Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-03-22

Sammanträde 2016-03-22

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Information om Tyresövägen

Dnr 2016/SBF 0047

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter för Mark- och exploateringsavdelningen presenterar projektet Tyresövägen.

2 Planbesked för Kumla 3:320, Åkervägen 20

Dnr 2015/KSM1003 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser, under förutsättning att de villkor som anges i planbeskedet följs, positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Kumla 3:320 för att möjliggöra ny småskalig flerbostadsbebyggelse, parhus och/eller radhus. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017.

Beskrivning av ärendet
Sökanden har kontaktat kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan fastigheten Kumla 3:320. Fastigheten är belägen på Åkervägen 20, vid korsningen mellan Åkervägen och Orrvägen i Trollbäcken. Syftet för ansökan om planbesked är att möjliggöra småskalig flerbostadshus i två våningar. Förslaget innebär cirka 15 nya lägenheter. Fastigheten Kumla 3:320 är i privat ägo.

Bilagor
påskriven_tjänsteskrivelse_ Planbesked_Åkervägen 20.pdf

3 Planbesked för Slänten 1:85, Pingstkyrkan

Dnr 2016/KSM0553.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser positivt, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Bollmora 1:85 och del av fastigheten Bollmora 1:94 för att tillskapa ny kyrka, lokaler och bostäder i flerbostadshus och stadsradhus vid Bollmoravägen och Granitvägen i Bollmora.

2. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under första kvartalet, 2016.

Beskrivning av ärendet
Filadelfiaförsamlingen Stockholm inkom till kommunen i februari med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området mellan Bollmoravägen och Granitvägen i Bollmora. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ett nytt aktivitetshus som inrymmer kyrka, café, secondhandbutik och lokaler för social verksamhet i ett nytt läge på tomten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.

Bilagor
Påskriven_Planbesked_Bollmora 1-85.pdf
Bilaga_Planbesked_Bollmora 1-85.pdf

4 Planuppdrag för Granitvägen

Dnr 2016/KSM0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut

1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan med standardförfarande för bostäder vid Granitvägen i Bollmora.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
SVEAB inkom i maj 2015 med en ansökan om planbesked för en ny detaljplan för hyresrätter i ett område söder om Granitvägen, relativt nära infarten från Njupkärrsvägen. Parallellt med detta presenterade Brf Solhöjden i Tyresö ett förslag till förtätning med bostadsbebyggelse på parkeringsytor längre upp på Granitvägen. Tillsammans bedömdes SVEABs och Brf Solbackens förslag, med vardera cirka 150 bostäder, kunna ligga till grund för ett förslag till ny detaljplan.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i augusti 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen (dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen) bedömde att det är möjligt att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder i flerbostadshus vid Granitvägen. En förtätning kan tillföra området attraktiva bostäder på kollektivtrafiknära mark som till stora delar redan är ianspråktagen. De nya centrumnära bostäderna kan också bidra med blandade upplåtelseformer och en varierad bebyggelsestruktur.

I februari 2016 inkom även Filadelfiaförsamlingen i Stockholm med en ansökan om planbesked för utveckling av området kring Tyresö pingstkyrka, mellan Granitvägen och Bollmoravägen. Förslaget innefattar totalt cirka 200 lägenheter, samt allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik.

Bilagor
Påskriven_START-PM_DP Granitvägen 2016 03 04.pdf
Behovsbedömning_PDF_Detaljplan för Granitvägen 2016 03 04.pdf

5 Utökat planuppdrag för Granängstorget

Dnr 2015 KSM 0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka gällande planuppdrag för bostäder vid Granängstorget med att även utöka byggrätten och därmed möjliggöra för bostäder ovanpå parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsutvecklingsbolaget Tyresö Bostäder AB (Tybo) har fått positivt planbesked påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen 52-58.
Syftet är att möjliggöra en påbyggnad i två plan bestående av mindre lägenheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en ny detaljplan för att möjliggöra nya bostäder ovanpå befintligt parkeringshus.

