Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2020-11-26

Sammanträde 2020-11-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora

§27 Information från ordföranden

Diarienummer 2020/KS 0030

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande i det kommunala pensionärsrådet informerar om aktuella frågor.
- Budget KF
- Tony Thorén informerar om äldre- och omsorgsnämndens budgetarbete. KPR kommer få möjligheten att lämna synpunkter på nämnd- och förvaltningsplanen innan den fastställs av äldre- och omsorgsnämnden.

§28 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2020/KS 0031

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef delger aktuell information kring Björkbackens äldrecentrum.

§29 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2020/KS 0032

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuella frågor.
- Tyresö kommun inte kommer fungera som remissinstans vid förslag om ny sociallag, men kommunen kan framföra sina synpunkter.
- Avvikelserapportering (utöver Lex Maria eller Lex Sarah).
- En anhörigkonsulent har precis tillträtt.
- Träffpunkt. Rådet önskar få mer information om hur arbetet med träffpunkten ska organiseras vid sammanträdet i februari.
- Arbetet med att motverka psykisk ohälsa och/eller ofrivillig isolering bland äldre. Rådet önskar mer information om hur arbetet med att motverka ofrivillig isolering fortskridit vid sammanträdet i februari.
- Återkoppling om kvalité och tillagning av maten inom äldreomsorgen.
- Covid-19 och beredskapslager.
- Flytten till Fornudden
- Äldreomsorgslyftet
- Trygghetslarm. Rådet önskar att få en fördjupad rapport om trygghetslarm vid sammanträdet i februari.

§30 Handlingsplan för suicidprevention

Diarienummer 2020/KS 0272 003

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom handlingsplanen för suicidprevention

Beskrivning av ärendet
I april 2020 fick enheten för juridik och utredning i uppdrag av kommunledningsgruppen att ta fram en handlingsplan för suicidprevention med utgångspunkt i det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention som antogs av riksdagen 2008. Ett förslag till handlingsplan har arbetas fram. Det kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på handlingsplanen för suicidprevention.

Ordförandeförslag
– Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom handlingsplanen för suicidprevention

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Handlingsplan för suicidprevention utkast .docx
Tjänsteskrivelse handlingsplan suicidprevention.docx

§31 Utredning om möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen

Diarienummer 2020/ÄON 0105 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Representanterna för pensionärsorganisationerna förordar alternativet som presenteras i utredningen om att utöka ramen för att tillföra en tjänst.

Anita Mattsson (S) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
En utredning av möjligheten att inrätta en uppsökande verksamhet för personer över 80 år inom befintlig ram för äldreomsorgen har genomförts, på uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden. Utredningen belyser förutsättningarna för ett införande både inom befintlig ram och ett bredare införande som bygger på tillförande av en tjänst. Kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att yttra sig om bilagd utredning. Synpunkter behöver inkomma senast den 27:e november.

Yrkande
Representanterna för pensionärsorganisationerna förordar alternativet som presenteras i utredningen om att utöka ramen för att tillföra en tjänst.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller representanterna för pensionärsorganisationernas yrkande och finner att rådet bifaller det.

§32 Motion om språkkompetens inom äldreomsorgen - Ärendet utgår

Diarienummer 2020/KS 0284 001

§33 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2020/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till kommunala pensionärsrådet listas.

Bilagor
Protokollsutdrag äldre- och omsorgsnämnden 2020-10-29 § 80.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Återrapportering av åtgärder gällande granskning av
hemtjänstutföraren Lindalens Omsorg.pdf
Återrapportering - åtgärder efter granskning.pdf
Årssnurra 2020 2021 Lindalens Omsorg AB.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-29 § 83.pdf
Signerad tjänsteskrivelse, Resultat brukarundersökning 2020.pdf

§34 Övriga frågor

Diarienummer 2020/KS 0034

Kommunala pensionärsrådets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas.