Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-05-20

Sammanträde 2019-05-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende om Bergfotens fritidsgård

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Bergfotens fritidsgård.

2 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april
2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek
kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret
2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen
uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat
budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.
Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska
åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Delårsrapport 1 2019.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

3 Tyresöinitiativ om utegym, motions- och social träffpunkt, lekplats och upprustning av fotbollsplan på Ällmoraängen

4 Beslut kring Tyresöinitiativet om att upprusta och utveckla fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola

Dnr 2017/KFN 0059 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Inriktningen på kultur- och fritidsnämndens beslut att bifalla Tyresöinitiativet om att
upprusta och utveckla fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola (KFN 2017-
08-28 § 52) ändras i enlighet med Lokalförsörjningsplan 2019-2031 (KS 2019-01-08 §
10).

2. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbeslut om att anlägga en konstgräsplan vid
Brevik skola (KFN 2017-12-11 § 89 1-5) hävs med hänvisning till beslutet i
kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10.

Beskrivning av ärendet
2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden om att rusta upp och utveckla
fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola genom att anlägga en
konstgräsplan för spontanidrott vid där (KFN 2017-08-28 § 52, KFN 2017-12-11 § 89,
1-5).

Beslutet har i sin tur behandlats i lokalförsörjningsplanprocessen, som syftar till att ta
ett helhetsperspektiv på lokal- och anläggningsbehov i kommunen. I och med
fastställandet av lokalförsörjningsplan 2019-2031 har nu detta gjorts.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ändrar
inriktning på beslutet som fattades 2017-08-28 § 52, i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 § 10, samt att kultur- och fritidsnämndens
häver sitt beslut 2017-12-11 § 89, 1-5, med hänvisning till beslutet i
kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut kring Tyresöinitiativet om att upprusta och utveckla
fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola.pdf

5 Kulturskolans projekt Dansa utan krav

Dnr 2019/KFN 0052 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- 25 000 kronor beviljas från medel till nämndens förfogande för att genomföra Dansa
utan krav, ett projekt för flickor med psykisk ohälsa under höstterminen 2019.

Beskrivning av ärendet
Kulturskolan önskar genomföra en ettårig försöksverksamhet dansa utan krav med
start ht-19. Metoden baseras på danspedagogen Anna Dubergs forskning.
Tjejer mellan 13-18 år med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin
hälsa genom att delta i kravlös dans två gånger i veckan utan krav på prestation.
Projektet ska samverka med skolhälsovården och socialtjänsten som är de som först
möter dessa ungdomar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturskolans projket Dansa utan krav.pdf

6 Kulturbidrag hösten 2019 - nämndbeslut

Dnr 2019/KFN 0046 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konsert med Blues Connection.
2. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för evenemanget Jazzsångtävling
med Erik Linder och Fredrik Wide.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konserten Saxarus med Stickans
gubbar.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konsert med Spicy Advice
Ragtime band.
5. ABF Södertörn beviljas 5 000 kronor för författarbesök med Björn Wiman om
världens största nyhet.
6. ABF Södertörn beviljas 4 000 kronor för Spoken word-kväll med Niklas Mesaros.
7. Tyresö naturskyddsförening beviljas 16 000 kronor för evenemanget Sagornas skog.
8. Tyresökören beviljas 16 000 kronor för konserten Från Bach till tango.Tyresökören
beviljas 8 000 kronor för evenemanget Julkonsert.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tretton kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under andra halvåret 2019. Fyra av dessa föreningar ansöker om
belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av
kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera konsert med
Blues Connection. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö Jazz & Blues Club
beviljas 4 500 kronor för konsert med Blues Connection.

- Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera Jazzsångtävling
med Erik Linder och Fredrik Wide. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö
Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för Jazzsångtävling med Erik Linder och
Fredrik Wide.

- Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera konserten
Saxarus med Stickans gubbar. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö Jazz &
Blues Club beviljas 4 500 kronor för konserten Saxarus med Stickans gubbar.

- Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera konsert med
Spicy Advice Ragtime band. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö Jazz &
Blues Club beviljas 4 500 kronor för konsert med Spicy Advice Ragtime band.

- ABF Södertörn ansöker om 10 720 kronor för att arrangera författarbesök med Björn
Wiman om världens största nyhet.

Bilagor
ABF Södertörn ansökan om kulturbidrag Spoken wordkväll.pdf
ABF Södertörn ansökan om kulturbidrag. Björn Wiman om världens största nyhet.pdf
Tyresö naturskyddsförening ansökan om kulturbidrag. Sagornas skog.pdf
Tyresökören ansökan om kulturbidrag. Julkonsert.pdf
Tyresökören ansökan om kulturbidrag. Konsert Från Bach till tango.pdf
Tyresö Jazz & Blues club ansökan om kulturbidrag. Konserter med levande
jazzmusik.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag hösten 2019 nämndbeslut.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tretton kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under andra halvåret 2019. Enhetschefen för kultur, friluft och
föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
beslutad 2019-01-28 § 3, punkt D1, fattat beslut om de tre föreningar som ansökt om
sammanlagt 15 000 kronor eller mindre.

- Lions club Trollbäcken har ansökt om 13 000 kronor för att arrangera Lions
Höstkonsert och har beviljats 8 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra
arrangemenaget.

- Tyresö konstförening har ansökt om 6730 kronor för att arrangera Föreläsning av
Saadia Hussain och har beviljats 6 730 kronor i kulturbidrag för att genomföra
arrangemenaget.

- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 4400 kronor för att arrangera Konsten att
odla sin egen mat och har beviljats 4 400 kronor i kulturbidrag för att genomföra
arrangemenaget.

- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2000 kronor för att arrangera Odla på
växternas villkor och har beviljats 2 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra
arrangemenaget.

Bilagor
Lions club Trollbäcken ansökan om kulturbidrag. Lions Höstkonsert.pdf
Tyresö konstförening ansökan om kulturbidrag. Föreläsning av Saadia Hussain.pdf
Tyresö trädgårdssällskap ansökan om kulturbidrag. Konsten att odla sin egen mat.pdf
Tyresö trädgårdsällskap ansökan om kulturbidrag. Odla på växternas villkor.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag hösten 2019.pdf

8 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

§44 Informationsärende om Bergfotens fritidsgård

Dnr 2019/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Bergfotens fritidsgård.
Beslut/Protokollsutdrag
§44_prot_20190520.pdf (152 kb)

§45 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2019/KFN 0005 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för kultur- och fritidsnämnden och omfattar verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritids och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2019.pdf

§46 Tyresöinitiativ om utegym, motions- och social träffpunkt, lekplats och upprustning av fotbollsplan på Ällmoraängen

Dnr 2019/KFN 0053 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget avslås.
 
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett Tyresöinitiativ om att anlägga ett utegym, motions- och social träffpunkt, lekplats samt rusta upp fotbollsplanen på Ällmoraängen. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 189 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.
 
Ordförandeutlåtande
Utegym är uppskattade och förvaltningen har tagit fram en strategisk anläggningsplan för att tillgodose en bra tillgång till idrottsmöjligheter i hela kommunen. Där pekas tre platser ut som prioriterade för att anlägga nya utegym. Ett utegym kostar uppskattningsvis 400 000 kronor att anlägga och därefter 61 000 kronor/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid), besiktning, skötsel och underhålla. Jag anser att platserna förvaltningen föreslagit i anläggningsförsörjningsplanen är mer prioriterade för anläggning utav ett utegym än Ällmoraängen.
 
I Tyresöinitiativet föreslås också övriga satsningar såsom att anlägga en motions- och social träffpunkt, en lekplats samt att fotbollsplanen rustas upp. En liknande mötesplats i Brevik med placering vid Breviks skola diskuteras redan i kommunen. I och med att Lokalförsörjningsplan 2019-2031 antogs tilldelades kommunens strategiska lokalgrupp uppdraget att eventuellt utveckla området vid Breviks skola till en mötesplats med möjligheter till spontanidrott, i samverkan med berörda förvaltningar och nämnder (KS 2019-01-08 §10).
 
Det geografiska läget och befolkningsunderlaget i Brevik gör att förvaltningen för liv och hälsa anser att det är svårmotiverat att kommunen ska investera i att anlägga samt att drifta två mötesplatser för spontanidrott på Brevikshalvön, åtminstone under rådande ekonomiska läge. Jag tycker därför att det i första hand är mötesplatsen som diskuteras i lokalförsörjningsplanen vid Breviks skola som bör prioriteras och att Tyresöinitiativet avslås.
 
Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd. Utegym m.m. på Ällmoraängen.pdf

§47 Beslut kring Tyresöinitiativet om att upprusta och utveckla fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola

Dnr 2017/KFN 0059 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Inriktningen på kultur- och fritidsnämndens beslut att bifalla Tyresöinitiativet om att upprusta och utveckla fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola (KFN 2017-08-28 § 52) ändras i enlighet med Lokalförsörjningsplan 2019-2031 (KS 2019-01-08 § 10).
 
2. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbeslut om att anlägga en konstgräsplan vid Brevik skola (KFN 2017-12-11 § 89 1-5) hävs med hänvisning till beslutet i kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10. 
 
Beskrivning av ärendet
2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden om att rusta upp och utveckla fotbollsplanen samt området ovanför Breviks skola genom att anlägga en konstgräsplan för spontanidrott vid där (KFN 2017-08-28 § 52, KFN 2017-12-11 § 89, 1-5).
 
