Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om byggnationen av ny skola och nytt äldreboende i Fornudden samt utvecklingen av Fornuddsparken

Dnr 2019/KS 0194 84

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten informerar vid sammanträdet om läget vad gäller byggnationen av ny skola och nytt äldreboende i Fornudden samt om utvecklingen av Fornuddsparken.

2 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

4 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 2 april 2019 för komplettering av revisionshandlingar. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har revisionsberättelse och revisionsrapport bifogats ärendet.

Bilagor
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §23.pdf
Revisionsberättelse 2018 Haninge kommun inklusive överförmyndarnämnden.pdf
Revisionsrapport Granskning årsbokslut 2018 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

5 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018

Dnr 2019/KS 0140 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2018 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018 redovisas i bilaga. Tyresö bostäders styrelseprotokoll läggs till handlingarna innan sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf

6 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Dnr 2019/KS 0113 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat betänkandet SOU 2018:74 Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till alla kommuner. Remissen finns att läsa på https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf

Handlingar är under utarbetande.

7 Nyttjande av samlingsanslag för planarbete och förstudie om förskola i Brevik

Dnr 2019/KS 0195 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogande-medel för lokalinvesteringar nyttjas för att finansiera planarbetet och förstudier för förskola i Brevik.

Beskrivning av ärendet
I Lokalförsörjningsplanen anges stort behov av förskoleplatser i östra Tyresö. Planen förutsätter att en ny förskola ska byggas på tomten bredvid Breviks skola. Förskolan ska vara klar 2022 och innehålla 148-160 platser. Förslaget förutsätter att en förstudie samt en ny detaljplan ska tas fram vilket betyder att arbetet behöver komma igång under 2019.

Kostnaden för framtagning av en förstudie samt för planarbetet har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor. Dessa kostnader föreslås under 2019 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om att nyttja samlingsanslag för planarbete och förstudie av förskola i Brevik.pdf

8 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bifogat lokal- och funktionsprogram för det nya kommunhuset antas.
2. Alternativ C, att framtidens kommunhus ska vara i kommunens ägo, antas som inriktning för det fortsatta arbetet med förvaltningslokaler, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:

- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.

Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.

För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.

Kommunstyrelsen noterade informationen om lokal- och funktionsprogrammet samt inriktningsförslag för det nya kommunhuset vid sitt sammanträde den 2 april 2019. Handlingarna kommer att uppdateras inför kommunledningsutskottets sammanträde.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 62.pdf

9 Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler

Dnr 2019/KS 0110 84

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget om flytt av Café Bonza till Forellskolans gamla kök och de investeringar detta skulle medföra avstyrks, av skälet att lokalerna inom en begränsad tidshorisont kan komma att tas i bruk för annat ändamål.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Café Bonzas lokalbehov överlämnas till lokalgruppen under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2019-01-28 § 4 föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 3 miljoner kronor för att iordningställa nya lokaler i Forellskolans gamla kök till Café Bonza. Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande. Lokalgruppen tillstyrker förslaget om flytt av Café Bonza och föreslår att verksamheten samlokaliseras med annan verksamhet.

Då lokalgruppen samtidigt påtalar att placeringen eventuellt kan nyttjas temporärt innebär det att den årliga driftskostnaden för investeringen kan komma att bli hög. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en tillfällig lösning avstyrks och att Café Bonzas lokalbehov överlämnas till lokalgruppen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Angående flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler.pdf
Yttrande Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-01-28 § 4.pdf

10 Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen

Dnr 2019/KS 0154 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Gemensam målbild 2019-2022 för Samverkan Stockholmsregionen antas.

Beskrivning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan, Samverkan Stockholmsregionen, togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.

Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild 2019-2022. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser, utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den kommande perioden 2019-2022.

Målformuleringarna 2019-2022 har tagits fram tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen.pdf
Målbild 2019-2022 inför antagande 1.0.pdf
Bilaga Gemensamma förmågor -Samverkan Stockholmsregionen 2.0 (20190221).pdf
Bilaga Modellbeskrivning ver 2.0 OS_190221.pdf

11 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020

Dnr 2019/KS 0188 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020.

Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshindersrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshindersrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020 föreslås därför överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för år 2020. Kommunövergripande förslag till aktiviteter föreslås behandlas av kommunstyrelsen vid beslut om nämndplan för kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2019-03-13 § 9.pdf
Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 från kommunala funktionshindersrådet.pdf

12 Svar på revisionsrapporten Granskning av cybersäkerhet

Dnr 2019/KS 0158 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Tyresö kommuns cybersäkerhet. Revisionens övergripande slutsats är att Tyresö kommun har en förhållandevis låg mognadsgrad, men kommunen har ändå vissa tekniska lösningar och processer på plats för att hantera risker i IT-miljön. Rapporten lämnar ett antal rekommendationer för fortsatt utveckling vilka revisorerna önskar kommunstyrelsen kommentarer till.

IT-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av cybersäkerhet.pdf
Revisionsskrivelse cybersäkerhet.pdf
Granskning av cybersäkerhet.light version.pdf

13 Ansökan om verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening

Dnr 2018/KS 0145 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2018.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2019.
3. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2020.
4. Från och med år 2020 utbetalas inget verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening från kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kronor per år för 2018 samt för 2019. Ansökan för år 2018 inkom i tid men hanterades inte under 2018 och togs inte upp för beslut. Därför hanteras både ansökan för 2018 och för 2019 i detta ärende. Bidraget avser, i likhet med tidigare år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2017 och 2018 som beskriver de aktiviteter som genomförts.

Från och med år 2020 föreslås att vänortsföreningen i likhet med andra föreningar får söka bidrag för specifika evenemang från kultur- och fritidsnämnden och att inga verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening utbetalas från kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 och 2019 från Tyresö vänortsförening.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018.pdf
Tyresö vänortsförening verksamhetsberättelse 2017.pdf
Tyresö vänortsförening revisionshetsberättelse 2017.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 Tyresö vänortsförening.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf
Revisionsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf

14 Revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/KS 0173 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med vad som anges i 20 kap 8a § i ärvdabalken (1958:637) ska dödsboanmälan göras av socialnämnden till Skatteverket. Dödsboanmälan ska göras om den dödes tillgångar eller, när hen efterlämnar maka/make, tillgångarna jämte hens andel i makans/makens giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. Det är socialnämnden som ombesörjer de åtgärder som behövs med anledning av dödsboanmälan vilket föreslås förtydligas i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente genom en kompletterande lydelse i 3 § h).

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Revidering av reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden ändringsmarkerad.pdf

15 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2019/KS 0144 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas att gälla tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid valnämndens sammanträde 2019-03-19, § 18, fattade valnämnden beslut om att delegera brådskande beslut till ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, till vice ordföranden att beslut å nämndens vägnar i brådskande ärenden, dnr 2019/VN 0005 004. Valnämnden har ingen separat delegationsordning där nämndens delegation till ordföranden/vice ordföranden i brådskande beslut vanligtvis framgår. Istället föreslås att valnämndens reglemente kompletteras med en ny lydelse i 4 § där denna delegation i brådskande ärenden tydligt framgår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Revidering av reglemente för valnämnden ändringsmarkerad.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190319.pdf
190405 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

§32 Information om byggnationen av ny skola och nytt äldreboende i Fornudden samt utvecklingen av Fornuddsparken

Dnr KSM2015704 301
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten informerar vid sammanträdet om läget vad gäller byggnationen av ny skola och nytt äldreboende i Fornudden samt om utvecklingen av Fornuddsparken.
Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20190424.pdf (166 kb)

§33 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Prognoserna i rapporten återremitteras för att justeras med åtgärder och uppdaterade belopp till kommunstyrelsens sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att informationen noteras samt att prognoserna i rapporten återremitteras för att justeras med åtgärder och uppdaterade belopp till kommunstyrelsens sammanträde.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Ekonomisk rapport april 2019.pdf

§34 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20190424.pdf (165 kb)

§35 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018

Dnr 2019/KS 0143 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2018 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd redovisas i bilaga. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 2 april 2019 för komplettering av revisionshandlingar. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har revisionsberättelse och revisionsrapport bifogats ärendet.
 
Bilagor
Protokollsutdrag Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018.pdf
Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-03-20 §23.pdf
Revisionsberättelse 2018 Haninge kommun inklusive överförmyndarnämnden.pdf
Revisionsrapport Granskning årsbokslut 2018 Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§36 Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018

Dnr 2019/KS 0140 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2018 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten vid Tyresö Vindkraft AB 2018 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 
Jäv
Marie Åkesdotter (MP), Dick Bengtson (M) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Tyresö Vindkraft AB 2018 redovisas i bilaga.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2018.pdf
Tyresö bostäders styrelseprotokoll Årsredovisning Tyresö vindkraft 2018.pdf
Tyresö vindkraft Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf
Granskningsredogörelse för Tyresö Vindkraft AB 2018.pdf

§37 Svar på remiss av betänkandet Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Dnr 2019/KS 0113 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till remissvar godkänns.
 
Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat betänkandet SOU 2018:74 Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting till alla kommuner. Remissen finns att läsa på https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b18eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om förslag till ny kostnadsutjämning.pdf
Tabellbilaga Kostnadsutjämning per kommun per delmodell nuvarande, förslag och förändring.pdf
Tjänsteskrivelse Remissvar angående förslag till ny kostnadsutjämning.pdf

§38 Nyttjande av samlingsanslag för planarbete och förstudie om förskola i Brevik

Dnr 2019/KS 0195 12
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- 2 200 000 kronor av kommunstyrelsens samlingsanslag/förfogande-medel för lokalinvesteringar nyttjas för att finansiera planarbetet och förstudier för förskola i Brevik.
 
Beskrivning av ärendet
I Lokalförsörjningsplanen anges stort behov av förskoleplatser i östra Tyresö. Planen förutsätter att en ny förskola ska byggas på tomten bredvid Breviks skola.  Förskolan ska vara klar 2022 och innehålla 148-160 platser.  Förslaget förutsätter att en förstudie samt en ny detaljplan ska tas fram vilket betyder att arbetet behöver komma igång under 2019.
 
Kostnaden för framtagning av en förstudie samt för planarbetet har av fastighetsavdelningen uppskattats till 2,2 miljoner kronor.  Dessa kostnader föreslås under 2019 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens samlingsanslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om att nyttja samlingsanslag för planarbete och förstudie av förskola i Brevik.pdf

§39 Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler

Dnr 2018/KS 0218 010
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om styrgrupp och projektdirektiv för framtida förvaltningslokaler för Tyresö kommun. Kommundirektören gavs i uppdrag att:
- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.
 
Fastighetschefen har lett projektet och arbetat fram ett lokal- och funktionsprogram. Baserat på dagens arbetssätt är en kombination av olika former av arbetsmiljöer det bästa sättet. I dagens läge lämpar sig en arbetsplats med fasta personliga arbetsplatser, till största delen arbetsplatser i landskap indelat i hemvister men med en generell standard och generellt arbetssätt. En förutsättning för en bra arbetsmiljö för medarbetarna är ett stort antal samtalsrum och mötesrum av olika storlek.
 
För det fall lokal- och funktionsprogrammet antas är förvaltningens rekommendation att gå vidare i projektet med ansatsen att framtidens kommunhus ska vara i kommens ägandeform, det vill säga alternativ C, se sida 14 i lokal- och funktionsprogrammet.
 
Kommunstyrelsen noterade informationen om lokal- och funktionsprogrammet samt inriktningsförslag för det nya kommunhuset vid sitt sammanträde den 2 april 2019. Handlingarna kommer att uppdateras inför kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-02 § 62.pdf

§40 Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler

Dnr 2019/KS 0110 84
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras till lokalgruppen vad gäller Café Bonzas lokalbehov för vidare utredning av olika alternativ.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2019-01-28 § 4 föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 3 miljoner kronor för att iordningställa nya lokaler i Forellskolans gamla kök till Café Bonza. Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande. Lokalgruppen tillstyrker förslaget om flytt av Café Bonza och föreslår att verksamheten samlokaliseras med annan verksamhet.
 
Då lokalgruppen samtidigt påtalar att placeringen eventuellt kan nyttjas temporärt innebär det att den årliga driftskostnaden för investeringen kan komma att bli hög. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en tillfällig lösning avstyrks och att Café Bonzas lokalbehov överlämnas till lokalgruppen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till lokalgruppen vad gäller Café Bonzas lokalbehov för vidare utredning av olika alternativ.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Angående flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler.pdf
Yttrande Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 10.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-01-28 § 4.pdf

§41 Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen

Dnr 2019/KS 0154 31
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Gemensam målbild 2019-2022 för Samverkan Stockholmsregionen antas.
 
Beskrivning av ärendet
En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan, Samverkan Stockholmsregionen, togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.
 
Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild 2019-2022. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser, utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den kommande perioden 2019-2022.
 
Målformuleringarna 2019-2022 har tagits fram tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Gemensam målbild 2019-2022 Samverkan Stockholmsregionen.pdf
Målbild 2019-2022 inför antagande 1.0.pdf
Bilaga Gemensamma förmågor -Samverkan Stockholmsregionen 2.0 (20190221).pdf
Bilaga Modellbeskrivning ver 2.0 OS_190221.pdf

§42 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020

Dnr 2019/KS 0188 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020.
 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshindersrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshindersrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 med förslag till aktiviteter för år 2020 föreslås därför överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för år 2020. Kommunövergripande förslag till aktiviteter föreslås behandlas av kommunstyrelsen vid beslut om nämndplan för kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2019-03-13 § 9.pdf
Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 från kommunala funktionshindersrådet.pdf

§43 Svar på revisionsrapporten Granskning av cybersäkerhet

Dnr 2019/KS 0158 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".
 
Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Tyresö kommuns cybersäkerhet. Revisionens övergripande slutsats är att Tyresö kommun har en förhållandevis låg mognadsgrad, men kommunen har ändå vissa tekniska lösningar och processer på plats för att hantera risker i IT-miljön. Rapporten lämnar ett antal rekommendationer för fortsatt utveckling vilka revisorerna önskar kommunstyrelsen kommentarer till.
 
IT-avdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av cybersäkerhet".
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av cybersäkerhet.pdf
Revisionsskrivelse cybersäkerhet.pdf
Granskning av cybersäkerhet.light version.pdf

§44 Ansökan om verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening

Dnr 2018/KS 0145 007
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2018.
2. Tyresö vänortsförening får 25 000 i verksamhetsbidrag för 2019.
3. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast 30 april 2020.
4. Från och med år 2020 utbetalas inget verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening från kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö vänortsförening har ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kronor per år för 2018 samt för 2019. Ansökan för år 2018 inkom i tid men hanterades inte under 2018 och togs inte upp för beslut. Därför hanteras både ansökan för 2018 och för 2019 i detta ärende. Bidraget avser, i likhet med tidigare år, ersättning för det arbete som föreningens medlemmar utför i samband med kontakterna med kommunens vänorter, Savigny-le-Temple i Frankrike och Cecis i Lettland. Föreningen har lämnat in verksamhetsberättelse för 2017 och 2018 som beskriver de aktiviteter som genomförts.
 
Från och med år 2020 föreslås att vänortsföreningen i likhet med andra föreningar får söka bidrag för specifika evenemang från kultur- och fritidsnämnden och att inga verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening utbetalas från kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018 och 2019 från Tyresö vänortsförening.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2018.pdf
Tyresö vänortsförening verksamhetsberättelse 2017.pdf
Tyresö vänortsförening revisionshetsberättelse 2017.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 Tyresö vänortsförening.pdf
Verksamhetsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf
Revisionsberättelse 2018 Tyresö vänortsförening.pdf

§45 Revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2019/KS 0173 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med vad som anges i 20 kap 8a § i ärvdabalken (1958:637) ska dödsboanmälan göras av socialnämnden till Skatteverket. Dödsboanmälan ska göras om den dödes tillgångar eller, när hen efterlämnar maka/make, tillgångarna jämte hens andel i makans/makens giftorättsgods inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och tillgångarna inte omfattar fast egendom eller tomträtt. Det är socialnämnden som ombesörjer de åtgärder som behövs med anledning av dödsboanmälan vilket föreslås förtydligas i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente genom en kompletterande lydelse i 3 § h).
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Revidering av reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden ändringsmarkerad.pdf

§46 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2019/KS 0144 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat reglemente för valnämnden antas att gälla tillsvidare.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap. 39 § får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid valnämndens sammanträde 2019-03-19, § 18, fattade valnämnden beslut om att delegera brådskande beslut till ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, till vice ordföranden att beslut å nämndens vägnar i brådskande ärenden, dnr 2019/VN 0005 004. Valnämnden har ingen separat delegationsordning där nämndens delegation till ordföranden/vice ordföranden i brådskande beslut vanligtvis framgår. Istället föreslås att valnämndens reglemente kompletteras med en ny lydelse i 4 § där denna delegation i brådskande ärenden tydligt framgår.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Revidering av reglemente för valnämnden ändringsmarkerad.pdf

§47 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190319.pdf
190405 Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf