Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-05-15

Sammanträde 2019-05-15

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Presentation om Tyresövallen

Dnr KSM2014834 301

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsavdelningen informerar om presentationen av Tyresövallen som gavs på konferensen Framtidens idrottsanläggningar.

2 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

4 Information om HR-frågor 2019

Dnr 2019/KS 0029 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet inklusive avrapportering av Stamina-projektet, ett arbetsmiljöprojekt som pågått under 2017 och 2018. Projektet har inneburit att implementera och arbeta med en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling på arbetsplatsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avrapportering av Stamina-projektet.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende antagande av LOK HÖK T Fysioterapeuterna.pdf
LOK - lön och allmänna anställningsvillkor Fysioterpaeuterna.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190403.pdf
Delegationsbeslut om lån 2019-05-02.pdf

6 Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inriktning för Björkbackens äldrecentrum antas.

2. Kommundirektören får i uppdrag att efter utredning enligt nedan återkomma med förslag till beslut i september 2019.

3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Tyresö Bostäder AB utreda förutsättningarna och redovisa ekonomisk analys och eventuella investeringsbehov enligt följande inriktning:

a) skapa förutsättningar för cirka 40 vård- och omsorgsplatser i fastigheten
Björkdalen, samt att dagverksamhet och hemtjänst kan inrymmas i bottenvåningen.
b) utreda möjligheterna att i fastigheten Björkebo skapa cirka 20 platser i
mellanboendeform för äldre samt eventuell omstrukturering av verksamheten för
andra målgrupper.
c) nybyggnation av vinkelhuset med seniorbostäder, vårdcentral, mötesplats för äldre och i gatuplan lokaler för kulturella och kommersiella verksamheter. Målsättningen är att lokalerna för restaurang ska kunna bevaras.

4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid
behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2019-01-08 beslutat att uppdra åt kommunens strategiska
lokalgrupp att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd;

- Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive
utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
- Den politiska målsättningen enligt projektdirektivet är även att delar av lokalerna
byggs om för att rymma fler senior- och trygghetsbostäder, träffpunkter för äldre och andra hälsofrämjande verksamheter.
- Förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum ska redovisas utifrån
behovsbedömning, överväganden om innehåll, ombyggnads- och
renoveringsmöjligheter och ekonomisk analys.

Den strategiska lokalgruppen har enligt uppdraget från kommunstyrelsen antagit
projektdirektiv. Fastighetskontoret som står för projektledarskapet har anlitat en
extern konsult. Två workshops har genomförts i syfte att formulera krav och innehåll samt prioritera inriktning för Björkbackens äldrecentrum. Här har deltagit
representanter från äldreomsorgen, fastighetskontoret, kommunstyrelseförvaltningen, Tyresö Bostäder, förvaltningschef för förvaltningen liv och hälsa, kommunstyrelsens ordförande, äldre- och omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande samt representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

Förslag har härefter diskuterats i den strategiska lokalgruppen samt i
kommunledningsgruppen. I bifogad tjänsteskrivelse framgår
kommunstyrelseförvaltningens förslag till inriktning som kommundirektören föreslås utreda förutsättningarna för, redovisa ekonomisk analys av och eventuella
investeringsbehov i samverkan med Tyresö bostäder för att återkomma med förslag till beslut i september 2019. Förslaget bereds förutom i kommunledningsutskottet även i äldre- och omsorgsnämnden den 22 maj 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut Björkbackens äldrecentrum.pdf

7 Taxa för brandskyddskontroll

Dnr 2019/KS 0214 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Taxa för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01.
2. Den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av
kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat föreslå
kommunfullmäktige i Nynäshamns och Tyresö kommun att anta ny taxa för
brandskyddskontroll för att säkra att kostnader som entreprenören samt förbundet har täcks. Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio
medlemskommuner. Ny taxa ska fastställas i respektive kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den nya taxan för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01 samt att den ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2019-04-24 §35 - Förändring av
taxa.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund förstasida.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Tjänsteutlåtande taxa brandskyddskontroll Tyresö och Nynäshamn.pdf
Taxa brandskyddskontroll.pdf
Nuvarande taxa brandskyddskontroll Tyresö kommun.pdf

8 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

Dnr 2019/KS 0222 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att
gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom
socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen.
Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).

Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden och äldre- och
omsorgsnämnden vilka båda ställer sig positiva till en samordnad kunskapsstyrning. Nämnderna rekommenderar kommunstyrelsen att anta rekommendationen utifrån föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) står för 30 procent.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1034.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1039.pdf

9 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/KS 0093 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende
omhändertagande av avlidna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden vilka båda föreslår att överenskommelsen med Stockholms läns
landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1040.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1035.pdf

10 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2019/KS 0182 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning över utfallet 2018 noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag som finns att söka under 2019 noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag" ska
kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt vilka statsbidrag som finns att söka under 2019 och vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de statsbidragen, samt utfallet av statsbidrag 2018.

