Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-01-24

Sammanträde 2018-01-24

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Planbesked för del av Nyboda 1:17, Granbacksvägen 1, i Bollmora

Dnr KSM2017-0896-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för del av fastigheten Nyboda 1:17 för att möjliggöra bostäder och parkering med aktivitetsyta. Förutsättningarna enligt de direktiv som anges i planbeskedet ska följas.
2. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under sommaren 2018.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren Akelius skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i september 2017, för fastigheten Nyboda 1:17. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till ny bostadsbebyggelse och en parkeringslösning med aktivitetsyta.

Utvecklingen och förtätning av området kring Granängsringen med bostadsbebyggelse överensstämmer och är förenlig med kommunens översiktplan och planprogrammet för Wättingestråket.

Ett detaljplanearbete ska föregås av en studie för att se bebyggelsen i ett sammanhang och utreda det totala parkeringsbehovet. Detta innebär att även återstående delen av fastigheten på den norra sidan av Granängsvägen behöver inrymmas och studeras i ett inledande detaljplanearbete för fastigheten Nyboda 1:17. Därefter finns det möjlighet att sätta avgränsningen för detta planområde.
Inom kvarteret kan ytorna mellan lamellhusen bli aktuella för bostadsutveckling, bebyggelse utmed Granängsvägen behöver därför förhålla sig till en framtida bebyggelse mellan lamellerna. Det behövs ett helhetstänk, inom nedan markerat område, kring bebyggelsetyp och gestaltning samt att parkeringsbehovet inkluderar en framtida bebyggelse. Gränsen mellan privat och offentligt behöver studeras.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet följs. Det är viktigt att området utreds i ett större sammanhang.

Bilagor
Tj.skr_Planbesked_Nyboda 1_17.pdf

2 Beslut om granskning av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan förskola vid Akvarievägen godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 22 mars 2017 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för förskola på del av fastigheten Bollmora 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av en ny byggnad för förskoleverksamhet med tillhörande utemiljöer och parkering inom del av fastigheten Bollmora 2:1.

Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse förallmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Förskola vid Akvarievägen - Granskning_påskriven.pdf
Planbeskrivning_granskning_förskola vid Akvarievägen.pdf
Plankarta_Förskola vid Akvarievägen_PKGranskning_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Samrådsredogörelse_Förskola Akvarievägen_utan namn.pdf
Gestaltningsprinciper_Förskola vid Akvarievägen - Granskning.pdf
Trafikutredning Akvarievägen v.1.0.pdf
Dagvattenutredning_Akvarievägen_180111_slutleverans.pdf
Reservation Socialdemokraterna.pdf

3 Avtal för köp av fastighet Kumla 3:656 (Vård- och omsorgsboende Ängsgården) *

Dnr 2016KSM1271

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Köpekontrakt avseende fastigheten Kumla 3:656 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till köpekontrakt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder AB för Kumla 3:656 (Vård- och omsorgsboende Ängsgården) har upprättats. Syftet med avtalet är att överföra marken till Stadsbyggnadsförvaltningen inför kommande omdaning av Fornudden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ängsgården.pdf
Köpekontrakt Ängsgården 180112.pdf

4 Svar på remiss om ansökningar om dispens för att framföra maskindriven farkost i högre fart än 7 knop på Drevviken.

Dnr KSM2017-1018-431

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Länsstyrelsen över ansökningar om dispens från bestämmelser om maximal hastighet respektive motorstyrka hos maskindriven farkost som används vid fisketillsyn inom Drevviken-Långsjöns fiskevårds-förenings fiskevatten i sjön Drevviken.

Beskrivning av ärendet
Ett par fisketillsyningsmän inom Drevviken och Långsjöns fiskevårdsförening har till Länsstyrelsens avdelning för rättsliga frågor ansökt om dispens för att framföra maskindriven farkost i högre fart än gällande maximal hastighet på sjön Drevviken.
Ansökan omfattar dispens för att få framföra motordriven farkost i högre fart än sju knop och för att få nyttja motor med högre motorstyrka än 3,7 kW (5 hk DIN) i sjön Drevviken i Tyresö, Haninge, Huddinge och Stockholms kommuner. Dispensansökan omfattar tjänsteutövning i samband med fisketillsyn.

Förvaltningen tillstyrker en tvåårig dispens från regelverket för framförande av maskindriven farkost i Drevviken. Stadsbyggnadsförvaltningen utgår från att bästa möjliga miljöval görs vid val av energislag för framdrivandet av de maskindrivna farkoster som används vid tillsynsverksamheten.

Bilagor
Svar på remiss remissvar, tjänsteskrivelse.pdf
Remiss om dispens Drevviken id Lst dnr 2589-47708-2017.pdf
Remiss om dispens Drevviken id Lst dnr 2589-471-2018.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut december 2017.pdf

6 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

7 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eventuell information från stadsbyggnadsförvaltningen presenteras.

§1 Planbesked för del av Nyboda 1:17, Granbacksvägen 1, i Bollmora

Dnr KSM2017-0896-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för del av fastigheten Nyboda 1:17 för att möjliggöra bostäder och parkering med aktivitetsyta. Förutsättningarna enligt de direktiv som anges i planbeskedet ska följas.
2. Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under sommaren 2018.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren Akelius skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i september 2017, för fastigheten Nyboda 1:17. De vill genom en ny detaljplan pröva möjligheten till ny bostadsbebyggelse och en parkeringslösning med aktivitetsyta.

Utvecklingen och förtätning av området kring Granängsringen med bostadsbebyggelse överensstämmer och är förenlig med kommunens översiktplan och planprogrammet för Wättingestråket.

Ett detaljplanearbete ska föregås av en studie för att se bebyggelsen i ett sammanhang och utreda det totala parkeringsbehovet. Detta innebär att även återstående delen av fastigheten på den norra sidan av Granängsvägen behöver inrymmas och studeras i ett inledande detaljplanearbete för fastigheten Nyboda 1:17. Därefter finns det möjlighet att sätta avgränsningen för detta planområde.
Inom kvarteret kan ytorna mellan lamellhusen bli aktuella för bostadsutveckling, bebyggelse utmed Granängsvägen behöver därför förhålla sig till en framtida bebyggelse mellan lamellerna. Det behövs ett helhetstänk, inom nedan markerat område, kring bebyggelsetyp och gestaltning samt att parkeringsbehovet inkluderar en framtida bebyggelse. Gränsen mellan privat och offentligt behöver studeras.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet följs. Det är viktigt att området utreds i ett större sammanhang.

Bilagor
Tj.skr_Planbesked_Nyboda 1_17.pdf

§2 Beslut om granskning av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Granskningshandlingarna för detaljplan förskola vid Akvarievägen godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 22 mars 2017 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för förskola på del av fastigheten Bollmora 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av en ny byggnad för förskoleverksamhet med tillhörande utemiljöer och parkering inom del av fastigheten Bollmora 2:1. Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse förallmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE Förskola vid Akvarievägen - Granskning_påskriven.pdf
Planbeskrivning_granskning_förskola vid Akvarievägen.pdf
Plankarta_Förskola vid Akvarievägen_PKGranskning_FOKUS-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Samrådsredogörelse_Förskola Akvarievägen_utan namn.pdf
Gestaltningsprinciper_Förskola vid Akvarievägen - Granskning.pdf
Trafikutredning Akvarievägen v.1.0.pdf
Dagvattenutredning_Akvarievägen_180111_slutleverans.pdf
Reservation Socialdemokraterna.pdf

§3 Avtal för köp av fastighet Kumla 3:656 (Vård- och omsorgsboende Ängsgården)

Dnr 2016KSM1271

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Köpekontrakt avseende fastigheten Kumla 3:656 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till köpekontrakt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö Bostäder AB för Kumla 3:656 (Vård- och omsorgsboende Ängsgården) har upprättats. Syftet med avtalet är att överföra marken till Stadsbyggnadsförvaltningen inför kommande omdaning av Fornudden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ängsgården.pdf
Köpekontrakt Ängsgården 180112.pdf

§4 Svar på remiss om ansökningar om dispens för att framföra maskindriven farkost i högre fart än 7 knop på Drevviken.

Dnr KSM2017-1018-431

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på remiss från Länsstyrelsen över ansökningar om dispens från bestämmelser om maximal hastighet respektive motorstyrka hos maskindriven farkost som används vid fisketillsyn inom Drevviken-Långsjöns fiskevårds-förenings fiskevatten i sjön Drevviken.

Beskrivning av ärendet
Ett par fisketillsyningsmän inom Drevviken och Långsjöns fiskevårdsförening har till Länsstyrelsens avdelning för rättsliga frågor ansökt om dispens för att framföra maskindriven farkost i högre fart än gällande maximal hastighet på sjön Drevviken.

Ansökan omfattar dispens för att få framföra motordriven farkost i högre fart än sju knop och för att få nyttja motor med högre motorstyrka än 3,7 kW (5 hk DIN) i sjön Drevviken i Tyresö, Haninge, Huddinge och Stockholms kommuner. Dispensansökan omfattar tjänsteutövning i samband med fisketillsyn.

Förvaltningen tillstyrker en tvåårig dispens från regelverket för framförande av maskindriven farkost i Drevviken. Stadsbyggnadsförvaltningen utgår från att bästa möjliga miljöval görs vid val av energislag för framdrivandet av de maskindrivna farkoster som används vid tillsynsverksamheten.
 
Bilagor
Svar på remiss remissvar, tjänsteskrivelse.pdf
Remiss om dispens Drevviken id Lst dnr 2589-47708-2017.pdf
Remiss om dispens Drevviken id Lst dnr 2589-471-2018.pdf

§5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut december 2017.pdf

§6 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018 - ärendet utgår

§7 Information och meddelanden

Dnr 2018/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om stadsbyggnadsförvaltningens pågående projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20180124.pdf (164 kb)