Beslutet har i sin tur behandlats i lokalförsörjningsplanprocessen, som syftar till att ta ett helhetsperspektiv på lokal- och anläggningsbehov i kommunen. I och med fastställandet av lokalförsörjningsplan 2019-2031 har nu detta gjorts.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ändrar inriktning på beslutet som fattades 2017-08-28 § 52, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 § 10, samt att kultur- och fritidsnämndens häver sitt beslut 2017-12-11 § 89, 1-5, med hänvisning till beslutet i kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut kring Tyresöinitiativet om att upprusta och utveckla fotbollsplanen och området ovanför Breviks skola.pdf

§48 Kulturskolans projekt Dansa utan krav

Dnr 2019/KFN 0052 70
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- 25 000 kronor beviljas från medel till nämndens förfogande för att genomföra Dansa utan krav, ett projekt för flickor med psykisk ohälsa under höstterminen 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturskolan önskar genomföra en ettårig försöksverksamhet dansa utan krav med start ht-19. Metoden baseras på danspedagogen Anna Dubergs forskning.
Tjejer mellan 13-18 år med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans två gånger i veckan utan krav på prestation. Projektet ska samverka med skolhälsovården och socialtjänsten som är de som först möter dessa ungdomar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturskolans projket Dansa utan krav.pdf

§49 Kulturbidrag hösten 2019 - nämndbeslut

Dnr 2019/KFN 0046 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konsert med Blues Connection.
2. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för evenemanget Jazzsångtävling med Erik Linder och Fredrik Wide.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas  4 500 kronor för konserten Saxarus med Stickans gubbar.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konsert med Spicy Advice Ragtime band.
5. ABF Södertörn beviljas 5 000 kronor för författarbesök med Björn Wiman om världens största nyhet.
6. ABF Södertörn beviljas 4 000 kronor för Spoken word-kväll med Niklas Mesaros.
7. Tyresö naturskyddsförening beviljas 16 000 kronor för evenemanget Sagornas skog.
8. Tyresökören beviljas 16 000 kronor för konserten Från Bach till tango.Tyresökören beviljas 8 000 kronor för evenemanget Julkonsert.
 
Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tretton kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under andra halvåret 2019. Fyra av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
 
Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera konsert med Blues Connection. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konsert med Blues Connection.
 
Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera Jazzsångtävling med Erik Linder och Fredrik Wide. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för Jazzsångtävling med Erik Linder och Fredrik Wide.
 
Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera konserten Saxarus med Stickans gubbar. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konserten Saxarus med Stickans gubbar.
 
Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 4 500 kronor för att arrangera konsert med Spicy Advice Ragtime band. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 500 kronor för konsert med Spicy Advice Ragtime band.
 
ABF Södertörn ansöker om 10 720 kronor för att arrangera författarbesök med Björn Wiman om världens största nyhet.
 
Bilagor
ABF Södertörn ansökan om kulturbidrag Spoken wordkväll.pdf
ABF Södertörn ansökan om kulturbidrag. Björn Wiman om världens största nyhet.pdf
Tyresö naturskyddsförening ansökan om kulturbidrag. Sagornas skog.pdf
Tyresökören ansökan om kulturbidrag. Julkonsert.pdf
Tyresökören ansökan om kulturbidrag. Konsert Från Bach till tango.pdf
Tyresö Jazz & Blues club ansökan om kulturbidrag. Konserter med levande jazzmusik.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag hösten 2019 nämndbeslut.pdf

§50 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tretton kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under andra halvåret 2019. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2019-01-28 § 3, punkt D1, fattat beslut om de tre föreningar som ansökt om sammanlagt 15 000 kronor eller mindre.
 
- Lions club Trollbäcken har ansökt om 13 000 kronor för att arrangera Lions Höstkonsert och har beviljats 8 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra arrangemenaget.
 
- Tyresö konstförening har ansökt om 6730 kronor för att arrangera Föreläsning av Saadia Hussain och har beviljats 6 730 kronor i kulturbidrag för att genomföra arrangemenaget.
 
- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 4400 kronor för att arrangera Konsten att odla sin egen mat och har beviljats 4 400 kronor i kulturbidrag för att genomföra arrangemenaget.
 
- Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2000 kronor för att arrangera Odla på växternas villkor och har beviljats 2 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra arrangemenaget.
 
Bilagor
Lions club Trollbäcken ansökan om kulturbidrag. Lions Höstkonsert.pdf
Tyresö konstförening ansökan om kulturbidrag. Föreläsning av Saadia Hussain.pdf
Tyresö trädgårdssällskap ansökan om kulturbidrag. Konsten att odla sin egen mat.pdf
Tyresö trädgårdsällskap ansökan om kulturbidrag. Odla på växternas villkor.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag hösten 2019.pdf

§51 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen. 
- Bidragslistan
- Kultur- och idrottsgalan 2019
- Medeltidsdagarna
- Socialstyrelsen har beviljat Tyresö kommun 363 157 kronor i statsbidrag för stöd till sommarlovsverksamhet för åldersgruppen 6-15 år.
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf