Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-05-21

Sammanträde 2018-05-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende: Våga Visa

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Christina Holm (Kulturskolechef) informerar kultur- och fritidsnämnden om Våga Visa.

2 Informationsärende: Tillgängliga utebad

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Susanne Svidén (fritidssamordnare) informerar kultur- och fritidsnämnden om tillgängliga utebad.

Bilagor
Naturen på lika villkor. Inventeringsrapport badplatsen Alby naturreservat.pdf
Naturen på lika villkor. Inventeringsrapport badplatsen Strandbadet.pdf

3 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2018/KFN 0039 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2018-05-15 Bibliotek, kultur, fritid, och fritidsgårdar.pdf

4 Revidering av dokumenthanteringsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab

Dnr 2018/KFN 0032 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Dokumenthanteringsplanen för utvecklingsförvaltningens stab antas.
2. Dokumenthanteringsplanen för kulturskola- och fritidsgårdar antas.
3. Dokumenthanteringsplanen för kultur och bibliotek antas.
4. Dokumenthanteringsplanen för fritid och friluft antas.
5. Beslutet ersätter de dokumenthanteringsplaner som kultur- och fritidsnämnden antog 2014-12-08 § 87.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanerna beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. En översyn har av utförts av utvecklingsförvaltningen som föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade dokumenthanteringsplanerna för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av dokumenthanteringsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab.pdf
Dokumenthanteringsplan Kultur och bibliotek 2018.pdf
Dokumenthanteringsplan Fritid och friluft 2018.pdf
Dokumenthanteringsplan Kulturskola och Fritidsgårdar 2018.pdf
Dokumenthanteringsplan Staben 2018.pdf

5 Redovisning av nämnduppdraget att utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling

Dnr 2018/KFN 0044 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Uppdragsbeskrivningen för Tyresö Fritidsgårdar inklusive Café Bonza antas.

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2018 (KFN 2017.12.11 § 88) antogs nämnduppdraget: Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.

Utvecklingsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i den medföljande bilagan Uppdragsbeskrivning för Tyresö Fritidsgårdar inklusive café Bonza: Främjande och öppen fritidsverksamhet, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar den föreslagna uppdragsbeskrivningen för Tyresö Fritidsgårdar inklusive Café Bonza.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag att utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhälletsutveckling.pdf
Uppdragsbeskrivning för Tyresö Fritidsgårdar inklusive Café Bonza.pdf

6 Investeringsbeslut för att förbättra bouleplanen på Amaryllisplanen

Dnr 2018/KFN 0046

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Investeringsmedel för förbättring av bouleplanen på Amaryllisplanen beviljas med 150 000 kronor.

2. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018.

3. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.

Beskrivning av ärendet
I Fornudden ska en ny skola byggas med placering där det idag finns en bouleplan, en plan som Trollbäckens bouleklubb använder för träning och tävling. När planen försvinner behöver bouleföreningen en ny plats för att sin verksamhet. Tyresö kommun har tillsammans med Trollbäckens bouleklubb kommit fram till en lösning, som innebär att den bouleplan som idag finns på Amaryllisplanen kan användas under förutsättning att planen förbättras med banor och grusunderlag.

Dialog har även förts med pensionärsföreningarna som idag använder Amaryllisplanen. De ser mycket fram emot en förbättring av planen. Dessutom kommer detta medföra att bouleföreningen Tyresö Petang vid behov kan använda planen.

Kostnaden för att förbättra bouleplanen är beräknad till cirka 150 000 kronor (se tjänsteskrivelsen). Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden beviljar 150 000 kronor i investeringsmedel till förbättring av bouleplanen på Amaryllisplanen. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018. Driftkostnaden beräknas bli cirka 40 000 kronor per år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investering för att förbättra bouleplanen vid Amaryllisplanen.pdf

7 Söders SOL ansöker om bidrag för arrangera Midsommarfesten i Tyresöslottspark 2018

Dnr 2018/KFN 0047 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Söders SOL Tyresö beviljas ett bidrag på 50 000 kronor för att arrangera midsommarfirandet vid Tyresö slott 2018. Pengarna tas från bidrag till nämndens förfogande.
2. Utvecklingsförvaltningen hjälper föreningen med polistillstånd, utfärdandet av nödvändiga p-förbud samt björkris till midsommarstången.
3. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nästa år ta fram ett förslag till uppdragbeskrivning som grund för ett avtal med Söder SOL Tyresö eller annan förening om Söder SOL inte önskar anta uppdraget.

Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö har under flertal år arrangerat den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark. Även i år räknar föreningen med att arrangera midsommarfesten och ansöker därför om ett bidrag på totalt 50 000 kronor för fasta kostnader samt goodwill.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beviljar Söder SOL Tyresö 50 000 kronor för att arrangera midsommarfirandet vid Tyresö slott och att utvecklingsförvaltningen hjälper föreningen med polistillstånd, utfärdandet av nödvändiga p-förbud samt björkris till midsommarstången.

För att trygga både föreningen och kommunens åtaganden för framtida midsommarfiranden förslår utvecklingsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att till nästa år (2019) ta fram ett förslag till en uppdragsbeskrivning som grund för ett avtal med Söder SOL Tyresö eller annan förening om Söder SOL inte önskar anta uppdraget.

Bilagor
Söders SOL ansöker om bidrag för Midsommarfest i Tyresö slottspark 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Midsommarfesten i Tyresö slottspark 2018.pdf

8 Prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar till Lokalförsörjningsplanen

Dnr 2018/KFN 0040 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till prioriteringsordning och lösningsförslag godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med ny lokalförsörjningsplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunens strategiska lokalgrupp fick i uppdrag att i samverkan med utvecklingsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden i nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar, KS 2018-01-09 § 8g.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen ser ett behov utav utökande idrottsanläggningar på längre sikt, med det avses åren 2023-2035 och där man nämner en ny idrottsplats. Moderaterna och Alliansen vill göra ett förtydligande att vi ser det som politiskt prioriterat att den nämnda idrottsplatsen kan vara en form utav Multisportanläggning som skulle kunna placeras på någon del av den nyss förvärvade marken av Tyresö kommun som ligger vid motorvägen vid Norra Skrubba.

En multisportanläggning som innehåller flera olika idrotter som t. ex friidrott, fotboll och kanske bågskytte. Det finns ett intresse kring en gemensam större sportanläggning från olika idrottsföreningar och idrottsförbund i Stockholmsregionen. En förutsättning för att få till en multisporthall är att flera parter - idrottsförbund, idrottsföreningar, andra kommuner och sponsorer är med och utvecklar området och delar på den totala kostnaden tillsammans med Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur och fritidsanläggningar till lokalförsörjningsplanen.pdf

9 Brännpunkten ansöker om projektbidrag till ett sommarläger

Dnr 2018/KFN 0052 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Brännpunkten Korpförening får ett projektbidrag på 10 000 kronor för att arrangera sommarläger 2018. Pengarna tas från bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Brännpunkten Korpförening ansöker om ett projektbidrag på 24 250 kronor för att arrangera ett sommarläger 18-21 juni 2018. I sin ansökan skriver föreningen att det traditionsenliga sommarlägret består av fyra dagar med idrott och lekar i Tyresös natur. Föreningen har inte sökt eller fått bidrag till sommarlägret av kommunen tidigare år. Inför 2018 års sommarkollo önskar föreningen göra en ny satsning på unga ledare. 15 ledare kommer att anställas till kostnad av 19 500 kronor. Förvaltningen har kollat upp att föreningen kan ansöka om ett bidrag från kommunen för sommarjobb. Bidraget täcker lönekostnaderna till 50 % och kan sökas för unga som är 16-17 år. Den nya satsningen på unga ledare kan ses som att föreningen önskar att utveckla sommarkollot i ett nyskapande projekt.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Brännpunkten Korpförening 10 000 kronor projektbidrag för att arrangera sommarläger 2018. Bidraget ska täcka 50 % av kostnaderna för 15 juniorledare. Pengarna tas från bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Bilagor
Brännpunkten ansöker om projektbidrag för sommarläger.pdf
Tjänsteskrivelse. Projektbidrag. Brännpunktens sommarläger.pdf

