikt är att dessa, i dagsläget väldigt öppna och förtroendefulla, diskussioner skulle kunna hämmas vilket inte skulle leda till bättre beslut.

Medborgarnas tillgänglighet till ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden är redan idag mycket god. Nämnden träffar regelbundet kommunens föreningar genom att bjuda in dem eller förlägga sina möten i föreningarnas lokaler. Det finns möjlighet att via kommunens hemsida eller direkt till respektive ledamot ställa frågor eller komma med synpunkter.

Som ordförande träffar jag regelbundet både föreningsrepresentanter och kommuninnevånare och tar del av deras tankar. Det kan alla andra ledamöter också göra.

Dessutom kan naturligtvis också Tyresöborna ta kontakt med de olika partierna för att framföra sina synpunkter. Det ligger ju även i partiernas intresse att genom olika aktiviteter träffa kommuninnevånare genom egna aktiviteter.

Jag är dock beredd att på prov bjuda in kommuninnevånarna att träffa de nämndledamöter som så önskar närvara till öppna träffar före några av höstens nämndmöten.

Bilaga:
Motion från Miljöpartiet de gröna Tyresö

39 Slopande av introduktionsrabatt

Förslag till nämndens beslut

Att introduktionsrabatten slopas från 1 juni 2013.

Ärendebeskrivning
2009 infördes låntagarkategorin "e-låntagare" för att få fler att lämna e-postadresser och mobilnummer i syfte att bli kontaktade via mail och SMS. Nu är 85 procent av låntagarna e-låntagare och därför föreslås att den tillfälliga låntagarkategorin avvecklas och blir "vanliga låntagare" från den 1 juni 2013. Reservationsavgiften blir därmed 10 kronor för alla.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

40 Namnsponsor för ishallen på Trollbäckens IP

Förslag till nämndens beslut

Att nämnden beslutar om att godkänna Fontana Food AB som namnsponsor för ishallen på Trollbäckens IP enligt riktlinjerna för sponsring i Tyresö kommun.Ärendebeskrivning

Hanvikens Sportklubb ansöker om att få förlänga avtalet med Fontana Food AB i fem år vilket innebär att ishallen på Trollbäckens idrottsplats kommer att namnges Fontanahallen i ytterligare fem år.

Avtalet med Hanvikens Sportklubb och Fontana Food AB avser samarbeten för att främja verksamheten för barn och ungdomar i sportklubbens sektioner för friidrott, fotboll och ishockey. På klubbens agendan står bland annat att utreda möjligheterna att utöka klubbens hockeyfritids till ett idrottsfritids att också omfatta fotboll och friidrott.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Ansökan från Hanvikens SK
Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

41 Ansökan om projektbidrag till Friskisloppet i Tyresö

Förslag till nämndens beslut

Friskis & Svettis beviljas ett projektbidrag på 20 000 kronor med följande villkor:

- att föreningen senast 15 november, 2013 inkommer med en redovisning av det ekonomiska utfallet samt antal deltagare i de olika klasserna,
- att det tydligt ska framgå av all marknadsföring att loppet går i Tyresö och att Tyresö kommun är med och sponsrar/delfinansierar.


Ärendebeskrivning

IF Friskis & Svettis Tyresö (F&S Tyresö) bjuder in till samarbete kring Friskisloppet som går av stapeln 5 oktober 2013.
Tillsammans kan kommunen och F&S Tyresö marknadsföra kommunen samtidigt som vi sätter fler tyresöbor (och andra) i rörelse. Ett samarbete kan även engagera ungdomar i av kommunen valda projekt.
I första hand vill vi från föreningens sida bjuda in till ett aktivt samarbete kring marknadsföring och planering av både kommun och lopp.
I andra hand ansöker vi om projektbidrag om 50 000 kronor för genomförandet av Friskisloppet i egen regi.

Förra året erhöll Friskis & Svettis ett projektbidrag på 20 000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Jag är mycket glad att kommunens största förening, Friskis & Svettis, håller på att skapa en trevlig tradition med Friskisloppet. Tyresö behöver ett motionslopp som träningsmål för olika typer av motionärer. Extra bra är att det i loppet finns klasser för många, inklusive människor med funktionsnedsättning.

Tyresö kommun tar gärna en dialog om ett framtida samarbete kring arrangemanget, med fokus på folkhälsa och aktivitet för människor med funktionsnedsättning. Att få till den till detta år är tyvärr lite sent påkommet. Dessutom anser jag att det ansökta beloppet är alldeles för högt och föreslår därför samma belopp som förra året. Jag tror att det finns utrymme att öka anmälningsavgifterna en del, de är väldigt låga i jämförelse med liknande lopp.

Bilaga:
Ansökan från Friskis & Svettis
Uppföljning Friskisloppet 2012

42 Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2013 - Söders SOL

Förslag till nämndens beslut

Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 35 000 kronor.

Ärendebeskrivning

Söders SOL Tyresö räknar med att även i år arrangera den traditionella midsommarfesten i Tyresö slottspark. Vi ansöker om ett bidrag till de fasta kostnaderna på 35 000 kronor.

Bilagor:
Ansökan från Söders SOL Tyresö
Redovisning av midsommarfesten 2012

43 Bonza - sommarkafé vid Skatepark 135

Förslag till nämndens beslut

Att avsätta 60 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 135.

Ärendemening

Under sommaren 2012 genomfördes ett kaféprojekt i anslutning till Skatepark 135. Genom att öppna ett enkelt kafé med utlåning av hjälmar och skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjdes säkerheten, trivseln och tillgängligheten i området. Denna sommar finns de tekniska bitarna såsom en bod och el redan på plats. Kostnaderna att driva kaféet innebär därför framför allt lönekostnader om 70 000 kronor.

Antalet aktiva besökare i parken under vårt öppethållande juli-augusti 2012 uppgick till 596 personer.
Då har vi inte räknat med personer som endast stannat till för att handla i kiosken, eller som suttit och tittat på.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

44 Sommarkollo på kulturskolan

Förslag till nämndens beslut

- Att avsätta 34 500 kronor från "bidrag till dagkoloni" till projektet "" under sommarlovets sista vecka.

- Att förvaltningen får i uppdrag att till sommaren 2014 undersöka om ett motsvarande kollo skulle kunna arrangeras i egen regi, med egen personal.


Ärendebeskrivning

Sommaren 2012 genomfördes ett mycket uppskattat sommarkollo - Scenskolan Fejm - på kulturskolan i samarbete med ABF. Nu har studieförbundet avvecklat denna verksamhet, men de pedagoger som jobbade med projektet har tagit direktkontakt och anmält intresse av att komma tillbaka och jobba direkt för kulturskolan med samma koncept: Tre pedagoger och en samordnare arbetar under sommarlovets sista vecka med att sätta upp en musikal. Cirka 25 barn i åldrarna 9-13 år deltar och arbetar i grupper med dans, teater och sång. På fredagen är det uppspel.

Ordförandeutlåtande

Sommarkollo på Kulturskolan är en rolig och nyskapande sommaraktivitet som uppskattas av deltagarna. Det man möjligen kan invända är att kostnaden för nämnden per deltagare blir väldigt hög. Jag tror också att det möjligen skulle finnas fler barn som skulle vilja vara med.
Därför så föreslår jag att förvaltningen får i uppdrag att till sommaren 2014 undersöka om ett motsvarande kollo skulle kunna arrangeras i egen regi, med egen personal. Man ska i samband med detta också beakta möjligheten att erbjuda fler platser, kanske under fler veckor.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse


Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0§ 45

Tyresöfestivalen 2013

Förslag till nämndens beslut

Att avsätta maximalt 40 000 kronor från "medel till nämndens förfogande" till Tyresöfestivalen 2013.


Ärendebeskrivning

Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 7 september 2013 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken "mångfald och omtanke". Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansieringen sker genom att många aktörer går in med större eller mindre belopp. Detta år ges kommunens lokala företag ökad möjlighet att delta som utställare eller sponsorer genom att hemsidan har utvecklats mot denna grupp. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet, och här får man även ta del av arbetet med den nya översiktsplanen.

Ordförandeutlåtande

Tyresöfestivalen håller sakta men säkert på att utvecklas till ett av de viktigaste publika evenemangen i kommunens regi.
I beslutet om medel till föregående års festival poängterade jag att arrangemanget kommande år måste räkna med att leva på sina egna meriter. Därför är det glädjande att de externa intäkterna bedöms öka till detta år. Det går alltså åt rätt håll och måste också fortsätta att göra det.
Festivalen är ett samarrangemang mellan Kulturenheten och kommunens fritidsgårdar. Därför tycker jag att det är på sin plats att faktiskt ställa frågan om extra medel även till Barn- och utbildningsnämnden. Det är skälet till ordet "maximalt" i förslaget till beslut.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

45 Tyresöfestivalen 2013

Förslag till nämndens beslut

Att avsätta maximalt 40 000 kronor från ”medel till nämndens förfogande” till Tyresöfestivalen 2013.


