Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

4 Resultat av medarbetarundersökningen 2016

Dnr 2016/KSP 0076 015

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i september 2016 genomfört en stor medarbetarundersökning.

Resultatet är på många områden bra. Kommunens medarbetare känner en arbetstillfredsställelse som överstiger andra organisationers. Över 90 procent av medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete och att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter i sitt arbete. Man anser också att man har effektiva rutiner på sin arbetsplats och att man arbetar med att göra förbättringar i verksamheten. Likaså får kommunens chefer över lag ett bra resultat, även det i jämförelse med andra organisationer.

Det finns även områden med förbättringspotential. Många medarbetare känner inte till de kommunövergripande målen och vet därför inte om man bidrar till att nå dem. Det är endast 40 procent av medarbetarna som anser att nya idéer uppmuntras och det är knappt hälften som anser att framtiden för Tyresö kommun ser ljus ut. Enkäten visar även att förtroendet för kommunens tjänstemannaledning fortsatt är otillfredsställande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse medarbetarundersökning 2016.pdf
Presentation medarbetarundersökning 2016.pdf

5 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2017

Dnr 2016/KSP 0077

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till kommunledningsutskottet om kommunens inriktning vid löneöversyn, vilken beskriver kommunens lönepolitiska ställningstaganden inför 2017 års löneöversyn. Inriktningen grundas i hög grad på de löneavtal som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknar med de fackliga motparterna på nationell nivå. Det råder en stark samsyn mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten att lönerna ska vara individuella och differentierade utifrån verksamhetens mål och arbetstagarnas måluppfyllelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2017.pdf

6 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2016/KS 0327 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

7 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2016/KS 0328 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

8 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 676 tkr till 315 714 tkr.
4. Verksamhetsområde "Flyktingmottagning, ensamkommande barn" ska ge ett budgetmässigt överskott på 10 298 tkr.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen om omfördelningar presenteras i tjänsteskrivelsen samt i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017.pdf
Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan 2017.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf

9 Anläggningsförsörjningsplan inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Dnr 2016/KS 0347 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Strategisk anläggningsförsörjningsplan för kultur- och fritidsverksamheten antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunplanen beslutat om särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden. Inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar gavs det särskilda uppdraget att arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet.

Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till plan som omfattar idrotts- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, bibliotek och anläggningar för kulturverksamhet. Planen blir ett underlag i ärenden där behoven av kultur- och fritidsanläggningar behöver beaktas.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den strategiska anläggningsförsörjningsplanen för kultur- och fritidsverksamheten.

Bilagor
§ 67 kultur- och fritidsnämnden 161017 - anläggningsförsörjningsplan.pdf

10 Uppföljning av temagranskning om avfallshanteringen

Dnr 2016/KS 0257 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Uppföljningsrapporten och förvaltningens yttrande noteras.

Beskrivning av ärendet
En temagranskning om kommunens avfallshantering genomfördes 2014 av kvalitetsenheten. Nu har en uppföljning av temagranskningen gjorts som visar på en positiv utveckling inom samtliga identifierade förbättringsområden.

Renhållningsenheten har använt de identifierade förbättringsområdena i den mån det har varit möjligt, med hänsyn tagen till befintlig verksamhet och nuvarande avtal och upplägg. Vidare har renhållningsenheten använt kvalitetsgranskningen till att utforma förfrågningsunderlag till nästkommande entreprenadperiod som inleds 2017-10-01. Det som främst utvecklats inför kommande entreprenadperiod är upplägget av viten och bonus för hur entreprenaden ska utföras, men även utveckling och användning av verksamhetens digitala system.

Kvalitetsenheten anser att renhållningsenheten fortsatt behöver utveckla arbetet med verksamhetens digitala system och att en gränsdragningslista samt standardsvar på frekvent förekommande frågor skulle kunna tas fram gentemot kommunens servicecenter. Dessutom anser kvalitetsenheten att även om metoder för uppföljning av verksamheten finns, kan de utvecklas vidare.

Förvaltningen har yttrat sig över uppföljningsrapporten i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att kommunledningsutskottet noterar rapporten och yttrandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av temagranskning om avfallshantering.pdf
Uppföljningsrapport Avfallshantering.pdf

11 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor *

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.

Motionen remitterades till kommunjuristen som tog fram förslag till svar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 september 2016 återremitterades ärendet, via minoritetsåterremiss, för behandling även i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har nu behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26 § 80.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf

§136 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport per 31 oktober 2016.pdf
Månadsuppföljning oktober.pdf

§137 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) och kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§137_prot_20161124.pdf (150 kb)

§138 Information från HR-enheten

Dnr 2016/KS 0279 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Jonas Jansfors informerar vid sammanträdet om aktuella frågor inom HR-området.

Beslut/Protokollsutdrag
§138_prot_20161124.pdf (150 kb)

§139 Resultat av medarbetarundersökningen 2016

Dnr 2016/KSP 0076 015

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i september 2016 genomfört en stor medarbetarundersökning.
 
Resultatet är på många områden bra. Kommunens medarbetare känner en arbetstillfredsställelse som överstiger andra organisationers. Över 90 procent av medarbetarna upplever att de har ett meningsfullt arbete och att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter i sitt arbete. Man anser också att man har effektiva rutiner på sin arbetsplats och att man arbetar med att göra förbättringar i verksamheten. Likaså får kommunens chefer över lag ett bra resultat, även det i jämförelse med andra organisationer.
 
Det finns även områden med förbättringspotential. Många medarbetare känner inte till de kommunövergripande målen och vet därför inte om man bidrar till att nå dem. Det är endast 40 procent av medarbetarna som anser att nya idéer uppmuntras och det är knappt hälften som anser att framtiden för Tyresö kommun ser ljus ut.  Enkäten visar även att förtroendet för kommunens tjänstemannaledning fortsatt är otillfredsställande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse medarbetarundersökning 2016.pdf
Presentation medarbetarundersökning 2016.pdf

§140 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2017

Dnr 2016/KSP 0077

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till kommunledningsutskottet om kommunens inriktning vid löneöversyn, vilken beskriver kommunens lönepolitiska ställningstaganden inför 2017 års löneöversyn. Inriktningen grundas i hög grad på de löneavtal som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknar med de fackliga motparterna på nationell nivå. Det råder en stark samsyn mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten att lönerna ska vara individuella och differentierade utifrån verksamhetens mål och arbetstagarnas måluppfyllelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2017.pdf

§141 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2016/KS 0327 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§141_prot_20161124.pdf (150 kb)

§142 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2016/KS 0328 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§142_prot_20161124.pdf (150 kb)

§143 Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Dnr 2016/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 676 tkr till 315 714 tkr.
4. Verksamhetsområde "Flyktingmottagning, ensamkommande barn" ska ge ett budgetmässigt överskott på 10 298 tkr.
5. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.
 
De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen om omfördelningar presenteras i tjänsteskrivelsen samt i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017.pdf
Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan 2017.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf

§144 Anläggningsförsörjningsplan inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Dnr 2016/KS 0347 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Strategisk anläggningsförsörjningsplan för kultur- och fritidsverksamheten antas.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i kultur- och fritidsnämnden 2016-10-17 § 67.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i kommunplanen beslutat om särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden. Inom verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar gavs det särskilda uppdraget att arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområdet.
 
Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till plan som omfattar idrotts- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, bibliotek och anläggningar för kulturverksamhet. Planen blir ett underlag i ärenden där behoven av kultur- och fritidsanläggningar behöver beaktas.
 
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den strategiska anläggningsförsörjningsplanen för kultur- och fritidsverksamheten.

Bilagor
§ 67 kultur- och fritidsnämnden 161017 - anläggningsförsörjningsplan.pdf

§145 Uppföljning av temagranskning om avfallshanteringen

Dnr 2016/KS 0257 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Uppföljningsrapporten och förvaltningens yttrande noteras.

Beskrivning av ärendet
En temagranskning om kommunens avfallshantering genomfördes 2014 av kvalitetsenheten. Nu har en uppföljning av temagranskningen gjorts som visar på en positiv utveckling inom samtliga identifierade förbättringsområden.
 
Renhållningsenheten har använt de identifierade förbättringsområdena i den mån det har varit möjligt, med hänsyn tagen till befintlig verksamhet och nuvarande avtal och upplägg. Vidare har renhållningsenheten använt kvalitetsgranskningen till att utforma förfrågningsunderlag till nästkommande entreprenadperiod som inleds 2017-10-01. Det som främst utvecklats inför kommande entreprenadperiod är upplägget av viten och bonus för hur entreprenaden ska utföras, men även utveckling och användning av verksamhetens digitala system.
 
Kvalitetsenheten anser att renhållningsenheten fortsatt behöver utveckla arbetet med verksamhetens digitala system och att en gränsdragningslista samt standardsvar på frekvent förekommande frågor skulle kunna tas fram gentemot kommunens servicecenter. Dessutom anser kvalitetsenheten att även om metoder för uppföljning av verksamheten finns, kan de utvecklas vidare.
 
Förvaltningen har yttrat sig över uppföljningsrapporten i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att kommunledningsutskottet noterar rapporten och yttrandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av temagranskning om avfallshantering.pdf
Uppföljningsrapport Avfallshantering.pdf

§146 Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/KS 0058 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion inom barn- och utbildningsnämndens område som rör tillämpning av skollagen vid godkännande av enskild huvudman för förskola (skollagen 2 kap.7 § 2). I motionen föreslås att kommunen ska utreda om regler ska införas om förnyat godkännande för verksamhet om betydande aktieöverlåtelse har skett.
 
Motionen remitterades till kommunjuristen som tog fram förslag till svar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 8 september 2016 återremitterades ärendet, via minoritetsåterremiss, för behandling även i barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har nu behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Kommunledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2016-10-26 § 80.pdf
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf