Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2011-05-11

Sammanträde 2011-05-11

Datum
Klockan
Plats

§51 Antagande av detaljplan för föreningslokal för Brf. Sjötungan på del av fastigheten Bollmora S:9

Dnr 2011 KSM 0118

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplan för för föreningslokal för brf Sjötungan på del av fastigheten Bollmora S:9.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Jäv

Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en föreningslokal vid Brf. Sjötungan. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny föreningslokal med garage i souterrängvåning i Brf. Sjötungans sydöstra del.

Planen har varit på samråd under tiden 13 oktober – 14 november 2010 enligt enkelt förfarande. Under samrådstiden inkom 23 yttranden. Eftersom stora förändringar gjordes i planen efter samrådet gick processen över till normalt förfarande.

Det nya planförslaget har ställts ut under perioden 7 april – 8 maj 2011. Inga förändringar har gjort i planförslaget efter utställningen.

Eftersom utställningstiden löper ut den 8 maj kommer utställningsutlåtande att delas ut på sammanträdet.

Till ärendet hörande handlingar

- Tjänsteskrivelse

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för föreningslokal Brf Sjötungan för del av Bollmora S:9

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för föreningslokal Brf Sjötungan för del av Bollmora S:9

- Plankarta tillhörande detaljplan för föreningslokal Brf Sjötungan för del av Bollmora S:9

- Skrivelse från sakägare genom Inga Earnes

- Samrådsredogörelse

§52 Detaljplan för bostäder vid Bollmora allé på delar av fastigheterna Järnet 6 och Bollmora 1:94

Dnr 2088 KSM 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på utställning med förslag till detaljplan för bostäder vid Bollmora allé.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande i ärendet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektiv­trafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entre till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Beslut om planuppdrag gavs av planberedningen 9 juni 2010. Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 februari till och med 17 februari 2011. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Till ärendet hörande handlingar

- Tjänsteskrivelse

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé för del av fastigheterna Järnet 6 och Bollmora 1:94

- Plankarta

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för bostäder vid Bollmora allé på del av fastigheterna Järnet 6 och Bollmora 1:94

- Trafikbullerutredning

- Geoteknisk undersökning

- Kvalitetsprogram

- Samrådredogörelse

_____

§53 Detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3

Dnr 2008 KSM 0236

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningcn får i uppdrag att gå ut på samråd med förslag till detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig muntligen mot beslutet att inte bifalla det egna yrkandet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade bifallit Martin Nilsson (S) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Programmet syftar till att redogöra för utgångspunkter och mål för hur Trädgårdsstadens tredje etapp kan bebyggas med parhus, radhus och mindre flerfamiljshus med tillhörande infrastruktur.

Kommunens målsättning är att området ska bli ett bra exempel på uthålligt samhällsbyggande genom att bland annat minimera energiförbrukningen.

Den 15 april 2009 gav planberedning stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för området med normalt förfarande.

Förslaget har varit ute på programsamråd under tiden 15 juni till och med 4 september 2009. Under programsamrådstiden har 14 synpunkter inkommit.

Till ärendet hörande handlingar

- Tjänsteskrivelse

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3 för del av fastigheterna Strand 1:423 – 1:433 med flera

- Plankarta

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 3, område för radhus, parhus och flerbostadshus i Tyresö strand

- Trafikbullerutredning, allmän

- Trafikbullerutredning, kompletterande

- Trädgårdsstaden

- Trädgårdsstaden, områdesanalys december 2008

- Gestaltningsprogram

- Programsamrådsredogörelse

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verka för att minst 30 % av lokalerna upplåts med hyresrätt (bostäder) och minst 30 % som bostadsrätter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§54 Detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde samt ändring av detaljplan för Målaren 1

Dnr 2011 KSM 0179

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samrådshandlingarna för utvidgning av Lindalens industriområde samt samt ändring av detaljplan för Målaren 1 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med planförslaget.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en utvidgning av Lindalens industriområde.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för småindustriändamål inom delar av fastigheterna Näsby 4:1469 och Hanviken 2:1 samt till att modernisera befintliga bestämmelser från område för industriändamål (j) till område för småindustriändamål (Jm). Detaljplanen syftar vidare till att göra det möjligt att uppföra en ny brandstation med kontor (E, K) inom fastigheten Målaren 1. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för parkering mellan fastigheten Smeden 1 och Bagaren 5 (Annas pepparkakor) samt att hitta en permanent lösning för uppställning och förvaring av blabd annat fordon och arbetsredskap för kommunens tekniska förråd.

Till ärendet hörande handlingar

- Tjänsteskrivelse

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde för fastigheterna Näsby 4:1469, Smeden 1, Smeden 2 och del av Hanviken 2:1 samt del av Kumla 3:1264

- Plankarta

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för utvidgning av Lindalens industriområde för fastigheterna Näsby 4:1469, Smeden 1, Smeden 2 och del av Hanviken 2:1 samt del av Kumla 3:1264 och Målaren 1.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på att gå ut med förslaget på samråd.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§55 Planuppdrag gällande bostäder i östra centrum (Tvillinghusen)

Dnr 2011 KSM 0177

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheten med normalt förfarande.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

I kommunens förhandlingar med Strabag projektutveckling AB och förre centrumägaren Unibail Rodamco rörande höghusprojektet i Tyresö centrum har även en möjlig exploatering av centrumbyggnadens östra del för bostäder diskuteras. Detta skulle underlätta höghusprojektets genomförande och innebära att kommunen enklare når en uppgörelse med berörda parter.

Strabags önskemål är att bebygga området med två punkthus i 6 – 7 våningar på det befintliga parkeringsdäcket.

Till ärendet hörande handlingar

- Tjänsteskrivelse

- Start PM för detaljplan för bostäder i östra centrum (tvillinghusen)

_____

§56 Planuppdrag för bostäder på Näsby 4:1472 "UR-tomten"

Dnr 2011 KSM 0134

Planuppdrag för bostäder på Näsby 4:1472 "UR-tomten"

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse inom fastigheten Näsby 4:1472. Planen tas fram med normalt planförfarande utan program.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet att inte bifalla det egna yrkandet.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet till stöd för Martin Nilssons yrkande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabeth Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade bifallit Martin Nilsson (S) yrkande.

Beskrivning av ärendet

JM inkom under hösten 2010 med en förfrågan om möjligheten att ändra planen för fastigheten Näsby 4:1472 för att kunna uppföra tätare bostads­bebyggelse.

Kommunens mål med planarbetet är att bebyggelsen ska få en tydlig identitet och erbjuda en god boendekvalitet och arkitektur. Bostäderna ska uppföras på ett sätt som inte innebär för stora ingrepp i den befintliga topografin och gör det möjligt att även fortsättningsvis använda delar av planområdet för rekreation och lek.

Till ärendet hörande handling

- Start PM för planuppdrag för bostäder på Näsby 4:1472 "UR-tomten"

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att verka för att minst 30 % av lokalerna upplåts med hyresrätt (bostäder) och minst 30 % som bostadsrätter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Martin Nilsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

_____

§57 Planuppdrag för ändring av detaljplan för Lansiären 1

Dnr 2011 KSM 0026

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Lansiären 1 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Lansiären 1 i Skälsätraberg inkom till kommunen i januari 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

För fastigheten gäller detaljplan för Skälsätraberg, som vann laga kraft den 4 mars 1993. Fastigheten omfattas också av en fastighetsplan för kv Lansiären. Genomförandetiden för planerna har gått ut och det innebär att det är möjligt att göra en ny detaljplan för området.

Planberedning beslutade i början på 2010 att anta principer för styckningar i Skälsätra. Dessa säger bland annat att en fastighet måste vara minst på 1 800 kvm för att styckas och på andra sätt vara lämplig. Fastigheten är inte möjlig att stycka utan att en planändring utförs.

