Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2017-10-18

Sammanträde 2017-10-18

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Information om paraplyprojektet Tyresövägen

Dnr 2017/SBF 0119

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Michael Johansson från Helm arkitekter och projektledare Emma Shepherdson informerar om paraplyprojektet Tyresövägen.

2 Beslut om granskning för detaljplan för Granängstorget

Dnr 2015/ KSM0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan Granängstorget godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:695 och del av Bollmora 2:1 m.fl. samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 mars 2016 att utöka planuppdraget och även möjliggöra för bostäder ovanpå befintligt parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora. Beslut om samråd togs den 13 juni 2016.
Granängstorget består idag till stor del av parkering och trafikytor. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder (487) intill Granängstorget, där den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Planen syftar till att bidra med en variation av bostäder i område, en ny livsmedelsbutik samt flera lokaler. Placeringen och utformningen av husen ska stärka gaturummen och bidra till att platsen bättre kopplas samman med omgivande områden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granängstorget.pdf
Granängstorget Planbeskrivning Granskning.docx.pdf
DP-Granängstorget_PKgranskning_FOKUS.pdf
samrådsredgorelse_granängstorget 2017-10-04 .pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget Granskning 2.pdf
Solstudier Granängstorget.pdf
Dagvattenutredning Granängstorget.pdf
Bullerutredning Granängstorget.pdf

3 Beslut om granskning av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Granskningshandlingarna för detaljplan bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen godkänns.
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, vård- och omsorgsboende, verksamhetslokaler, vårdcentral och särskilt boende medtillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt underjordiska parkeringsgarage. Detaljplanen syftar till att skapa en god helhetsverkan på platsen avseende tillkommande byggnaders utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild.

Utifrån inkomna synpunkter under samrådet gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till granskningsskedet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_granskning_171006.pdf
Plankarta_Apelvägen_granskning_171006.pdf
Samrådsredogörelse_Apelvägen_171006.pdf
Kvalitetsprogram_Wallenstam_granskning_170821.pdf
Kvalitetsprogram_Boaktiv_granskning_170821.pdf

4 Markanvisningstävling Wättingeetapp 1

Dnr 2017KSM0849.269

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för bostäder för Wättinge, etapp 1.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I januari 2017 godkände Kommunstyrelsen planprogram och kvalitetsprogram för Wättingeområdet. Utgångspunkten för den föreslagna bebyggelsestrukturen för området är att koppla till omkringliggande områden och i största möjligaste mån bevara områdets karaktäristiska topografi och natur. Wättingeområdet ska utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum.

Inför framtagandet av en detaljplan för etapp 1 föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att en markanvisningstävling anordnas för uppförande av bostäder och gemensamma vistelseytor för Wättinge etapp 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markanvisningstävling Wättinge etapp 1.pdf
1. Tävlingsprogram Wättinge etapp 1.pdf
2. Planprogram för Wättingeområdet.pdf
3. Kvalitetsprogram för Wättingebacken.pdf
4. Illustrationsplan.pdf
5. Utkast till markanvisningsavtal.pdf
5. Utkast till marköverlåtelseavtal bilaga 2.pdf
6a. Fotokarta med fastighetsgränser.pdf
6b. Parkeringsprogram Wättinge 2017-09-27.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning 2017-10-04.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning bilaga 1.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning bilaga 2.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning bilaga 3.pdf
6d. Trafikbullerutredning 2016-05-31.pdf
6e. Dagvattenutredning Wättingebacken 2017-01-12.pdf
6f. Avfallshantering på kvartersmark 2017-09-26.pdf
6g. Gröna strategier Wättingebacken 2016-06-30.pdf
6h. Rapport geologi 2017-09-28.pdf

5 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Torpartäppan 8

Dnr 2017KSM0456.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastighet Torpartäppan 8 för att göra det möjligt att stycka fastigheten i två delar.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastighet Torpartäppan 8 på Torparevägen 16 i Skälsätra inkom till kommunen i april 2017med en förfrågan om att ändra detaljplanen för att stycka fastigheten i två delar. Befintliga byggnader inom fastigheten avses rivas. Efter styckning blir vardera fastighet cirka 1 000 m2.