Bilagor
Påskriven_Utökat Start-PM_Granängstorget_20160303.pdf
Behovsbedömning_PDF_utökat.pdf

6 Presentation av Mark- och exploateringsavdelningen

Dnr 2016/SBF 0046

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Jenny Linné presenterar Mark- och exploateringsavdelningen.

7 Information om behovsanalys för verksamhetsområde Plan och exploatering

Dnr 2016 KSM 0789.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för förvaltningens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen, samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag. Analyserna innehåller en beskrivning av behoven inom nämndens verksamhetsområden utifrån den verksamhet som bedrivs idag. I materialet redogörs för konsekvenser och rekommendationer på hur verksamheterna ska utvecklas för att tillgodose de förväntade behoven. Investeringsäskanden beskrivs i bilaga.

Stadsbyggnadsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunplanen på sitt sammanträde den 16 juni.

Bilagor
Påskriven Tjänsteskrivelse - Behovsanalyser 2017-2021.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde Plan och exploatering PDF.pdf

8 Uppdrag om riktlinjer för strategisk markförsörjning

Dnr 2016 KSM0564

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för strategisk markförsörjning.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen finns angivet att den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en förutsättning för att framgångsrikt kunna nå den vision som finns för Tyresö kommun 20130. En målsättning är att det ska finnas en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Visionen är att Tyresö centrum ska vara omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats.

Som en del av att uppnå visionen är ett av de särskilda uppdragen i kommunplanen att utarbeta riktlinjer och en process kring hur strategiska markförvärv ska ske.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_uppdrag_markförsörjningsstrategi, underskriven av Jenny Linné.pdf

9 Motion om ätbar park i Tyresö *

Dnr 2015/KS 0585 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet lämnade in en motion den 11 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker. Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 157.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf

10 Svar på ordförandeförslag angående förbättrade förbindelser mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark

Dnr 2015 KSM 0723

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande lämnade ett förslag i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 21 oktober 2015 § 146 om att samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) ska utreda förbättrade förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark:

1. Utred hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.
2. Senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunen på bästa sätt stärker kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark genom:

1. En ny broförbindelse över Nyforsviken, samt
2. att Sörmlandsledsen dras om via den nya bron och ansluter till befintlig led vid Rundmar.

Bilagor
Ordförandeförslag_kopplingar Alby och Tyresta.pdf
Ordförandeförslag kopplingar Alby-Tyresta.pdf
Protokollsutdrag §34 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

11 Svar på remiss om förslag till avgränsning av miljöbedömning av uppdaterad översiktsplan för Stockholms stad

Dnr 2016 KSM 0860.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet svar på remissen om förlag till avgränsning av miljöbedömning av uppdaterad översiktsplan för Stockholms stad.

Beskrivning av ärendet
Remissen Förslag till avgränsning av miljöbedömning av uppdaterad översiktsplan för Stockholms stad kom in den 3 februari 2016. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta ett svar på remissen. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget till avgränsning i tid, rum och sak samt ser positivt på att staden valt att integrera miljöbedömningen i en bredare hållbarhetsbedömning av planen.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i maj 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att uppdatera
stadens översiktsplan för att spegla omvärldsutvecklingen, stadens nya inriktnings- och verksamhetsmål samt de tillväxtutmaningar som staden står inför. I ärendet beskrivs arbetets utgångspunkter. Bland annat framhålls stadens nya bostadspolitiska mål, som kommer att kräva kraftfulla planeringsinsatser de kommande åren. Översiktsplanen lyfts fram som grunden för detta omfattande
arbete.

För alla planer och program som obligatoriskt ska upprättas eller fastställas av en myndighet eller en kommun ska en miljöbedömning göras om ett genomförande av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner anses som huvudregel alltid medföra betydande miljöpåverkan och de ska därmed i princip alltid miljöbedömas. Som en del i en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Avgränsningen av miljöbedömningar av planer och program regleras i 6 kap. 12-13 §§ miljöbalken. I samband med avgränsningen görs en fokusering av väsentliga frågor att behandla; man bestämmer vilket tidsperspektiv som ska användas i bedömningsprocessen och vilket geografiskt område som kommer att påverkas. Vidare ska en avgränsning vad gäller MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad göras.

