Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-09-03

Sammanträde 2014-09-03

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (121 kb)

§114 Svar på remiss angående mottagande av flyktingar och åtgärder för ökat flyktingmottagande

Dnr 2014KSM0719/210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Remiss från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beträffande Mottagande av flyktingar och åtgärder för att öka flyktingmottagande besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse redogjort för mottagandet av flyktingar i Tyresö samt att listat förslag på åtgärder för att möjliggöra ökat flyktingmottagande i enlighet med ett uppdrag från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2014. I tjänsteskrivelsen uppges att ett ökat flyktingmottagande kräver att fler bostäder kan förmedlas till nyanlända flyktingar. Utvecklingsförvaltningen bedömer att 3 - 4 bostäder årligen måste förmedlas till nyanlända flyktingar. I Lidingö stad tillämpas en modell som går ut på att när nybyggnation planeras ställer Lidingö stad krav på byggherrarna att en viss procent av de byggda lägenheterna ska "öronmärkas" till nyanlända. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att vidare utreda denna modell för eventuell tillämpning i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss flyktingmottagande.pdf
Remiss från GAN beträffande flyktingmottagande.pdf

§115 Svar på revisionsrapport detaljplaneprocessen

Dnr 2014KSM0718/210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Remiss från de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun beträffande genomförd granskning av detaljplaneprocesen besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun gav under våren 2014 företaget PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens detaljplaneprocess. Granskningen skulle besvara frågeställningen: Har kommunen en effektiv och ändamålsenlig detaljplaneprocess föra att möta sina tillväxtambitioner? Granskningen har genomförts genom dokumentationsstudier såsom genomgång av lagstiftning, processer och lokala rutiner. Detta har kompletterats med intervjuer med ett antal tjänstemän.

Bilagor
Detaljplaneprocessen.pdf
Tjänsteskrivelse remiss från revisorerna.pdf

§116 Svar på remiss avseende ansökan om utökning av verksamhet vid Gimmersta skjutbana

Dnr 2014KSM0721/430

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Remiss från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beträffande Tyresö skytteförenings ansökan om utökning av verksamhet vid Gimmersta skjutbana besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö skytteförening inkom den 8 januari 2014 med en ansökan till Södertörns mijlö- och hälsskyddsförbund om att utöka sin av verksamhet. Skjutbanan är belägen nära bebyggelsen i Gimmesta och gränsande till Alby natrurerservat. Skytteföreningen ansöker om utökade verksamhetstider och även för användning av kraftigare handeldvapen.

Bilagor
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf
Samrådssvar till smohf.pdf
Forelaggande från SMOHF.pdf
Tjänsteskrivelse .pdf
Begäran komplettering från SMOHF.pdf
MBN beslut om anmalan miljofarlig verksamhet.pdf
Komplettering ansokan till SMOHÄF.pdf

§117 Svar på remiss från länsstyrelsen - Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Dnr 2014KSM0717/431

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Remiss från länsstyrelsen beträffande Regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning besvaras med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har sänt ut remissen Ingen övergödning-strategi för Stockholms län vilken ingår som en del av de sex prioriterade nationella miljömål som bryts ned på regional nivå. Strategin beskriver bakgrund och förslag till tre åtgärdsområden för att nå miljökvalitetsmålet ingen övergödning.

Bilagor
Remissmissiv Ingen övergödning.pdf
Ingen övergödning strategi för Stockholms län.pdf
Tjänsteskrivelse Ingen övergödning.pdf

§118 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om antagande

Dnr 2014KSM1189/214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunfullmäktige antar detaljplanen för område vid Dalskolan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningeni Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för komplementbebyggelse och parkering vid Dalskolan. Planens syfte är att göra de förråd och miljöhus som uppförts på fastigheten med tillfälliga bygglov planenliga, samt förbereda för en eventuell framtida utökning av parkeringsytan. Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan 2014-03-11 och 2014-04-01 samt på granskning mellan 2014-05-27 och 2014-06-27.

Bilagor
Planbeskrivning_dalskolan.pdf
Plankarta_dalskolan_antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Dalskolan.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_dalskolan.pdf

§119 Antagande av ändring av detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Dnr 2011KSM0361/214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunfullmäktige beslutar anta ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora (f.d. yttre Brevik; Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändrade detaljplanebestämmelser för Ällmora. Planens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få detaljplaner inom den närmsta femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig boendestandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt vatten- och avloppsnät samt vägar, fortskrider.

Under samrådstiden har 28 yttranden kommit in.

Under granskningen inkom 16 yttranden. Länsstyrelsen har i yttrande som inkommit efter granskningstiden, och efter miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i maj, meddelat att det osäkert om det går att klara vattentillgången inom ett delområde längs Ällmoravägen. Planenheten har med anledning av yttrandet undantagit tre fastigheter planändringen samt vidtagit generella försiktighetsåtgärder i planområdet till antagandet.

Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärderna som godtagbara för att motverka vattenbrist där det lokalt kan uppstå.

Bilagor
Planbesk Ällmora.pdf
Planbest Ällmora.pdf
Gransk utlåtande Ällmora.pdf
Tj skr Ällmora.pdf
18_PLANKARTA.pdf
21_PLANKARTA.pdf
25_PLANKARTA.pdf
30_PLANKARTA.pdf
33_PLANKARTA.pdf
50_PLANKARTA.pdf
54_PLANKARTA.pdf
244_1_PLANKARTA[1].pdf
Behovsbedömning_Yttre Brevik_20120607.pdf
Granskningsutlåtande 2 Ällmora.pdf
kartbilaga_Ällmora_1_8000_A3.pdf
Planbeskrivning_Ällmora_antagande2.pdf
Planbestämmelser_Ällmora_antagande2.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§120 Detaljplan för Kryddvägen, beslut om planuppdrag

Dnr 2014KSM0690/214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Kryddvägen på del av Bollmora 2:1 samt del av Näsby 4:1469. I uppdraget ingår samråd.

Reservation
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligen (bilagor).

Beskrivning av ärendet
Ett område kring Kryddvägen finns utpekat i kommunens gällande översiktsplan som utvecklingsområde avsett för tätare bostadsbebyggelse. Under 2013 hörde flera intressenter av sig och kom även med förslag till möjlig utveckling av området. Stadsbyggnadsavdelningen såg i samband med detta behov av att utreda hur området på bästa sätt kan utvecklas och genomförde en exploateringsutredning/förtätningsstudie med konsulthjälp.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder och gemensamma vistelseytor av hög kvalitet inom lämpliga delar av planområdet. Förslaget till detaljplan utgår från resultatet i förtätningsstudien och avser att initialt behandla och samråda planområdet som en helhet.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Kryddvägen på del av Bollmora 2:1 samt del av Näsby 4:1469. I uppdraget ingår samråd.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar på återremittering av ärendet för att utreda möjligheten till ett detaljplanalternativ med ett område istället för tre delområden, i syfte att möjliggöra för fler hyresrätter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om återremittering av ärendet och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
DP-kryddvägen_PKsamråd_FOKUS.dwg.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning.pdf
tjänsteskrivelse_kryddvägen_samråd.pdf

§121 Detaljplan för Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2011KSM0361/214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Brobänken etapp 10.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Brobänken, etapp 10 på Brevik. Planens syfte är att möjliggöra för permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande. Samråd har hållits mellan 2013-12-27 och 2013-02-15. Synpunkter som inkommit under samrådet och ändringar som har gjorts efter samrådet är sammanfattade i samrådsredogörelsen. Granskning har hållits mellan 2014-03-11 och 2014-04-01. Synpunkter som inkommit under granskning och ändringar som har gjorts efter granskningen är sammanfattade i granskningsutlåtandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_brobänken.pdf
Planbeskrivning_antagande_brobänken.pdf
Granskningsutlåtande_brobänken.pdf
Granskningsutlåtande-Brobänken-BILAGOR.pdf
DP-Brobanken_PK1_antagande_fokus.dwg.pdf
DP-Brobanken_PK2_antagande_fokus.dwg.pdf

§122 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om antagande

Dnr 2012KSM0843/254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunfullmäktige antar gatukostnadsutredningen för Brobänken, etapp 10.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10 har samhällsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av park och gator inom fördelningsområdet beräknas bli 21 207 264 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden vara 188 342 kronor för en befintlig fastighet och 282 512 kronor för en nytillkommande fastighet med index för december 2013 som bas.

Bilagor
Fördelning av gatukostnader bilaga 2.pdf
Fördelning av gatukostnader bilaga 3.pdf
Gatukostnadsutredning Brobänken antagande aug 2014.pdf
Granskningsyttrande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§123 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2014/SBF 0040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg och mark- och exploateringschef Jenny Linné lämnar en muntlig redovisning om projekt Norra Tyresö centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§123_prot_20140903.pdf (165 kb)

§124 Planbesked för Alby S:1

Dnr 2014KSM0463/214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av samfälligheten Alby S:1 för att göra en teknikbod som uppförs med tillfälligt bygglov planenlig. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2014.

Beskrivning av ärendet
Samfälligheten för Krusbodas centralantenner inkom till kommunen i maj 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för att bekräfta och göra den teknikbod som uppförs med tillfälligt bygglov planenlig. Syftet är att kunna ge permanent bygglov till teknikboden för Krusbodas infrastrukturutbyggnad av fiber. Syftet är även att ansluta samtliga byggnader och bostäder i Krusboda till teknikboden via nergrävd fiber.

Bilagor
Planbesked för Alby S 1.pdf

§125 Planbesked för Tyresö 1:454

Dnr 2014KSM0637/214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av fastigheten Tyresö 1:454 för att möjliggöra kontor, handel och hantverk i befintlig byggnad. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2014.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheten Tyresö 1:454 inkom till kommunen i juni 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten för att medge att befintlig byggnad används för kontor, handel och industri. I ansökan ingick även en transportväg mellan begravningsplatsens ekonomiområde och Gula villan.

Bilagor
Planbesked för Tyresö 1 454.pdf

§126 Information om Tyresövägen

Dnr 2014/SBF 0010

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljöstrateg Hedda Ericsson lämnar en muntlig redovisning.

Bilagor
MM-rapport, Tyréns.pdf

§127 Svar på samråd gällande markförläggning av kraftledning längs Tyresövägen

Dnr 2014KSM0757/510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar samhällsbyggnadsförvaltningens svar till samråd gällande markförläggning av Vattenfalls kraftledning 70 kv luftledning längs Tyresövägen enligt alternativ blå.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av de ut- och ombyggnader av Tyresövägen som Tyresö kommun planerar för längs Tyresövägen behöver Vattenfalls kraftledning grävas ner. Vattenfall har i samråd med Tyresö kommun utrett alternativa sträckningar för markförläggning av nuvarande luftledning.

Bilagor
Samråd markförläggning Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse samråd kraftledning Tyresövägen.pdf
V-fall samråd.pdf

§128 Tyresövägen - ansökan om statlig medfinansiering 2015

Dnr 2014KSM0164/509

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansökan om statlig medfinansiering 2015 för cykel-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun arbetar utifrån en åtgärdsplan med Tyresövägen för att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för östra Tyresö. I linje med den planen planeras för en fortsatt utbybyggnad av ett sammanhängande cykelstråk längs vägen. Före den 12 september 2014 har kommuner möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för cykel-, trafiksäkerhet-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder hos Trafikverket respektive Trafikförvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan statlig medfinansiering.pdf
åtgärder -2.pdf
åtgärder.pdf

§129 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga.pdf

§130 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Dnr 2014/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Anmälan om pågående och kommande upphandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten redovisar pågående och kommande upphandlingarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar.pdf

§131 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under juni & juli 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§131_prot_20140903.pdf (165 kb)

§132 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Vattenprover i Stensjön.pdf
Del av BN statistik juli.pdf
Remissutskick vägledning för kommunal tillstyrkan 20140818.pdf
Information & meddelanden augusti 2014.pdf
Uppföljning av budget SBF juli.xlsx

§133 Försäljning av fastigheten Slånängen 7

Dnr 2013 KSM 0083

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpekontrakt för försäljning av fastigheten Slånängen 7 med adress Slånbacken 8A.
3. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Slånängen 7 ligger i Tyresö Strand, är obebyggd och 1 559 kvm stor. I början av 2013 fick förvaltningen i uppdrag att gå ut med fastigheten till försäljning. Ett bud har kommit in och kommunstyrelsen föreslås därför godkänna försäljning av fastigheten i enlighet med bilagt utkast till köpekontrakt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.slångängen7.pdf
Köpekontrakt slånbacken utkast.pdf
Bilaga 1 - Fastighetsinformation.pdf
Bilaga 2 - Detaljplan.pdf
Bilaga 3 - Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning.pdf