Utveckling och förtätning av områden i Skälsätra överensstämmer enligt kommunens översiktsplan. Bedömningen är att förslaget i ansökan därmed är i enlighet med översiktsplanens intentioner. Under en planprövning finns det flera förutsättningar som behöver utredas, se dessa i tjänsteskrivelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna med att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten under förutsättning att dessa frågor utreds vidare i planarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Torpartäppan 8.pdf

6 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheterna Opalen 41 och 42

Dnr 2017KSM0792.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheterna Opalen 41 och 42. Syftet är att möjliggöra en ändring av markanvändningen från teknisk anläggning till skolverksamhet på fastigheten Opalen 42 samt att öka byggnadshöjden på båda fastigheterna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns fastighetsavdelning inkom med en ansökan om planbesked i augusti 2017 med önskemål om att möjliggöra en utökning av den befintliga förskolan Cassiopeja på fastigheten Opalen 41. Både fastigheten Opalen 41 och Opalen 42 är i kommunal ägo. Fastighet Opalen 41 ligger på Öringe strandväg 5 och Opalen 42 ligger på Opalgången 33. Båda fastigheterna är lokaliserade i Öringe, mellan Tyresövägen och Öringesjön.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte föreligger några hinder och är lämpligt med en ändring av markanvändningen samt utökning av byggnadshöjden för att möjliggöra utökning av kommunal service.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Opalen 41 och 42.pdf

7 Planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr 2017KSM0884.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplan 244, Brevik. Ändringen avser upphävande av planbestämmelse med förbud mot WC. Planändringen kan ske med standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda Ändring av detaljplan 244, Brevik
3. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan 244 - Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka. Tyresö kommun, Stockholms län reglerar att WC inte får installeras. Flera fastighetsägare på Brevik som omfattas av denna detaljplan har ansökt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) om tillstånd för. Smohf kan inte ge tillstånd till enskilda avloppslösningar som är anslutna till en vattentoalett (WC) utifrån gällande detaljplans föreskrifter.

Ändring av detaljplanen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till WC inom detaljplan 244. Aktuell detaljplanebestämmelse Mom 7 anger: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''. Den sista meningen ''WC får ej installeras'' föreslås upphävas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start-PM ändring detaljplan 244.pdf

8 Beslut om investeringsprojektet Stranängarna etapp 2, återstående åtgärder

Dnr 2012KSM0867

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen använder tidigare beslutade investeringsmedel för Samhällsbyggnadsutredningar för att genomföra utredningen att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.

Beskrivning av ärendet
Omvandlingen av området Strandängarna indelades i två detaljplaner. Etapp I för bostäder utfört av Besqab och etapp II som omfattade park- och naturområden för båtklubbar, bad och rekreation. Under planarbetet utfördes en MKB för båda planerna och etapperna omfattas av ett gemensamt kvalitetsprogram som anger riktlinje dels för utformning av bostäderna och för kommunens åtagande på allmän platsmark (park, gata, natur) och båtklubbarnas områden.

Båda etapperna är idag färdigställda. Däremot kvarstår vissa delmoment i etapp II, främst två större arbeten vad gäller strandpromenad (spänger) samt servicebyggnad med anledning av att avsatta investeringsmedlen om 39,5 för park och rekreation inte räckte till det som från början avsetts.

I dagsläget finns endast en grov uppskattad budget för spängerna. För att ta fram detaljerade kalkyler krävs ytterligare utredningar och beräkningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesplan 2018

Dnr 2017KSM0897.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Datum och tider för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden under 2018 fastställs enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2018 har fastställts. Nämnderna fastställer sina sammanträdesdatum för 2018 så att ärenden som ska beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål till kommunstyrelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2018 har fastställts. Nämnderna fastställer sina sammanträdesdatum för 2018 så att ärenden som ska beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan.pdf

10 Svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029

Dnr 2017/SBF 0126

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länen ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur.

Bilagor
Tjänsteskrivelse länsplan.pdf
Förslag till länsplan 170831.pdf
Södertörnsgemensamt svar till länsplan 2018-2029 20170929.docx.pdf

11 Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dnr 2017/SBF 0127

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länen ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nationell plan.pdf
2017_165_forslag_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2018_2029_1_0.pdf
Södertörnsgemensamt svar till nationell plan 2018-2029 20170929.docx.pdf

12 Svar på motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun *

Dnr 2017/KS 0271 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 19 juni 2017 om att Tyresö kommun ska ta fram en trädbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen. I motionen föreslår miljöpartiet at trädbyggnadsstrategin ska innefatta kommunens egna byggnader, nuvarande (på- och ombyggnadet) och planerade samt att strategin ska stimuler och utveckla trädbyggandet tillsammans med byggherrar.

Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvaradne. Information har även inhämtats från fastighet och facility avseende kommunens egna byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.

Bilagor
Motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om träbyggnadsstrategi.pdf

13 Tyresöinitiativet- Förslag om hundrastgård i Fornuddsparken

Dnr 2017/KS 0306 009

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått förslag via Tyresöinitiativet om att anlägga en hundrastgård i Fornuddsparken. Det bor många hundägare i kommunen och en nyligen anlagd hundrastgård finns längs Wättingestråket. Förvaltningen har tidigare tillsammans med Tekniska kontoret arbetat på ett förslag på hundrastgård en bit längre österut längs Drevviken, söder om Trädgårdsvägen. Inom kommunen finns fyra hundrastområden där hundar kan springa fritt under uppsikt, samtliga finns i Trollbäcken.

StadsbyggnadsfFörvaltningen föreslår att en hundrastgård söder om Trädgårdsvägen utreds vidare. Förvaltningen förordar däremot inte en hundrastgård i Fornuddsparken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet.pdf
Tyresöinitiativ om hundrastgård.docx.pdf

14 Information om Granitvägen

Dnr 2016KSM0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Stefan Stare från Ettelva arkitekter informerar om det pågående detaljplanearbetet för Granitvägen.

15 Information om parkplan för Trollbäcken

Dnr 2017KSM0643.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i september 2017 i uppdrag av MSU att ta fram en parkstrategi för hela kommunen. I uppdraget ingick även en sorts pilotprojekt i form av förstudie till parkplan för Trollbäcken. Syftet med kommunens parkstrategi är att utveckla, dokumentera och sprida kunskapen om hur kommunen ska arbeta med parker och bostadsnära natur som en del av vår hållbara stadsutveckling. Tyresös parkstrategi kommer leda till att enskilda parkplaner tas fram för samtliga kommundelar. Parkplanerna ska vara åtgärdsinriktade och presentera konkreta utvecklingsmöjligheter för bostadsnära parker och bostadsnära natur. Förstudien till parkplan för Trollbäcken ses som en pilotstudie och kommer kompletteras efter att kommunens nya parkstrategi är färdig (beräknat sommar-18). Landskapsarkitekt Johanna Ronnheden informerar om det pågående arbetet med pilotprojektet parkplan för Trollbäcken.

Bilagor
tjänsteskrivelse parkplan.pdf

16 Information om utveckling av Fornuddsparken

Dnr 2015KSM0987.330

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i slutet av 2016 i uppdrag av MSU att ta fram ett gestaltningsprogram för utveckling av Fornuddsparken. Arbete pågår nu med att genomföra gestaltningsprogrammet. Landskapsarkitekt Johanna Ronnheden informerar om det pågående arbetet i projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fornuddsparken (2).pdf

17 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport september 2017.pdf

18 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

19 Information och meddelanden

Dnr 2017/SBF 0065

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Via länken finns information om remissen "Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin" från trafikkontoret i Stockholm stad, www.stockholm.se/offentligarum.

§126 Information om paraplyprojektet Tyresövägen

Dnr 2017/SBF 0119

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Michael Johansson från Helm arkitekter och projektledare Emma Shepherdson informerar om paraplyprojektet Tyresövägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§126_prot_20171018.pdf (166 kb)

§127 Beslut om granskning för detaljplan för Granängstorget

Dnr 2015/ KSM0336.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:695 och del av Bollmora 2:1 m.fl. samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 mars 2016 att utöka planuppdraget och även möjliggöra för bostäder ovanpå befintligt parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora. Beslut om samråd togs den 13 juni 2016.
Granängstorget består idag till stor del av parkering och trafikytor. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder (487) intill Granängstorget, där den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Planen syftar till att bidra med en variation av bostäder i område, en ny livsmedelsbutik samt flera lokaler. Placeringen och utformningen av husen ska stärka gaturummen och bidra till att platsen bättre kopplas samman med omgivande områden.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar på återremiss för vidare bearbetning av handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Mats Lindbloms (L) yrkande om återremiss. Ordförande ställer frågan om att avslå Mats Lindbloms (L) yrkande. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet om återremiss.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granängstorget.pdf
Granängstorget Planbeskrivning Granskning.docx.pdf
DP-Granängstorget_PKgranskning_FOKUS.pdf
samrådsredgorelse_granängstorget 2017-10-04 .pdf
Kvalitetsprogram Granängstorget Granskning 2.pdf
Solstudier Granängstorget.pdf
Dagvattenutredning Granängstorget.pdf
Bullerutredning  Granängstorget.pdf

