Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2024-02-06

Sammanträde 2024-02-06

Datum
Klockan
13:00
Plats
Myggdalen

1 Information: Meningsfull fritid och inkluderande mötesplatser

Diarienummer 2024/KS 0018

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
"Ledartröjorna" My Wistedt och Katarina Ramberg som företräder området Meningsfull fritid och inkluderande mötesplatser kommer och informerar rådet om sitt arbete.

2 Information om arbetet med God och nära vård

Diarienummer 2024/KS 0059

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, projektledare vid kommunstyrelseförvaltningen, kommer och informerar om kommunens omställningsarbete till en god och nära vård.

3 Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 2024

Diarienummer 2024/KS 0022

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
1. Curt Edström godkänns som ny representant i kommunala pensionärsrådet för PRO.
2. Monica Pettersson godkänns som ny representant i kommunala pensionärsrådet för SPF.

Beskrivning av ärendet
Curt Edström föreslås som ny representant i kommunala pensionärsrådet för PRO. Dessutom föreslås Monica Pettersson som ny representant i kommunala pensionärsrådet för SPF.

4 Remiss - Synpunkter på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

Diarienummer 2024/KS 0023

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Pensionärsorganisationerna ställer sig bakom förvaltningens utredning avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.

Beskrivning av ärendet
En motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen har inkommit och ska besvaras av äldre- och omsorgsnämnden. Kommunala pensionärsrådet bereds möjlighet att lämna synpunkter på motionen samt det av förvaltningen utarbetade underlaget.

Bilagor
Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf
Utkast Motionssvar belastningsregistret med vattenstämpel.docx

5 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2024/KS 0019

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.
Bland annat informeras om:

* Lindalens Hemtjänst
* Äldre- och omsorgsförvaltningens årsredovisning
* Broddar
* Balansskola

6 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

7 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/KS 0020

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

8 Meddelanden till KPR 2024

Diarienummer 2023/KS 0450

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden till kommunala pensionärsrådet redovisas:

* Minnesanteckningar och uppdragsbeskrivning Nestors seniorråd.
* Rättelse av beslut från äldre- och omsorgsnämnden avseende skrivfel.
* Protokollsutdrag från äldre- och omsorgsnämnden om larmhantering.
* Samlingsdokument från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden från region Stockholm.
* Tillgänglighetsplan 2024.
* Årshjul 2024 för kommunala pensionärsrådet.
* Pågående uppdrag och motioner - arbetsmarknads- och socialnämnden.
* Pågående uppdrag och motioner - äldre- och omsorgsnämnden.
* Granskningsrapport hemtjänst egen regi enhet 1.
* Årsrapport granskning 2023 från äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
2023SC79148.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 98.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 101.pdf
Minnesanteckningar Seniorråd 231215.pdf
Seniorråd 15 dec.pdf
Uppdragsbeskrivning Nestors seniorråd_fasställd 230922.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf
Årshjul KPR 2024.docx
Rapport anhörigcafé 2023.pdf
Utvärderingsrapport gruppbostad HT23.pdf
Utvärderingsrapport npf HT23.pdf
Verksamhetsberättelse 2023.pdf
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 1.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 1.docx.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 3.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 6.pdf
Reviderad Pågående uppdrag och motioner sammanställd lista januari 2024.pdf
Tjänsteskrivelse, ASN, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 2.docx
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2024-01.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 8.docx

9 Övriga frågor

Diarienummer 2024/KS 0021

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Övriga frågor noteras

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor till kommunala pensionärsrådet tas upp.

§1 Information: Meningsfull fritid och inkluderande mötesplatser

§2 Remiss - Synpunkter på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

§3 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

§4 Nytt vård- och omsorgsboende

§5 Information om arbetet med God och nära vård

§6 Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 2024

§7 Information från ordföranden