Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-01-15

Sammanträde 2015-01-15

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter inklusive kontrollplan

Dnr 2015/KS 0006 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Verksamhetsplan 2015 för kommunövergripande verksamheter fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2015 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter.pdf
Plan KLK KSK 2015.pdf

4 Jämställdhetsplan 2015-2017

Dnr 2015/KS 0005 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Jämställdhetsplan för Tyresö kommun 2015-2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt diskrimineringslagen 3 Kap.13§ har kommunen som arbetsgivare skyldighet att vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I bifogad plan beskrivs kommunens övergripande mål för jämställdhetsarbetet, samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja jämställdheten på arbetsplatsen.

Planen är utformad utifrån Diskrimineringslagens krav och kommunens likabehandlingspolicy och plan. Jämställdhetsplanen inkluderar även en uppföljning av 2013-2015 års åtgärder. Den nya jämställdhetsplanen gäller för åren 2015, 2016 och 2017. Planen beslutas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse jämställdhetsplan 2015-2017.pdf
Jämställdhetsplan 2015-2017.pdf

5 Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen noteras.
2. Förslag till lokalisering och utformning av multihus för nytt gymnasium, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner överlämnas för vidare handläggning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB som äger fastigheten Forellen 2, arbetat fram ett förslag till multihus för ny gymnasieskola, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner. Förslaget redovisas i kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen och föreslås överlämnas för vidare handläggning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Tjäsnteskrivelse lokalisering och utformning nytt gymnasium.pdf
Koncept multihus Forellen 2.pptx
Ritningar multihus FORELLEN 2.pdf

6 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP). Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Susann Ronström (S). Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som pensionärsföreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Bo Toresson, PRO
Barbro Rådberg, PRO
Bo Furugård, PRO
Kerstin Hallgren, SPF
Monica Löfgren, SPF
Gun Tombrock, SPF
Taimi Björklund, TFF

Ersättare
Sune Linder, PRO
Inger Dahlström Lundin, PRO
Tommy Karlsson, PRO.
Håkan Norell, SPF
Bengt Elander, SPF
vakant, SPF
Sirkka Atterlo, TFF

7 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP). Som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).
Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som föreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Ulf Looström (vice. ordf.), DHR
Lennart Hellman, RMR
Anne Kierkegaard, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Bengt Stenström, RTP, Hjärnkraft
Maud Tillgren, Strokeföreningen, Synskadades Riksförbund
Sophie Tzelidis, FUB
Åke Wisén, Hörselskadades distrikt i Stockholm, Stockholms Dövas förening

Ersättare
Mats Eriksson, Attention Södertörn
Inger Gemicioglu, DHR
Jenny Hultgren, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Erland Nilsson, Afasiföreningen
Lena Rosberg, Astma- och allergiföreningen
Angelica Wilén, Tandvårdsskadeförbundet Stockholms distrikt, Elöverkänsligas riksförbund
Vakant, Stockholms dövas förening

Adjungerad
Robin Åbrandt, Förbundet unga rörelsehindrade

8 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0511 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Bilagor
Redovisning av pågående motioner januari 2015.docx

9 Svar på motion om humanitär hjälp till det palestinska folket

Dnr 2013/KS 0477 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om humanitär hjälp till det palestinska folket. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås enligt ordförandeutlåtandet nedan.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet anser i en motion att Tyresö kommun ska ge humanitär hjälp till det palestinska folket och anför att det ska gå via "Ship to Gaza" som man menar är en partipolitiskt obunden organisation.

Redan i dag sker ett omfattande bistånd till den Palestinska myndigheten (PA) genom svenska staten och SIDA. De kommande fem åren handlar det om drygt en miljard kronor årligen. Pengar som ska gå till utveckling, statsbyggande arbete och humanitära insatser. Arbetet sker i nära samarbete med FN, Världsbanken, IMF, USA och EU med hårda krav på insyn och revision. Att försäkra sig om att utbetalningarna inte hamnar i fel händer är viktigt då området är oerhört instabilt med starka terroristnätverk och utbredd korruption. Den Palestinska myndigheten styrs sedan länge av partier som antingen är direkt terrorstämplade av EU och övriga västvärlden eller har sådana militära förgreningar. Ett av de styrande partierna, Hamas, har en islamistisk ideologi som kraftigt åsidosätter mänskliga rättigheter. Ett uttalat mål är att den suveräna staten Israel utplånas och bli ett muslimskt område. Förintelsen med sex miljoner dödsoffer förnekas eller marginaliseras av ledande politiker. Homosexualitet fördöms och HBTQ-personer förföljs då de anses mentalt och moraliskt sjuka. Allmänna politiska val har inte hållits sedan 2006 och människor har ingen möjlighet att opponera sig då yttrandefriheten är inskränkt. Personer med avvikande åsikter mot regimen hotas, torteras och dödas.

Ship to Gaza saknar kontrollmekanismer för att inte understödja detta och flottans resor till Gazaremsan har hittills mer liknat politiska aktioner i den utdragna konflikten med Israel, regionens enda demokrati, än regelrätta hjälpsändningar av förnödenheter till behövande. Organisationens uppmaning till bojkott av israeliska produkter förstärker ytterligare den bilden. För oss är det självklart att en kommun inte ska syssla med utrikespolitik. Främst eftersom kommuner ska arbeta på uppdrag av sina egna invånare och gentemot dessa rikta resurserna, men också för att det inte är tillåtet med utrikespolitiska opinionsyttringar i kommunallagen.

Israel-Palestina-konflikten är infekterad och många människor lider på båda sidor. Vägen mot fred, tvåstatslösning, demokrati och välstånd går genom diplomatiska förhandlingar liksom statligt och internationellt sanktionerat bistånd av erkända hjälporganisationer. Inte genom handlingar som ytterligare riskerar ge näring åt det vedervärdiga förtryck, från den egna regimen, som palestinierna i Gaza lever under.

Här känner vi oss trygga med statens och SIDA:s arbete. Mot bakgrund av detta ska motionen avslås.

Bilagor
Motion om humanitär hjälp till det palestinska folket.pdf

10 Svar på motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2013/KS 0485 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Svar från socialnämnden på motion Genomlysning av behovet inom IFO.pdf
Motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen.pdf

11 Svar på motion om äldreomsorg på finska

Dnr 2013/KS 0484 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om äldreomsorg på finska till kommunfullmäktige den 12 december 2013. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion Äldreomsorg på finska.pdf
Motion om äldreomsorg på finska.pdf

12 Svar på motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner

Dnr 2014/KS 0299 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 juni 2014 om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade motionen den 8 december 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om kommunalförbund för arenor och hallar.pdf
Motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner.pdf

13 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som beredde motionen den 13 november 2013 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen remitterade sedan motionen vidare den 26 november 2013 till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor för att få deras synpunkter.

Socialnämnden behandlade motionen den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunala rådet för funktionshinder behandlade frågan den 27 mars 2014 och föreslår att motionen bifalls. Kommunala pensionärsrådet behandlade frågan den 17 mars 2014 och föreslår att en översyn görs vad gäller trafikaspekter. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet inkommer med ett kompletterande PM om trafikaspekterna inför kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Socialnämndens svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre.pdf
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors svar på motion om ökad tillgänglighet för äldre i Tyresö centrum.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om att öka tillgängligheten för äldre till Tyresö centrum.pdf
DOC031213-03122013 132919.pdf
Motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf

§1 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20150115.pdf (164 kb)

§2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20150115.pdf (164 kb)

§3 Verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter inklusive kontrollplan

Dnr 2015/KS 0006 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Verksamhetsplan 2015 för kommunövergripande verksamheter fastställs.

Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till verksamhetsplan inklusive kontrollplan 2015 för kommunövergripande verksamheter. Planen är ettårig och baseras på den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2015-2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2015 kommunövergripande verksamheter.pdf
Plan KLK KSK 2015.pdf

§4 Jämställdhetsplan 2015-2017

Dnr 2015/KS 0005 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Jämställdhetsplan för Tyresö kommun 2015-2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt diskrimineringslagen 3 Kap.13§ har kommunen som arbetsgivare skyldighet att vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. I bifogad plan beskrivs kommunens övergripande mål för jämställdhetsarbetet, samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja jämställdheten på arbetsplatsen.

