Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-03-24

Sammanträde 2014-03-24

Datum
Klockan
18.30
Plats
Konferensrummet Myggdalen

1 Ekonomisk rapport februari

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari.pdf

2 Biblioteksplan - uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr 2013/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att, i samarbete med övriga berörda nämnder, upprätta förslag till ny biblioteksplan. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek. Dessutom har nuvarande biblioteksplan inte reviderats sedan februari 2007, vilket i sig är en anledning till en översyn av innehållet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan - uppdrag från kommunstyrelsen.docx

3 Fotbollshall Air Dome

Dnr 2014/KFN 0043 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Att bifalla förvaltningens förslag till lokalisering, Trollbäckens IP.
2. Att snarast genomföra den föreslagna geotekniska undersökningen.
3. Att ansökan om investeringspengar för markarbeten går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut, under förutsättning att marken bedöms lämplig och att överenskommelse med JOBO Dome AB kan nås om arrende för marken.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun blev i december kontaktade av företrädare för JOBO Dome AB vilka önskade anlägga en inomhushall med konstgräs avsedd främst för fotboll. Företaget själva är beredda att finansiera, bygga och driva hallen utifrån förutsättningen att kommunen kan anvisa en aktivitetsyta med en iordningsställt underlag motsvarande en grusplan. Utredning angående hallens placering har genomförts av Samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsavdelningen. Den bäst lämpade ytan utifrån den samlade bedömningen är en tomt, Näsby 4:1469, intill Trollbäckens IP. Efter samråd med ansvarig projektledare på Fastighet och facility, görs bedömningen att denna yta bör genomgå en geoteknisk undersökning. Detta är nödvändigt för att på ett bra sätt kunna göra en budget för markarbetets kostnader.

Beräknad kostnad för den geotekniska undersökningen är 70-100 000 kronor. En första bedömning är att markarbetet kan kosta 2-2,5 miljoner kronor, med utgångspunkt att det inte krävs alltför omfattande pålningsarbete.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har ett mycket gott rykte som idrottskommun. Det understryks av att vi nu blivit kontaktade av en extern entreprenör som, utan offentlig finansiering, vill anlägga och driva en inomhushall i vår kommun. Jag välkomnar ett sådant initiativ och tycker det är något vi ska uppmuntra. Som jag ser det skulle det ta många år innan en sådan satsning skulle vara aktuell med kommunala investeringsmedel.

Att investera i markarbeten vid Trollbäckens IP, enligt förvaltningens förslag, innebär en satsning på framtiden som kommer att betyda mycket för idrotten i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Air Dome.pdf
PM Air Dome.pdf
Dome IP T-bäcken fotokarta.pdf
Dome Strand fotokarta.pdf
Dome Wättinge fotokarta P.pdf

4 Höjning av det lokala aktivitetsstödet lokalbidraget samt stödet till funktionsnedsatta

Dnr 2014/KFN 0045 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Att det lokala aktivitetsstödet och lokalbidraget höjs med 1 kronor per deltagartillfälle från och med 2014 års utbetalning.
2. Att införa ett särskilt lokalt aktivitetsstöd för särskilda grupper bestående av funktionsnedsatta barn och ungdomar. Detta bidrag ska vara 22 kronor per deltagartillfälle från och med 2014 års utbetalning.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för 2014 med ytterligare 500 000 kr. Dessa medel skall enligt kommunplanen användas till att utöka aktivitetsstödet.

Vi föreslår att kultur- och fritidsnämnden avsätter 400 000 kr till att höja det lokala aktivitetsstödet och lokalbidraget med 1 kr per deltagartillfälle. Vi föreslår vidare att resterande 100 000 kr avsätts för verksamhet som stimulerar att barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar ges möjlighet till en attraktiv fritid. Aktivitetsstödet till denna grupp dubblas till 22 kr per deltagartillfälle.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är i topp bland de kommuner i Stockholm som bidrar mest till barn- och ungdomsaktiviteter. Det är något jag är mycket stolt och glad över.

Efter några år utan justeringar höjer vi nu det lokala aktivitetsstödet och lokalbidraget med ca 10 %. Det är en tydlig markering att barn- och ungdomar är en högt prioriterad grupp i kommunen.