Ärendebeskrivning

Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 7 september 2013 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken ”mångfald och omtanke”. Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansieringen sker genom att många aktörer går in med större eller mindre belopp. Detta år ges kommunens lokala företag ökad möjlighet att delta som utställare eller sponsorer genom att hemsidan har utvecklats mot denna grupp. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet, och här får man även ta del av arbetet med den nya översiktsplanen.


Ordförandeutlåtande

Tyresöfestivalen håller sakta men säkert på att utvecklas till ett av de viktigaste publika evenemangen i kommunens regi.
I beslutet om medel till föregående års festival poängterade jag att arrangemanget kommande år måste räkna med att leva på sina egna meriter. Därför är det glädjande att de externa intäkterna bedöms öka till detta år. Det går alltså åt rätt håll och måste också fortsätta att göra det.
Festivalen är ett samarrangemang mellan Kulturenheten och kommunens fritidsgårdar. Därför tycker jag att det är på sin plats att faktiskt ställa frågan om extra medel även till Barn- och utbildningsnämnden. Det är skälet till ordet ”maximalt” i förslaget till beslut.
Bilaga:
Tjänsteskrivelse

46 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

Kulturföreningen Domusängen, 15 000 kronor
Tyresö Konstförening, 5 000 kronor
Tyresö Hembygdsförening, 4 000 kronor


Bilaga:
Redovisningar från ovan nämnda föreningar

47 Inventering badplatser

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Ärendebeskrivning

KFN har bett Fritidsavdelningen genomföra en inventering av friluftsbaden i Tyresö kommun 2013. Fritidsavdelningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och konsult- och servicekontorets fastighetsavdelning sammanställt det aktuella läget på friluftsbaden.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

48 Delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Bygglov för Trollbäckens scoutkårs tillbyggnad vid scoutstugan Stordal, 5 - 10 000 kronor.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Ansökan från Trollbäckens scoutkår

49 Investeringar på Tyresövallen och Fornuddens bollplan

Förslag till beslut

- Att KFN tillstyrker de förslag till investeringar som krävs för att det skall kunna skapas en ny spontanlekyta i Trollbäcksområdet samt iordningsställande av Tyresövallens A-plan och B-plan så att Tyresö FF och Tyresö AFF skall kunna fortsätta spela sina hemmamatcher där.

- Att beslutet förutsätter full kostnadstäckning för tillkommande kapital- och driftskostnader i nämndens budget i kommande kommunplaner.

Ärendebeskrivning

Tyresö FF:s damlag skall under hösten spela i UEFA Womens Champions League (UWCL). För detta finns speciella regler gällande arenasäkerhet, omklädningsrum och arrangemanget i sin helhet. För att klara dessa krav krävs vissa investeringar på Tyresövallen. Dessa arenakrav gäller också för damallsvenskan från och med säsongen 2014, för att Tyresö FF:s damer skall kunna spela sina hemmamatcher där.

Fritidsavdelningen har också uppdraget att se över möjligheten för att skapa spontanidrott i Trollbäcken, 2012/KFN 0067. I samband med arbetet på Tyresövallen finns möjligheten att flytta B-planens konstgräs till Fornudden, varvid en spontanidrottsyta blir tillgänglig. Detta för en ekonomiskt mycket fördelaktig investeringssumma.

Bilaga:
Tjänsteskrivelse

Spontanfotboll"projektet " fritidsnämnden 2011-06-0§ 50

Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag

Bilagor:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

50 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt
- Projektbidrag
Bilagor:
Rapport aktuella projekt
Rapport projektbidrag

51 Konstnärskolonin på Tyresö - bokprojekt

Förslag till beslut

Att betala ut återstående belopp på 150 000 kronor.


Ärendebeskrivning

På kultur- och fritidsnämndens möte den 3 december 2012, § 88, beslutades att Tyresö kommun skulle inleda ett samarbete med Waldemarsudde om bokprojektet Konstnärskolonin på Tyresö.
Projektgruppen tror att såväl utställning som publikation på ett positivt sätt kan bidra till att skapa intresse kring såväl Tyresö som prins Eugen och Waldemarsudde!
Beräknad kostnad för Tyresö kommun del, layout- och tryckkostnaden av boken, kommer att hamna på ca 300 000 kronor.

Tyresö kommun kommer att vara med och dela på intäkterna.

Kultur- och fritidsnämnden gjorde förra året en delbetalning på 150 000 kronor.Bilagor:
Offert
Projektbeskrivning
Konstnärskolonin på Tyresö. Innehåll publikation

52 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige
- Avsägelser och fyllnadsval, 2013/KS 0022 001
- Justering av kopieringstaxa, 2013/KS 0036 12

Kommunstyrelsen
- Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Vad händer i Pluto? Detaljplaneringsprocessen.
- Kungörelse, ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik - Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

TYRESÖ KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida
Kultur- och Sammanträdesdatum 1
fritidsnämnden 2013-05-27

§31 Tertialbokslut per 30 april 2013

Dnr 2013/ KFN 0052 10

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tertialbokslut per den 30 april 2013, se bilaga.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Tertialbokslut per den april 2013

Detaljerad ekonomisk rapport

________________________________________________________

§32 Enhetsplaner 2013

- Bibliotek

- Kultur

- Fritid

Dnr 2013/KFN 0039 003

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Det bör finnas 2-3 konkreta mål för varje verksamhet inom enheten. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.

Bilagor:

Enhetsplan biblioteket

Enhetsplan kultur

Enhetsplan fritid

________________________________________________________

§33 Redovisning av uppdrag – Konkurrensutsättning av verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2012/KFN 0066 003

Nämndens beslut

Godkänna redovisningen om idrottsanläggningar och friluftsgårdar som komplettering av utredningen om vilka verksamheter inom kultur och fritid som skulle vara möjliga för konkurrensutsättning.

Yrkande

Socialdemokraterna hänvisar till tidigare avslagsyrkande där de ifrågasatt allianses utredning om att konkurrensutsätta verksamheter.

Särskilt yttrande

Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunplanen gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som lämpar sig för konkurrensutsättning. Utredningen ska även ge exempel från andra kommuner.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________________

§34 Motion ”Se barnen!”

Dnr 2013/KFN 0031 003

Nämndens beslut

Motionen anses besvarad.

Yrkande

Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar bifall till motionen.

Yttrandet avslås utan omröstning.

Blank reservation

Miljöpartiet lämnar en blank reservation.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Vänsterpartiet om de hade haft rösträtt, hade röstat bifall till motionen.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

I en motion föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser granskas utifrån ett barnperspektiv. I motionen föreslås att varje ärende förses med en standardiserad blankett som fylls i och svarar på hur barnens perspektiv tagits tillvara i just det ärendet, och att inga beslut fattas utan att barnkonsekvensanalysen medföljer.

Motionärerna menar att ett antal beslut skulle se annorlunda ut om man inför varje ärende gjort en barnkonsekvensanalys.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Motion från Socialdemokraterna

_________________________________________________________

§35 Yttrande ”Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKLs jämställdhetsintegrering”

Dnr 2013/KFN 0040 003

Nämndens beslut

Att anse att-sats fem är besvarad avseende ekonomiskt stöd till lokalt aktivitetsstöd till föreningar och kulturbidrag till föreningar.

Yrkanden

Peter Bylund, Miljöpartiet och Socialdemokraterna yrkar bifall till att-sats fem.

Skriftlig reservation

Peter Bylund, Miljöpartiet, inkommer med en skriftlig reservation.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har lämnat ”Motion för hållbar jämställdhetsarbete i enlighet med SKL:s jämställdhetsintegrering” (KF 2012-05-10, § 46). I motionen föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag:

- att besluta om att avsätta ekonomiska resurser och ansöka om medel i SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet”,

- att besluta om att avsätta tid och utse en ansvarig som tar del av utbildningsinsatser och utvecklingsfrågor i kommunen vad beträffar jämställdhet, och som ansvarar för att kommunens jämställdhetsgrupp återaktiveras,

- att ta fram förslag för hur jämställdhetsarbetet kan implementeras i verksamheter, styrdokument, system och/eller verktyg för verksamhets- och kvalitetsutveckling,

- att kartlägga att hemtjänstens resurser fördelas på ett jämställt sätt och att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden,

- att kartlägga att investeringar och kommunens föreningsbidrag fördelas på ett jämställt sätt, samt att ta fram förslag för att rätta till eventuella ojämställda förhållanden.

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss, för besvarande som ett led i kommunstyrelsens beredning. Nämnden lämnar förslag till yttrande gällande de delar som är direkt riktade mot kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, vilket avser att-sats fem.

Bilagor:

Yttrande

Motion

_________________________________________________________

§36 Motion om kulturhus/folkets hus

Dnr 2013/KFN 0041 001

Nämndens beslut

- att förklara första att-satsen besvarad,

- att avslå andra att-satsen.

Yrkanden

Miljöpartiet yrkar bifall till alliansens förslag.

Socialdemokraterna yrkar bifall till motionens första att-sats och yrkar avslag på motionens andra att-sats.

Yrkandena avslås.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Vänsterpartiet, om de hade haft rösträtt, hade yrkat bifall av motionen.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat en motion där de föreslår:

- att ett modernt kulturhus/folkets hus byggs i Tyresö Centrum i enlighet med deras förslag och efter samråd med kommuninnevånarna,

- att ett Folkets Hus snarast planeras vid Strandtorget i Tyresö.

Ordförandeutlåtande

I den omvandling av Tyresö Centrum som just har startat, finns det tankar om att skapa ett Kulturcentrum. I min vision är grunden till detta de träffpunkter som redan finns där, Bio Forellen, biblioteket och idrottshallen. Vad som sedan ska komplettera detta är fortfarande på idéstadiet.

Vänsterpartiet har en del intressanta förslag i sin motion, men att på detta tidiga stadium låsa sig för detaljer är orimligt.

Självklart ska medborgarna och föreningslivet få inflytande och möjlighet att komma med synpunkter innan detaljerna fastställs.

Det andra förslaget med ett ”Folkets Hus” vid Strandtorget faller på sin egen orimlighet. Att göra en kraftsamling i Tyresö Centrum är enligt min mening det enda realistiska alternativet inom överskådlig tid.

Genom att lägga ett Kulturcentrum centralt i kommunen underlättar man för maximalt antal Tyresöbor att kunna ta sig dit på ett smidigt sätt, inte minst med kollektivtrafik. Ett Kulturcentrum i Tyresö Centrum kan finansieras med hjälp av exploateringsintäkter, vilket inte är rimligt vid Strandtorget.

Bilaga:

Motion från Vänsterpariet

_________________________________________________________

§37 Studieförbundsbidrag 2013

Dnr 2013/KFN 0030 007

Nämndens beslut

Studieförbundsbidrag 2013 för 2012 års verksamhet utbetalas enligt bilaga.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

Bidragsbeloppen per studietimme för 2013 fastställdes att vara samma som föregående år och beräknas enligt följande:

16,00 kronor – oprioriterad verksamhet

29,50 kronor – normal nivå

48,00 kronor – prioriterad verksamhet

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________________

§38 Förslag offentliga nämndmöten

Dnr 2013/KFN 0042 001

Nämndens beslut

- att avslå Miljöpartiets förslag,

- att på prov erbjuda kommuninnevånarna att träffa och få möjlighet att diskutera med de nämndledamöter som vill närvara i kommunens servicecenter en timme före två mötestillfällen under hösten 2013,

- att efter genomförda aktiviteter utvärdera och besluta om en eventuell fortsättning för 2014,

- att sammanträdesarvode inte ska utgå för ovanstående tillfällen.

Yrkanden

Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar i första hand bifall till förslaget i andra hand bifall till alliansens förslag.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets yrkanden om bifall till förslaget avslogs utan omröstning.

Skriftlig reservation

Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Vänsterpartiet om de hade haft rösträtt, hade röstat bifall till förslaget.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet har lämnat in ett förslag om offentliga möten i kultur- och fritidsnämnden (se bilaga). Man vill att möten i nämnden ska vara offentliga för de kommuninnevånare som så önskar.

Ordförandeutlåtande

Det finns inget lagligt hinder att ha offentliga möten i kultur- och fritidsnämnden. De ärenden som omfattas av sekretess är väldigt få. Däremot diskuteras regelbundet bidragsansökningar från många av kommunens föreningar. Min åsikt är att dessa, i dagsläget väldigt öppna och förtroendefulla, diskussioner skulle kunna hämmas vilket inte skulle leda till bättre beslut.

Medborgarnas tillgänglighet till ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden är redan idag mycket god. Nämnden träffar regelbundet kommunens föreningar genom att bjuda in dem eller förlägga sina möten i föreningarnas lokaler. Det finns möjlighet att via kommunens hemsida eller direkt till respektive ledamot ställa frågor eller komma med synpunkter.

Som ordförande träffar jag regelbundet både föreningsrepresentanter och kommuninnevånare och tar del av deras tankar. Det kan alla andra ledamöter också göra.

Dessutom kan naturligtvis också Tyresöborna ta kontakt med de olika partierna för att framföra sina synpunkter. Det ligger ju även i partiernas intresse att genom olika aktiviteter träffa kommuninnevånare genom egna aktiviteter.

Jag är dock beredd att på prov bjuda in kommuninnevånarna att träffa de nämndledamöter som så önskar närvara till öppna träffar före några av höstens nämndmöten.

Bilaga:

Motion från Miljöpartiet de gröna Tyresö

_________________________________________________________

§39 Slopande av introduktionsrabatt

Dnr 2013/KFN 0043 70

Nämndens beslut

Att introduktionsrabatten slopas från 1 juni 2013.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

2009 infördes låntagarkategorin ”e-låntagare” för att få fler att lämna e-postadresser och mobilnummer i syfte att bli kontaktade via mail och SMS. Nu är 85 procent av låntagarna e-låntagare och därför föreslås att den tillfälliga låntagarkategorin avvecklas och blir ”vanliga låntagare” från den 1 juni 2013. Reservationsavgiften blir därmed 10 kronor för alla.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________________

§40 Namnsponsor för ishallen på Trollbäckens IP

Dnr 2013/KFN 0044 71

Nämndens beslut

Att nämnden beslutar om att godkänna Fontana Food AB som namnsponsor för ishallen på Trollbäckens IP enligt riktlinjerna för sponsring i Tyresö kommun.

Yrkande

Miljöpartiet yrkar avslag på förslaget.

Yrkandet avslogs utan omröstning.

Skriftlig reservation

Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Hanvikens Sportklubb ansöker om att få förlänga avtalet med Fontana Food AB i fem år vilket innebär att ishallen på Trollbäckens idrottsplats kommer att namnges Fontanahallen i ytterligare fem år.

Avtalet med Hanvikens Sportklubb och Fontana Food AB avser samarbeten för att främja verksamheten för barn och ungdomar i sportklubbens sektioner för friidrott, fotboll och ishockey. På klubbens agendan står bland annat att utreda möjligheterna att utöka klubbens hockeyfritids till ett idrottsfritids att också omfatta fotboll och friidrott.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Ansökan från Hanvikens SK

Riktlinjer för sponsring i Tyresö kommun

_________________________________________________________

§41 Ansökan om projektbidrag till Friskisloppet i Tyresö

Dnr 2013/KFN 0045 007

Nämndens beslut

Friskis & Svettis beviljas ett projektbidrag på 20000 kronor med följande villkor:

- att föreningen senast 15 november, 2013 inkommer med en redovisning av det ekonomiska utfallet samt antal deltagare i de olika klasserna,

- att det tydligt ska framgå av all marknadsföring att loppet går i Tyresö och att Tyresö kommun är med och sponsrar/delfinansierar.

- att snarast inkomma med deltagarantal i de olika klasserna samt information om hur många icke medlemmar som deltog i loppet 2012.

Yrkande

Miljöpartiet yrkar att projektbidraget ska höjas till 30000 kronor.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Skriftlig reservation

Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

IF Friskis & Svettis Tyresö (F&S Tyresö) bjuder in till samarbete kring Friskisloppet som går av stapeln 5 oktober 2013.

Tillsammans kan kommunen och F&S Tyresö marknadsföra kommunen samtidigt som vi sätter fler tyresöbor (och andra) i rörelse. Ett samarbete kan även engagera ungdomar i av kommunen valda projekt.

I första hand vill vi från föreningens sida bjuda in till ett aktivt samarbete kring marknadsföring och planering av både kommun och lopp.

I andra hand ansöker vi om projektbidrag om 50000 kronor för genomförandet av Friskisloppet i egen regi.

Förra året erhöll Friskis & Svettis ett projektbidrag på 20000 kronor.

Ordförandeutlåtande

håller på att skapa en trevlig tradition med Friskisloppet. Tyresö behöver ett motionslopp som träningsmål för olika typer av motionärer. Extra bra är att det i loppet finns klasser för många, inklusive människor med funktionsnedsättning.

Tyresö kommun tar gärna en dialog om ett framtida samarbete kring arrangemanget, med fokus på folkhälsa och aktivitet för människor med funktionsnedsättning. Att få till den till detta år är tyvärr lite sent påkommet. Dessutom anser jag att det ansökta beloppet är alldeles för högt och föreslår därför samma belopp som förra året. Jag tror att det finns utrymme att öka anmälningsavgifterna en del, de är väldigt låga i jämförelse med liknande lopp.

Bilaga:

Ansökan från Friskis & Svettis

Uppföljning Friskisloppet 2012

_________________________________________________________

§42 Midsommarfest i Tyresö Slottspark 2013 – Söders SOL

Dnr 2013/KFN 0046 70

Nämndens beslut

Söders SOL beviljas ett projektbidrag på 35000 kronor.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Söders SOL Tyresö räknar med att även i år arrangera den traditionella midsommarfesten i Tyresö slottspark. Vi ansöker om ett bidrag till de fasta kostnaderna på 35000 kronor.

Bilagor:

Ansökan från Söders SOL Tyresö

Redovisning av midsommarfesten 2012

_________________________________________________________

§43 Bonza – sommarkafé vid Skatepark 135

Dnr 2013/KFN 0047 70

Nämndens beslut

Att avsätta 60000 kronor från ”medel till nämndens förfogande” för att driva ett sommarkafé vid Skatepark 135.

_________________________________________________________

Ärendemening

Under sommaren 2012 genomfördes ett kaféprojekt i anslutning till Skatepark 135. Genom att öppna ett enkelt kafé med utlåning av hjälmar och skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjdes säkerheten, trivseln och tillgängligheten i området. Denna sommar finns de tekniska bitarna såsom en bod och el redan på plats. Kostnaderna att driva kaféet innebär därför framför allt lönekostnader om 60000 kronor.

Antalet aktiva besökare i parken under vårt öppethållande juli-augusti 2012 uppgick till 596 personer.

Då har vi inte räknat med personer som endast stannat till för att handla i kiosken, eller som suttit och tittat på.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________________

§44 Sommarkollo på kulturskolan

Dnr 2013/KFN 0048 70

Nämndens beslut

- Att avsätta 34500 kronor från ”bidrag till dagkoloni” till projektet ”Sommarkollo på kulturskolan” under sommarlovets sista vecka 2013.

- Att förvaltningen får i uppdrag att till sommaren 2014 undersöka om ett motsvarande kollo skulle kunna arrangeras i egen regi, med egen personal.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Sommaren 2012 genomfördes ett mycket uppskattat sommarkollo – Scenskolan Fejm – på kulturskolan i samarbete med ABF. Nu har studieförbundet avvecklat denna verksamhet, men de pedagoger som jobbade med projektet har tagit direktkontakt och anmält intresse av att komma tillbaka och jobba direkt för kulturskolan med samma koncept: Tre pedagoger och en samordnare arbetar under sommarlovets sista vecka med att sätta upp en musikal. Cirka 25 barn i åldrarna 9-13 år deltar och arbetar i grupper med dans, teater och sång. På fredagen är det uppspel.

Ordförandeutlåtande

Sommarkollo på Kulturskolan är en rolig och nyskapande sommaraktivitet som uppskattas av deltagarna. Det man möjligen kan invända är att kostnaden för nämnden per deltagare blir väldigt hög. Jag tror också att det möjligen skulle finnas fler barn som skulle vilja vara med.

Därför så föreslår jag att förvaltningen får i uppdrag att till sommaren 2014 undersöka om ett motsvarande kollo skulle kunna arrangeras i egen regi, med egen personal. Man ska i samband med detta också beakta möjligheten att erbjuda fler platser, kanske under fler veckor.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________________

§45 Tyresöfestivalen 2013

Dnr 2013/KFN 0049 70

Nämndens beslut

Att avsätta maximalt 40000 kronor från ”medel till nämndens förfogande” till Tyresöfestivalen 2013.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresöfestivalen har utvecklats till en härlig folkfest och den 7 september 2013 är det dags nästa gång. Tyresöfestivalen har underrubriken ”mångfald och omtanke”. Festivalen visar på den bredd och det engagemang som finns i kommunen inom såväl den kommunala verksamheten som inom föreningslivet och andra lokala aktörer. Det bjuds på underhållning och roliga aktiviteter för alla åldrar. Finansieringen sker genom att många aktörer går in med större eller mindre belopp. Detta år ges kommunens lokala företag ökad möjlighet att delta som utställare eller sponsorer genom att hemsidan har utvecklats mot denna grupp. Kommunens verksamheter presenteras i ett gemensamt tält på festivalområdet, och här får man även ta del av arbetet med den nya översiktsplanen.

Ordförandeutlåtande

Tyresöfestivalen håller sakta men säkert på att utvecklas till ett av de viktigaste publika evenemangen i kommunens regi.

I beslutet om medel till föregående års festival poängterade jag att arrangemanget kommande år måste räkna med att leva på sina egna meriter. Därför är det glädjande att de externa intäkterna bedöms öka till detta år. Det går alltså åt rätt håll och måste också fortsätta att göra det.