10 Kulturbidrag hösten 2018 - nämndbeslut

Dnr 2018/KFN 0041 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kulturbidrag om 99 850 kronor beviljas enligt nedan:

1. Finska föreningen beviljas 4 000 kronor för en föreläsning.
2. Finska föreningen beviljas 4 000 kronor för en kulturdag med farsdagsfirande.
3. Finska föreningen beviljas 4 000 kronor för att arrangera julfest.
4. Hantverksgårdens vänner beviljas 20 000 kronor för föredrag och material i samband med föreningens utställning i Tyresö konsthall.
5. Konstrundan beviljas 15 000 kronor för evenemanget Konstrundan 9-18 november.
6. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 20 000 kronor för fyra konserter.
7. Tyresökören beviljas 8 000 kronor för en julkonsert.
8. Tyresö konstförening beviljas 8 000 kronor för en föreläsning med Carl-Johan de Geer på föreningens 50-årsjubileum.
9. Tyresö konstförening beviljas 4 850 kronor för ett föredrag med Mats Lodén.
10. Tyresö naturskyddsförening beviljas 12 000 kronor till evenemanget Sagornas skog.

Beskrivning av ärendet
Tio föreningar har inkommit med kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under andra halvåret 2018. Sju av dessa föreningar har ansökt om belopp som överstiger 10 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 175 851 kronor.

Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.

I detta ärende föreslår utvecklingsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 99 850 kronor i kulturbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag hösten 2018 nämndbeslut.pdf
Finska föreningen ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning.pdf
Finska föreningen ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Julfest 2018.pdf
Finska föreningen ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Kulturdag och farsdagsfirande 2018.pdf
Hantverksgårdens vänner ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föredrag i samband med utställning i Konsthallen 2018.pdf
Konstrundan Tyresö ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Konstrunda 2018.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Konserter 2018.pdf
Tyresö konstförening ansöker om kulturbidrag hösten 2018. 50-års fest 2018.pdf
Tyresö konstförening ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föredrag och workshop 2018.pdf
Tyresö naturskyddsförening ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Sagornas skog 2018.pdf
Tyresökören ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Julkonsert 2018.pdf

11 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat följande beslut:

- Beviljat Tyresö hembygdsförening 5 000 kronor för julmarknad på Ahlstorp.

- Beviljat Tyresö trädgårdssällskap 4 400 kronor för en föreläsning om konsten att odla det omöjliga.

- Beviljat Tyresö trädgårdssällskap 4 400 kronor för en föreläsning om Året i min trädgård.

- Beviljat Lions club Trollbäcken 8 000 kr för en julkonsert.

Bilagor
Delegationsbeslut. Kulturbidrag för arrangemang hösten 2018.pdf
Lions club Trollbäcken ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Julkonsert 2018.pdf
Tyresö hembygdsförenings ansökan om kulturbidrag hösten 2018 Julmarknad på Ahlstorp 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskap ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskap ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning om mitt trädgårdsår 2018.pdf

12 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningarna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö musikklassers förening redovisar "Musikal 2018".
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar "Föredrag om entré".
- Hantverksgårdens vänner redovisar "Föredrag om vikingatextil".
- Finska föreningen redovisar "Teater". Föreningen meddelade i redovisningen att de på grund av brist på passande lokal förflyttade arrangemanget till Södertälje. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden som ett undantag ska godkänna redovisningen trots att detta inte är förenligt med regelverket.
- Finska föreningen redovisar "Föreläsning om livslust".
- Finska föreningen redovisar "Föreläsning Esko Melakari"

Bilagor
Finska föreningens redovisning av kulturbidrag våren 2018. Föreläsning Esko Melakari.pdf
Finska föreningens redovisning av kulturbidrag våren 2018. Föreläsning om livslust.pdf
Finska föreningens redovisning av kulturbidrag våren 2018. Teater.pdf
Hantverksgårdens vänners redovisning av kulturbidrag Föredrag om vikingatextil.pdf
Tyresö musikklassers förenings redovisning av kulturbidrag våren 2018. Musikal 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag. Föredrag om entré.pdf

13 Redovisning av Teater Najkits musikal med Disneytema

Dnr 2018/KFN 0012 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den 26 februari 2018 beviljades Teater Nakit bidrag om 20 000 kronor för att arrangera en musikal med Disneytema. I bifogad bilaga redovisas arrangemanget för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Teater Najkit Redovisning av projektbidrag Musikal.pdf

14 Studieförbundsbidrag 2018

Dnr 2018/KFN 0042 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Medborgarskolan och Kulturens bildningsförbund har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2017.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.

Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 997 751 kronor för 2017 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2018 uppgår till 1 050 000 kronor.

Bilagor
Studieförbunden bilaga 1.pdf
Studieförbunden bilaga 2.pdf
Tjänsteskrivelse. Studieförbundsbidrag 2018.pdf

15 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslistan
- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

16 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-05-02 § 91 Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-05-02)

§39 Informationsärende: Våga Visa

Dnr 2018/KFN 0001 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Christina Holm (Kulturskolechef) informerar kultur- och fritidsnämnden om Våga Visa.
Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20180521.pdf (154 kb)

§40 Informationsärende: Tillgängliga utebad

Dnr 2018/KFN 0001 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Susanne Svidén (fritidssamordnare) informerar kultur- och fritidsnämnden om tillgängliga utebad.
 
Bilagor
Naturen på lika villkor. Inventeringsrapport badplatsen Alby naturreservat.pdf
Naturen på lika villkor. Inventeringsrapport badplatsen Strandbadet.pdf

§41 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2018/KFN 0039 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2018-05-15 Bibliotek kultur fritid och fritidsgårdar.pdf

§42 Revidering av dokumenthanteringsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab

Dnr 2018/KFN 0032 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Dokumenthanteringsplanen för utvecklingsförvaltningens stab antas.
2. Dokumenthanteringsplanen för kulturskola- och fritidsgårdar antas.
3. Dokumenthanteringsplanen för kultur och bibliotek antas.
4. Dokumenthanteringsplanen för fritid och friluft antas.
5. Beslutet ersätter de dokumenthanteringsplaner som kultur- och fritidsnämnden antog 2014-12-08 § 87.
 
Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanerna beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. En översyn har av utförts av utvecklingsförvaltningen som föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade dokumenthanteringsplanerna för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av dokumenthanteringsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab.pdf
Dokumenthanteringsplan Kultur och bibliotek 2018.pdf
Dokumenthanteringsplan Fritid och friluft 2018.pdf
Dokumenthanteringsplan Kulturskola och Fritidsgårdar 2018.pdf
Dokumenthanteringsplan Staben 2018.pdf

§43 Redovisning av nämnduppdraget att utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling

Dnr 2018/KFN 0044 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.
2. Uppdragsbeskrivningen för Tyresö Fritidsgårdar inklusive Café Bonza antas.
 
Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2018 (KFN 2017.12.11 § 88) antogs nämnduppdraget: Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.
 
Utvecklingsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i den medföljande bilagan Uppdragsbeskrivning för Tyresö Fritidsgårdar inklusive café Bonza: Främjande och öppen fritidsverksamhet, och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar den föreslagna uppdragsbeskrivningen för Tyresö Fritidsgårdar inklusive Café Bonza.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag att utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhälletsutveckling.pdf
Uppdragsbeskrivning för Tyresö Fritidsgårdar inklusive Café Bonza.pdf

§44 Investeringsbeslut för att förbättra bouleplanen i Amaryllisparken

Dnr 2018/KFN 0046
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Investeringsmedel för förbättring av bouleplanen i Amaryllisparken beviljas med 150 000 kronor.
 
2. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018.
 
3. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.
 
Beskrivning av ärendet
I Fornudden ska en ny skola byggas med placering där det idag finns en bouleplan, en plan som Trollbäckens bouleklubb använder för träning och tävling. När planen försvinner behöver bouleföreningen en ny plats för att sin verksamhet. Tyresö kommun har tillsammans med Trollbäckens bouleklubb kommit fram till en lösning, som innebär att den bouleplan som idag finns i Amaryllisparken kan användas under förutsättning att planen förbättras med banor och grusunderlag.
 
Dialog har även förts med pensionärsföreningarna som idag använder Amaryllisplanen. De ser mycket fram emot en förbättring av planen. Dessutom kommer detta medföra att bouleföreningen Tyresö Petang vid behov kan använda planen.
 
Kostnaden för att förbättra bouleplanen är beräknad till cirka 150 000 kronor (se tjänsteskrivelsen).
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden beviljar 150 000 kronor i investeringsmedel till förbättring av bouleplanen i Amaryllisparken. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018. Driftkostnaden beräknas bli cirka 40 000 kronor per år.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investering för att förbättra bouleplanen vid Amaryllisplanen.pdf

§45 Söders SOL ansöker om bidrag för arrangera Midsommarfesten i Tyresöslottspark 2018

Dnr 2018/KFN 0047 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Söders SOL Tyresö beviljas ett bidrag på 50 000 kronor för att arrangera midsommarfirandet vid Tyresö slott 2018. Pengarna tas från bidrag till nämndens förfogande.
2. Utvecklingsförvaltningen hjälper föreningen med polistillstånd, utfärdandet av nödvändiga p-förbud samt björkris till midsommarstången.
3. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att till nästa år ta fram ett förslag till uppdragbeskrivning som grund för ett avtal med Söder SOL Tyresö eller annan förening om Söder SOL inte önskar anta uppdraget.
 
Jäv
Erkki Vesa (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Söders SOL Tyresö har under flertal år arrangerat den traditionella midsommarfesten i Tyresö Slottspark. Även i år räknar föreningen med att arrangera midsommarfesten och ansöker därför om ett bidrag på totalt 50 000 kronor för fasta kostnader samt goodwill.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beviljar Söder SOL Tyresö 50 000 kronor för att arrangera midsommarfirandet vid Tyresö slott och att utvecklingsförvaltningen hjälper föreningen med polistillstånd, utfärdandet av nödvändiga p-förbud samt björkris till midsommarstången.
 
För att trygga både föreningen och kommunens åtaganden för framtida midsommarfiranden förslår utvecklingsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att till nästa år (2019) ta fram ett förslag till en uppdragsbeskrivning som grund för ett avtal med Söder SOL Tyresö eller annan förening om Söder SOL inte önskar anta uppdraget.
 
Bilagor
Söders SOL ansöker om bidrag för Midsommarfest i Tyresö slottspark 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Midsommarfesten i Tyresö slottspark 2018.pdf

§46 Prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar till Lokalförsörjningsplanen

Dnr 2018/KFN 0040 003
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till prioriteringsordning och lösningsförslag godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med ny lokalförsörjningsplan.
 
Johanna Schaub (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.
 
Mikael Ordenius (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.
 
Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt, med hänvisning till eget budgetförslag.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens strategiska lokalgrupp fick i uppdrag att i samverkan med utvecklingsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden i nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar, KS 2018-01-09 § 8g.
 
Ordförandeutlåtande
Förvaltningen ser ett behov utav utökande idrottsanläggningar på längre sikt, med det avses åren 2023-2035 och där man nämner en ny idrottsplats. Moderaterna och Alliansen vill göra ett förtydligande att vi ser det som politiskt prioriterat att den nämnda idrottsplatsen kan vara en form utav Multisportanläggning som skulle kunna placeras på någon del av den nyss förvärvade marken av Tyresö kommun som ligger vid motorvägen vid Norra Skrubba.
 
En multisportanläggning som innehåller flera olika idrotter som t. ex friidrott, fotboll och kanske bågskytte. Det finns ett intresse kring en gemensam större sportanläggning från olika idrottsföreningar och idrottsförbund i Stockholmsregionen. En förutsättning för att få till en multisporthall är att flera parter - idrottsförbund, idrottsföreningar, andra kommuner och sponsorer är med och utvecklar området och delar på den totala kostnaden tillsammans med Tyresö kommun.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur och fritidsanläggningar till lokalförsörjningsplanen.pdf

§47 Brännpunkten ansöker om projektbidrag till ett sommarläger

Dnr 2018/KFN 0052 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Brännpunkten Korpförening får ett projektbidrag på 10 000 kronor för att arrangera sommarläger 2018. Pengarna tas från bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande.
 
Reservation
Johanna Schaub (S) och Mikael Ordenius (MP) reserverar sig mot beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Brännpunkten Korpförening ansöker om ett projektbidrag på 24 250 kronor för att arrangera ett sommarläger 18-21 juni 2018. I sin ansökan skriver föreningen att det traditionsenliga sommarlägret består av fyra dagar med idrott och lekar i Tyresös natur. Föreningen har inte sökt eller fått bidrag till sommarlägret av kommunen tidigare år. Inför 2018 års sommarkollo önskar föreningen göra en ny satsning på unga ledare. 15 ledare kommer att anställas till kostnad av 19 500 kronor. Förvaltningen har kollat upp att föreningen kan ansöka om ett bidrag från kommunen för sommarjobb. Bidraget täcker lönekostnaderna till 50 % och kan sökas för unga som är 16-17 år. Den nya satsningen på unga ledare kan ses som att föreningen önskar att utveckla sommarkollot i ett nyskapande projekt.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Brännpunkten Korpförening 10 000 kronor projektbidrag för att arrangera sommarläger 2018. Bidraget ska täcka 50 % av kostnaderna för 15 juniorledare. Pengarna tas från bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande.
 
Yrkande
Johanna Schaub (S) yrkar att Brännpunkten Korpförening beviljas hela det ansökta beloppet undantaget den eventuella ersättningen Tyresö Kommun beviljar föreningen för att föreningen anställer sommarjobbare.
 
Mikael Ordenius (MP) instämmer i Johannas Schaubs (S) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag om att bevilja Brännpunkten Korpförening ett projektbidrag på 10 000 kronor för att arrangera sommarläger 2018.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Johanna Schaubs (S) yrkande att Brännpunkten Korpförening beviljas hela det ansökta beloppet undantaget den eventuella ersättningen Tyresö Kommun beviljar föreningen för att föreningen anställer sommarjobbare.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Brännpunkten Korpförening ett projektbidrag på 10 000 kronor för att arrangera sommarläger 2018. Pengarna tas från bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Projektbidrag. Brännpunktens sommarläger.pdf
Brännpunkten ansöker om projektbidrag för sommarläger.pdf

§48 Kulturbidrag hösten 2018 - nämndbeslut

Dnr 2018/KFN 0041 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kulturbidrag om 99 850 kronor beviljas enligt nedan:
 
1. Finska föreningen beviljas 4 000 kronor för en föreläsning.
2. Finska föreningen beviljas 4 000 kronor för en kulturdag med farsdagsfirande.
3. Finska föreningen beviljas 4 000 kronor för att arrangera julfest.
4. Hantverksgårdens vänner beviljas 20 000 kronor för föredrag och material i samband med föreningens utställning i Tyresö konsthall.
5. Konstrundan beviljas 15 000 kronor för evenemanget Konstrundan 9-18 november.
6. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 20 000 kronor för fyra konserter.
7. Tyresökören beviljas 8 000 kronor för en julkonsert.
8. Tyresö konstförening beviljas 8 000 kronor för en föreläsning med Carl-Johan de Geer på föreningens 50-årsjubileum.
9. Tyresö konstförening beviljas 4 850 kronor för ett föredrag med Mats Lodén.
10. Tyresö naturskyddsförening beviljas 12 000 kronor till evenemanget Sagornas skog.
 
Beskrivning av ärendet
Tio föreningar har inkommit med kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under andra halvåret 2018. Sju av dessa föreningar har ansökt om belopp som överstiger 10 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden under detta ärende. Det ansökta beloppet som behandlas i detta ärende uppgår till 175 851 kronor.
 
Övriga ansökningar, där det ansökta beloppet är 10 000 kronor eller lägre, beslutas på delegation av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Detta redovisas som ett separat ärende.
 
I detta ärende föreslår utvecklingsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 99 850 kronor i kulturbidrag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag hösten 2018 nämndbeslut.pdf
Finska föreningen ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning.pdf
Finska föreningen ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Julfest 2018.pdf
Finska föreningen ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Kulturdag och farsdagsfirande 2018.pdf
Hantverksgårdens vänner ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föredrag i samband med utställning i Konsthallen 2018.pdf
Konstrundan Tyresö ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Konstrunda 2018.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Konserter 2018.pdf
Tyresö konstförening ansöker om kulturbidrag hösten 2018. 50-års fest 2018.pdf
Tyresö konstförening ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föredrag och workshop 2018.pdf
Tyresö naturskyddsförening ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Sagornas skog 2018.pdf
Tyresökören ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Julkonsert 2018.pdf

§49 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat följande beslut:
 
1. Beviljat Tyresö hembygdsförening 5 000 kronor för julmarknad på Ahlstorp.
 
2. Beviljat Tyresö trädgårdssällskap 4 600 kronor för en föreläsning om konsten att odla det omöjliga.
 
3. Beviljat Tyresö trädgårdssällskap 4 200 kronor för en föreläsning om Året i min trädgård.
 
4. Beviljat Lions club Trollbäcken 8 000 kr för en julkonsert. 
 
Bilagor
Lions club Trollbäcken ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Julkonsert 2018.pdf
Tyresö hembygdsförenings ansökan om kulturbidrag hösten 2018 Julmarknad på Ahlstorp 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskap ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskap ansöker om kulturbidrag hösten 2018. Föreläsning om mitt trädgårdsår 2018.pdf
Delegationsbeslut. Kulturbidrag för arrangemang hösten 2018.pdf

§50 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningarna godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
- Tyresö musikklassers förening redovisar "Musikal 2018".
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar "Föredrag om entré".
- Hantverksgårdens vänner redovisar "Föredrag om vikingatextil".
- Finska föreningen redovisar "Teater". Föreningen meddelade i redovisningen att de på grund av brist på passande lokal förflyttade arrangemanget till Södertälje. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden som ett undantag ska godkänna redovisningen trots att detta inte är förenligt med regelverket.
- Finska föreningen redovisar "Föreläsning om livslust".
- Finska föreningen redovisar "Föreläsning Esko Melakari"
 
Bilagor
Finska föreningens redovisning av kulturbidrag våren 2018. Föreläsning Esko Melakari.pdf
Finska föreningens redovisning av kulturbidrag våren 2018. Föreläsning om livslust.pdf
Finska föreningens redovisning av kulturbidrag våren 2018. Teater.pdf
Hantverksgårdens vänners redovisning av kulturbidrag Föredrag om vikingatextil.pdf
Tyresö musikklassers förenings redovisning av kulturbidrag våren 2018. Musikal 2018.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag. Föredrag om entré.pdf

§51 Redovisning av Teater Najkits musikal med Disneytema

Dnr 2018/KFN 0012 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Den 26 februari 2018 beviljades Teater Nakit bidrag om 20 000 kronor för att arrangera en musikal med Disneytema. I bifogad bilaga redovisas arrangemanget för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Teater Najkit Redovisning av projektbidrag Musikal.pdf

§52 Studieförbundsbidrag 2018

Dnr 2018/KFN 0042 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Medborgarskolan och Kulturens bildningsförbund har ansökt om bidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet under 2017.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2013, § 26, att utbetalning av bidrag till studieförbunden för 2012 års verksamhet och tillsvidare sker i enlighet med befintligt regelverk.
 
Det totala ansökta bidragsbeloppet uppgår till 997 751 kronor för 2017 års verksamhet. Budgeten för stöd till studieorganisationer 2018 uppgår till 1 050 000 kronor.
 
Bilagor
Studieförbunden bilaga 1.pdf
Studieförbunden bilaga 2.pdf
Tjänsteskrivelse. Studieförbundsbidrag 2018.pdf

§53 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslistan
- Bidragslistan
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

§54 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-05-02 § 91 Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-05-02)
Beslut/Protokollsutdrag
§54_prot_20180521.pdf (154 kb)