Planen är utformad utifrån Diskrimineringslagens krav och kommunens likabehandlingspolicy och plan. Jämställdhetsplanen inkluderar även en uppföljning av 2013-2015 års åtgärder. Den nya jämställdhetsplanen gäller för åren 2015, 2016 och 2017. Planen beslutas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse jämställdhetsplan 2015-2017.pdf
Jämställdhetsplan 2015-2017.pdf

§5 Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Dnr 2013/KS 0303 44

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen noteras.
2. Förslag till lokalisering och utformning av multihus för nytt gymnasium, nya lokaler för vuxenutbildning, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner remitteras till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för synpunkter och beräkning av gymnasie- och vuxenutbildningens täckningsbidrag till lokalkostnaderna senast den 31 mars.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Hemsö Fastighets AB som äger fastigheten Forellen 2, arbetat fram ett förslag till multihus för ny gymnasieskola, nytt bibliotek samt eventuella övriga samhällsfunktioner. Förslaget redovisas i kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen och föreslås överlämnas för vidare handläggning till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Tjäsnteskrivelse lokalisering och utformning nytt gymnasium.pdf
Koncept multihus Forellen 2.pptx
Ritningar multihus FORELLEN 2.pdf

§6 Val till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Susann Ronström (S) utses som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).
Som ersättare i kommunala pensionärsrådet 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Susann Ronström (S).
Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som pensionärsföreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Bo Toresson, PRO
Barbro Rådberg, PRO
Bo Furugård, PRO
Kerstin Hallgren, SPF
Monica Löfgren, SPF
Gun Tombrock, SPF
Taimi Björklund, TFF


Ersättare
Sune Linder, PRO
Inger Dahlström Lundin, PRO
Tommy Karlsson, PRO.
Håkan Norell, SPF
Bengt Elander, SPF
vakant, SPF
Sirkka Atterlo, TFF

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20150115.pdf (174 kb)

§7 Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 2015/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Mats Larsson (FP) utses som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
2. Ulla Gribbe (V) utses som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.
3. Mats Larsson (FP) utses som ordförande i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-09 § 212 ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen ska också utse ordförande i rådet. Vice ordförande utses av rådet.

Som ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).
Som ersättare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Ulla Gribbe (V).
Som ordförande 2015-01-01 - 2015-12-31 föreslås Mats Larsson (FP).

De personer som valts som föreningarnas representanter för perioden 2015-2018 är följande:

Ordinarie
Ulf Looström (vice. ordf.), DHR
Lennart Hellman, RMR
Anne Kierkegaard, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Bengt Stenström, RTP, Hjärnkraft
Maud Tillgren, Strokeföreningen, Synskadades Riksförbund
Sophie Tzelidis, FUB
Åke Wisén, Hörselskadades distrikt i Stockholm, Stockholms Dövas förening

Ersättare
Mats Eriksson, Attention Södertörn
Inger Gemicioglu, DHR
Jenny Hultgren, Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län
Erland Nilsson, Afasiföreningen
Lena Rosberg, Astma- och allergiföreningen
Angelica Wilén, Tandvårdsskadeförbundet Stockholms distrikt, Elöverkänsligas riksförbund
Vakant, Stockholms dövas förening

Adjungerad
Robin Åbrandt, Förbundet unga rörelsehindrade

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20150115.pdf (174 kb)

§8 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2014/KS 0511 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf
Redovisning av pågående motioner januari 2015.docx

§9 Svar på motion om humanitär hjälp till det palestinska folket

Dnr 2013/KS 0477 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om humanitär hjälp till det palestinska folket. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att motionen ska avslås enligt ordförandeutlåtandet nedan.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet anser i en motion att Tyresö kommun ska ge humanitär hjälp till det palestinska folket och anför att det ska gå via "Ship to Gaza" som man menar är en partipolitiskt obunden organisation.

Redan i dag sker ett omfattande bistånd till den Palestinska myndigheten (PA) genom svenska staten och SIDA. De kommande fem åren handlar det om drygt en miljard kronor årligen. Pengar som ska gå till utveckling, statsbyggande arbete och humanitära insatser. Arbetet sker i nära samarbete med FN, Världsbanken, IMF, USA och EU med hårda krav på insyn och revision. Att försäkra sig om att utbetalningarna inte hamnar i fel händer är viktigt då området är oerhört instabilt med starka terroristnätverk och utbredd korruption. Den Palestinska myndigheten styrs sedan länge av partier som antingen är direkt terrorstämplade av EU och övriga västvärlden eller har sådana militära förgreningar. Ett av de styrande partierna, Hamas, har en islamistisk ideologi som kraftigt åsidosätter mänskliga rättigheter. Ett uttalat mål är att den suveräna staten Israel utplånas och bli ett muslimskt område. Förintelsen med sex miljoner dödsoffer förnekas eller marginaliseras av ledande politiker. Homosexualitet fördöms och HBTQ-personer förföljs då de anses mentalt och moraliskt sjuka. Allmänna politiska val har inte hållits sedan 2006 och människor har ingen möjlighet att opponera sig då yttrandefriheten är inskränkt. Personer med avvikande åsikter mot regimen hotas, torteras och dödas.

Ship to Gaza saknar kontrollmekanismer för att inte understödja detta och flottans resor till Gazaremsan har hittills mer liknat politiska aktioner i den utdragna konflikten med Israel, regionens enda demokrati, än regelrätta hjälpsändningar av förnödenheter till behövande. Organisationens uppmaning till bojkott av israeliska produkter förstärker ytterligare den bilden. För oss är det självklart att en kommun inte ska syssla med utrikespolitik. Främst eftersom kommuner ska arbeta på uppdrag av sina egna invånare och gentemot dessa rikta resurserna, men också för att det inte är tillåtet med utrikespolitiska opinionsyttringar i kommunallagen.

Israel-Palestina-konflikten är infekterad och många människor lider på båda sidor. Vägen mot fred, tvåstatslösning, demokrati och välstånd går genom diplomatiska förhandlingar liksom statligt och internationellt sanktionerat bistånd av erkända hjälporganisationer. Inte genom handlingar som ytterligare riskerar ge näring åt det vedervärdiga förtryck, från den egna regimen, som palestinierna i Gaza lever under.

Här känner vi oss trygga med statens och SIDA:s arbete. Mot bakgrund av detta ska motionen avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) bifallsyrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om humanitär hjälp till det palestinska folket.pdf

§10 Svar på motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2013/KS 0485 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 12 december 2013 om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen. Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar från socialnämnden på motion Genomlysning av behovet inom IFO.pdf
Motion om genomlysning av behovet inom individ- och familjeomsorgen.pdf

§11 Svar på motion om äldreomsorg på finska

Dnr 2013/KS 0484 001

Kommunledningsutskottets beslut
* Motionen om äldreomsorg på finska återremitteras till kommunala pensionärsrådet.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om äldreomsorg på finska till kommunfullmäktige den 12 december 2013. Motionen remitterades till socialnämnden som behandlade motionen den 26 november 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att motionen ska återremitteras till kommunala pensionärsrådet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om återremiss och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Svar på motion Äldreomsorg på finska.pdf
Motion om äldreomsorg på finska.pdf

§12 Svar på motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner

Dnr 2014/KS 0299 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad med hänvisning till utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 17 juni 2014 om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner. Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som behandlade motionen den 8 december 2014. Nämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad enligt utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om kommunalförbund för arenor och hallar.pdf
Kommunledningskontorets svar på motion om kommunalförbund för arenor och hallar.pdf
Motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner.pdf

§13 Svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum

Dnr 2013/KS 0078 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 14 februari 2013 om ökad tillgänglighet för äldre till Tyresö centrum. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som beredde motionen den 13 november 2013 och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska avslå motionen. Kommunstyrelsen remitterade sedan motionen vidare den 26 november 2013 till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor för att få deras synpunkter.

Socialnämnden behandlade motionen den 26 november 2014 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunala rådet för funktionshinder behandlade frågan den 27 mars 2014 och föreslår att motionen bifalls. Kommunala pensionärsrådet behandlade frågan den 17 mars 2014 och föreslår att en översyn görs vad gäller trafikaspekter. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har inkommit med ett kompletterande PM om trafikaspekterna inför kommunledningsutskottets sammanträde.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämndens svar på motion om att öka tillgängligheten för de äldre.pdf
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors svar på motion om ökad tillgänglighet för äldre i Tyresö centrum.pdf
Kommunala pensionärsrådets svar på motion om att öka tillgängligheten för äldre till Tyresö centrum.pdf
PM Trafikenheten Svar på motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf
DOC031213-03122013 132919.pdf
Motion angående att öka tillgängligheten för de äldre till Tyresö centrum.pdf

§14 Rapport och information från fastighetsenheten 2015

Dnr 2015/KS 0032 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Månadsrapporten noteras.
2. Redovisning av pågående och kommande upphandlingar noteras.
3. Slutredovisning av Tyresövallen ny belysning noteras.
4. Slutredovisning av Hanvikens paviljong markarbete noteras.
5. Slutredovisning av Klinten förskolekök noteras.
6. Slutredovisning av LSS-boende Strandallén noteras.
7. Slutredovisning av Skrindan nytt tak noteras.
8. Slutredovisning av storbildsskärm Tyresövallen noteras.
9. Slutredovisning av Tyresö skola miljöhus noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenhetens månadsrapport, redovisning av pågående och kommande upphandlingar samt slutredovisningar finns i bilagor.

Bilagor
Månadsrapport fastighetsenheten november-december 2014.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20150115.pdf (151 kb)