Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-03-21

Sammanträde 2018-03-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras av IT-chefen vid sammanträdet.

6 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

7 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2018/KS 0019 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultat från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

För 2018 har en gemensam nämndplan tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter inklusive verksamhetsområde 10 plan och exploatering, så vid uppföljning för 2018 kommer uppföljningen att ske samlat för alla verksamhetsområden under kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 13.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 16.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 17.pdf

8 Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 *

Dnr 2018/KS 0121 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -9 730 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Årsredovisningen bifogas ärendet innan kommunledningsutskottets sammanträde. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet när granskningen är avslutad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-02-28 § 12.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014 Verksamhetsberättelser.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 10 Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 11 Internkontrollplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §2.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20180215 § 3 verksamhetsberättelser 2017.pdf

9 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 *

Dnr 2018/KS 0120 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Bostäder AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2017.pdf
Protokoll sammanträde nr 187.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö bostäder.pdf

10 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 *

Dnr 2018/KS 0122 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö vindkraft AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö vindkraft AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017.pdf
Tyresö Vindkraft AB årsredovisning 2017.pdf

11 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 *

Dnr 2018/KS 0123 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.

I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivs AB 2017.pdf

12 Avveckling av Tyresö näringslivsaktiebolag *

Dnr 2018/KS 0113 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö näringslivsaktiebolag har tidigare avyttrat alla industrifastigheter. Tillgångarna utgörs av fastigheter i Strandområdet där planerna är att fastigheterna ska användas för allmänna ändamål för utveckling av Strandområdet. Bolaget har i stort sett varit vilande under de senaste fem åren. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bolaget bör upplösas och tillgångarna överföras till kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

13 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 *

Dnr 2018/KS 0125 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

14 Behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14 och 17 inför kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0084 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningen gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdena framöver.

Bifogat finns behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

Bilagor
Information om behovsanalys VO 11 Väghållning och park.pdf
Information om behovsanalys VO 12 Miljö och trafik.pdf
Information om behovsanalys VO 13 VA.pdf
Information om behovsanalys VO 14 Renhållning.pdf
Information om behovsanalys VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

15 Genomförandebeslut för byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr KSM2015704 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes investeringsmedel för uppförande av ny skola och idrottshall i Fornudden. Kalkylen för föreslagen byggnation ligger inom ramen för avsatta medel. Detaljprojektering har påbörjats. Lokalprogrammet samt ritningar och illustrationer har godkänts av verksamheterna och arbetstagarorganisationerna.

Bilagor
Tjänstekrivelse Genomförandebeslut byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

16 Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0014 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har med stöd av extern konsult tagit fram en hyresmodell för kommunens särskilda boenden. Avsikten med föreslagen ny hyresmodell är främst att enhetliga principer för hyressättningen enligt likabehandlingsprincipen ska gälla. Socialnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hyressättningen förändras i enlighet med framtagen modell inklusive trappningsregel och årliga hyresjusteringar samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda om ett kommunalt bostadstillägg ska införas.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att en enhetlig modell för hyressättning som bygger på likabehandlingsprincipen är en angelägen fråga, men att utredningen i vissa delar behöver förtydligas eller kompletteras och föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-12-20 § 1115.pdf

17 Användning av Vitsippans lokaler

Dnr 2018/KS 0129 84

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom Björkbacken finns lokalen Vitsippan som använts till kontor. Lokalen är ej godkänd att användas för äldreboende. Lokalen består av 10 stycken ettor med kök, av varierande storlek. Vitsippan ligger så att den helt kan avskiljas från övriga delar av Björkbacken. Vitsippan kommer att användas av utvecklingsförvaltningen för tillfälliga bostäder för nyanlända. Planeringen är att familjer kommer att placeras där.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Användning av Vitsippans lokaler.pdf

18 Svar på rekomendation om att anta principer för digital samverkan i Stockholms län

Dnr 2017/KS 0363 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun fastställer principerna för digital samverkan som tagits fram av Storsthlm.
2. Principerna ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Beskrivning av ärendet
För en lyckad digitalisering krävs samverkan mellan olika huvudmän. År 2009 utarbetades och beslutades om 16 principer för samverkan i Stockholmsregionen. Under 2017 har en översyn av de 16 principerna genomförts och bearbetats till Principer för digital samverkan i Stockholms län. Storsthlms styrelse rekommenderar länets kommuner att fastställa principerna och att beakta principerna vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på rekommendationen om att principerna fastställs och ska beaktas i vid digital utveckling och förvaltning. Förslaget har beretts i kommunens strategiska IT-råd med representanter från alla förvaltningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar angående principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf
REK Principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf

19 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0081 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att chefen för kommunkansliet utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

20 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun *

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. De båda råden föreslår att motionen bifalls.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1018.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-02-13 §10.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 1.pdf
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet mars 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf

§41 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars 2018.pdf

§42 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20180321.pdf (163 kb)

§43 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20180321.pdf (163 kb)

§44 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§44_prot_20180321.pdf (163 kb)

§45 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras av IT-chefen vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20180321.pdf (163 kb)

§46 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20180321.pdf (163 kb)

§47 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17

Dnr 2018/KS 0019 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 11 väghållning och park 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 12 miljö och trafik 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
3. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 13 vatten och avlopp 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
4. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 14 renhållning 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 16 näringsliv 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
6. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 vatten och avlopp, 14 renhållning, 16 näringsliv och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultat från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
För 2018 har en gemensam nämndplan tagits fram för kommunstyrelsens verksamheter inklusive verksamhetsområde 10 plan och exploatering, så vid uppföljning för 2018 kommer uppföljningen att ske samlat för alla verksamhetsområden under kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14, 16 och 17.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 11.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 12.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 13.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 14.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 16.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 VO 17.pdf

§48 Årsredovisning för Tyresö kommun 2017

Dnr 2018/KS 0121 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
3. -9 730 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.
 
Årsredovisningen bifogas ärendet innan kommunledningsutskottets sammanträde. Revisorernas granskning kommer att tillföras ärendet när granskningen är avslutad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2017.pdf
Tyresö kommun Årsredovisning 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1014 Verksamhetsberättelser.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 10 Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-02-21 § 11 Internkontrollplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §2.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20180215 § 3 verksamhetsberättelser 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2018-02-28 § 12.pdf

§49 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017

Dnr 2018/KS 0120 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB redovisas i bilaga.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Bostäder AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2017.pdf
Protokoll sammanträde nr 187.pdf
Årsredovisning 2017 Tyresö bostäder.pdf

§50 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017

Dnr 2018/KS 0122 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö vindkraft AB 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö vindkraft AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2017.pdf
Tyresö Vindkraft AB årsredovisning 2017.pdf

§51 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017

Dnr 2018/KS 0123 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö näringslivsaktiebolag 2017 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag redovisas i bilaga. Revisionshandlingar kompletteras inför kommunstyrelsens behandling.
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.pdf
Årsredovisning Tyresö Näringslivs AB 2017.pdf

§52 Avveckling av Tyresö näringslivsaktiebolag

Dnr 2018/KS 0113 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö näringslivsaktiebolag har tidigare avyttrat alla industrifastigheter. Tillgångarna utgörs av fastigheter i Strandområdet där planerna är att fastigheterna ska användas för allmänna ändamål för utveckling av Strandområdet. Bolaget har i stort sett varit vilande under de senaste fem åren. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bolaget bör upplösas och tillgångarna överföras till kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

§53 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0125 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Bilagor
Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 med revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2017 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§54 Behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 11, 12, 13, 14 och 17 inför kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0084 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningen gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdena framöver.
 
Bifogat finns behovsanalyser för kommunstyrelsens verksamhetsområden 11 väghållning och park, 12 miljö och trafik, 13 VA, 14 renhållning och 17 gemensam verksamhet. Verksamhetsområde 16 näringsliv ser inget ökat resursbehov och har därför inte tagit fram någon behovsanalys.

Bilagor
Information om behovsanalys VO 11 Väghållning och park.pdf
Information om behovsanalys VO 12 Miljö och trafik.pdf
Information om behovsanalys VO 13 VA.pdf
Information om behovsanalys VO 14 Renhållning.pdf
Information om behovsanalys VO 17 Gemensam verksamhet.pdf

§55 Genomförandebeslut för byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall

Dnr KSM2015704 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
I samband med investeringsprocessen för 2016 avsattes investeringsmedel för uppförande av ny skola och idrottshall i Fornudden. Kalkylen för föreslagen byggnation ligger inom ramen för avsatta medel. Detaljprojektering har påbörjats. Lokalprogrammet samt ritningar och illustrationer har godkänts av verksamheterna och arbetstagarorganisationerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Fornuddens nya skola och idrottshall uppförs enligt lokalprogram 2017-11-27.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ordförandeförslaget samt yrkar att projektering av utbyggnad av befintlig skola ska påbörjas. Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Genomförandebeslut byggande av Fornuddens nya skola och idrottshall.pdf

§56 Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0014 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har med stöd av extern konsult tagit fram en hyresmodell för kommunens särskilda boenden. Avsikten med föreslagen ny hyresmodell är främst att enhetliga principer för hyressättningen enligt likabehandlingsprincipen ska gälla. Socialnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hyressättningen förändras i enlighet med framtagen modell inklusive trappningsregel och årliga hyresjusteringar samt att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda om ett kommunalt bostadstillägg ska införas.
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att en enhetlig modell för hyressättning som bygger på likabehandlingsprincipen är en angelägen fråga, men att utredningen i vissa delar behöver förtydligas eller kompletteras och föreslår att ärendet återremitteras till socialnämnden för kompletterande utredning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hyressättning av särskilda boendeformer i Tyresö kommun.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-12-20 § 1115.pdf

§57 Användning av Vitsippans lokaler

Dnr 2018/KS 0129 84

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Inom Björkbacken finns lokalen Vitsippan som använts till kontor. Lokalen är ej godkänd att användas för äldreboende. Lokalen består av 10 stycken ettor med kök, av varierande storlek. Vitsippan ligger så att den helt kan avskiljas från övriga delar av Björkbacken. Vitsippan kommer att användas av utvecklingsförvaltningen för tillfälliga bostäder för nyanlända. Planeringen är att familjer kommer att placeras där.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Användning av Vitsippans lokaler.pdf

§58 Svar på rekommendation om att anta principer för digital samverkan i Stockholms län

Dnr 2017/KS 0363 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun fastställer principerna för digital samverkan som tagits fram av Storsthlm.
2. Principerna ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Beskrivning av ärendet
För en lyckad digitalisering krävs samverkan mellan olika huvudmän. År 2009 utarbetades och beslutades om 16 principer för samverkan i Stockholmsregionen. Under 2017 har en översyn av de 16 principerna genomförts och bearbetats till Principer för digital samverkan i Stockholms län. Storsthlms styrelse rekommenderar länets kommuner att fastställa principerna och att beakta principerna vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på rekommendationen om att principerna fastställs och ska beaktas i vid digital utveckling och förvaltning. Förslaget har beretts i kommunens strategiska IT-råd med representanter från alla förvaltningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar angående principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf
REK Principer för digital samverkan i Stockholms län.pdf

§59 Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0081 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att chefen för kommunkansliet utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§60 Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0372 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Inger Gemicioglu (V) reserverar sig.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.
 
Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. De båda råden föreslår att motionen bifalls.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Inger Gemicioglus (V) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-02-28 § 1018.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-02-13 §10.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2018-02-13 § 1.pdf
Motion Nollvision för fallolyckor i Tyresö.pdf

§61 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet mars 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån.pdf

§62 Ordförandeuppdrag En ljus framtid för racketsporterna i Tyresö

Dnr 2018/KS 0128 71

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda racketsporternas framtid i Tyresö i syfte att ta fram förutsättningarna för en upprustning av nuvarande hall och utomhusbanor eller placering och finansiering för ny hall och samlad lokalisering av utomhusbanorna.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att racketsporternas framtid i Tyresö utreds, se vidare under ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
I Tyresö finns en stark historia inom racketsporterna. Syftet med detta ordförandeuppdrag är att starta en utredning för att säkerställa att framtiden i dessa sporter blir ljus.

Sedan 1981 finns Tyresö Rackethall (idag Tyresö Sportcenter) vid Siklöjevägen som erbjuder goda möjligheter för tennis, badminton och en rad andra idrotter. Flera föreningar, organisationer, företag och privatpersoner nyttjar hallen som har en hög beläggning. Hallen ägs av tennisklubben som arrenderar marken av Tyresö Kommun. Dessutom arrenderar föreningen mark för två utebanor i Fornudden och två utebanor  i Fårdala med varsin mindre klubbstuga. Ägarförhållandena och det faktum att anläggningarna är utspridda på tre platser har genom åren lett till att det varit svårt att göra nödvändiga investeringar och utveckla verksamheten. Det har vid flera tillfällen gjort arbeten för att samla och utöka verksamheten utan att det gått att komma hela vägen in i mål. Rackethallen är nu i behov av mer och mer insatser för att underhålla den och det finns risk för stora kostnader utan att verksamheten kan förbättras. Även utomhusbanorna med tillhörande klubbstuga i Fornudden är i dåligt skick.
 
I det här läget är det därför rimligt att tillsätta en utredning för att se över vilka alternativ som finns och vad som är den bästa vägen framåt för att säkerställa att vi har en välfungerande rackethall i Tyresö och tillgång till tennisbanor utomhus.
 
Ur kommunens perspektiv är den mark som idag upptas av rackethallen i Bollmora och utebanorna i Fornudden attraktiv mark som kan bebyggas med bostäder. I Fornudden i mindre skala välanpassad till omgivningen och i Bollmora med flerfamiljshus.
 
Frågorna är:

- Kan utomhusbanorna samlas i Fårdala så att det totalt finns 4-6 banor där med en fungerande mindre klubbstuga
- Vad är lämplig markanvändning för marken i Fornudden om banorna flyttas
- Hur ser förutsättningarna ut för att rusta upp den befintliga hallen
- Hur ser förutsättningarna ut för att bygga en ny rackethall på annan plats i kommunen
- Hur kan marken där rackethallen i dag ligger i så fall användas på bästa sätt
- Hur kan finansieringen för eventuell omflyttning och nybyggnation lösas
 
Med ovanstående som bakgrund föreslås:
 
- Att uppdra till kommundirektören att utreda racketsporternas framtid i Tyresö i syfte att ta fram förutsättningarna för en upprustning av nuvarande hall och utomhusbanor eller placering och finansiering för ny hall och samlad lokalisering av utomhusbanorna

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20180321.pdf (168 kb)