Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2018-09-18

Sammanträde 2018-09-18

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bollmora

1 Planbesked för Näsbytäppan 4, i Trollbäcken

Dnr KSM-2018-916-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten Näsbytäppan 4 för att möjliggöra styckning i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls.
2. Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna vinna laga kraft kvartal 2 2019.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i juni 2018. De önskar ändra detaljplanen så att fastigheten kan styckas i två delar. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet följs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Näsbytäppan 4.pdf

2 Planbesked för fastighet Strand 1:463

Dnr KSM-2017-1074-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Strand 1:463 för att möjliggöra en styckning av fastigheten i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls.
2. Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna vinna laga kraft kvartal 2 2019.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva ändring av detaljplan för att kunna stycka av fastigheten i två delar. Däremot är det inte möjligt att pröva den bebyggelse som ansökan föreslår då byggnaden är för stor och våningsantalet kan räknas som tre våningar. Ändringen av detaljplanen avser endast borttagande av bestämmelse om antal fastigheter. Övriga planbestämmelser ska gälla, men moderniseras så att de är förenliga med senaste Plan- och bygglagen.
Karaktärsfulla tallar på fastigheten ska bevaras och bebyggelsen anpassas naturligt i terrängen. Byggnadernas höjd får inte dominera över trädlinjen. Höjdryggar och trädtoppslinjer ska hållas intakta. Där marken inte redan är utfylld ska sprängning, schaktning och fyllning undvikas så långt som möjligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, strand 1_463.pdf

3 Planbesked för fastighet Strand 1:524

Dnr KSM-2018-1049-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Strand 1:524 för att möjliggöra en styckning av fastigheten i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls.
2. Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna vinna laga kraft kvartal 2 2019.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva ändring av detaljplan för att kunna stycka av fastigheten i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls. Ändringen av detaljplanen avser endast borttagande av bestämmelse om antal fastigheter och eventuellt skydd av natur. Övriga planbestämmelser ska gälla, men moderniseras så att de är förenliga med senaste Plan- och bygglagen.

Placeringen av byggnaden måste ses över och karaktärsfulla tallar på fastigheten ska bevaras och bebyggelsen anpassas naturligt i terrängen. Byggnadernas höjd får inte dominera över trädlinjen. Höjdryggar och trädtoppslinjer ska hållas intakta. Sprängning, schaktning och fyllning undvikas så långt som möjligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, strand 1_524.pdf

4 Förvärv av fastigheterna Strand 1:109-1:111, Strand 1:388-1:390, Hanviken 9:1 från Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr KSM-2018-1394

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunen förvärvar fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1 av Tyresö Näringslivsaktiebolag för en köpeskilling på 15 000 000 kronor.
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit beslut (sammanträde 2018-04-10) om att avveckla Tyresö Näringslivsaktiebolag och att bolagets tillgångar ska överföras till kommunen. Till följd av att bolaget upphör så är det möjligt för Tyresö kommun att anskaffa sig fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1. Strandfastigheterna ingår i kommande planläggning av Trädgårdsstaden etapp 3 och fastigheten Hanviken 9:1 är planlagd som industrimark men används som väg.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, förvärv av fastigheter.pdf
Köpekontrakt Hanviken 9.1.pdf
Köpekontrakt Strand 1.109.pdf
Köpekontrakt Strand 1.110.pdf
Köpekontrakt Strand 1.111.pdf
Köpekontrakt Strand 1.388.pdf

5 Godkännande av trafikstrategi *

Dnr 2017-KSM-0630.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §96 den 1 september 2017 att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun.

För att säkerställa en hållbar trafikplanering i, men även till och från Tyresö kommun har förvaltningen arbeta fram en trafikstrategi.

Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö, den visar vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision. Den är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen. Trafikstrategin ska ses som ett planeringsunderlag för alla som är inblandade i utvecklingen av transporter i Tyresö. Med transporter menas all olika typer av hur en kan resa, gående till transport av varor.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE trafikstrategi antgande MSU sep 2018.pdf
Trafikstrategi_180907.pdf

6 Uppdrag för cykelplan för Tyresö kommun och parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun

Dnr KSM-2018-1341.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram trafikplanerna cykelplan för Tyresö kommun och parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §96 den 1 september 2017) att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter är framtagen och förvaltningen föreslår att den godkänns av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 18 september för att sedan antas i kommunfullmäktige.

Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö, den ska ses som ett planeringsunderlag för alla som är inblandade i utvecklingen av transporter i Tyresö. Trafikstrategin beskriver fem trafikmål baseras på redan framtagna mål på nationell nivå som regional nivå. För att nå målen behöver kommunen aktivet arbetar med smart trafikplanering i alla olika nivåer, regionalt-kantsten. Vilka åtgärder som ska genomföras behöver konkretiseras i trafikplaner och/eller program, vilket blir nästa steg att ta fram. Förvaltningen förslår därför att de första trafikplanerna som tas fram är en ny Cykelplan för kommunen med tillhörande åtgärdslista och en Parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE cykel och parkeringsplan uppdrag MSU sep 2018.pdf

7 Svar på motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer *

Dnr KSM-2018-1340-210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 26 oktober 2017 om att Tyresö kommun ska revidera cykelplan för centrumnära miljöer. Miljöpartiet presenterar en lista över vägar och platser kring Tyresö centrum som de anser att det finns brister i cykelinfrastrukturen.

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen och förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Ambitionen är att starta arbetet med en ny cykelplan i september 2018.

I och med att Tyresö vuxit kraftigt de senaste åren och det pågår stor utveckling kring Tyresö centrum samt att översiktsplanen möjliggör fortsatt utveckling behöver cykelinfrastrukturen studeras och ny åtgärdsplan behöver tas fram.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion cykelplan MSU sep 2018.pdf
Motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer.pdf

8 Information/avstämning angående anslutning från rondellen Tyresövägen - Bollmora allé för att möjliggöra anslutning för detaljplan i Nacka kommun.

Dnr 2018/SBF 0081

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Inriktningsbeslutet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Planavdelningschef Heléne Hjerdin informerar om att Nacka kommun vill ansluta till rondellen Tyresövägen - Bollmora allé för att möjliggöra för en detaljplan norr om den.

9 Beslut om direktiv för gångbana inom detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Dnr 2018/SBF 0084

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med föreslaget direktiv om gångbana inom detaljplan för Tegelbruket, etapp 11.

Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll redovisar tre olika alternativ gällande gångbana i detaljplan Tegelbruket etapp 11. Handlingar samt alternativ kommer presenteras på mötet.

10 Delårsrapport 2 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/SBF 0089

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Sara Kopparberg informerar om delårsrapport 2 2018 inklusive rapport om pågående projekt.

11 Slutrapport Bostäder Bollmora allé

Dnr KSM-2011-85-214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Totalt har 114 bostadsrätter, 184 hyresrätter och ett parkeringsgarage uppförts enligt detaljplanen Bostäder vid Bollmora Allé. Detaljplanen vann laga kraft mars 2012 och den sista etappen med bostäder fick interimistiskt slutbesked i april 2018, och beräknas ha slutgiltigt slutsamråd under september 2018.
Exploateringsingenjör Pia Björnhård informerar om arbetet som pågått.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Bostäder vid Bollmora Allé.pdf
Slutrapport Bostäder vid Bollmora Allé Järnet 11.pdf

12 Information om Smohfs tillsyn av enskilda avlopp

Dnr 2018/SBF 0080

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Heléne Hjerdin chef för planavdelningen informerar om den tillsyn Smohf gör av enskilda avlopp.

13 Information om kommunikationsinsatser på stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2018/SBF 0077

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikatörerna Maria Harvig och Karl Schriver-Abeln informerar om de kommunikationsinsatser som görs på stadsbyggnadsförvaltningen.

14 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen.
Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2018.pdf

15 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas samt ekonomisk uppföljning för plan och exploatering.

Bilagor
Månadsrapport augusti 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Aug 2018.pdf

§114 Planbesked för Näsbytäppan 4, i Trollbäcken

Dnr KSM-2018-916-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten Näsbytäppan 4 för att möjliggöra styckning i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls.
2. Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna vinna laga kraft kvartal 2 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren skickade in en ansökan om planbesked till kommunen i juni 2018. De önskar ändra detaljplanen så att fastigheten kan styckas i två delar. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva genom planläggning, under förutsättning att de direktiv som anges i planbeskedet följs.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, Näsbytäppan 4.pdf

§115 Planbesked för fastighet Strand 1:463

Dnr KSM-2017-1074-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Strand 1:463 för att möjliggöra en styckning av fastigheten i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls.
2. Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna vinna laga kraft kvartal 2 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva ändring av detaljplan för att kunna stycka av fastigheten i två delar. Däremot är det inte möjligt att pröva den bebyggelse som ansökan föreslår då byggnaden är för stor och våningsantalet kan räknas som tre våningar. Ändringen av detaljplanen avser endast borttagande av bestämmelse om antal fastigheter. Övriga planbestämmelser ska gälla, men moderniseras så att de är förenliga med senaste Plan- och bygglagen.
Karaktärsfulla tallar på fastigheten ska bevaras och bebyggelsen anpassas naturligt i terrängen. Byggnadernas höjd får inte dominera över trädlinjen. Höjdryggar och trädtoppslinjer ska hållas intakta. Där marken inte redan är utfylld ska sprängning, schaktning och fyllning undvikas så långt som möjligt.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, strand 1_463.pdf

§116 Planbesked för fastighet Strand 1:524

Dnr KSM-2018-1049-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Positivt planbesked ges för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Strand 1:524 för att möjliggöra en styckning av fastigheten i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls.
2. Planarbetet kan bedrivas med begränsat standardförfarande och beräknas tidigast kunna vinna laga kraft kvartal 2 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva ändring av detaljplan för att kunna stycka av fastigheten i två delar under förutsättning att villkoren i planbeskedet uppfylls. Ändringen av detaljplanen avser endast borttagande av bestämmelse om antal fastigheter och eventuellt skydd av natur. Övriga planbestämmelser ska gälla, men moderniseras så att de är förenliga med senaste Plan- och bygglagen.
 
Placeringen av byggnaden måste ses över och karaktärsfulla tallar på fastigheten ska bevaras och bebyggelsen anpassas naturligt i terrängen. Byggnadernas höjd får inte dominera över trädlinjen. Höjdryggar och trädtoppslinjer ska hållas intakta. Sprängning, schaktning och fyllning undvikas så långt som möjligt.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, strand 1_524.pdf

§117 Förvärv av fastigheterna Strand 1:109-1:111, Strand 1:388-1:390, Hanviken 9:1 från Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr KSM-2018-1394
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunen förvärvar fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1 av Tyresö Näringslivsaktiebolag för en köpeskilling på 15 000 000 kronor.
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit beslut (sammanträde 2018-04-10) om att avveckla Tyresö Näringslivsaktiebolag och att bolagets tillgångar ska överföras till kommunen. Till följd av att bolaget upphör så är det möjligt för Tyresö kommun att anskaffa sig fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1. Strandfastigheterna ingår i kommande planläggning av Trädgårdsstaden etapp 3 och fastigheten Hanviken 9:1 är planlagd som industrimark men används som väg.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, förvärv av fastigheter.pdf
Köpekontrakt Hanviken 9.1.pdf
Köpekontrakt Strand 1.109.pdf
Köpekontrakt Strand 1.110.pdf
Köpekontrakt Strand 1.111.pdf
Köpekontrakt Strand 1.388.pdf

§118 Godkännande av trafikstrategi

Dnr 2017KSM0630.210
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Trafikstrategi för Tyresö kommun, Tyresö styr mot hållbara transporter antas.
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) föreslår att trafikstrategin skickas på remiss till funktionshindersrådet så de får tillfälle att yttra sig. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet instämmer i Inger Gemicioglu (V) förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §96 den 1 september 2017 att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun.
 
För att säkerställa en hållbar trafikplanering i, men även till och från Tyresö kommun har förvaltningen arbeta fram en trafikstrategi.
 
Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö, den visar vad Tyresö kommun behöver göra för att gå i riktning mot kommunens vision. Den är ett stöd i de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen. 
 
Trafikstrategin ska ses som ett planeringsunderlag för alla som är inblandade i utvecklingen av transporter i Tyresö. Med transporter menas all olika typer av hur en kan resa, gående till transport av varor.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Marie Åkesdotters (MP) yrkande på återremiss av ärendet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår yrkandet.
 
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller förslaget.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE trafikstrategi antgande MSU sep 2018 - 180917.pdf
Trafikstrategi_1809017.pdf
Bilaga1. Nulägesbeskrivning trafikstrategi Tyresö Orginal.pdf

§119 Uppdrag för cykelplan för Tyresö kommun och parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun

Dnr KSM2018-1341.210
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram trafikplanerna cykelplan för Tyresö kommun och parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun. 
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet §96 den 1 september 2017) att ta fram en Trafikstrategi för Tyresö kommun. Trafikstrategin, Tyresö styr mot hållbara transporter är framtagen och förvaltningen föreslår att den godkänns av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 18 september för att sedan antas i kommunfullmäktige.
 
Trafikstrategin pekar ut riktningen för trafikplaneringen i Tyresö, den ska ses som ett planeringsunderlag för alla som är inblandade i utvecklingen av transporter i Tyresö. Trafikstrategin beskriver fem trafikmål baseras på redan framtagna mål på nationell nivå som regional nivå. För att nå målen behöver kommunen aktivet arbetar med smart trafikplanering i alla olika nivåer, regionalt-kantsten. Vilka åtgärder som ska genomföras behöver konkretiseras i trafikplaner och/eller program, vilket blir nästa steg att ta fram. Förvaltningen förslår därför att de första trafikplanerna som tas fram är en ny Cykelplan för kommunen med tillhörande åtgärdslista och en Parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE cykel och parkeringsplan uppdrag MSU sep 2018.pdf

§120 Svar på motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer

Dnr KSM2018-1340-210
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad
 
Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 26 oktober 2017 om att Tyresö kommun ska revidera cykelplan för centrumnära miljöer. Miljöpartiet presenterar en lista över vägar och platser kring Tyresö centrum som de anser att det finns brister i cykelinfrastrukturen.
 
Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen och förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Ambitionen är att starta arbetet med en ny cykelplan i september 2018.
 
I och med att Tyresö vuxit kraftigt de senaste åren och det pågår stor utveckling kring Tyresö centrum samt att översiktsplanen möjliggör fortsatt utveckling behöver cykelinfrastrukturen studeras och ny åtgärdsplan behöver tas fram.
 
Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion cykelplan MSU sep 2018.pdf
Motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer.pdf

§121 Information/avstämning angående anslutning från rondellen Tyresövägen - Bollmora allé för att möjliggöra anslutning för detaljplan i Nacka kommun.

Dnr 2018/SBF 0081
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chef för produktionsledning- och exploateringsavdelningen Jenny Linné informerar om att Nacka kommun vill ansluta till rondellen Tyresövägen - Bollmora allé för att möjliggöra för en detaljplan norr om den.
Beslut/Protokollsutdrag
§121_prot_20180918.pdf (166 kb)

§122 Beslut om direktiv för gångbana inom detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Dnr 2018/SBF 0084
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återemitteras, med motivering att det ska läggas in ett nytt alternativ till förslag på gångbana i detaljplanen.
 
Beskrivning av ärendet
Exploateringsingenjör Emelie Häll redovisar tre olika alternativ gällande gångbana i detaljplan Tegelbruket etapp 11. Handlingar samt alternativ kommer presenteras på mötet.
 
Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar att ärendet återremitteras.
 
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om att bifalla Mats Lindbloms (L) yrkande om återremiss av ärendet och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.
 
Ordförande ställer frågan om att bifalla stadsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för gångbana.pdf

§123 Delårsrapport 2 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/SBF 0089
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chefen för produktionsledning- och exploateringsavdelningen Jenny Linné samt stabschef Andrea Ström informerar om delårsrapport 2 2018 inklusive rapport om pågående projekt.
Beslut/Protokollsutdrag
§123_prot_20180918.pdf (166 kb)

§124 Slutrapport Bostäder Bollmora allé

Dnr KSM-2011-85-214
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Slutrapporten noteras.
 
Protokollsanteckning
Mötet ajournerades i 5 minuter.
 
Beskrivning av ärendet
Totalt har 114 bostadsrätter, 184 hyresrätter och ett parkeringsgarage uppförts enligt detaljplanen Bostäder vid Bollmora Allé. Detaljplanen vann laga kraft mars 2012 och den sista etappen med bostäder fick interimistiskt slutbesked i april 2018, och beräknas ha slutgiltigt slutsamråd under september 2018.
Exploateringsingenjör Pia Björnhård informerar om arbetet som pågått.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Bostäder vid Bollmora Allé.pdf
Slutrapport Bostäder vid Bollmora Allé Järnet 11.pdf

§125 Information om Smohfs tillsyn av enskilda avlopp

Dnr 2018/SBF 0080
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Chef för produktionsledning- och exploateringsavdelningen Jenny Linné informerar om den tillsyn Smohf gör av enskilda avlopp.
Beslut/Protokollsutdrag
§125_prot_20180918.pdf (166 kb)

§126 Information om kommunikationsinsatser på stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2018/SBF 0077
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunikatörerna Maria Harvig och Karl Schriver-Abeln informerar om de kommunikationsinsatser som görs på stadsbyggnadsförvaltningen.
Beslut/Protokollsutdrag
§126_prot_20180918.pdf (166 kb)

§127 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SBF 0001
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2018.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§127_prot_20180918.pdf (166 kb)

§128 Månadsrapport stadsbyggnadsförvaltningen 2018

Dnr 2018/SBF 0002
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas samt ekonomisk uppföljning för plan och exploatering.
 
Bilagor
Månadsrapport augusti 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Aug 2018.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§128_prot_20180918.pdf (166 kb)