Till ärendet hörande handling

- Start PM för planuppdrag för ändring av detljplan för Lansiären 1, Dranvägen 16

_____

§58 Planuppdrag för ändring av detaljplan för Midvintern 7

Dnr 2011 KSM 0133

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Midvintern 7 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Midvintern 7 i västra Strand inkom till kommunen i mars 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i två delar.

För planområdet gäller detaljplan för Västra Strand (plan nr 266) som vann laga kraft 1993. Området omfattas också av en fastighetsplan. Genom­förande­tiden för planerna löpte ut 2008. Detta innebär att det är möjligt att ändra eller göra en ny detaljplan och fastighetsplan för området.

Fastigheten är i gällande detaljplan och fastighetsplan inte möjlig att stycka utan att en planändring görs.

Till ärendet hörande handling

- Start PM för planuppdrag för ändring av detljplan för Midvintern 7

_____

§59 Planuppdrag för ändring av detaljplan för Vintern 11

Dnr 2011 KSM 0190

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Vintern 11. I uppdraget ingår samråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

För planområdet gäller detaljplan för Västra Strand (plan nr 266) som vann laga kraft 1993. Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år. Detta innebär att det är möjligt att ändra eller göra en ny detaljplan för området.

Fastigheten är i gällande detaljplan och fastighetsplan inte möjlig att stycka utan att en planändring görs. År 2006 beslutades att minsta tomtstorlek i Tyresö strand skulle vara 1 500 kvm.

Önskemål om att stycka fastigheten Vintern 11 inkom till samhälls­byggnads­förvaltningen i januari 2011.

Enligt en trafikbullerberäkning som utfördes 2008 vid Tyresövägen, cirka 150 meter öster om det aktuella planområdet, uppgår den ekvivalenta ljudnivån (2 meter över mark) från vägtrafiken till cirka 60 – 65 decibel dB(A) i höjd med fastighetens nuvarande bostadshus. För att veta lite mer om bullernivåerna för Vintern 10 krävs eventuellt att en kompletterande bullerutredning tas fram. Gränsvärdet för nyproduktion är 55 dB(A)

decibel.

Om denna nivå kommer inte att överskridas på den nybildade fastigheten kan ett nytt bostadshus uppföras. Det ska dock understrykas att utemiljön vid den fastighet där det befintliga bostadshuset idag står kommer att försämras som en följd av att de tystare delarna av tomten tillfaller den nyskapade fastigheten. Styckning av fastigheten bör göras så att den norra delen av fastigheten (den del som kommer att bli aktuell för nybyggnation) får en ljudmiljö som inte överstiger gränsvärden för nyproduktion av bostäder.

Till ärendet hörande handling

- Start PM för planuppdrag för ändring av detaljplan för Vintern 11

_____

§60 Planuppdrag för ändring av detaljplan för Kumla 136:4, Vendelsövägen 17

Dnr 2011 KSM 0041

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Kumla 136:4 med enkelt planförfarande. I uppdraget ingår samråd.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 4. En miljöbedömning med MKB kommer därför inte att göras i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet

Af Holmgrens AB, ägaren till fastigheten Kumla 136:4, kontaktade kommunen i januari 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en större byggrätt på fastigheten.

För fastigheten gäller detaljplan för Trollbäckens centrum, som vann laga kraft den 26 juli 1988, som föreskriver handel och industri i två våningar. Maximalt 40 % av fastigheten får bebyggas.

Fastighetsägaren vill nu göra en tillbyggnad som på många sätt strider mot gällande plan. Bland aannat överskrids maximal byggrätt både till yta och höjd. Tillbyggnaden är också tänkt att placeras på mark som, enligt planen, inte får bebyggas. Dessutom har tidigare tillbyggnader gjorts i strid mot planen.

År 2000 upplät Tyresö kommun, Markavdelningen, en del om 169 kvm av fastigheten Kumla 3:1264, som lägenhetsarrende till AF Holmgrens AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planen är möjlig att ändra för att tillgodose fastighetsägarens önskemål. Även en reglering av marken öster om fastigheten, som arrenderas av fastighetsägaren, kan då bli möjlig genom att den planläggs som kvartersmark.

Avståndet till Drevvikens strandkant är mindre än 100 m och i och med att planarbete påbörjas inträder strandskyddet. Eftersom den del av lanområdet som berörs redan är tydligt i anspråktaget har det inga värden för det rörliga livet. Strandskyddet kommer därför upphävas i berörda delar i och med planens antagande.

Till ärendet hörande handling

- Start PM för planuppdrag för ändring av detljplan för Kumla 136:4

_____

§61 Avtal om upplåtelse av mark för en återvinningsstation i Strand

Dnr 2011 KSM0178

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner avtal för upplåtelse av mark för återvinningsstation i Tyresö Strand, Tyresö kommun.

2. Mark- och exploateringschefen samt samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet

Den nuvarande återvinningsstationcn vid Maria Sofias väg i Tyresö strand måste flyttas i samband med att seniorbostäderna i kvarteret "Porträttet" byggs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny placering och ett avtal om upplåtelse av marken.

Till ärendet hörande handling

- Tjänsteskrivelse

- Karta

_____

§62 Prognosticerade underskott i 2011 års driftbudget (enligt ekonomiuppföljning efter första kvartalet)

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga besparings­åtgärder inom hela förvaltningen för att hålla angivna budget­ramar och att redovisa konsekvenserna av föreslagna besparings­åtgätder till kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti. Samtidigt bör utredas om enheten för gata med mera bör vara en resultatenhet.

Beskrivning av ärendet

Det beräknade underskottet för samhällsbyggnadsförvaltning beror på den osedvanligt snörika och stränga vintern. Förutom att all tillgänglig kapacitet för snöröjning av vägnät och kommunens fastigheter fått engageras under ett flertal utdragna episoder under vintern har extra resurser inkallats för att skotta snömassor från taken på kommunens byggnader och anläggningar. Sammantaget har det medfört att budgetöverskridande beräknas för fastighetsenheten på 8 - 9 miljoner kronor och för enheten gata, park, idrott och friluft på 5 miljoner. Enda sättet att undvika dessa överskridandes vore att så gott som helt avstå från underhållsinsatser i både fastigheter och vägnät under året. Eftersom underhållsbehoven är stora, och på sikt ofrånkomliga, vore det olyckligt.

Gata, park, idrott och friluft

För att rymma merkostnaden för vinterväghållningen i årets budget måste in besparing på cirka 5 000 tkr genomföras. Detta förslag till besparingar innehåller en stor osäkehetsfaktor nämligen vädret för perioden oktober till december.

Tänkbar besparingåtgärder är:

En kraftig reducering av beläggningsprogram på asfalt på 2 000 tkr (budgeten för 2011 är på 2 800 tkr)

Beläggningsarbeten på Tyresövägen två etapper Ridskolevägen – Strandallén (cirka 7 300 kvm, kostnad cirka 1 000 tkr) och Strandallén –Brakmarsvägen (cirka 10 000 kvm, kostnad cirka 1 300 tkr) skjuts på framtiden.

Det som återstår är beläggning på Trångsundsvägen (cirka 3 800 kvm, kostnad 500 tkr).

Allmänna besparingsågärder när det gäller sandupptagningen kan ge en besparing på cirka 300 tkr.

Besparingsåtgärder på gatubelysning, trafikljus och linjemålning kan ge en besparing på cirka 700 tkr. Förutom de gator som förses med ny beläggning var det planerst att genomföras en linjemålning på Bollmoravägen och Myggdalsvägen. Linjemålning kommer då enbart att genomföras efter beläggningsarbetet på Trångsundsvägen.

Inom parksektionen genomför en besparing av konsultverksamhet motsvarande en kostnad på 200 tkr. Vidare kommer kostnaden för”sommar anställningar” att minskas med 100 tkr. Resultatet av denna besparing medför miskade skötselinsatser på kommunal mark.

Inom idrottssektionen kommer en planerad vaktmästartjänst på Trollbäckens IP inte att tillsättas under 2011 vilket ger en besparing på cirka 400 tkr. Dessutom kommer diverse besparingsåtgärder att genomföras på Tyresövallen, en besparing på cirka 300 tkr.

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten är en resultatenhet vilket innebär att över eller underskott kan föras mellan åren.

Totalt för år 2011 beräknas underskottet för verksamheten att uppgå till cirka 8 – 9 miljoner. Detta beror bland annat på att nedan åtgärder måste vidtas.

Krav på åtgärder från olika myndigheter:

- Upprättande av brandskyddsdokumentationer

- PCB inventeringar och saneringar

- Åtgärdande av OVK – anmärkningar

- Asbestsaneringar

- Taksäkerhet

- Åtgärdande av skyddsrumsanmärkningar

- Byte och reparationer av lekredskap

Kostnaden för dessa åtgärder är beräknade till totalt fem miljoner.

I samband med omläggningen av telefonväxeln uppgår omställnings­kost­naderna, för att anpassning av larmen till gällande 3 G-teknik, på cirka två miljoner.

Reparationer av skador på tak efter vinterns snöröjningar uppgår till cirka en miljon.

En del av Kulturskolan skolan är drabbad av fuktskador. Omfattning av skadorna och kostnaden för nödvändiga är ännu inte klarlagd, utredning pågår.

Fuktskador har upptäckts i samband med ombyggnationen på tak och golv i Trollbäckens bibliotek. Om skadorna visa sig vara omfattande kommer kostnader och tidplan för ombyggnaden att behöva justeras.

_____

§63 Redovisning av upphandlingen av renhållningstjänster

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en muntlig redovisning.

_____

§64 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

Beskrivning av ärendet

Redovisningens skickas ut separat.

_____

§65 Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Sammanställning av pågående och kommande upphandlingar.

Fastighetsenheten

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Storköksutrustning på Fornuddens skola om- och tillbyggnad av skolrestaurang

Nybodahallen: ombyggnad.

Kameror Nybodaområdet.

Upphandling av renovering av Båtens kök.

LSS boende: Strandallen

Hiss till Dalhallen

Kökskyleinstallationer Fornuddens skola om- och tillbyggnad av skolrestaurang

Styr- och övervakningsinstallationer Fornuddens skola om- och tillbyggnad av skolrestaurang.

Tyresövallen ändring och komplettering av värmesystem innehållande bl.a. fjärrvärmeanslutning och planvärme till A-planen

Låsarbeten ramavtal. Planerat klart om cirka 6 mån

Bergvärmepump Slottsvillan och Kardemumman.

Stimmet: Ny ventilation i ett hus.

Konvertering av värmesystem Förrådet Radiovägen.

Nyboda utemiljö: konstgräs, p-plats, mm

Om och tillbyggnad av Strandskolan

Tyresö bibliotek byggs om för att inrymma förskoleverksamhet.

Ombyggnad av kök på Dalskolan

Konvertering av värmesystem från direktverkande el till vattenburen fjärrvärme vid förskolorna Båten och Hästhagen.

Va- och renhållningsverket

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Upphandling av spoltjänster och slamsugning för Gata och Va

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Gemensam plattform för mät-, kart- och GIS-verksamheten tillsammans med de övriga sju kommunerna på Södertörn.

Slånbackens detaljplan - Anläggningsarbeten för gata, va, el, tele och vägbelysning

Nytt handläggarstöd för bygglovsenheten.

­­­_____