En annan högt prioriterad grupp är barn och unga med olika typer av funktionsnedsättning. Vi har redan reserverat en del av de disponibla projektbidragen för denna grupp. Genom att dessutom specialrikta ett fördubblat aktivitetsstöd, stimulerar vi förhoppningsvis fler föreningar att starta aktiviteter som inkluderar även dessa barn och unga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse höjning av det lokala aktivitetsstödet lokalbidraget samt stödet till funktionsnedsatta.pdf

5 Ansökan om projektbidrag för genomförande av internationell flickturnering

Dnr 2014/KFN 0044 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att avslå ansökan om projektbidrag.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotbollsförening flickor -00 har tagit initiativet till att arrangera en internationell fotbollsturnering, för flickor födda -00, i Tyresö under påskhelgen 2014. Från Finland, Norge och Danmark deltar totalt 10 lag och från Sverige deltar 6 lag. För att säkra arrangemangets ekonomi ansöker Tyresö FF flickor -00 om ett projektbidrag á totalt 30 000 kronor. Ansökan avser kontant projektbidrag samt betalning av slutstädningen i Nyboda och Stimmets skola.

Ordförandeutlåtande
Jag tycker det är ett roligt och kreativt initiativ att anordna en internationell flickturnering i Tyresö. Många lag och många föreningar ordnar cuper och turneringar för att finansiera sina egna aktiviteter. Det är en bra metod som gör att spelare och ledare tillsammans kan jobba ihop de extrapengar som behövs, istället för en ren kontantinsats från föräldrarna. I det här fallet indikerar budgeten dessutom på ett stort överskott som kommer att förstärka lagkassan rejält. Dock anser jag inte det är nämndens uppgift att stödja ett enskilt lag med ett särskilt bidrag.

Jag vill i sammanhanget påpeka att kommunen redan bidrar med aktivitetsstöd, gratis planhyra och gratis logi för de gästande lagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse NIC 2014.pdf
NIC projektbidrag.pdf
Nordic Invitational Cup 2014_v2.2_TK.PDF
Budgetunderlag NIC 2014.pdf

6 Ändring av festtaxa Alby Friluftsgård

Dnr 2014/KFN 0051 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Höga festtaxan per tillfälle för Alby friluftsgård till 1 500 kronor respektive 3 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Lokaltaxan för Alby friluftsgård har inte ändrats sedan 2007. Alby friluftsgård används bl.a. som festlokal och kan hyras av privatpersoner. Övre och nedre salen kan hyras fram till kl. 02:00. Det har varit en del problem med städning i lokalerna och friluftsgården används som café morgonen efter. Därför föreslås att festtaxan som tas ut per tillfälle höjs från 650 kronor till 1 500 kronor vid uthyrning före kl. 22:00 och från 1 900 kronor till 3 000 kronor vid uthyrning efter kl. 22:00. Vid uthyrning efter kl. 22:00 så ingår slutstädning. Förslaget är vidare att timtaxan för uthyrning av nedre respektive övre salen inte ändras. För att kunna erbjuda en låg och oförändrad taxa för mindre möten är förslaget att köket inte ingår. Det ger också en enklare hantering med färre nycklar som ska lämnas ut till hyresgästen.

Följande gäller för hyra av kök: I köket får endast spis, kyl, frys, kaffekokare med filter samt micro användas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxehöjning Alby friluftsgård.pdf
Förslag till ändring av lokaltaxan för Alby friluftsgård.pdf

7 Ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för 2014 - Hantverkgårdens vänner

Dnr 2014/KFN 0046 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Att bevilja Hantverksgårdens vänner ett verksamhetsbidrag om 7 500 kronor för 2014.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har 66 stycken medlemmar samt en hedersmedlem. Hantverksgården upprätthåller en gammal hantverkstradition genom att våra vävar innehåller olika tekniker.
Föreningen anordnar olika aktiviteter såsom öppet husdagar en gång per månad, studiebesök, resor, utställningar och museibesök. Varje onsdagseftermiddag har föreningen öppet för presentation av sin verksamhet samt arbetsdag med föreberedelser och pådragning av vävar. Föreningen deltog även i "Kultur i Höstmörkret".

Bilagor
Ansökan Hantverksgårdens vänner.pdf

8 Enhetsplaner 2014 bibliotek, kultur, fritid

Dnr 2014/KFN 0018 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.

Bilagor
Enhetsplan biblioteket 2014.pdf
Enhetsplan Kulturavdelningen 2014.pdf
Enhetsplan Fritid 2014 (2).pdf

9 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2015-2018

Dnr 2014/KFN 0047 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Överlämna nedanstående remissvar till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2015-2018 har omvärldsanalysen skickats på remiss till bl.a. samtliga nämnder. Remissvar ska lämnas senast den 31 mars 2014.
Av samtliga remissvar ska framgå
1. Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2015-2018.
2. Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2015-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2013 eller budget/verksamhetsplan för 2014.
Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå
3. Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
4. Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
5. Förslag till förändring av taxor och avgifter.
Remissvaren kommer att redovisas inför kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 23 april 2014.

Bilagor
Remiss Kommunplan 2015-2018.pdf
Tjänsteskrivelse, remisssvar kommunplan KFN.pdf
Omvärldsanalys 2014_slutlig.pdf
Mall för investeringsansökan-2014-02-18.xlsx

10 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0048 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Ordföranden har på delegation beslutat ge ett bidrag på 7 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Skeppslag har ansökt om bidrag för att bedriva en seglarskola sommaren 2014.

Bilagor
Ansökan om bidrag till Tyresö Skeppslag Seglarskola 2014.html
Budget seglarskola 2014 ver2.xlsx
Kompletteringar till ansökan från Tyresö Skeppslag.pdf

11 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2014

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bonza Ungdomsförening, 10 000 kronor (Tyresö Metal Festival)
Tyresö Kollektivhusförening, 5 000 kronor (Berättarcafé samt föreläsningar och utställningar)

Bilagor
Redovisning vt 2014.pdf
Tyresö Kollektivhus förening redovisar kulturbidraget.pdf

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

* Projektbidrag
* Projektuppföljning
* Medeltidsdagarna

Bilagor
Projektbidrag februari.pdf
Projektuppföljning februari 2014.pdf

13 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:

Avsägelser och fyllnadsval.

Övrigt:

Reviderad sammanträdesplan 2014

Bilagor
Avsägelser och fyllnadsval PU från KF 140213.pdf
Sammanträdesplan 2014.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§15 Ekonomisk rapport februari

Dnr 2014/KFN 0006 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska månadsrapporten för februari månad.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari.pdf

§16 Biblioteksplan - uppdrag från kommunstyrelsen

Dnr 2013/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Det är ett önskemål från kultur- och fritidsnämndens sida att det tillsätts en parlamentarisk referensgrupp.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att, i samarbete med övriga berörda nämnder, upprätta förslag till ny biblioteksplan. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek. Dessutom har nuvarande biblioteksplan inte reviderats sedan februari 2007, vilket i sig är en anledning till en översyn av innehållet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan - uppdrag från kommunstyrelsen.docx

§17 Fotbollshall Air Dome

Dnr 2014/KFN 0043 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Att bifalla förvaltningens förslag till lokalisering, Trollbäckens IP.
2. Att snarast genomföra den föreslagna geotekniska undersökningen.
3. Att ansökan om investeringspengar för markarbeten går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut, under förutsättning att marken bedöms lämplig och att överenskommelse med JOBO Dome AB kan nås om arrende för marken.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Reservation
Miljöpartiet lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun blev i december kontaktade av företrädare för JOBO Dome AB vilka önskade anlägga en inomhushall med konstgräs avsedd främst för fotboll. Företaget själva är beredda att finansiera, bygga och driva hallen utifrån förutsättningen att kommunen kan anvisa en aktivitetsyta med en iordningsställt underlag motsvarande en grusplan. Utredning angående hallens placering har genomförts av Samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsavdelningen. Den bäst lämpade ytan utifrån den samlade bedömningen är en tomt, Näsby 4:1469, intill Trollbäckens IP. Efter samråd med ansvarig projektledare på Fastighet och facility, görs bedömningen att denna yta bör genomgå en geoteknisk undersökning. Detta är nödvändigt för att på ett bra sätt kunna göra en budget för markarbetets kostnader.


Beräknad kostnad för den geotekniska undersökningen är 70-100 000 kronor. En första bedömning är att markarbetet kan kosta 2-2,5 miljoner kronor, med utgångspunkt att det inte krävs alltför omfattande pålningsarbete.
Ordförandeutlåtande
Tyresö har ett mycket gott rykte som idrottskommun. Det understryks av att vi nu blivit kontaktade av en extern entreprenör som, utan offentlig finansiering, vill anlägga och driva en inomhushall i vår kommun. Jag välkomnar ett sådant initiativ och tycker det är något vi ska uppmuntra. Som jag ser det skulle det ta många år innan en sådan satsning skulle vara aktuell med kommunala investeringsmedel.

Att investera i markarbeten vid Trollbäckens IP, enligt förvaltningens förslag, innebär en satsning på framtiden som kommer att betyda mycket för idrotten i Tyresö.

Ordförandeförslag
Att bifalla förvaltningens förslag till lokalisering, Trollbäckens IP.
Att snarast genomföra den föreslagna geotekniska undersökningen.
Att ansökan om investeringspengar för markarbeten går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut, under förutsättning att marken bedöms lämplig och att överenskommelse med JOBO Dome AB kan nås om arrende för marken.

Yrkande
Socialdemokraterna yrkar i första hand på återremiss. I andra hand deltar de inte i beslutet.

Miljöpartiet yrkar avslag på beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på miljöpartiets yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifallit förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Air Dome.pdf
PM Air Dome.pdf
Dome IP T-bäcken fotokarta.pdf
Dome Strand fotokarta.pdf
Dome Wättinge fotokarta P.pdf

§18 Höjning av det lokala aktivitetsstödet lokalbidraget samt stödet till funktionsnedsatta

Dnr 2014/KFN 0045 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Att det lokala aktivitetsstödet och lokalbidraget höjs med 1 kr per deltagartillfälle fr o m 2014 års utbetalning.
2. Att införa ett särskilt lokalt aktivitetsstöd för särskilda grupper bestående av funktionsnedsatta barn och ungdomar. Detta bidrag ska vara 22 kr per deltagartillfälle fr o m 2014 års utbetalning.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för 2014 med ytterligare 500 000 kr. Dessa medel skall enligt kommunplanen användas till att utöka aktivitetsstödet.

Vi föreslår att kultur- och fritidsnämnden avsätter 400 000 kr till att höja det lokala aktivitetsstödet och lokalbidraget med 1 kr per deltagartillfälle. Vi föreslår vidare att resterande 100 000 kr avsätts för verksamhet som stimulerar att barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar ges möjlighet till en attraktiv fritid. Aktivitetsstödet till denna grupp dubblas till 22 kr per deltagartillfälle.

Ordförandeutlåtande
Tyresö är i topp bland de kommuner i Stockholm som bidrar mest till barn- och ungdomsaktiviteter. Det är något jag är mycket stolt och glad över.

Efter några år utan justeringar höjer vi nu det lokala aktivitetsstödet och lokalbidraget med ca 10 %. Det är en tydlig markering att barn- och ungdomar är en högt prioriterad grupp i kommunen.

En annan högt prioriterad grupp är barn och unga med olika typer av funktionsnedsättning. Vi har redan reserverat en del av de disponibla projektbidragen för denna grupp. Genom att dessutom specialrikta ett fördubblat aktivitetsstöd, stimulerar vi förhoppningsvis fler föreningar att starta aktiviteter som inkluderar även dessa barn och unga.

Yrkande
Miljöpartiet har inga synpunkter på förslaget och yrkar bifall.

Bilagor
Tjänsteskrivelse höjning av det lokala aktivtetsstödet lokalbidraget samt stödet till funktionsnedsatta.pdf

§19 Ansökan om projektbidrag för genomförande av internationell flickturnering

Dnr 2014/KFN 0044 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Att avslå ansökan om projektbidrag.

Reservation
Miljöpartiet lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotbollsförening flickor -00 har tagit initiativet till att arrangera en internationell fotbollsturnering, för flickor födda -00, i Tyresö under påskhelgen 2014. Från Finland, Norge och Danmark deltar totalt 10 lag och från Sverige deltar 6 lag. För att säkra arrangemangets ekonomi ansöker Tyresö FF flickor -00 om ett projektbidrag á totalt 30 000 kronor. Ansökan avser kontant projektbidrag samt betalning av slutstädningen i Nyboda och Stimmets skola.

Ordförandeutlåtande
Jag tycker det är ett roligt och kreativt initiativ att anordna en internationell flickturnering i Tyresö. Många lag och många föreningar ordnar cuper och turneringar för att finansiera sina egna aktiviteter. Det är en bra metod som gör att spelare och ledare tillsammans kan jobba ihop de extrapengar som behövs, istället för en ren kontantinsats från föräldrarna. I det här fallet indikerar budgeten dessutom på ett stort överskott som kommer att förstärka lagkassan rejält. Dock anser jag inte det är nämndens uppgift att stödja ett enskilt lag med ett särskilt bidrag.

Jag vill i sammanhanget påpeka att kommunen redan bidrar med aktivitetsstöd, gratis planhyra och gratis logi för de gästande lagen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår avslag på ansökan.

Yrkande
Socialdemokraterna och miljöpartiet yrkar bifall till ett projektbidrag på 15 000 kronor, enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på miljöpartiets yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse NIC 2014.pdf
NIC projektbidrag.pdf
Nordic Invitational Cup 2014_v2.2_TK.PDF
Budgetunderlag NIC 2014.pdf

§20 Ändring av festtaxa Alby Friluftsgård

Dnr 2014/KFN 0051 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Höga festtaxan per tillfälle för Alby friluftsgård till 1 500 kronor respektive 3 000 kronor.

2. Förvaltningen får i uppdrag att vid årsskiftet utvärdera om höjningen har påverkat uthyrningen.

Reservation
Socialdemokraterna lämnar in en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Lokaltaxan för Alby friluftsgård har inte ändrats sedan 2007. Alby friluftsgård används bl.a. som festlokal och kan hyras av privatpersoner. Övre och nedre salen kan hyras fram till kl. 02:00. Det har varit en del problem med städning i lokalerna och friluftsgården används som café morgonen efter. Därför föreslås att festtaxan som tas ut per tillfälle höjs från 650 kronor till 1 500 kronor vid uthyrning före kl. 22:00 och från 1 900 kronor till 3 000 kronor vid uthyrning efter kl. 22:00. Vid uthyrning efter kl. 22:00 så ingår slutstädning. Förslaget är vidare att timtaxan för uthyrning av nedre respektive övre salen inte ändras. För att kunna erbjuda en låg och oförändrad taxa för mindre möten är förslaget att köket inte ingår. Det ger också en enklare hantering med färre nycklar som ska lämnas ut till hyresgästen.

Följande gäller för hyra av kök: I köket får endast spis, kyl, frys, kaffekokare med filter samt micro användas.

Ordförandeförslag
Att höja festtaxan per tillfälle för Alby friluftsgård till 1 500 kronor respektive 3 000 kronor.

Yrkande
Socialdemokraterna yrkar avslag på förslaget.

Miljöpartiet stödjer alliansens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas yrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställe proposition på ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutat enligt förslaget.

Bilagor
taxehöjning Alby friluftsgård (3).pdf

§21 Ansökan om ekonomiskt verksamhetsbidrag för 2014 - Hantverkgårdens vänner

Dnr 2014/KFN 0046 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Att bevilja Hantverksgårdens vänner ett verksamhetsbidrag om 10 000 kronor för 2014.

Socialdemokraterna stödjer inte kompromissförslaget.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har 66 stycken medlemmar samt en hedersmedlem. Hantverksgården upprätthåller en gammal hantverkstradition genom att våra vävar innehåller olika tekniker.
Föreningen anordnar olika aktiviteter såsom öppet husdagar en gång per månad, studiebesök, resor, utställningar och museibesök. Varje onsdagseftermiddag har föreningen öppet för presentation av sin verksamhet samt arbetsdag med föreberedelser och pådragning av vävar. Föreningen deltog även i "Kultur i Höstmörkret".