§128 Beslut om granskning av detaljplan för Apelvägen

Dnr 2015KSM0918.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, vård- och omsorgsboende, verksamhetslokaler, vårdcentral och särskilt boende medtillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt underjordiska parkeringsgarage. Detaljplanen syftar till att skapa en god helhetsverkan på platsen avseende tillkommande byggnaders utformning, placering, höjd och anpassning till stads- och landskapsbild.

Utifrån inkomna synpunkter under samrådet gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till granskningsskedet.

Yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det fortsatta arbetet ska inriktas på att undvika avsteg från regeringens riktlinjer för buller.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifallet förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Apelvägen.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_granskning_171006.pdf
Plankarta_Apelvägen_granskning_171006.pdf
Samrådsredogörelse_Apelvägen_171006.pdf
Kvalitetsprogram_Wallenstam_granskning_170821.pdf
Kvalitetsprogram_Boaktiv_granskning_170821.pdf

§129 Markanvisningstävling Wättingeetapp 1

Dnr 2017KSM0849.269

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för bostäder för Wättinge, etapp 1.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade om han haft yrkanderätt yrkat på att nybyggnationen i området Wättinge etapp 1 uppgick till 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter. Att Wättinge etapp 1 prioriterade byggandet av hyresrätter om kombinationen av hyresrätter och bostadsrätter inte är möjlig för byggherren.

Beskrivning av ärendet
I januari 2017 godkände Kommunstyrelsen planprogram och kvalitetsprogram för Wättingeområdet. Utgångspunkten för den föreslagna bebyggelsestrukturen för området är att koppla till omkringliggande områden och i största möjligaste mån bevara områdets karaktäristiska topografi och natur.  Wättingeområdet ska utvecklas till en öppen och dynamisk stadsdel, med en variation av bostäder, tydligare gaturum och bättre utnyttjade naturrum.
Inför framtagandet av en detaljplan för etapp 1 föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att en markanvisningstävling anordnas för uppförande av bostäder och gemensamma vistelseytor för Wättinge etapp 1.

Yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att parkeringstalet för Wättinge etapp 1 ska vara motsvarande 0,7 per lägenhet, i enlighet med förvaltningens ursprungliga förslag.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det i tävlingsförfarandet skall förtydligas att blandade upplåtelseformer kan innebära att ett enskilt hus kan innehålla såväl en majoritet av hyresrätter som en majoritet av bostadsrätter.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att parkeringstalet för Wättinge etapp 1 ska vara motsvarande 0,7 per lägenhet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att det i tävlingsförfarandet skall förtydligas att blandade upplåtelseformer kan innebära att ett enskilthus kan innehålla såväl en majoritet av hyresrätter som en majoritet bostadsrätter och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markanvisningstävling Wättinge etapp 1.pdf
1. Tävlingsprogram Wättinge etapp 1.pdf
2. Planprogram för Wättingeområdet.pdf
3. Kvalitetsprogram för Wättingebacken.pdf
4. Illustrationsplan.pdf
5. Utkast till markanvisningsavtal.pdf
5. Utkast till marköverlåtelseavtal bilaga 2.pdf
6a. Fotokarta med fastighetsgränser.pdf
6b. Parkeringsprogram Wättinge 2017-09-27.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning 2017-10-04.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning bilaga 1.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning bilaga 2.pdf
6c. PM Granängsringen-Farmarstigen vägutformning bilaga 3.pdf
6d. Trafikbullerutredning 2016-05-31.pdf
6e. Dagvattenutredning Wättingebacken 2017-01-12.pdf
6f. Avfallshantering på kvartersmark 2017-09-26.pdf
6g. Gröna strategier Wättingebacken 2016-06-30.pdf
6h. Rapport geologi 2017-09-28.pdf

§130 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Torpartäppan 8 - ärendet utgår

§131 Planbesked för ändring av detaljplan för fastigheterna Opalen 41 och 42

Dnr 2017KSM0792.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheterna Opalen 41 och 42. Syftet är att möjliggöra en ändring av markanvändningen från teknisk anläggning till skolverksamhet på fastigheten Opalen 42 samt att öka byggnadshöjden på båda fastigheterna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns fastighetsavdelning inkom med en ansökan om planbesked i augusti 2017 med önskemål om att möjliggöra en utökning av den befintliga förskolan Cassiopeja på fastigheten Opalen 41. Både fastigheten Opalen 41 och Opalen 42 är i kommunal ägo. Fastighet Opalen 41 ligger på Öringe strandväg 5 och Opalen 42 ligger på Opalgången 33. Båda fastigheterna är lokaliserade i Öringe, mellan Tyresövägen och Öringesjön.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte föreligger några hinder och är lämpligt med en ändring av markanvändningen samt utökning av byggnadshöjden för att möjliggöra utökning av kommunal service.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Opalen 41 och 42.pdf

§132 Planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan 244, Brevik

Dnr 2017KSM0884.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ändra detaljplan 244, Brevik. Ändringen avser upphävande av planbestämmelse med förbud mot WC. Planändringen kan ske med standardförfarande.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda Ändring av detaljplan 244, Brevik
3. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4, om miljökonsekvensbeskrivningar.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan 244 - Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka. Tyresö kommun, Stockholms län reglerar att WC inte får installeras. Flera fastighetsägare på Brevik som omfattas av denna detaljplan har ansökt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) om tillstånd för. Smohf kan inte ge tillstånd till enskilda avloppslösningar som är anslutna till en vattentoalett (WC) utifrån gällande detaljplans föreskrifter.

Ändring av detaljplanen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till WC inom detaljplan 244. Aktuell detaljplanebestämmelse Mom 7 anger: ''För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. WC får ej installeras''. Den sista meningen ''WC får ej installeras'' föreslås upphävas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Start-PM ändring detaljplan 244.pdf

§133 Beslut om investeringsprojektet Strandängarna etapp 2, återstående åtgärder

Dnr 2012KSM0867

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Stadsbyggnadsförvaltningen använder tidigare beslutade investeringsmedel för Samhällsbyggnadsutredningar för att genomföra utredningen att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer exakt kalkyl med flera alternativ.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanlaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte skall upprepas.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Omvandlingen av området Strandängarna indelades i två detaljplaner. Etapp I för bostäder utfört av Besqab och etapp II som omfattade park- och naturområden för båtklubbar, bad och rekreation. Under planarbetet utfördes en MKB för båda planerna och etapperna omfattas av ett gemensamt kvalitetsprogram som anger riktlinje dels för utformning av bostäderna och för kommunens åtagande på allmän platsmark (park, gata, natur) och båtklubbarnas områden.

Båda etapperna är idag färdigställda. Däremot kvarstår vissa delmoment i etapp II, främst två större arbeten vad gäller strandpromenad (spänger) samt servicebyggnad med anledning av att avsatta investeringsmedlen om 39,5 för park och rekreation inte räckte till det som från början avsetts.

I dagsläget finns endast en grov uppskattad budget för spängerna. För att ta fram detaljerade kalkyler krävs ytterligare utredningar och beräkningar.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till framlagt förslag med tilläggsyrkande om
att:
Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanlaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel.

Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte skall upprepas.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Mats Lindbloms (L) yrkanden. Ordföranden ställer frågan om att avslå Mats Lindbloms (L) yrkanden. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§134 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesplan 2018

Dnr 2017KSM0897.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Datum och tider för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden under 2018 fastställs enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2018 har fastställts. Nämnderna fastställer sina sammanträdesdatum för 2018 så att ärenden som ska beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål till kommunstyrelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2018 har fastställts. Nämnderna fastställer sina sammanträdesdatum för 2018 så att ärenden som ska beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesplan.pdf

§135 Svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029

Dnr 2017/SBF 0126

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om Länsplan för regional transportinfrastruktur, Stockholms län 2018-2029.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade om han haft rösträtt bifallet Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länen ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse listar under rubriken "För kommunen är det speciellt viktigt att", ett antal prioriterade projekt. Listan bifalles med undantag för den sista punkten, Tvärförbindelse Södertörn som avslås.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse bifalles med undantag för det som förslås gällande projektet Tvärförbindelse Södertörn, vilket avslås.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkanden och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandena.

Ordföranden ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse länsplan.pdf
Förslag till länsplan 170831.pdf
Södertörnsgemensamt svar till länsplan 2018-2029 20170929.pdf

§136 Svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Dnr 2017/SBF 0127

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltnings skrivelse och Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) hade om han haft rösträtt bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länen ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse avslås.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att Södertörnskommunernas gemensamma skrivelse bifalles med undantag för det som föreslås gällande projektet Tvärförbindelse Södertörn, vilket avslås.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkanden och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandena.

Ordföranden ställer frågan om att bifall stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nationell plan.pdf
2017_165_forslag_till_nationell_plan_for_transportsystemet_2018_2029_1_0.pdf
Södertörnsgemensamt svar till nationell plan 2018-2029 20170929.pdf

§137 Svar på motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0271 001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en blank reservation.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade om han haft rösträtt bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 19 juni 2017 om att Tyresö kommun ska ta fram en trädbyggnadsstrategi för att få igång ett ökat träbyggande i kommunen. I motionen föreslår miljöpartiet att trädbyggnadsstrategin ska innefatta kommunens egna byggnader, nuvarande (på- och ombyggnadet) och planerade samt att strategin ska stimuler och utveckla trädbyggandet tillsammans med byggherrar.

Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvaradne. Information har även inhämtats från fastighet och facility avseende kommunens egna byggnader. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förvaltningens förslag.

Bilagor
Motion om träbyggnadsstrategi för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om träbyggnadsstrategi.pdf

§138 Tyresöinitiativet- Förslag om hundrastgård i Fornuddsparken

Dnr 2017/KS 0306 009

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått förslag via Tyresöinitiativet om att anlägga en hundrastgård i Fornuddsparken. Det bor många hundägare i kommunen och en nyligen anlagd hundrastgård finns längs Wättingestråket. Förvaltningen har tidigare tillsammans med Tekniska kontoret arbetat på ett förslag på hundrastgård en bit längre österut längs Drevviken, söder om Trädgårdsvägen. Inom kommunen finns fyra hundrastområden där hundar kan springa fritt under uppsikt, samtliga finns i Trollbäcken.

StadsbyggnadsfFörvaltningen föreslår att en hundrastgård söder om Trädgårdsvägen utreds vidare. Förvaltningen förordar däremot inte en hundrastgård i Fornuddsparken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativet.pdf
Tyresöinitiativ om hundrastgård.docx.pdf

§139 Information om Granitvägen

Dnr 2016KSM0448.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ida Olen, chef för detaljplaneringsenheten informerar om det pågående detaljplanearbetet för Granitvägen.

Beslut/Protokollsutdrag
§139_prot_20171018.pdf (166 kb)

§140 Information om parkplan för Trollbäcken

Dnr 2017KSM0643.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i september 2017 i uppdrag av MSU att ta fram en parkstrategi för hela kommunen. I uppdraget ingick även en sorts pilotprojekt i form av förstudie till parkplan för Trollbäcken. Syftet med kommunens parkstrategi är att utveckla, dokumentera och sprida kunskapen om hur kommunen ska arbeta med parker och bostadsnära natur som en del av vår hållbara stadsutveckling. Tyresös parkstrategi kommer leda till att enskilda parkplaner tas fram för samtliga kommundelar. Parkplanerna ska vara åtgärdsinriktade och presentera konkreta utvecklingsmöjligheter för bostadsnära parker och bostadsnära natur. Förstudien till parkplan för Trollbäcken ses som en pilotstudie och kommer kompletteras efter att kommunens nya parkstrategi är färdig (beräknat sommar-18). Landskapsarkitekt Johanna Ronnheden informerar om det pågående arbetet med pilotprojektet parkplan för Trollbäcken.

Bilagor
tjänsteskrivelse parkplan.pdf

§141 Information om utveckling av Fornuddsparken

Dnr 2015KSM0987.330

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i slutet av 2016 i uppdrag av MSU att ta fram ett gestaltningsprogram för utveckling av Fornuddsparken. Arbete pågår nu med att genomföra gestaltningsprogrammet. Landskapsarkitekt Johanna Ronnheden informerar om det pågående arbetet i projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fornuddsparken (2).pdf

§142 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2017

Dnr 2017/SBF 0025

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport september 2017.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Sept.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§142_prot_20171018.pdf (166 kb)

§143 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2017/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut september 2017.pdf

§144 Information och meddelanden

Dnr 2017/SBF 0065

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Via länken finns information om remissen "Offentliga rum - förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin" från trafikkontoret i Stockholm stad, www.stockholm.se/offentligarum.

Beslut/Protokollsutdrag
§144_prot_20171018.pdf (168 kb)