Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Ekonomisk rapport maj

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per den 31 maj.

2 Ansökan om förlusttäckningsbidrag - Kalabaliken på Notholmen

Dnr 2015/KFN 0063 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Beslut om eventuellt förlusttäckningsbidrag tas när föreningen har kommit in med en ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet
Komplettering av kulturbidragsansökan för sommarspel ute på Notholmen av Tyresö teaterförening.
Teaterföreningen beviljades ett projektbidrag på 50 000 kronor av kultur- och fritidsnämnden 141208.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan om förlusttäckningsbidrag.pdf
Ansökan om förlusttäckningsbidrag, Tyresö teaterförening.pdf

3 Certifiera Tyresö som en vattensäker kommun

Dnr 2014/KFN 0099 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjerna för vattensäkerhetsarbete i Tyresö kommun samt att föreslagen budget avsätts för genomförandet av detta antas.
2. 10 000 kronor finansieras av medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett fritidsavdelningen uppdraget att försöka certifiera Tyresö kommun som en "Vattensäker kommun". För att kunna genomföra detta har fritidsavdelningen tillsammans med säkerhetsenheten, Södertörns brandskyddsförsvar (SBFF), Medley, berörda avdelningar/enheter på konsult- och servicekontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för vattensäkerhetsarbetet i Tyresö kommun. Riktlinjerna måste godkännas av kultur- och fritidsnämnden så att fritidsavdelningen kan ansöka hos Svenska livräddningssällskapet och att få bli certifierade. Beslut behöver också tas kring de kostnader detta för med sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vattensäker kommun maj 2015.pdf
Tyresö en vattensäker kommun- riktlinjer slutgiltig.pdf

4 Statistik biblioteket 2014

Dnr 2015/KFN 0062 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den nationella lagstadgade biblioteksstatistiken som rapporteras in till SCB genom Kungliga biblioteket, som har tilldelats huvudmannaskapet, har sedan årsskiftet gjorts om både i insamlingsdelen och i rapportsystemet. Inte bara folkbiblioteken rapporterar utan även alla skolbibliotek måste numer lämna komplett statistik varje år mot tidigare vart tredje.

Bilagor
Statistik biblioteket 2014 i korthet.pdf

5 Svar på motion - Kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KFN 0059 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har kommit in med en motion om att Tyresö ska starta ett kulturlyft i likhet med "Idrottslyftet".

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna föreslår i sin motion att ett "kulturlyft" genomförs där kulturföreningar ges stöd för att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och - klubbar.
I motionen gör man jämförelser med den statliga satsningen "idrottslyftet". Något statligt kulturlyft finns inte. Därför utgår jag att motionen utgår från en kommunal finansiering.

Däremot finns en statlig satsning, "Skapande skola", som sedan flera år genomförs i samarbete mellan kulturenheten och skolorna i Tyresö.

Utöver detta finns möjligheter för föreningslivet att söka projektbidrag för att genomföra kulturaktiviteter riktat mot skola och förskola. Detta görs också i viss mån även om de flesta kulturföreningarna i kommunen är inriktade på medlemmarnas egna kulturutövande.

Kultur- och fritidsnämnden välkomnar flera ansökningar om projektbidrag för kultursatsningar vs skola och förskola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på motion Kulturlyft i skolan.pdf
Kulturlyft i skolan, motion från (S).pdf

6 Kulturbidrag hösten 2015, nämndbeslut

Dnr 2015/KFN 0060 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kulturbidrag på 75 000 kronor för hösten 2015 beviljas enligt följande:

* ABFs verksamhetsråd, 8 000 kronor
* Konstrundan Tyresö, 12 000 kronor
* Kultur på Tyresö Slott, 15 000 kronor
* Teater Najkit, 25 000 kronor
* Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2015 inkom ansökningar från 12 föreningar om kulturbidrag.
Ansökningar från 5 föreningar översteg 10 000 kronor och beslutas i nämnd under detta ärende.
Ansökt belopp: 171 000 kronor.

Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 75 000 kronor enligt nedan:

* ABF:s verksamhetsråd 8 000 kronor
* Konstrundan Tyresö 12 000 kronor
* Kultur på Tyresö slott 15 000 kronor
* Teater Najkit 25 000 kronor
* Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kronor

Ordförandeutlåtande
ABF Södertörn ansöker om 30 000 kronor för en kulturafton. Entréintäkter och eventuella övriga bidrag ska gå till en organisation, EFI Fadder, som arbetar med att hjälpa fattiga romska barn i Rumänien.
Syftet med kommunens kulturbidrag är att stödja ett brett kulturutbud för Tyresöborna, inte att bidra till välgörenhet, hur behjärtansvärt än syftet är.
Jag vill därför betona att kulturbidraget ges för kulturevenemanget i sig, inte det i och för sig vällovliga syftet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2015 - nämndbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag hösten 2015, ABF Södertörn.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Konstrundan.pdf
Ansökan kulturbidrag, Tyresö Slotts Wärdshus.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Teater Najkit.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Jazz & Blues Club.pdf

7 Kulturbidrag hösten 2015, delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0061 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2015 inkom ansökningar från 13 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i 7 av dessa och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Det ansökta beloppet uppgår till totalt 55 930 kronor.

Förvaltningens förslag till ordföranden är att bevilja 47 900 kronor
enligt nedan:

* Hantverksgårdens vänner 4 000 kronor
* Lions Club Trollbäcken 8 000 kronor
* Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 8 000 kronor
* Tyresö hembygdsförening 5 900 kronor
* Tyresö konstförening 6 000 kronor
* Tyresö naturskyddsförening 10 000 kronor
* Tyresö trädgårdssällskap 6 000 kronor

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2015 delegationsbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag hösten 2015 Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Naturskyddsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

8 Attraktiva Alby - investeringar

Dnr 2015/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Fastighetsåtgärder enligt bilagt förslag godkänns.
2. Finansieringen sker via den budget som finns i kommunens investeringsprogram för Albys utveckling.

Beskrivning av ärendet
Den genomgripande utredning om utvecklingen av Albyområdet ger många förslag till investeringar som kommer att förbättra tillgänglighet och öka upplevelsen av friluftsområdet. En start i det arbetet gjordes 2014 genom tillkomsten av pulkabacken och en renovering och utbyggnad av banan för discgolf.
I kommunens investeringsprogram för 2015 finns 7,5 mkr avsatta för att fortsätta utvecklingsarbetet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fördela och prioritera dessa medel på olika objekt.

Ett första steg för årets utvecklingsarbete är att åtgärda ett antal av de fastigheter som finns i området. Beräknad kostnad för detta är 3,7 mkr (se bilaga).
Till nämndens första sammanträde i höst avser förvaltningen att återkomma med ett förslag hur bland annat märkningen och dragningen av spår och leder kan utvecklas och förbättras.

Bilagor
Fastighets åtgärdsplan för Alby friluftsgård 2015.pdf

9 Uddby gård - inriktningsbeslut

Dnr 2015/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. På Uddby gård ska bedrivas ett levande lantbruk med djurbesättning
2. Gården ska vara en visningsgård
3. De stora kulturvärdena på gården och i det om givande landskapet ska bevaras.
4. Attraktiviteten ska öka, särskilt med inriktning på barnfamiljer.
5. Den biologiska mångfalden i kulturlandskapet ska gynnas genom bete, slåtter och röjningar.
6. Befintliga stallplatser ska finnas kvar.
7. Gården ska drivas genom ett gårdsarrende.
8. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag med kravspecifikation

Beskrivning av ärendet
Nuvarande arrende på Uddby gård upphör den 13 mars 2016. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram förslag hur den fortsatta driften ska ske och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
Tre olika arbetsgrupper har engagerats i arbetet med olika inriktningar, driftform, arbetsmarknadsåtgärder, bilaga 1, och ett natur/kultur spår, bilaga 2. Studiebesök har genomförts och träffar med olika intressegrupper. Det har även inkommit idéer från allmänheten.
En naturvårdskonsult med kunskap om lantbruk och olika driftsformer har anlitats. Konsultens förstudie "Fördjupad studie av Uddby".

Bilagor
Uddby gård tjänsteskrivelse.pdf
Fördjupad studie Uddby.pdf
Arbetsmarknadsspåret bilaga 1.pdf
Natur- och kulturspåret - Diskussionsunderlag bilaga 2.pdf

10 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2015

Dnr 2015/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Jazz & Blues Club, beviljat belopp 15 000 kronor, kultur- och fritidsnämnden 141208

Bilagor
Redovisning vt 2015, Tyresö Jazz & Blues Club.pdf

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Projektbidrag
KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN maj 2015.xlsx
KFNs uppdragslista maj.pdf

§53 Ekonomisk rapport maj

Dnr 2015/KFN 0020 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per den 31 maj.

Bilagor
Ekonomisk rapport kultur och fritid maj.xlsx

§54 Ansökan om förlusttäckningsbidrag - Kalabaliken på Notholmen

Dnr 2015/KFN 0063 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Beslut om eventuellt förlusttäckningsbidrag tas när föreningen har kommit in med en ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet
Komplettering av kulturbidragsansökan för sommarspel ute på Notholmen av Tyresö teaterförening.
Teaterföreningen beviljades ett projektbidrag på 50 000 kronor av kultur- och fritidsnämnden 141208.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan om förlusttäckningsbidrag.pdf
Ansökan om förlusttäckningsbidrag, Tyresö teaterförening.pdf

§55 Certifiera Tyresö som en vattensäker kommun

Dnr 2014/KFN 0099 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Riktlinjerna för vattensäkerhetsarbete i Tyresö kommun samt att föreslagen budget avsätts för genomförandet av detta antas.
2. 10 000 finansieras av medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett fritidsavdelningen uppdraget att försöka certifiera Tyresö kommun som en "Vattensäker kommun". För att kunna genomföra detta har fritidsavdelningen tillsammans med säkerhetsenheten, Södertörns brandskyddsförsvar (SBFF), Medley, berörda avdelningar/enheter på konsult- och servicekontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för vattensäkerhetsarbetet i Tyresö kommun. Riktlinjerna måste godkännas av kultur- och fritidsnämnden så att fritidsavdelningen kan ansöka hos Svenska livräddningssällskapet och att få bli certifierade. Beslut behöver också tas kring de kostnader detta för med sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vattensäker kommun maj 2015.pdf
Tyresö en vattensäker kommun- riktlinjer slutgiltig.pdf

§56 Statistik biblioteket 2014

Dnr 2015/KFN 0062 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den nationella lagstadgade biblioteksstatistiken som rapporteras in till SCB genom Kungliga biblioteket, som har tilldelats huvudmannaskapet, har sedan årsskiftet gjorts om både i insamlingsdelen och i rapportsystemet. Inte bara folkbiblioteken rapporterar utan även alla skolbibliotek måste numer lämna komplett statistik varje år mot tidigare vart tredje.

Bilagor
Statistik biblioteket 2014 i korthet.pdf

§57 Svar på motion - Kulturlyft i skolan

Dnr 2015/KFN 0059 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Reservation
Karin Ljung (S) kommer in med en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Siv Svanfeldt (V) hade bifallit Karin Ljungs (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har kommit in med en motion om att Tyresö ska starta ett kulturlyft i likhet med "Idrottslyftet".

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna föreslår i sin motion att ett "kulturlyft" genomförs där kulturföreningar ges stöd för att erbjuda kulturaktiviteter till barn och unga på fritidshem och - klubbar.

I motionen gör man jämförelser med den statliga satsningen "idrottslyftet". Något statligt kulturlyft finns inte. Därför utgår jag att motionen utgår från en kommunal finansiering.

Däremot finns en statlig satsning, "Skapande skola", som sedan flera år genomförs i samarbete mellan kulturenheten och skolorna i Tyresö.

Utöver detta finns möjligheter för föreningslivet att söka projektbidrag för att genomföra kulturaktiviteter riktat mot skola och förskola. Detta görs också i viss mån även om de flesta kulturföreningarna i kommunen är inriktade på medlemmarnas egna kulturutövande.

Kultur- och fritidsnämnden välkomnar flera ansökningar om projektbidrag för kultursatsningar vs skola och förskola.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar för de socialdemokratiska ledamöternas räkning bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet att bifalla motionen och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på motion Kulturlyft i skolan.pdf
Kulturlyft i skolan, motion från (S).pdf

§58 Kulturbidrag hösten 2015, nämndbeslut

Dnr 2015/KFN 0060 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kulturbidrag på 75 000 kronor för hösten 2015 beviljas enligt följande:

- ABFs verksamhetsråd, 8 000 kronor
- Konstrundan Tyresö, 12 000 kronor
- Kultur på Tyresö Slott, 15 000 kronor
- Teater Najkit, 25 000 kronor
- Tyresö Jazz & Blues Club, 15 000 kronor

Jäv
På grund av jäv deltar inte Börje Eriksson (S) i handläggningen av detta ärende.

Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2015 inkom ansökningar från 12 föreningar om kulturbidrag.
Ansökningar från 5 föreningar översteg 10 000 kronor och beslutas i nämnd under detta ärende.
Ansökt belopp: 171 000 kronor.

Övriga ansökningar har beslutats på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.
Nämnden föreslås bevilja sammanlagt 75 000 kronor enligt nedan:

ABF:s verksamhetsråd 8 000 kronor
Konstrundan Tyresö 12 000 kronor
Kultur på Tyresö slott 15 000 kronor
Teater Najkit 25 000 kronor
Tyresö Jazz & Blues Club 15 000 kronor

Ordförandeutlåtande
ABF Södertörn ansöker om 30 000 kronor för en kulturafton. Entréintäkter och eventuella övriga bidrag ska gå till en organisation, EFI Fadder, som arbetar med att hjälpa fattiga romska barn i Rumänien.

