Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2023-04-05

Sammanträde 2023-04-05

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Behovsanalys om boule på Trollbäckens idrottsplats

Dnr: 2023/KFN 0040

Ärende 1
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att på sikt att omlokalisera boulebanorna i Amaryllisparken. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en behovsanalys som beskriver varför behovet finns, vilken nytta investeringen kan innebära och vad konsekvenserna blir om investeringen uteblir.

På Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår man att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalysen om boule på Trollbäckens idrottsplats samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det ska genomföras en förstudie. Ärendet kommer tas upp i kultur- och fritidsnämnden den 24 april 2023.

Stefan Fridén, enhetschef på kultur-och fritidsförvaltningen, berättar om ärendet.

2 Tillgänglig kommunal information

Dnr: 2023/KS 0097

Ärende 2
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Törnqvist, kommunikationschef, presenterar kommunens pågående uppdrag om kommunal tillgänglig information.

Bilagor
PM Så arbetar vi med tillgänglighet.pdf

3 Presentation av Marknadsundersökning efterfrågan bostäder i målgruppen 50

Dnr: KSM2022-1239

Ärende 3
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Johanna Green, Bostadsförsörjningsstrateg samhällsbyggnadskontoret, presenterar ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Marknadsundersökning efterfrågan bostäder i målgruppen 50 .pdf
Rapport Marknadsundersökning bostadsefterfrågan 50 Tyresö kommun 2022-11-17.pdf

4 IVO tillsyn på Björkbacken

Dnr: 2023/KS 0135

Ärende 4
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar om ärendet.

Bilagor
IVOs tillsyn av Tyresö kommun.pdf

5 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Dnr: 2023/KS 0034

Ärende 5

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor:
- upphandling
- kopp och själ
- boendestöd i kommunal regi inom LOV

6 Nytt vård- och omsorgsboende

Dnr: 2023/KS 0035

Ärende 6

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende på Bondevägen.

7 Information från ordföranden

Dnr: 2023/KS 0033

Ärende 7

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.

8 Pensionärsföreningarnas representanter inom kommunala pensionärsrådet 2023-2026

Dnr: 2023/KS 0116

Ärende 8

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter för SPF för perioden 2023-2026 utses enligt förslag.
SPF meddelar de personer som valts som representanter till kommunala pensionärsrådet för perioden 2023-2026 vid dagens sammanträde enligt följande:
Ledamöter:
Ewa Kardell
Håkan Norell
Birgitta Lundell
Ersättare:
Lilian Boström
Ingrid Johansson
Inga-Britt Bäcklund

9 Meddelande till KPR 2023

Dnr: 2022/KS 0326

Ärende 9
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till pensionärsrådet listas:
- Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2023, arbetsmarknads- och socialnämnden
- Redovisning av pågående uppdrag och motioner, äldre- och omsorgsnämnden
- Information om Tyresö Gymnasiums kök
- Verksamhetsberättelse, äldre- och omsorgsnämnden
- Inbjudan till samverkande workshop, God och nära vård
- Inbjudan anhörig fokusgrupp
- Nestor minnesanteckningar
- Nestos Powerpoint
- Presentation av rådet för facknämnderna
Bilagor
Tjänsteskrivelse justering av budget för projektet Tyresö gymnasiumskök (3).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 2 (tyresö gymnasium kök).pdf
Bilaga 1 Barnbokslut (äon verksamhetsberättelse).pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ÄON 2023-01.docx
Verksamhetsberättelse Äldre- och omsorgsnämnden 2022 (8).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-02-20 § 14.pdf
Fokusgrupp Anhörig vår 2023 - inbjudan.pdf
Inbjudan samskapande workshop 230403.pdf
Minnesanteckningar Seniorråd 230310.pdf
pp_senior-rådet-230310.pdf
Presentation av råden KPR.pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-01.pdf

10 Övriga frågor

Dnr: 2023/KS 0036

Ärende 10

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.
- övergång till meeting