Ordförandeutlåtande
När nämnden behandlade föreningens ansökan för 2013, påpekades att det fanns ett rejält utrymme att höja den mycket låga medlemsavgiften för att nå en högre självfinansieringsgrad. Så har inte skett, vilket jag beklagar. Alliansens primära målgrupp är barn och ungdomar och det är rimligt att vuxna i högre grad själva finansierar sin fritid. Därför är det mitt förslag att verksamhetsbidraget för 2014 reduceras till 7 500 kronor. Hantverksgårdens vänner är naturligtvis, liksom andra föreningar, välkomna att söka projektbidrag eller kulturbidrag för specifika och publika aktiviteter.

Ordförandeförslag
Ett kompromissförslag att bifalla ett verksamhetsbidrag på 10 000 kronor.

Yrkande
Socialdemokraterna och miljöpartiet yrkar på ett bidrag på 15 000 kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraterna och miljöpartiets yrkanden och finner att kultur- och fritidsnämnden avslagit yrkandena.

Efter omröstning föreslår ordföranden ett kompromissförslag, att bifalla ett verksamhetsbidrag på 10 000 kronor, och finner att kultur- och fritidsnämnden bifallit kompromissförslaget.

Bilagor
Ansökan Hantverksgårdens vänner.pdf

§22 Enhetsplaner 2014 bibliotek, kultur, fritid

Dnr 2014/KFN 0018 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunplanen och nämndplanerna tas en enhetsplan fram inom förvaltningarna. Planen ska innehålla mål och beskriva de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna fastställs av förvaltningschefen och delges nämnden som information.

Bilagor
Enhetsplan   biblioteket  2014.pdf
Enhetsplan Kulturavdelningen 2014.pdf
Enhetsplan Fritid  2014 (2).pdf

§23 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2015-2018

Dnr 2014/KFN 0047 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till beslut.
2. Förvaltningens remissvar överlämnas till kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet hade inte deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2015-2018 har omvärldsanalysen skickats på remiss till bl.a. samtliga nämnder. Remissvar ska lämnas senast den 31 mars 2014.

Av samtliga remissvar ska framgå
1. Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2015-2018.
2. Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2015-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2013 eller budget/verksamhetsplan för 2014.
Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå
3. Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
4. Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
5. Förslag till förändring av taxor och avgifter.
Remissvaren kommer att redovisas inför kommunstyrelsen och nämndernas presidier den 23 april 2014.

Bilagor
Remiss Kommunplan 2015-2018.pdf
Tjänsteskrivelse, remisssvar kommunplan KFN.pdf
Omvärldsanalys 2014_slutlig.pdf
Mall för investeringsansökan-2014-02-18.xlsx

§24 Delegationsbeslut

Dnr 2014/KFN 0048 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Ordföranden har på delegation beslutat ge ett bidrag på 7 000 kronor.

Särskilt yttrande
Miljöpartiet har inga synpunkter på beslutet, men lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Tyresö Skeppslag har ansökt om bidrag för att bedriva en seglarskola sommaren 2014.

Bilagor
Ansökan från Tyresö Skeppslag.pdf
Budget seglarskola 2014 ver2.xlsx
Kompletteringar till ansökan från Tyresö Skeppslag.pdf

§25 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2014

Dnr 2014/KFN 0010 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bonza Ungdomsförening, 10 000 kronor (Tyresö Metal Festival)
Tyresö Kollektivhusförening, 5 000 kronor (Berättarcafé samt föreläsningar och utställningar)

Bilagor
Redovisning vt 2014.pdf
Tyresö Kollektivhus förening redovisar kulturbidraget.pdf

§26 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Projektbidrag
Projektuppföljning
Medeltidsdagarna

Bilagor
Projektbidrag februari.pdf
Projektuppföljning februari 2014.pdf

§27 Meddelanden 2014

Dnr 2014/KFN 0008 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:

Avsägelser och fyllnadsval.

Övrigt:

Reviderad sammanträdesplan 2014

Bilagor
Avsägelser och fyllnadsval PU från KF 140213.pdf
Sammanträdesplan 2014.pdf