Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-02-22

Sammanträde 2018-02-22

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Kompassen - mötesplats i Wättinge

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Iréne Hededal, förvaltningschef för utvecklingsförvaltningen, presenterar nuläget för pågående förstudie att utveckla gymnasiebyggnaden till ett framtida kunskaps- och arbetsmarknadscentrum och medborgarnas mötesplats i Wättinge.

2 Integrationsstrategi *

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Förslaget till integrationsstrategi remitteras till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och komplettering senast 29 mars.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier. Förslaget till integrationsstrategi har nu kompletterats och förtydligats enligt kommunstyrelsens beslut.

Bilagor
Integrationsstrategi.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §23.pdf

3 Plan för socialnämnden för hållbart och långsiktigt sänkta kostnadsnivåer för att uppnå en budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018. Socialnämnden godkände rapporten 2018-01-31 § 1003 och beslutade att planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-01-31 § 1003.pdf

4 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

5 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

6 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

7 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

8 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras av IT-chefen vid sammanträdet.

9 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

10 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum *

Dnr 2014KSM0834 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2017-10-03 beslut om att ny ishall ska byggas på den plats som Tyresövallens C-plan i dag är belägen. Samtidigt beslutades att parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen skulle tas upp vid ett senare tillfälle och att planering och anpassning av angöringsvägar, angöringsytor och entrétorg skulle överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningarna för skyndsamt genomförande.

Tekniska kontoret har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag där en avfallsterminal integreras med ishallen och ett parkeringsgarage byggs under del av ishallen och under avfallsterminalen. Fastighetsenheten har sedan tidigare beviljats 133 miljoner kronor som investeringsmedel till en ny ishall. Den totala kostnaden för ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage samt anpassning av angöringsvägar och entrétorg etetera är beräknad till 277 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.pdf

11 Investering av sopsugsanläggning Norra Tyresö centrum *

Dnr 2017/KSTK 0085 83

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas till renhållningsenheten för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Beskrivning av ärendet
För att bidra till kommunens övergripande mål om att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Som ett led i detta arbete planeras avfallet från nya stadsdelen Norra Tyresö centrum (NTC) hanteras med hjälp av en sopsugsanläggning dit nybyggda, men även några befintliga fastigheter, ska anslutas. På detta sätt blir antalet tunga transporter avsevärt färre än vid traditionell avfallshantering.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras genom intäkter från taxekollektivet samt genom anslutningsavgifter för respektive exploatör samt därefter via fasta avfallsavgifter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sopsuganläggning Norra Tyresö centrum.pdf
Investeringsblankett Sopsug NTC.pdf

12 Reviderad informationssäkerhetspolicy *

Dnr 2017/KS 0196 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad informationssäkerhetspolicy antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-03-06 § 38 en informationssäkerhetspolicy. Ett arbete har gjorts under 2017 med att ta fram riktlinjer och fortsatt klassificering av kommunens olika informationssystem. I samband med det finns behov av att revidera antagen informationssäkerhetspolicy för att tydliggöra bland annat ansvar och roller.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad informationssäkerhetspolicy.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf

13 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018

Dnr 2018/KS 0082 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. För serveringsverksamheter som drivs av kommunstyrelsen är det istället byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2018. Den nya tillsynsplanen är i huvudsak en uppdatering av den tidigare planen. Vissa delar av den förebyggande tillsynen kommer dock inte att kunna utföras under 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf

14 Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 - 2020 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation samt att kartlägga i samverkan med externa parter hur turism och besöksnäring kan stärkas. Den 4 april 2017 §73 beslutade kommunstyrelsen att ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet näringsliv.

Ett förslag till plan för turism och besöksnäring har arbetats fram av näringslivschefen i samråd med företagare inom besöksnäringen samt berörda förvaltningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring.pdf
Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö 2018-2020.pdf

15 Ordförandeuppdrag Fritt fram i Tyresån

Dnr 2018/KS 0065 90

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att inleda en process i syfte att köpa in Uddby Kraft AB, att inleda en process för att återställa Follbrinkströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån samt att utreda hur dammarna vid Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av Tyresåns vattenvårdsförbunds rapport Fritt fram i Tyresån föreslår kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande att kommunen ska arbeta med de åtgärder som ligger inom Tyresö kommun, se vidare under ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Sedan 20 år tillbaka arbetar Tyresö kommun tillsammans med några av våra grannkommuner inom ramen för Tyresåns Vattenvårdsförbund för att förbättra miljön och vattenkvaliteten i Tyresåns sjösystem och med mål att också öka områdets naturvärden. Samarbetet har varit fruktsamt och gett positiva resultat i både sjöar och åar.

Inom ramen för Vattenvårdsförbundet togs för ett år sedan fram en rapport - "Fritt fram i Tyresån" - kring hur förutsättningarna för en naturligare vattenregim och ett återställande av de ursprungliga förutsättningarna för fiskvandring i nedre Tyresån skulle kunna gå till. I rapporten beskrivs också en rad åtgärder som krävs för att vattenförekomsten ska nå miljökvalitetsnormen God ekologisk status till 2021. Ett antal av de åtgärder som behöver genomföras ligger inom Tyresö kommun och faller därför under vårt ansvar att arbeta med.

Efter dialog med Vattenvårdsförbundets styrelse anser vi nu att det är rimligt att Tyresö tar initiativ till att starta nödvändiga arbeten inom vår kommuns geografiska områden.

De största och viktigaste åtgärderna som behöver vidtas för att återskapa en naturligare vattenregim och återskapa förutsättningar för fiskvandring handlar om att åtgärda utloppet i Kalvfjärden och flytta tillbaka huvudfåran från Uddby Kraftverk till Follbrinkströmmen. Det handlar också om att skapa framkomlighet för fiskvandring genom anpassning och återställning av naturliga förutsättningar vid våra dammar i Nyfors.

När det gäller Nyfors har kommunen själva helt och hållet rådighet över frågan då anläggningen ägs av kommunen. Hänsyn behöver tas till de kulturhistoriska värdena så att inte dessa försämras men det hindrar inte att vattenflödet anpassas till de naturliga förutsättningarna och att åtgärder vidtas för att underlätta fiskvandring.

När det gäller Uddby Kraftverk så är det den anläggningen i privat ägo och kommunen har i dagsläget inte rådighet i frågan. Det är därför rimligt att kommunen tar initiativ till förhandlingar med kraftverkets ägare för att köpa in anläggningen för att därefter vidta åtgärder för att återställa den naturliga vattenregimen. Kraftverket i sig är en viktig kulturhistorisk anläggning i Tyresö och ska bevaras. Kraftverket fyller också i framtiden en funktion som en extra väg för avtappning om vattenflödet blir högt.

Med detta som bakgrund önskar vi ge kommundirektören i uppdrag:

- att inleda en process i syfte att inköpa Uddby Kraft AB
- att inleda en process för att återställa Follbrinkströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån
- att utreda hur dammarna vid Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån

Fredrik Saweståhl (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Mats Lindblom (L)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

16 Ordförandeuppdrag Demokratiprao

Dnr 2018/KS 0052 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao för elever i grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommuns kommunala förvaltning för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken. Målsättningen är att programmet inleds senast under hösten 2018 så att eleverna kan vara med redan under valåret 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao i Tyresö kommun, se vidare under ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Demokratin kan inte tas för självklar. Den måste vårdas och värnas. Därför föreslår vi att Tyresö kommun tar initiativ till att införa möjligheten för demokratiprao för ungdomar i kommunen.

Antidemokratiska krafter har under senare år växt sig starka även i vår del av världen. För många tycker att ett fåtal starka ledare ska bestämma över oss andra. Samtidigt finns stora möjligheter för demokratin att utvecklas och fördjupas. Tack vare digitaliseringen kan allt fler vara med och delta i samhällsdebatten än tidigare. Att förstå hur beslut växer fram från idé till förverkligande är viktigt för att kunna ta till vara de möjligheter till påverkan som demokratin erbjuder. Här finns mycket kunskap att sprida i syfte att öka förståelsen för de demokratiska processerna.

Demokrati handlar inte bara om att vinna majoriteters stöd. Det handlar även om att fatta beslut med ett demokratiskt förhållningssätt och förankring bland medborgarna. Beslut ska också respektera minoriteters rättigheter och vara acceptabla för ett flertal samt grundade på fakta och vila på laglig grund. Beslut handlar också om att prioritera och ta ställning trots stundtals svåra dilemman. Genom det s.k. Tyresöinitiativet finns möjlighet för de som inte är politiskt aktiva att påverka kommunens politik.

Vi föreslår därför nu att Tyresö kommun utreder möjligheten att införa ett program för demokratiprao. Programmet bör genomföras kontinuerligt och varje år ge ungdomar från olika delar av kommunen möjlighet till inblick dels i hur det är att arbeta inom den kommunala förvaltningen ur ett tjänstemannaperspektiv, dels få inblick i den demokratiska beslutsprocessen. Vi menar att detta kan uppmuntra fler unga att bli framtidens tjänstemän eller förtroendevalda.

Med detta som bakgrund önskar vi ge kommundirektören i uppdrag:

- att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao i Tyresö kommun. Med det menar vi att elever i grundskolan och gymnasiet ska kunna ha prao inom den kommunala förvaltningen för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken. Målsättningen är att programmet inleds senast under hösten 2018 så att eleverna kan vara med redan under valåret 2018.

Fredrik Saweståhl (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Mats Lindblom (L)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

17 Svar på revisionsrapporter om kommunens styrning och planering av underhåll

Dnr 2018/KS 0029 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna om granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av kommunens styrning och planering av underhåll avseende fastigheter, VA-anläggningar samt gator och vägar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen i vissa avseenden har säkerställt ändamålsenligt underhåll men att det finns brister vad gäller tillämpningen av rutiner och redovisningsregler. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporterna och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll av VA Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll Fastighet Tyresö kommun 2017.pdf

18 Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner

Dnr 2018/KS 0030 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för korrekt pensionsredovisning. Revisorerna lämnar två rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Missiv Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf

19 Svar på remissen Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Dnr 2018/KS 0018 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor".

Beskrivning av ärendet
Regeringen tillsatte i december 2016 en utredning med uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredningens förslag är en mängd uppdrag till olika myndigheter. Förslaget finns på webbsidan http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/

Tyresö kommun har fått utredningsförslaget på remiss och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den besvaras med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.pdf

20 Ersättningar vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0004 004

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 föreslår kommunkansliet att arvodesnivåerna höjs något jämfört med arvodena vid valen 2014. Rekryteringen av valarbetare är i regel en utmaning och höjningen av arvodesnivåerna bedöms underlätta för rekrytering av kvalificerade röstmottagare. Vidare föreslås att det i likhet med 2014 års val utgår en bonus till samtliga röstmottagare som väljer att arbeta både vid valet 2018 och 2019. Förvaltningens förslag innefattar även arvode till valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under valdagen.

Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen fastställer ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2018-01-29 §1.pdf

21 Uppföljning av avtalet om frivilligsamordning

Dnr 2018/KS 0093 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

22 Utredning om kommunens medlemskap i olika organisationer

Dnr 2018/KS 0066 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

23 Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet *

Dnr 2017/KS 0052 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf

24 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet februari 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
180209 anmälan av delegationsbeslut till KLU.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut disciplinpåföljd 180208.pdf

§17 Information om Kompassen - mötesplats i Wättinge

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Iréne Hededal, förvaltningschef för utvecklingsförvaltningen, presenterar nuläget för pågående förstudie att utveckla gymnasiebyggnaden till ett framtida kunskaps- och arbetsmarknadscentrum och medborgarnas mötesplats i Wättinge.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20180222.pdf (165 kb)

§18 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Förslaget till integrationsstrategi remitteras till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och komplettering senast 29 mars.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Utvecklingsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till integrationsstrategi med syftet att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier. Förslaget till integrationsstrategi har nu kompletterats och förtydligats enligt kommunstyrelsens beslut.

Bilagor
Integrationsstrategi.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §23.pdf

§19 Plan för socialnämnden för hållbart och långsiktigt sänkta kostnadsnivåer för att uppnå en budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till reservation i socialnämnden 2018-01-31 § 1003 för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialförvaltningen har arbetat fram en plan som visar vilka områden socialförvaltningens verksamheter ska fokusera på under 2018 och framåt med syfte att nå en budget i balans. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen under det första kvartalet 2018. Socialnämnden godkände rapporten 2018-01-31 § 1003 och beslutade att planen överlämnas till kommunstyrelsen.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-01-31 § 1003.pdf

§20 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari 2018.pdf
Konsultkostnader 2016 o 2017.pdf

§21 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20180222.pdf (165 kb)

§22 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20180222.pdf (165 kb)

§23 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20180222.pdf (165 kb)

§24 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras av IT-chefen vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20180222.pdf (165 kb)

§25 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20180222.pdf (165 kb)

§26 Genomförandebeslut för byggande av ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum

Dnr 2014KSM0834 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallsterminalen integreras med ishallen.
2. Parkeringsgarage i anslutning till simhall och Tyresövallen byggs under ishallen och avfallsterminalen.
3. Utökade investeringsmedel om 144 miljoner kronor beviljas till fastighetsenheten för nybyggnad av ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage i stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum (NTC).
4. Finansiering sker enligt tabell "Kostnadskalkyl och förslag till finansiering". Tillkommande kapitaltjänstkostnader kommer att innebära behov av framtida ramökningar för kultur- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tog 2017-10-03 beslut om att ny ishall ska byggas på den plats som Tyresövallens C-plan i dag är belägen. Samtidigt beslutades att parkeringshus eller annan parkeringslösning i anslutning till Tyresövallen skulle tas upp vid ett senare tillfälle och att planering och anpassning av angöringsvägar, angöringsytor och entrétorg skulle överlämnas till kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningarna för skyndsamt genomförande.

Tekniska kontoret har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag där en avfallsterminal integreras med ishallen och ett parkeringsgarage byggs under del av ishallen och under avfallsterminalen. Fastighetsenheten har sedan tidigare beviljats 133 miljoner kronor som investeringsmedel till en ny ishall. Den totala kostnaden för ishall och avfallsterminal med parkeringsgarage samt anpassning av angöringsvägar och entrétorg etetera är beräknad till 277 miljoner kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut ny ishall och parkeringshus i Norra Tyresö centrum.pdf

§27 Investering av sopsugsanläggning Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0085 83

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas till renhållningsenheten för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras enligt lagstiftning och tidigare beslut genom intäkter från taxekollektivet.

Beskrivning av ärendet
För att bidra till kommunens övergripande mål om att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Som ett led i detta arbete planeras avfallet från nya stadsdelen Norra Tyresö centrum (NTC) hanteras med hjälp av en sopsugsanläggning dit nybyggda, men även några befintliga fastigheter, ska anslutas. På detta sätt blir antalet tunga transporter avsevärt färre än vid traditionell avfallshantering.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökade investeringsmedel om 7,5 miljoner kronor beviljas för fortsatt utbyggnad av en temporär och en permanent sopsugsanläggning till stadsbyggnadsprojektet Norra Tyresö Centrum. Investeringens kapitalkostnader finansieras genom intäkter från taxekollektivet samt genom anslutningsavgifter för respektive exploatör samt därefter via fasta avfallsavgifter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sopsuganläggning Norra Tyresö centrum.pdf
Investeringsblankett Sopsug NTC.pdf

§28 Reviderad informationssäkerhetspolicy

Dnr 2017/KS 0196 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad informationssäkerhetspolicy antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-03-06 § 38 en informationssäkerhetspolicy. Ett arbete har gjorts under 2017 med att ta fram riktlinjer och fortsatt klassificering av kommunens olika informationssystem. I samband med det finns behov av att revidera antagen informationssäkerhetspolicy för att tydliggöra bland annat ansvar och roller.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad informationssäkerhetspolicy.pdf
Informationssäkerhetspolicy.pdf

§29 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018

Dnr 2018/KS 0082 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för år 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. För serveringsverksamheter som drivs av kommunstyrelsen är det istället byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2018. Den nya tillsynsplanen är i huvudsak en uppdatering av den tidigare planen. Vissa delar av den förebyggande tillsynen kommer dock inte att kunna utföras under 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2018.pdf
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Stockholm

§30 Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring

Dnr 2015/KS 0448 72

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen noteras.
2. Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö kommun 2018 - 2020 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 12 november 2015 att utreda var ansvaret för frågor om turism och besöksnäring placeras i befintlig organisation samt att kartlägga i samverkan med externa parter hur turism och besöksnäring kan stärkas. Den 4 april 2017 §73 beslutade kommunstyrelsen att ansvaret för turism och besöksnäring placeras inom verksamhetsområdet näringsliv.

Ett förslag till plan för turism och besöksnäring har arbetats fram av näringslivschefen i samråd med företagare inom besöksnäringen samt berörda förvaltningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget plan för turism och besöksnäring.pdf
Plan för turism och besöksnäringen i Tyresö 2018-2020.pdf

§31 Ordförandeuppdrag Fritt fram i Tyresån

Dnr 2018/KS 0065 90

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att inleda en process i syfte att köpa in Uddby Kraft AB, att inleda en process för att återställa Follbrinkströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån samt att utreda hur dammarna vid Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av Tyresåns vattenvårdsförbunds rapport Fritt fram i Tyresån föreslår kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande att kommunen ska arbeta med de åtgärder som ligger inom Tyresö kommun, se vidare under ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Sedan 20 år tillbaka arbetar Tyresö kommun tillsammans med några av våra grannkommuner inom ramen för Tyresåns Vattenvårdsförbund för att förbättra miljön och vattenkvaliteten i Tyresåns sjösystem och med mål att också öka områdets naturvärden. Samarbetet har varit fruktsamt och gett positiva resultat i både sjöar och åar.

Inom ramen för Vattenvårdsförbundet togs för ett år sedan fram en rapport - "Fritt fram i Tyresån" - kring hur förutsättningarna för en naturligare vattenregim och ett återställande av de ursprungliga förutsättningarna för fiskvandring i nedre Tyresån skulle kunna gå till. I rapporten beskrivs också en rad åtgärder som krävs för att vattenförekomsten ska nå miljökvalitetsnormen God ekologisk status till 2021. Ett antal av de åtgärder som behöver genomföras ligger inom Tyresö kommun och faller därför under vårt ansvar att arbeta med.

Efter dialog med Vattenvårdsförbundets styrelse anser vi nu att det är rimligt att Tyresö tar initiativ till att starta nödvändiga arbeten inom vår kommuns geografiska områden.

De största och viktigaste åtgärderna som behöver vidtas för att återskapa en naturligare vattenregim och återskapa förutsättningar för fiskvandring handlar om att åtgärda utloppet i Kalvfjärden och flytta tillbaka huvudfåran från Uddby Kraftverk till Follbrinkströmmen. Det handlar också om att skapa framkomlighet för fiskvandring genom anpassning och återställning av naturliga förutsättningar vid våra dammar i Nyfors.

När det gäller Nyfors har kommunen själva helt och hållet rådighet över frågan då anläggningen ägs av kommunen. Hänsyn behöver tas till de kulturhistoriska värdena så att inte dessa försämras men det hindrar inte att vattenflödet anpassas till de naturliga förutsättningarna och att åtgärder vidtas för att underlätta fiskvandring.

När det gäller Uddby Kraftverk så är det den anläggningen i privat ägo och kommunen har i dagsläget inte rådighet i frågan. Det är därför rimligt att kommunen tar initiativ till förhandlingar med kraftverkets ägare för att köpa in anläggningen för att därefter vidta åtgärder för att återställa den naturliga vattenregimen. Kraftverket i sig är en viktig kulturhistorisk anläggning i Tyresö och ska bevaras. Kraftverket fyller också i framtiden en funktion som en extra väg för avtappning om vattenflödet blir högt.

Med detta som bakgrund önskar vi ge kommundirektören i uppdrag:

- att inleda en process i syfte att inköpa Uddby Kraft AB
- att inleda en process för att återställa Follbrinkströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån
- att utreda hur dammarna vid Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån

Fredrik Saweståhl (M) Mats Lindblom (L)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20180222.pdf (205 kb)

§32 Ordförandeuppdrag Demokratiprao

Dnr 2018/KS 0052 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao för elever i grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommuns kommunala förvaltning för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken. Målsättningen är att programmet inleds senast under hösten 2018 så att eleverna kan vara med redan under valåret 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao i Tyresö kommun, se vidare under ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Demokratin kan inte tas för självklar. Den måste vårdas och värnas. Därför föreslår vi att Tyresö kommun tar initiativ till att införa möjligheten för demokratiprao för ungdomar i kommunen.

Antidemokratiska krafter har under senare år växt sig starka även i vår del av världen. För många tycker att ett fåtal starka ledare ska bestämma över oss andra. Samtidigt finns stora möjligheter för demokratin att utvecklas och fördjupas. Tack vare digitaliseringen kan allt fler vara med och delta i samhällsdebatten än tidigare. Att förstå hur beslut växer fram från idé till förverkligande är viktigt för att kunna ta till vara de möjligheter till påverkan som demokratin erbjuder. Här finns mycket kunskap att sprida i syfte att öka förståelsen för de demokratiska processerna.

Demokrati handlar inte bara om att vinna majoriteters stöd. Det handlar även om att fatta beslut med ett demokratiskt förhållningssätt och förankring bland medborgarna. Beslut ska också respektera minoriteters rättigheter och vara acceptabla för ett flertal samt grundade på fakta och vila på laglig grund. Beslut handlar också om att prioritera och ta ställning trots stundtals svåra dilemman. Genom det s.k. Tyresöinitiativet finns möjlighet för de som inte är politiskt aktiva att påverka kommunens politik.

Vi föreslår därför nu att Tyresö kommun utreder möjligheten att införa ett program för demokratiprao. Programmet bör genomföras kontinuerligt och varje år ge ungdomar från olika delar av kommunen möjlighet till inblick dels i hur det är att arbeta inom den kommunala förvaltningen ur ett tjänstemannaperspektiv, dels få inblick i den demokratiska beslutsprocessen. Vi menar att detta kan uppmuntra fler unga att bli framtidens tjänstemän eller förtroendevalda.

Med detta som bakgrund önskar vi ge kommundirektören i uppdrag:

- att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao i Tyresö kommun. Med det menar vi att elever i grundskolan och gymnasiet ska kunna ha prao inom den kommunala förvaltningen för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken. Målsättningen är att programmet inleds senast under hösten 2018 så att eleverna kan vara med redan under valåret 2018.

Fredrik Saweståhl (M) Mats Lindblom (L)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20180222.pdf (170 kb)

§33 Svar på revisionsrapporter om kommunens styrning och planering av underhåll

Dnr 2018/KS 0029 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna om granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av kommunens styrning och planering av underhåll avseende fastigheter, VA-anläggningar samt gator och vägar. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen i vissa avseenden har säkerställt ändamålsenligt underhåll men att det finns brister vad gäller tillämpningen av rutiner och redovisningsregler. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporterna och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Granskning av kommunens styrning och planering av underhåll.pdf
Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll av VA Tyresö kommun 2017.pdf
Revisionsrapport Underhåll Fastighet Tyresö kommun 2017.pdf

§34 Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner

Dnr 2018/KS 0030 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner. Utifrån granskningsresultatet är revisorernas samlade bedömning att kommunstyrelsen har ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för korrekt pensionsredovisning. Revisorerna lämnar två rekommendationer och önskar få skriftligt svar med anledning av granskningsresultatet.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Missiv Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf

§35 Svar på remissen Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Dnr 2018/KS 0018 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen "Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor".

Beskrivning av ärendet
Regeringen tillsatte i december 2016 en utredning med uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredningens förslag är en mängd uppdrag till olika myndigheter. Förslaget finns på webbsidan http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/

Tyresö kommun har fått utredningsförslaget på remiss och kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den besvaras med kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor.pdf

§36 Ersättningar vid allmänna val 2018 och vid val till Europaparlamentet 2019

Dnr 2018/VN 0004 004

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inför allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 föreslår kommunkansliet att arvodesnivåerna höjs något jämfört med arvodena vid valen 2014. Rekryteringen av valarbetare är i regel en utmaning och höjningen av arvodesnivåerna bedöms underlätta för rekrytering av kvalificerade röstmottagare. Vidare föreslås att det i likhet med 2014 års val utgår en bonus till samtliga röstmottagare som väljer att arbeta både vid valet 2018 och 2019. Förvaltningens förslag innefattar även arvode till valnämndens ledamöter och ersättare som tjänstgör under valdagen.

Ärendet har beretts av valnämnden som föreslår att kommunstyrelsen fastställer ersättningar i samband med allmänna val 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2018-01-29 §1.pdf

§37 Uppföljning av avtalet om frivilligsamordning - ärendet utgår

§38 Utredning om kommunens medlemskap i olika organisationer

Dnr 2018/KS 0066 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
2. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Svealands Kustvattenvårdsförbund.
3. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Biogas Öst.
4. Tyresö kommun säger upp medlemskapet i Kompass.

Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda kommunens medlemskap i olika organisationer, syfte och nytta med engagemanget. Idag är kommunen medlem i Mälardalsrådet, Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Biogas Öst, Kompass, Avfall Sverige, Svenskt vatten, Tyresåns Vattenvårdsförbund, Sveriges Ekokommuner Stockholm Business Alliance och Bygglovsalliansen. Några nämnder har medlemskap i fackorganisationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utredning av kommunens medlemskap i olika organisationer.pdf

§39 Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet

Dnr 2017/KS 0052 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Per Carlberg och Henrik Mellström från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att Tyresö kommun ska lämna Mälardalsrådet. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att se över kommunens medlemskap i olika organisationer. Efter översynen föreslår förvaltningen att kommunen begär utträde ur Mälardalsrådet. Som motionärerna påpekar hanteras regionala frågor i andra organisationer.

Bilagor
Motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att lämna Mälardalsrådet.pdf

§40 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet februari 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
180209 anmälan av delegationsbeslut till KLU.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut disciplinpåföljd 180208.pdf