Festivalen är ett samarrangemang mellan Kulturenheten och kommunens fritidsgårdar. Därför tycker jag att det är på sin plats att faktiskt ställa frågan om extra medel även till Barn- och utbildningsnämnden. Det är skälet till ordet ”maximalt” i förslaget till beslut.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________________

§46 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2013/KFN 0032 70

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kulturföreningen Domusängen, 15000 kronor

Tyresö Konstförening, 5000 kronor

Tyresö Hembygdsförening, 4000 kronor

Bilaga:

Redovisningar från ovan nämnda föreningar

_________________________________________________

§47 Inventering badplatser

Dnr 2013/KFN 0050 71

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

Förvaltningen ges i uppdrag att omedelbart åtgärda uppenbara brister och redovisa vid kommande nämndmöte.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

KFN har bett Fritidsavdelningen genomföra en inventering av friluftsbaden i Tyresö kommun 2013. Fritidsavdelningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och konsult- och servicekontorets fastighetsavdelning sammanställt det aktuella läget på friluftsbaden.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________

§48 Delegationsbeslut

Dnr 2013/KFN 0016 007

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Bygglov för Trollbäckens scoutkårs tillbyggnad vid scoutstugan Stordal, 5 – 10000 kronor.

Bilagor:

Tjänsteskrivelse

Ansökan från Trollbäckens scoutkår

§49 Investeringar på Tyresövallen och Fornuddens bollplan

Dnr 2013/KFN 0051 12

Nämndens beslut

- Att KFN tillstyrker de förslag till investeringar som krävs för att det skall kunna skapas en ny spontanlekyta i Trollbäcksområdet samt iordningsställande av Tyresövallens A-plan och B-plan så att Tyresö FF och Tyresö AFF skall kunna fortsätta spela sina hemmamatcher där.

- Att beslutet förutsätter full kostnadstäckning för tillkommande kapital- och driftskostnader i nämndens budget i kommande kommunplaner 2014-2016.

- Att överlämna ärendet till KS för vidare handläggning.

Yrkanden

Socialdemokraterna yrkar bifall till alliansens förslag.

Yrkanden

Miljöpartiet yrkar på återremiss.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Miljöpartiet yrkar i andra hand avslag.

Skriftlig reservation

Miljöpartiet inkommer med en skriftlig reservation

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö FF:s damlag skall under hösten spela i UEFA Womens Champions League (UWCL). För detta finns speciella regler gällande arenasäkerhet, omklädningsrum och arrangemanget i sin helhet. För att klara dessa krav krävs vissa investeringar på Tyresövallen. Dessa arenakrav gäller också för damallsvenskan från och med säsongen 2014, för att Tyresö FF:s damer skall kunna spela sina hemmamatcher där.

Fritidsavdelningen har också uppdraget att se över möjligheten för att skapa spontanidrott i Trollbäcken, 2012/KFN 0067. I samband med arbetet på Tyresövallen finns möjligheten att flytta B-planens konstgräs till Fornudden, varvid en spontanidrottsyta blir tillgänglig. Detta för en ekonomiskt mycket fördelaktig investeringssumma.

Bilaga:

Tjänsteskrivelse

_________________________________________________

§50 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Rapport om läget för aktuella projekt

- Projektbidrag

- Kulturskolans dag den 1 juni

- Nationaldagsfirandet den 6 juni

- Invigning av utställningen ”Konstnärskolonin i Tyresö” på Valdemarsudde den 8 juni.

Bilagor:

Rapport aktuella projekt

Rapport projektbidrag

§51 Konstnärskolonin på Tyresö - bokprojekt

Dnr 2012/KFN 0065 70

Nämndens beslut

Att betala ut återstående belopp på 150000 kronor.

Särskilt yttrande

Miljöpartiet inkommer med ett särskilt yttrande

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

På kultur- och fritidsnämndens möte den 3 december 2012, § 88, beslutades att Tyresö kommun skulle inleda ett samarbete med Waldemarsudde om bokprojektet Konstnärskolonin på Tyresö.

Projektgruppen tror att såväl utställning som publikation på ett positivt sätt kan bidra till att skapa intresse kring såväl Tyresö som prins Eugen och Waldemarsudde!

Beräknad kostnad för Tyresö kommun del, layout- och tryckkostnaden av boken, kommer att hamna på ca 300000 kronor.

Tyresö kommun kommer att vara med och dela på intäkterna.

Kultur- och fritidsnämnden gjorde förra året en delbetalning på 150000 kronor.

Bilagor:

Offert

Projektbeskrivning

Konstnärskolonin på Tyresö. Innehåll publikation

§52 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

Kommunfullmäktige

- Avsägelser och fyllnadsval, 2013/KS 0022 001

- Justering av kopieringstaxa, 2013/KS 0036 12

Kommunstyrelsen

- Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen

- Vad händer i Pluto? Detaljplaneringsprocessen.

- Kungörelse, ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik – Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

_________________________________________________________