Syftet med kommunens kulturbidrag är att stödja ett brett kulturutbud för Tyresöborna, inte att bidra till välgörenhet, hur behjärtansvärt än syftet är.
Jag vill därför betona att kulturbidraget ges för kulturevenemanget i sig, inte det i och för sig vällovliga syftet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2015 - nämndbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag hösten 2015, ABF Södertörn.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Konstrundan.pdf
Ansökan kulturbidrag, Tyresö Slotts Wärdshus.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Teater Najkit.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Jazz & Blues Club.pdf

§59 Kulturbidrag hösten 2015, delegationsbeslut

Dnr 2015/KFN 0061 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför våren 2015 inkom ansökningar från 13 föreningar om bidrag till enstaka kulturarrangemang. Det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre i 7 av dessa och beslutas på delegation av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Det ansökta beloppet uppgår till totalt 55 930 kronor.

Förvaltningens förslag till ordföranden är att bevilja 47 900 kronor
enligt nedan:

- Hantverksgårdens vänner 4 000 kronor
- Lions Club Trollbäcken 8 000 kronor
- Tyresö Diskantkör och Ungdomskör 8 000 kronor
- Tyresö hembygdsförening 5 900 kronor
- Tyresö konstförening 6 000 kronor
- Tyresö naturskyddsförening 10 000 kronor
- Tyresö trädgårdssällskap 6 000 kronor

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2015 delegationsbeslut.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hantverksgårdens vänner.pdf
Ansökan om kulturbidrag hösten 2015 Lions Club Trollbäcken.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Diskantkör och Ungdomskör.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Hembygdsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Konstförening.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Naturskyddsföreningen.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf
Ansökan om kulturbidrag, Tyresö Trädgårdssällskap.pdf

§60 Attraktiva Alby - investeringar

Dnr 2015/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Fastighetsåtgärder enligt bilagt förslag godkänns.
2. Finansieringen sker via den budget som finns i kommunens investeringsprogram för Albys utveckling.

Beskrivning av ärendet
Den genomgripande utredning om utvecklingen av Albyområdet ger många förslag till investeringar som kommer att förbättra tillgänglighet och öka upplevelsen av friluftsområdet. En start i det arbetet gjordes 2014 genom tillkomsten av pulkabacken och en renovering och utbyggnad av banan för discgolf.

I kommunens investeringsprogram för 2015 finns 7,5 mkr avsatta för att fortsätta utvecklingsarbetet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fördela och prioritera dessa medel på olika objekt.
Ett första steg för årets utvecklingsarbete är att åtgärda ett antal av de fastigheter som finns i området. Beräknad kostnad för detta är 3,7 mkr (se bilaga).

Till nämndens första sammanträde i höst avser förvaltningen att återkomma med ett förslag hur bland annat märkningen och dragningen av spår och leder kan utvecklas och förbättras.

Bilagor
Fastighets åtgärdsplan för Alby friluftsgård 2015.pdf

§61 Uddby gård - inriktningsbeslut

Dnr 2015/KFN 0064 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. På Uddby gård ska bedrivas ett levande lantbruk med djurbesättning
2. Gården ska vara en visningsgård
3. De stora kulturvärdena på gården och i det om givande landskapet ska bevaras.
4. Attraktiviteten ska öka, särskilt med inriktning på barnfamiljer.
5. Den biologiska mångfalden i kulturlandskapet ska gynnas genom bete, slåtter och röjningar.
6. Befintliga stallplatser ska finnas kvar.
7. Gården ska drivas genom ett gårdsarrende.
8. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag med kravspecifikation

Beskrivning av ärendet
Nuvarande arrende på Uddby gård upphör den 13 mars 2016. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram förslag hur den fortsatta driften ska ske och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Tre olika arbetsgrupper har engagerats i arbetet med olika inriktningar, driftform, arbetsmarknadsåtgärder, bilaga 1, och ett natur/kultur spår, bilaga 2. Studiebesök har genomförts och träffar med olika intressegrupper. Det har även inkommit idéer från allmänheten.

En naturvårdskonsult med kunskap om lantbruk och olika driftsformer har anlitats. Konsultens förstudie "Fördjupad studie av Uddby".

Bilagor
Uddby gård tjänsteskrivelse.pdf
Fördjupad studie Uddby.pdf
Arbetsmarknadsspåret bilaga 1.pdf
Natur- och kulturspåret - Diskussionsunderlag bilaga 2.pdf

§62 Redovisning av genomförda kulturarrangemang våren 2015

Dnr 2015/KFN 0055 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Jazz & Blues Club, beviljat belopp 15 000, kultur- och fritidsnämnden 141208

Bilagor
Redovisning vt 2015, Tyresö Jazz & Blues Club.pdf

§63 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/KFN 0021 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

Projektbidrag
KFNs uppdragslista

Bilagor
Projektbidrag KFN maj 2015.pdf
KFNs uppdragslista maj.pdf