De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till
kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin. Nämndernas återrapportering
bifogas som protokollsutdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 Riktade statsbidrag.pdf
Bilaga 2 Utfall 2018.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1042.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1038.pdf
BUN 2019-04-24 PU Redovisning av statsbidrag § 42.pdf

Ärenden som tillkommer till kommunstyrelsen och bereds i andra organ

* Utbildningsdragning om brandförsvaret
* Delårsrapport 1 KS (Gemensam verksamhet, SU och HU)
* Delårsrapport 1 kommun *
* Taxa för bygglov, plan och geografisk information *
* Kommunplan 2019-2022 med budget för 2020* (inkl. revidering av taxor 2020)
* Svar till Strsthlm om prioritering i det regionala tillväxtarbetet
* Tillstånd till Vattenfall att dra ledning genom Alby naturreservat Via hållbarhetsutskottet
* Renhållningstaxa * (sedan KS kommunplansärende)
* VA-taxa * (sedan KS kommunplansärende)Via stadsbyggnadsutskottet
* Svar på revisionsrapport om exploateringsavtal
* Taxa för bygglov, plan och geografisk information*
* Södergården investeringsbudget (sedan KS kommunplansärende)

§48 Presentation om Tyresövallen

Dnr KSM2014834 301
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsavdelningen informerar om presentationen av Tyresövallen som gavs på konferensen Framtidens idrottsanläggningar.
Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20190515.pdf (164 kb)

§49 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
Ekonomisk rapport maj 2019.pdf

§50 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§50_prot_20190515.pdf (164 kb)

§51 Information om HR-frågor 2019

Dnr 2019/KS 0029 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet inklusive avrapportering av Stamina-projektet, ett arbetsmiljöprojekt som pågått under 2017 och 2018. Projektet har inneburit att implementera och arbeta med en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling på arbetsplatsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Avrapportering av Stamina-projektet.pdf

§52 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut avseende antagande av LOK HÖK T Fysioterapeuterna.pdf
LOK - lön och allmänna anställningsvillkor Fysioterpaeuterna.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 190403.pdf
Delegationsbeslut om lån 2019-05-02.pdf

§53 Inriktningsbeslut för Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/KS 0221 010
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Inriktning för Björkbackens äldrecentrum antas.
 
2. Kommundirektören får i uppdrag att efter utredning enligt nedan återkomma med förslag till beslut i september 2019.
 
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Tyresö Bostäder AB utreda förutsättningarna och redovisa ekonomisk analys och eventuella investeringsbehov enligt följande inriktning:
a) skapa förutsättningar för cirka 40 vård- och omsorgsplatser i fastigheten Björkdalen, samt att dagverksamhet och hemtjänst kan inrymmas i bottenvåningen.
b) utreda möjligheterna att i fastigheten Björkebo skapa cirka 20 platser i mellanboendeform för äldre samt eventuell omstrukturering av verksamheten för andra målgrupper.
c) nybyggnation av vinkelhuset med  seniorbostäder, vårdcentral, mötesplats för äldre och i gatuplan lokaler för kulturella och kommersiella verksamheter. Målsättningen är att lokalerna för restaurang ska kunna bevaras.
 
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.
 
Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig med hänvisning till beslut i socialnämnden 2017-09-27 § 1078 (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Anna Lund (KD) hade bifallit Anki Svenssons (M) yrkanden och reserverat sig med hänvisning till beslut i socialnämnden 2017-09-27 § 1078 om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2019-01-08 beslutat att uppdra åt kommunens strategiska lokalgrupp att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd;
- Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
- Den politiska målsättningen enligt projektdirektivet är även att delar av lokalerna byggs om för att rymma fler senior- och trygghetsbostäder, träffpunkter för äldre och andra hälsofrämjande verksamheter.
- Förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum ska redovisas utifrån behovsbedömning, överväganden om innehåll, ombyggnads- och renoveringsmöjligheter och ekonomisk analys.
 
Den strategiska lokalgruppen har enligt uppdraget från kommunstyrelsen antagit projektdirektiv. Fastighetskontoret som står för projektledarskapet har anlitat en extern konsult. Två workshops har genomförts i syfte att formulera krav och innehåll samt prioritera inriktning för Björkbackens äldrecentrum. Här har deltagit representanter från äldreomsorgen, fastighetskontoret, kommunstyrelseförvaltningen, Tyresö Bostäder, förvaltningschef för förvaltningen liv och hälsa, kommunstyrelsens ordförande, äldre- och omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande samt representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.
 
Förslag har härefter diskuterats i den strategiska lokalgruppen samt i kommunledningsgruppen. I bifogad tjänsteskrivelse framgår kommunstyrelseförvaltningens förslag till inriktning som kommundirektören föreslås utreda förutsättningarna för, redovisa ekonomisk analys av och eventuella investeringsbehov i samverkan med Tyresö bostäder för att återkomma med förslag till beslut i september 2019. Förslaget bereds förutom i kommunledningsutskottet även i äldre- och omsorgsnämnden den 22 maj 2019.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
 
1. Inriktning för Björkbackens äldrecentrum antas.
 
2. Kommundirektören får i uppdrag att efter utredning enligt nedan återkomma med förslag till beslut i september 2019.
 
3. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med Tyresö Bostäder AB utreda förutsättningarna och redovisa ekonomisk analys och eventuella investeringsbehov enligt följande inriktning:
a) skapa förutsättningar för cirka 40 vård- och omsorgsplatser i fastigheten Björkdalen, samt att dagverksamhet och hemtjänst kan inrymmas i bottenvåningen.
b) utreda möjligheterna att i fastigheten Björkebo skapa cirka 20 platser i mellanboendeform för äldre samt eventuell omstrukturering av verksamheten för andra målgrupper.
c) nybyggnation av vinkelhuset med  seniorbostäder, vårdcentral, mötesplats för äldre och i gatuplan lokaler för kulturella och kommersiella verksamheter. Målsättningen är att lokalerna för restaurang ska kunna bevaras.
 
4. Kommundirektören får i uppdrag att utreda fortsatta ägarförhållanden och vid behov genomföra en översyn av ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar återremiss med motivering enligt bifogat yrkande (bilaga).
 
Anki Svensson (M) yrkar i första hand återremiss för att invänta äldre- och omsorgsnämndens behandling av ärendet och yrkar i andra hand avslag till ordförandeförslaget. Ulrica Riis-Pedersen (C) stödjer Anki Svenssons yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anders Wickbergs (SD) motivering. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svenssons (M) motivering. Kommunledningsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut Björkbackens äldrecentrum.pdf
Björkbacken Cedervalls bedömning.pdf

§54 Taxa för brandskyddskontroll

Dnr 2019/KS 0214 12
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01.
2. Den nya taxan ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.
 
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har beslutat föreslå kommunfullmäktige i Nynäshamns och Tyresö kommun att anta ny taxa för brandskyddskontroll för att säkra att kostnader som entreprenören samt förbundet har täcks. Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio medlemskommuner. Ny taxa ska fastställas i respektive kommunfullmäktige.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den nya taxan för brandskyddskontroll antas att gälla från och med 2019-07-01 samt att den ersätter taxa för brandskyddskontroll antagen av kommunfullmäktige 2014-02-13 § 24.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Taxa för brandskyddskontroll.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2019-04-24 §35 - Förändring av taxa.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund förstasida.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Tjänsteutlåtande taxa brandskyddskontroll Tyresö och Nynäshamn.pdf
Taxa brandskyddskontroll.pdf

§55 Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

Dnr 2019/KS 0222 12
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommun medverkar till finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter i enlighet med rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. Kostnaden fördelas enligt förvaltningens förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har rekommenderat kommunerna att gemensamt finansiera ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter, med ungefär 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller i fyra år (2020-2023).
 
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden vilka båda ställer sig positiva till en samordnad kunskapsstyrning. Nämnderna rekommenderar kommunstyrelsen att anta rekommendationen utifrån föreslagen beräkningsmodell, och föreslår att äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden står för 70 procent av kostnaden medan arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde (individ- och familjeomsorg) står för 30 procent.
 
Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1034.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1039.pdf

§56 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Dnr 2019/KS 0093 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.
 
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna har tagits fram. Parter i den reviderade överenskommelsen är Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen tydliggör kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en person avlider inom kommunernas särskilda boendeformer där kommunerna är sjukvårdshuvudman. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 juli 2019.
 
Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden vilka båda föreslår att överenskommelsen med Stockholms läns landsting (Region Stockholm) avseende omhändertagande av avlidna antas.
 
Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1040.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1035.pdf

§57 Sammanställning av statsbidrag

Dnr 2019/KS 0182 12
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning över utfallet 2018 noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag som finns att söka under 2019 noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".
 
Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag" ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt vilka statsbidrag som finns att söka under 2019 och vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de statsbidragen, samt utfallet av statsbidrag 2018.
 
De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin. Nämndernas återrapportering bifogas som protokollsutdrag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanställning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 Riktade statsbidrag.pdf
Bilaga 2 Utfall 2018.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-04-24 § 1042.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1038.pdf
BUN 2019-04-24 PU Redovisning av statsbidrag § 42.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-04-29 § 41.pdf