Bilagor
Påskriven_tjänsteskrivelse_Svar på remiss Sthm ÖP MKB.pdf

12 Verksamhetsberättelse 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM 0847.043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänns.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt en måluppfyllelse.
Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt ska följas och användas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Verksamhetsberättelser MSU.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.pdf

13 Information om Wättinge

Dnr 2016/SBF 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Annie Söder informerar om projekt Wättinge.

14 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen_ Mars_2016.pdf

15 Information och meddelanden

Dnr 2016/SBF 0007

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
VÄsynpunkter på översiktsplaneringen.pdf
Synp. bilaga 1.pdf
Synp. Bilaga 2.pdf

§40 Information om Tyresövägen

Dnr 2016/SBF 0047

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter för Mark- och exploateringsavdelningen presenterar projektet Tyresövägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20160322.pdf (165 kb)

§41 Planbesked för Kumla 3:320, Åkervägen 20

Dnr 2015/KSM1003 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bordslägger ärendet.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) skulle ansluta sig till Anita Mattssons (S) yrkande om han hade haft yrkanderätt.

Beskrivning av ärendet
Sökanden har kontaktat kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan fastigheten Kumla 3:320. Fastigheten är belägen på Åkervägen 20, vid korsningen mellan Åkervägen och Orrvägen i Trollbäcken. Syftet för ansökan om planbesked är att möjliggöra småskalig flerbostadshus i två våningar. Förslaget innebär cirka 15 nya lägenheter. Fastigheten Kumla 3:320 är i privat ägo.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) förslag om bordsläggning.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att ärendet bordläggs i syfte att utreda en ny plan gällande Trollbäcken i avsikt att undvika ad hoc lösningar och ytterligare frimärksplaner samt eventuella prejudicerande effekter av dessa.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Anita Mattssons (S) förslag.

Bilagor
påskriven_tjänsteskrivelse_ Planbesked_Åkervägen 20.pdf
Brev till Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ang Åkervägen 20.pdf

§42 Planbesked för Slänten 1:85, Pingstkyrkan

Dnr 2016/KSM0553.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ser positivt, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Bollmora 1:85 och del av fastigheten Bollmora 1:94 för att tillskapa ny kyrka, lokaler och bostäder i flerbostadshus och stadsradhus vid Bollmoravägen och Granitvägen i Bollmora.

2. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under första kvartalet, 2016.

3. Separerade gång- och cykelvägar ska tas fram i samband med detaljplanearbetet.

Beskrivning av ärendet
Filadelfiaförsamlingen Stockholm inkom till kommunen i februari med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området mellan Bollmoravägen och Granitvägen i Bollmora. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ett nytt aktivitetshus som inrymmer kyrka, café, secondhandbutik och lokaler för social verksamhet i ett nytt läge på tomten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en detaljplan för att möjliggöra angiven markanvändning.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag om planbesked.

Ordförande yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande om att planarbetet ska utgå från att utformningen av bebyggelsen ska ske utan att det görs avsteg från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Ordförande yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande om att separerade gång- och cykelvägar ska tas fram i samband med detaljplanearbetet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att planarbetet ska utgå från att utformningen av bebyggelsen ska ske utan att det görs avsteg från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att gång- och cykelstråk beaktas i planen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Därefter ställer ordförande proposition på Marie Åkesdotters (MP) första tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsytskottet har valt att avstå yrkandet.

Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande om att separerade gång- och cykelvägar ska tas fram i samband med detaljplanearbetet och finner att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att bifalla tilläggsyrkande.

Bilagor
Påskriven_Planbesked_Bollmora 1-85.pdf
Bilaga_Planbesked_Bollmora 1-85.pdf

§43 Planuppdrag för Granitvägen

Dnr 2016/KSM0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan med standardförfarande för bostäder vid Granitvägen i Bollmora.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
SVEAB inkom i maj 2015 med en ansökan om planbesked för en ny detaljplan för hyresrätter i ett område söder om Granitvägen, relativt nära infarten från Njupkärrsvägen. Parallellt med detta presenterade Brf Solhöjden i Tyresö ett förslag till förtätning med bostadsbebyggelse på parkeringsytor längre upp på Granitvägen. Tillsammans bedömdes SVEABs och Brf Solbackens förslag, med vardera cirka 150 bostäder, kunna ligga till grund för ett förslag till ny detaljplan.

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i augusti 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen (dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen) bedömde att det är möjligt att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder i flerbostadshus vid Granitvägen. En förtätning kan tillföra området attraktiva bostäder på kollektivtrafiknära mark som till stora delar redan är ianspråktagen. De nya centrumnära bostäderna kan också bidra med blandade upplåtelseformer och en varierad bebyggelsestruktur.

I februari 2016 inkom även Filadelfiaförsamlingen i Stockholm med en ansökan om planbesked för utveckling av området kring Tyresö pingstkyrka, mellan Granitvägen och Bollmoravägen. Förslaget innefattar totalt cirka 200 lägenheter, samt allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordförande yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att planarbetet ska utgå från att utformningen av bebyggelsen ska ske utan att det görs avsteg från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förvaltningens förslag.

Ordförande ställer bifall mot avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet valt att avslå tilläggsyrkandet.

Bilagor
Behovsbedömning_PDF_Detaljplan för Granitvägen 2016 03 04.pdf
Tjänsteskrivelse_Start-PM_Granitvägen.pdf

§44 Utökat planuppdrag för Granängstorget

Dnr 2015 KSM 0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka gällande planuppdrag för bostäder vid Granängstorget med att även utöka byggrätten och därmed möjliggöra för bostäder ovanpå parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsutvecklingsbolaget Tyresö Bostäder AB (Tybo) har fått positivt planbesked påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen 52-58.
Syftet är att möjliggöra en påbyggnad i två plan bestående av mindre lägenheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att uppföra en ny detaljplan för att möjliggöra nya bostäder ovanpå befintligt parkeringshus.

Bilagor
Påskriven_Utökat Start-PM_Granängstorget_20160303.pdf
Behovsbedömning_PDF_utökat.pdf

§45 Presentation av Mark- och exploateringsavdelningen

Dnr 2016/SBF 0046

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Jenny Linné presenterar Mark- och exploateringsavdelningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20160322.pdf (165 kb)

§46 Information om investeringsäskanden

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef för Mark- och exploateringsavdelningen Jenny Linné presenterar investeringsäskanden för Stadsbyggnadsförvaltningens räkning.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20160322.pdf (165 kb)

§47 Information om behovsanalys för verksamhetsområde Plan och exploatering

Dnr 2016/SBF 0048

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för förvaltningens verksamhetsområden för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen, samt till nämndernas planeringsarbete för 2017 och framöver. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag.

Analyserna innehåller en beskrivning av behoven inom nämndens verksamhetsområden utifrån den verksamhet som bedrivs idag. I materialet redogörs för konsekvenser och rekommendationer på hur verksamheterna ska utvecklas för att tillgodose de förväntade behoven. Investeringsäskanden beskrivs i bilaga.

Stadsbyggnadsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunplanen på sitt sammanträde den 16 juni.

Bilagor
Påskriven Tjänsteskrivelse - Behovsanalyser 2017-2021.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde Plan och exploatering PDF.pdf

§48 Uppdrag om riktlinjer för strategisk markförsörjning

Dnr 2016KSM0564

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för strategisk markförsörjning.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen finns angivet att den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en förutsättning för att framgångsrikt kunna nå den vision som finns för Tyresö kommun 20130. En målsättning är att det ska finnas en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Visionen är att Tyresö centrum ska vara omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats.

