Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-08-13

Sammanträde 2015-08-13

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

1 Yttrande över överklagande av beslut om varning för Restaurang Green Bull Handelsbolag

Dnr 2015/KS 0075 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kvalitetsenhetens förslag till yttrande antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 11 juni 2015, § 99, att meddela Restaurang Green Bull Handelsbolag en varning. Bolaget har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm har gett utskottet möjlighet att yttra sig över överklagandet. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast den 18 augusti 2015.

Kvalitetsenheten har skrivit ett förslag till yttrande.

Bilagor
150805 TJSKR förslag till yttrande till förvaltningsrätten, överklagad varning Green Bull.pdf
Komplettering överklagande.pdf

2 Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen till och med 31 december 2016, O'Learys, Bollmora Torg 1

Dnr 2015/KS 0346 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tyresö Sportbar AB (556899-0211) beviljas utökad serveringstid på uteserveringen på restaurang O'Learys till klockan 24.00 under perioden 2015-09-01 - 2016-12-31.

Motivering till beslutet finns i kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Sportbar AB (556899-0211) har sedan november 2012 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang O'Learys, Bollmora Torg 1. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.

Bolaget har ansökt om utökad serveringstid till klockan 24.00 på uteserveringen under perioden 2015-09-01 - 2016-12-31.

Kvalitetsenheten bedömer att risken för olägenheter och störningar är liten och föreslår att ansökan beviljas.

Bilagor
150805 TJSKR ändrad serveringstid på uteservering t o m 2016 OLearys.pdf

3 Ansökan om utökad serveringstid utomhus, Tyresö Sjökrog, Tegelbruksvägen 1

Dnr 2015/KS 0357 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kina restaurangen i Tyresö AB (556975-7510) beviljas utökad serveringstid till klockan 23.00 på serveringsytorna utomhus på Tyresö Sjökrog. För tillståndet gäller följande villkor:

a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 23.30.

Motivering till beslutet finns i kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Kina restaurangen i Tyresö AB (556975-7510) har sedan augusti 2014 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på Tyresö Sjökrog, Tegelbruksvägen 1. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11 - 22.00 på serveringsytorna utomhus. Under en prövotid är serveringstiden utomhus 11.00 - 23.00.

Bolaget har ansökt om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 23.00 på serveringsytorna utomhus.

Kvalitetsenheten bedömer att risken för olägenheter och störningar är liten och föreslår att ansökan beviljas med villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 23.30.

Bilagor
150805 TJSKR ändrad serveringstid på utomhus på Tyresö Sjökrog.pdf

4 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

5 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

6 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 *

Dnr 2015/KS 0299 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

Beskrivning av ärendet
Kommuninvest är en finansiell samverkan mellan kommuner, vars syfte är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar. Tyresö kommuns huvudsakliga finansiering sker via Kommuninvest. Föreningsstämman för Kommuninvest har fastställt nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen gör en särskild insats till Kommuinvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

Bilagor
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.pdf
Tjänsteskrivelse Kommuninvest-särskild medlemsinsats 2015.pdf

7 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag

Dnr 2015/KS 0368 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00 samt helger 08:00-22:00. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.

- Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i oktober 2014 kommundirektören i uppdrag att utarbeta riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet. Bakgrunden till uppdraget är att det vid olika tillfällen förekommit oklarheter och frågor kring hur uthyrning ska hanteras, vilka lokaler som ska hyras ut, kostnader med mera. Utifrån uppdraget från kommunstyrelsen har fritidsavdelningen utarbetat ett förslag på riktlinjer som bland annat innehåller kommunens viljeinriktning, ansvarsfrågor och ekonomi. Kommundirektören föreslår att riktlinjerna antas och för den fortsatta hanteringen av frågorna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - riktlinje för uthyrning av skollokaler till föreningslivet privatpersoner och företag.pdf
Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag.pdf
Bilagor till riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf

8 Svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21"

Dnr 2015/KS 0212 009

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunkansliets förslag på yttrande antas som kommunens svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" SOU 2015:21

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslagen i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring".

Utredningen innehåller kommentarer gällande många delar på socialförsäkringsområdet. Det rör bland annat ett nytt sätt att räkna ut sjukpenningsgrundande inkomst, förhöjt tak i sjukförsäkringen, förslag på effektiv och likformig försäkringstillämpning, bättre sjukpenning till studenter, förslag på bättre stöd för återgång till arbete, förändringar i a-kassan med mera.

Kommunen har valt att kommentera de delar som kommunen dagligen kommer i kontakt med, genom socialförvaltningen och via Arbetscentrum.

Bilagor
Sammanfattning SOU 2015 21.pdf

9 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö *

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Bilagor
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf

10 Svar på motion om palliativ vårdenhet *

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede. Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf

11 Redovisning av pågående motioner 2015

Dnr 2015/KS 0369 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har sammanställt en lista över samtliga motioner som är under beredning.

Bilagor
Pågående motioner 2015.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärende enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Vid sammanträdet informerar kommundirektör Bo Renman om delegationsbeslut fattat i personalärende.

Bilagor
150806 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

§103 Yttrande över överklagande av beslut om varning för Restaurang Green Bull Handelsbolag

Dnr 2015/KS 0075 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Kvalitetsenhetens förslag till yttrande antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet beslutade den 11 juni 2015, § 99, att meddela Restaurang Green Bull Handelsbolag en varning. Bolaget har överklagat beslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm har gett utskottet möjlighet att yttra sig över överklagandet. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast den 18 augusti 2015.
 
Kvalitetsenheten har skrivit ett förslag till yttrande.

Bilagor
150805 TJSKR förslag till yttrande till förvaltningsrätten, överklagad varning Green Bull.pdf
komplettering överklagande.pdf

§104 Ansökan om utökad serveringstid på uteserveringen till och med 31 december 2016, O'Learys, Bollmora Torg 1

Dnr 2015/KS 0346 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Tyresö Sportbar AB (556899-0211) beviljas utökad serveringstid på uteserveringen på restaurang O'Learys till klockan 24.00 under perioden 2015-09-01 - 2016-12-31.

Motivering till beslutet finns i kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Sportbar AB (556899-0211) har sedan november 2012 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang O'Learys, Bollmora Torg 1. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen.
 
Bolaget har ansökt om utökad serveringstid till klockan 24.00 på uteserveringen under perioden 2015-09-01 - 2016-12-31.
 
Kvalitetsenheten bedömer att risken för olägenheter och störningar är liten och föreslår att ansökan beviljas.

Bilagor
150805 TJSKR ändrad serveringstid på uteservering t o m 2016 OLearys.pdf

§105 Ansökan om utökad serveringstid utomhus, Tyresö Sjökrog, Tegelbruksvägen 1

Dnr 2015/KS 0357 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Kina restaurangen i Tyresö AB (556975-7510) beviljas utökad serveringstid till klockan 23.00 på serveringsytorna utomhus på Tyresö Sjökrog. För tillståndet gäller följande villkor:
1. Ätande och drickande gäster får inte vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 23.30.

Motivering till beslutet finns i kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Kina restaurangen i Tyresö AB (556975-7510) har sedan augusti 2014 tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på Tyresö Sjökrog, Tegelbruksvägen 1. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11 - 22.00 på serveringsytorna utomhus. Under en prövotid är serveringstiden utomhus 11.00 - 23.00.
 
Bolaget har ansökt om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 23.00 på serveringsytorna utomhus.
 
Kvalitetsenheten bedömer att risken för olägenheter och störningar är liten och föreslår att ansökan beviljas med villkor om att ätande och drickande gäster inte får vistas på serveringsytorna utomhus efter klockan 23.30.

Bilagor
150805 TJSKR ändrad serveringstid på utomhus på Tyresö Sjökrog.pdf

§106 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§106_prot_20150813.pdf (152 kb)

§107 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§107_prot_20150813.pdf (152 kb)

§108 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Dnr 2015/KS 0299 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunen erlägger en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest. Utgiften finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet
Kommuninvest är en finansiell samverkan mellan kommuner, vars syfte är att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering av kommunala investeringar. Tyresö kommuns huvudsakliga finansiering sker via Kommuninvest. Föreningsstämman för Kommuninvest har fastställt nya stadgar. I stadgarna har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen efterhör nu om kommunen som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen gör en särskild insats till Kommuninvest om 14 440 393 kronor i syfte att påskynda kapitaliseringen av Kommuninvest.

Bilagor
tjänsteskrivelse  särskild medlemsinsats till kommuninvest.pdf
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.pdf

§109 Riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag

Dnr 2015/KS 0368 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00, helger 08:00-22:00 samt för tillfällig övernattning. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.
3. Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Markus Obligado (V) lämnar särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i oktober 2014 kommundirektören i uppdrag att utarbeta riktlinjer för uthyrning av skollokaler till föreningslivet. Bakgrunden till uppdraget är att det vid olika tillfällen förekommit oklarheter och frågor kring hur uthyrning ska hanteras, vilka lokaler som ska hyras ut, kostnader med mera. Utifrån uppdraget från kommunstyrelsen har fritidsavdelningen utarbetat ett förslag på riktlinjer som bland annat innehåller kommunens viljeinriktning, ansvarsfrågor och ekonomi. Kommundirektören föreslår att riktlinjerna antas och för den fortsatta hanteringen av frågorna.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att:
- Riktlinjer med tillhörande avtal för uthyrning av skollokaler till föreningslivet, privatpersoner och företag antas.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fortsättningsvis sköta uthyrning av bokningsbara skollokaler måndag- fredag 16:00-23:00, helger 08:00-22:00 samt för tillfällig övernattning. Hyresintäkter för denna uthyrning tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Vid behov disponerar skolorna lokalerna fritt efter klockan 16 för sin verksamhet.
- Kultur- och fritidsnämnden har fortsättningsvis i uppdrag att fastställa riktlinjer, utarbeta ytterligare regelverk samt lämna förslag på taxor i kommunplan för de skollokaler som definierats som uthyrningsbara av kommunstyrelsen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Marcus Obligado (V) och Kristjan Vaigur (S) att ärendet sänds på remiss till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden innan kommunstyrelsen behandlar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) med flera att ärendet ska remitteras till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande innan det behandlas av kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet har beslutat att avslå yrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet har beslutat i enlighet med förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf
Bilagor till riktlinjer för uthyrning av skollokaler.pdf

§110 Svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21 )"

Dnr 2015/KS 0212 009

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunkansliets förslag på yttrande antas som kommunens svar på remiss över utredningen "Mer trygghet och bättre försäkring" SOU 2015:21

Protokollsanteckning
Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslagen i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen "Mer trygghet och bättre försäkring".

Utredningen innehåller kommentarer gällande många delar på socialförsäkringsområdet. Det rör bland annat ett nytt sätt att räkna ut sjukpenningsgrundande inkomst, förhöjt tak i sjukförsäkringen, förslag på effektiv och likformig försäkringstillämpning, bättre sjukpenning till studenter, förslag på bättre stöd för återgång till arbete, förändringar i a-kassan med mera.

Kommunen har valt att kommentera de delar som kommunen dagligen kommer i kontakt med, genom socialförvaltningen och via Arbetscentrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss Mer trygghet och bättre försäkring.pdf
Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring.pdf
Sammanfattning SOU 2015 21.pdf

§111 Svar på motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö

Dnr 2014/KS 0502 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Protokollsanteckning
Kristjan Vaigur (S) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att aktualisera kulturplanen. Miljöpöpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ges i uppdrag att snarast arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt program och att arbetet sker tillsammans med intresserade lokala kulturföreningar genom att till exempel tillsätta en referensgrupp.

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslagen i motionen den 18 maj 2015 och föreslår att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar med instämmande av Marcus Obligado (V) bifall till motionens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunledningsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att aktualisera kulturplanen för ett rikt och mångsidigt kulturutbud i Tyresö.pdf
PU från KFN 150518 § 49 - Yttrande avseende motion _Aktualisera kulturplan......._.pdf

§112 Svar på motion om palliativ vårdenhet

Dnr 2015/KS 0161 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg (SD) och Jörgen Bengtsson (SD) har lämnat in en motion i vilken de föreslår att socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för en palliativ enhet för vård i livets slutskede.

Socialnämnden har yttrat sig över förslaget den 20 maj 2015, och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om palliativ vårdenhet.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1051.pdf

§113 Redovisning av pågående motioner 2015

Dnr 2015/KS 0369 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har sammanställt en lista över samtliga motioner som är under beredning.

Bilagor
Pågående motioner 2015.pdf

 

§114 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälan av delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärende enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Lista över anmälda delegationsbeslut bifogas ärendet.

Vid sammanträdet informerar kommundirektör Bo Renman om delegationsbeslut fattat i personalärende.

Bilagor
150806 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf