Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-12-21

Sammanträde 2015-12-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information om flyktingmottagande

Dnr 2015/KS 0452 61

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om flyktingmottagandet från den särskilda ledningsgrupp under kommundirektörens ledning som arbetar med dessa frågor.

4 Lönekartläggning 2015

Dnr 2015/KSP 0094 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt Tyresö kommuns jämställdhetsplan (2015-2017) ska lönekartläggning göras varje år. Det är en ambitiös utfästelse då Diskrimineringslagen kräver att den görs vart tredje år. År 2014 gjordes ett omfattande arbete med att vikta olika faktorer (exempelvis utbildning, ansvar, psykisk och fysisk arbetsmiljö) i förhållande till varandra. I 2015 års lönekartläggning har de olika faktorerna som påverkar den totala arbetsvärderingen lämnats oförändrade jämfört med 2014. Det som har gjorts 2015 är en uppdatering av aktuella löner och att medarbetarna som börjat sedan förra lönekartläggningen har lagts till och de som har slutat har tagits bort.

Tjänsteskrivelse läggs till ärendet innan sammanträdet.

Bilagor
Dokumentation Lönekartläggning 2015 Tyresö kommun.pdf

5 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen *

Dnr 2015/KS 0542 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande reglemente ändrades senast 2012 och behöver därför ses över. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också under året kommit med ett nytt cirkulär/vägledning för reglemente för kommunstyrelsen som beaktar alla lagändringar i kommunallagen som tillkommit de senaste åren.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf

6 Revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun *

Dnr 2015/KS 0558 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
De föreslagna ändringarna är små och huvudskäl till revideringen är att en bestämmelse om personalpolitik har överförs från det gemensamma reglementet till det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen. En mindre justering har också gjorts på grund av den nya tjänstemannaorganisationen som gäller inom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2016 då fastighetsavdelningen istället kommer att tillhöra tekniska kontoret.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

7 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige *

Dnr 2015/KS 0570 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Ärendebalanslista uppdrag KS och KF - redovisning KLU 21 december 2015.pdf

8 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2015/KS 0583 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning (bilaga).

Bilagor
Redovisning av pågående motiner.pdf

9 Svar på motion om att starta Stockholms första Hälsoträdgård i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering. Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

10 Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna *

Dnr 2015/KS 0461 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Ordförandeutlåtande
Att det är viktigt att stävja mobbning och trakasserier, oavsett om det är på nätet eller i det fysiska rummet, är en uppfattning som vi givetvis delar med motionärerna. I Tyresö kommun råder nolltolerans mot all form av kränkande behandling.

På Tyresös skolor bedrivs sedan lång tid tillbaka ett aktivt antimobbningsarbete som på flera sätt har varit framgångsrikt. För 2016 har skolmiljön dessutom prioriterats i barn- och utbildningsnämndens nämndplan tillsammans kunskapsmålen, bara för att visa hur viktigt vi tycker att detta är. Att känna trygghet och bli bemött med respekt är avgörande för god kunskapsinhämtning och utveckling, inte minst i unga år.

Det är varje huvudmans och rektors ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera den egna verksamhetens resultat i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Något som sedermera kan ligga till grund för eventuella insatser. Beroende på förutsättningar och resultat kan program/metoder och åtgärder härigenom se olika ut från skola till skola. Gemensamt för arbetet är dock att det ska vara kvalitetssäkrat och evidensbaserat, liksom att det ska skötas av professionen. Det är inget arbete som ska, eller i vårt tycke ens kan, överlåtas till kommunfullmäktige att besluta om då det inte ryms inom politikens kompetensområde.

Seminarier av den typ som Miljöpartiet föreslår i motionen, det vill säga hur nätet påverkar våra barn och ungdomar, genomförs redan i dag på flera skolor. Till exempel anordnar Tyresö skola ett i december tillsammans med BRIS och skolans föräldraförening. Det är mycket bra att föreläsningar och diskussionsaftnar anordnas i ämnet då det som barn och unga skriver och gör på nätet är hela vuxenvärldens ansvar och inget som bara kan hänföras till skolan, även om det är där som konsekvenserna av detta ofta synliggörs och omsätts i praktiken.

Som ovan nämnts går det dock inte att komma ifrån det faktum att politikens uppgift inte är att besvara "hur-frågorna" utan att sätta mål, skapa förutsättningar och följa upp. Att antimobbningsarbetet bäst utförs av skolorna själva med hänsyn till lokala förutsättningar och att detta sker i samspråk med personal, elever och vårdnadshavare är vår fullkomliga övertygelse. Betydelsen av detta anges också i skollagen.

Med anledning härutav föreslås avslag på motionen även om intentionen är mer än vällovliga.

Bilagor
Motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt länge ned i åldrarna.pdf

11 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun *

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:

- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf

12 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden läggs till innan sammanträdet.

Bilagor
Motion om att öppna ett"Sportotek" i Tyresö.pdf

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Förordnande KD 23 december 2015 - 10 januari 2016,
dnr 2015/KS 0164 003

Bilagor
Förordnande KD 23 december 2015 - 10 januari 2016.pdf

§191 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Månadsuppföljning november.pdf

§192 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Bilagor
KSOMinne151203.pdf

§193 Information om flyktingmottagande

Dnr 2015/KS 0452 61

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om flyktingmottagandet från den särskilda ledningsgrupp under kommundirektörens ledning som arbetar med dessa frågor.

Bilagor
Flyktingsamordnare KLK dec 15.docx

Beslut/Protokollsutdrag
§193_prot_20151221.pdf (163 kb)

§194 Lönekartläggning 2015

Dnr 2015/KSP 0094 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt Tyresö kommuns jämställdhetsplan (2015-2017) ska lönekartläggning göras varje år. Det är en ambitiös utfästelse då Diskrimineringslagen kräver att den görs vart tredje år. År 2014 gjordes ett omfattande arbete med att vikta olika faktorer (exempelvis utbildning, ansvar, psykisk och fysisk arbetsmiljö) i förhållande till varandra. I 2015 års lönekartläggning har de olika faktorerna som påverkar den totala arbetsvärderingen lämnats oförändrade jämfört med 2014. Det som har gjorts 2015 är en uppdatering av aktuella löner och att medarbetarna som börjat sedan förra lönekartläggningen har lagts till och de som har slutat har tagits bort.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2015.pdf
Dokumentation Lönekartläggning 2015 Tyresö kommun.pdf

§195 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2015/KS 0542 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat reglemente för kommunstyrelsen i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande reglemente ändrades senast 2012 och behöver därför ses över. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också under året kommit med ett nytt cirkulär/vägledning för reglemente för kommunstyrelsen som beaktar alla lagändringar i kommunallagen som tillkommit de senaste åren.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE reviderat reglemente för kommunstyrelsen.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf

§196 Revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0558 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Bifogat reviderat gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun antas.
2. Bestämmelserna ska tillämpas från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
De föreslagna ändringarna är små och huvudskäl till revideringen är att en bestämmelse om personalpolitik har överförs från det gemensamma reglementet till det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen. En mindre justering har också gjorts på grund av den nya tjänstemannaorganisationen som gäller inom kommunstyrelsen från och med 1 januari 2016 då fastighetsavdelningen istället kommer att tillhöra tekniska kontoret.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE  reviderat gemensamt reglemente.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§197 Ärendebalans för uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2015/KS 0570 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Ärendebalanslista uppdrag KS och KF - redovisning KLU 21 december 2015.pdf

§198 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2015/KS 0583 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 5 kap. 33 § Kommunallag (1991:900) framgår det att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över de motioner som inte har färdigberetts inom ett år från att de väcktes samt över samtliga motioner som är under beredning (bilaga).

Bilagor
Redovisning av pågående motiner.pdf

§199 Svar på motion om att starta Stockholms första Hälsoträdgård i Tyresö

Dnr 2015/KS 0329 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att starta Stockholms första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen föreslås att Tyresö kommun skyndsamt tar fram och erbjuder Tyresö Hälsoträdgård en lämplig plats för så kallad grön rehabilitering. Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.

Nämnderna och utskottet har behandlat motionen och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2015-11-25 §165.pdf
Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-10-20 § 73.pdf
Kultur- och fritidsnämndens svar på motion om hälsoträdgård.pdf
Socialnämndens svar på motion om att starta hälsoträdgård i Tyresö - protokollsutdrag 2015-10-21 § 1082 .pdf
Motion om att starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

§200 Svar på motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt längre ner i åldrarna

Dnr 2015/KS 0461 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att inte remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Nina Dahl (MP) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion om att stävja näthat och mobbning till kommunfullmäktige. Motionen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) i ordförandeutlåtandet.

Ordförandeutlåtande
Att det är viktigt att stävja mobbning och trakasserier, oavsett om det är på nätet eller i det fysiska rummet, är en uppfattning som vi givetvis delar med motionärerna. I Tyresö kommun råder nolltolerans mot all form av kränkande behandling.

På Tyresös skolor bedrivs sedan lång tid tillbaka ett aktivt antimobbningsarbete som på flera sätt har varit framgångsrikt. För 2016 har skolmiljön dessutom prioriterats i barn- och utbildningsnämndens nämndplan tillsammans kunskapsmålen, bara för att visa hur viktigt vi tycker att detta är. Att känna trygghet och bli bemött med respekt är avgörande för god kunskapsinhämtning och utveckling, inte minst i unga år.

Det är varje huvudmans och rektors ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera den egna verksamhetens resultat i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Något som sedermera kan ligga till grund för eventuella insatser. Beroende på förutsättningar och resultat kan program/metoder och åtgärder härigenom se olika ut från skola till skola. Gemensamt för arbetet är dock att det ska vara kvalitetssäkrat och evidensbaserat, liksom att det ska skötas av professionen. Det är inget arbete som ska, eller i vårt tycke ens kan, överlåtas till kommunfullmäktige att besluta om då det inte ryms inom politikens kompetensområde.

Seminarier av den typ som Miljöpartiet föreslår i motionen, det vill säga hur nätet påverkar våra barn och ungdomar, genomförs redan i dag på flera skolor. Till exempel anordnar Tyresö skola ett i december tillsammans med BRIS och skolans föräldraförening. Det är mycket bra att föreläsningar och diskussionsaftnar anordnas i ämnet då det som barn och unga skriver och gör på nätet är hela vuxenvärldens ansvar och inget som bara kan hänföras till skolan, även om det är där som konsekvenserna av detta ofta synliggörs och omsätts i praktiken.

Som ovan nämnts går det dock inte att komma ifrån det faktum att politikens uppgift inte är att besvara "hur-frågorna" utan att sätta mål, skapa förutsättningar och följa upp. Att antimobbningsarbetet bäst utförs av skolorna själva med hänsyn till lokala förutsättningar och att detta sker i samspråk med personal, elever och vårdnadshavare är vår fullkomliga övertygelse. Betydelsen av detta anges också i skollagen.

Med anledning härutav föreslås avslag på motionen även om intentionen är mer än vällovliga.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att motionen ska remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till remitteringsyrkandet.

I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om remittering och finner att kommunledningsutskottet har avslagit det.
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) andrahandsyrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om hur vi kan stävja näthat och att mobbningen kryper allt länge ned i åldrarna.pdf

§201 Svar på motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun

Dnr 2012/KS 0339 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) har lämnat in en motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö. Motionärerna föreslår:

- att Tyresö kommun utvärderar antimobbningsarbetet i skolor, fritidsgårdar samt övrig verksamhet i vilken vi har ansvar för barn och ungdomar i vår kommun,
- att om resultaten inte är acceptabla, intensifiera ett förebyggande och åtgärdsinriktat arbete som gör att inga barn eller ungdomar i Tyresö kommun känner sig otrygga eller utsätts för mobbning i verksamheter vi driver och/eller finansierar.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Kommunfullmäktige återremitterade frågan 2015-01-15 och barn- och utbildningsnämnden kompletterade sitt svar 2015-11-18 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att satsa mer på antimobbning i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-01-15 § 6.pdf
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att satsa mer på antimobbning.pdf

§202 Svar på motion om att öppna ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2015/KS 0331 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö. Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden läggs till innan sammanträdet.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens svar på motionen Öppna ett sportotek.pdf
Motion om att öppna ett_Sportotek_ i Tyresö.pdf

§203 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2015/KS 0056 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslut om arbetsgivarfrågor, ärenden enligt lag om allmän kameraövervakning, lotterilagen, alkohollagen och tobakslagen samt tillsynsärenden enligt arkivreglemente anmäls till kommunledningsutskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det utskottet fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Förordnande KD 23 december 2015 - 10 januari 2016,
dnr 2015/KS 0164 003

Bilagor
Förordnande KD 23 december 2015 - 10 januari 2016.pdf