Som en del av att uppnå visionen är ett av de särskilda uppdragen i kommunplanen att utarbeta riktlinjer och en process kring hur strategiska markförvärv ska ske.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_uppdrag_markförsörjningsstrategi, underskriven av Jenny Linné.pdf

§49 Motion om ätbar park i Tyresö

Dnr 2015/KS 0585 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet lämnade in en motion den 11 december 2015 om att Tyresö kommun på lämplig plats bör anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka och äta frukt, bär och grönsaker. Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordrörande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska besvaras i enlighet med förvaltningens förslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer Marie Åkesdotters (MP) bifallsyrkande mot besvarande och finner att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att besvara motionen.

Bilagor
Motion om ätbar park i Tyresö.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2015-12-17 § 157.pdf
Tjänsteskrivelse_svar på motion_ätbar park.pdf

§50 Svar på ordförandeförslag angående förbättrade förbindelser mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark

Dnr 2015 KSM 0723

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande lämnade ett förslag i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 21 oktober 2015 § 146 om att samhällsbyggnadsförvaltningen (nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen) ska utreda förbättrade förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark:

1. Utred hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.

2. Senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunen på bästa sätt stärker kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark genom:
1. En ny broförbindelse över Nyforsviken, samt

2. att Sörmlandsledsen dras om via den nya bron och ansluter till befintlig led vid Rundmar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_ uppdaterad.pdf
Ordförandeförslag kopplingar Alby-Tyresta.pdf
Protokollsutdrag §34 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet.pdf

§51 Svar på remiss om förslag till avgränsning av miljöbedömning av uppdaterad översiktsplan för Stockholms stad

Dnr 2016 KSM0860.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet svar på remissen om förlag till avgränsning av miljöbedömning av uppdaterad översiktsplan för Stockholms stad

Beskrivning av ärendet
Remissen Förslag till avgränsning av miljöbedömning av uppdaterad översiktsplan för Stockholms stad kom in den 3 februari 2016. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta ett svar på remissen. Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget till avgränsning i tid, rum och sak samt ser positivt på att staden valt att integrera miljöbedömningen i en bredare hållbarhetsbedömning av planen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade i maj 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att uppdatera
stadens översiktsplan för att spegla omvärldsutvecklingen, stadens nya inriktnings- och verksamhetsmål samt de tillväxtutmaningar som staden står inför. I ärendet beskrivs arbetets utgångspunkter. Bland annat framhålls stadens nya bostadspolitiska mål, som kommer att kräva kraftfulla planeringsinsatser de kommande åren. Översiktsplanen lyfts fram som grunden för detta omfattande
arbete.

För alla planer och program som obligatoriskt ska upprättas eller fastställas av en myndighet eller en kommun ska en miljöbedömning göras om ett genomförande av planen eller programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner anses som huvudregel alltid medföra betydande miljöpåverkan och de ska därmed i princip alltid miljöbedömas. Som en del i en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Avgränsningen av miljöbedömningar av planer och program regleras i 6 kap. 12-13 §§ miljöbalken. I samband med avgränsningen görs en fokusering av väsentliga frågor att behandla; man bestämmer vilket tidsperspektiv som ska användas i bedömningsprocessen och vilket geografiskt område som kommer att påverkas. Vidare ska en avgränsning vad gäller MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad göras.

Bilagor
påskriven_tjänsteskrivelse_Svar på remiss Sthm ÖP MKB.pdf

§52 Verksamhetsberättelse 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM0847.043

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänns.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänns.

Protokollsanteckning
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till den egna kommunplanen.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetshetsberättelsen beskrivs hur verksamheterna inom Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bedrivits under året samt måluppfylllse.
Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt ska följas och användas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_ (ej påskriven av Sara)_Verksamhetsberättelser MSU.pdf
Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015.pdf

§53 Information om Wättinge

Dnr 2016/SBF 0051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Annie Söder informerar om projekt Wättinge.

Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20160322.pdf (165 kb)

§54 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport Stadsbyggnadsförvaltningen_ Mars_2016.pdf

§55 Information och meddelanden

Dnr 2016/SBF 0007

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
VÄsynpunkter på översiktsplaneringen.pdf
Synp. bilaga 1.pdf
Synp. Bilaga 2.pdf