Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2007-03-28

Sammanträde 2007-03-28

Datum
Klockan
Plats
Planberedningens sammanträde onsdagen den 28 mars 2007

Planberedningens sammanträde onsdagen den 28 mars 2007

11 Studieresa till Norrköping onsdagen den 2 maj 2007

12 Utökat planuppdrag för bostäder med mera i Tyresö centrum

13 Planuppdrag för område kring Klockargårdsvägen och Måsvägen samt gatukostnader

14 Förslag till detaljplan för simhall och evenemangshall på fastigheterna Forellen 15 samt delar av Gimmersta 1:1, Bollmora 1:94 med flera i Tyresö Centrum

15 Redovisning av pågående planarbeten och plangenomförande

16 Information om detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen

Mötesinformation

 

§11 Studieresa till Norrköping onsdagen den 2 maj 2007

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att arrangera en studieresa till Norrköping onsdagen den 2 maj 2007.

Beskrivning av ärendet

Skvallertorget i Norrköping är en plats där bilister, cyklister, mopedister, gående och motorcyklister blandas utan trafiksignaler och skyltar. Denna lösning kan tjäna som en förebild för en motsvarande lösning för trafiken genom Tyresö centrum.

Till ärendet hörande handlingar

Vägverkets information om Skvallertorget i Norrköping.

Utskrift från Dagens nyheters nätupplaga.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att arrangera en studieresa till Skvallertorget i Norrköping den 2 maj 2007.

_____

§12 Utökat planuppdrag för bostäder med mera i Tyresö centrum

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan inrymma ett högre och ett lägre hus för främst bostäder men också kommersiella lokaler i de lägre våningsplanen. I uppdraget ingår även torg och park.

  2. Planförslaget ska redovisas i planberedningen innan beslut om samråd tas.

Yttrande från ersättare

Mikael Gustafsson (v) avger ett skriftligt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Plan- och teknikberedningen gav miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram underlag för programsamråd för södra delen av Tyresö Centrum den 24 oktober 2001.

I programmet för förnyelse och utveckling av Tyresö Centrum ges förslag på hur Tyresö centrum ska utvecklas med fler kommersiella lokaler, förtätning med upp till 600 nya bostäder, nya vägar, trafikplatser och parkeringar, idrottsanläggningar och nya offentliga plaster samt en stadspark.

För att omfatta ett större markområde för bland annat torg och park måste det tidigare meddelade planuppdraget utökas. Programmet för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum fungerar som programsamrådshandling för denna detaljplan.

Till ärendet hörande handling:

Start PM för samrådsförslag till detaljplan för Tyresö Centrum söder om Bollmoravägen daterad den 7 mars 2007.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen ger stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur området kan inrymma ett högre och ett lägre hus för främst bostäder men också kommersiella lokaler i de lägre våningsplanen. I uppdraget ingår även torg och park. Vidare föreslås att planförslaget ska redovisas i planberedningen innan beslut om samråd tas.

_____

§13 Planuppdrag för område kring Klockargårdsvägen och Måsvägen samt gatukostnader

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för området runt Klockargårdsvägen och Måsvägen. I uppdraget ingår samråd

  2. En utredning om gatukostnader för etapperna 2 – 5 ska utföras.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanen för området runt Klockargårdsvägen och Måsvägen utgör etapp 6 i arbetet med att omvandla fritidsområden till bostadsområden.

För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en förbättring av vägstandarden. En cykelbana ska sammanbinda Klockargårdsvägen och Finborgsvägen. För att detta ska vara möjligt måste en överenskommelse träffas med ägaren till fastigheten Trinntorp 1:354.

Byggrätter och tomtstorlekar föreslås bli ungefär de samma som i föregående etapper (120 – 160 m2 och ca 3 000 – 3 500 m2)

En gemensam gatukostnadsutredning för denna etapp samt tidigare etapper (2 – 5) kommer att tas fram. Utredningen om gatukostnader kommer att göras parallellt med detaljplanen.

Till ärendet hörande handling:

Start PM för Detaljplan för området runt Klockargårdsvägen och Måsvägen daterad den 16 mars 2007.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för området runt Klockargårdsvägen och Måsvägen. I uppdraget ingår samråd samt utredning om gatukostnader.

_____

§14 Förslag till detaljplan för simhall och evenemangshall på fastigheterna Forellen 15 samt delar av Gimmersta 1:1, Bollmora 1:94 med flera i Tyresö Centrum

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag skicka ut förslaget till detaljplan för simhall och evenemangshall på samråd.

Reservation

Anders Bergérus (s) reserverar sig mot beslutet att inte flytta simhall och evenemangshall till Nyboda.

Yttrande från ersättare

Mikael Gustafsson (v) avger ett skriftligt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret fick i november 2006 ett uppdrag att upprätta en detaljplan för området. I planuppdraget ingår att planlägga området för idrottsändamål och möjliggöra en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen med ny infart till Simvägen.

Till detaljplanen har ett gestaltningsprogram upprättats. Programmet anger mål och riktlinjer för utformningen av området i syfte att hela området slutligen utvecklas till en attraktiv entré till Tyresö centrum.

Till ärendet hörande handlingar:

- Planbeskrivning tillhörande detaljplan för simhall och evenemangshall på fastigheterna Forellen 15, delar av Gimmersta 1:1 och Bollmora 1:94 m fl i Tyresö Centrum.

- Genomförandebeskrivning tillhörande detaljplan för simhall och evenemangshall.

- Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan för simhall och evenemangshall.

- Behovsbedömning för detaljplan för simhall och evenemangshall inom Tyresö Centrum.

- Plankarta

- Tyresö Centrum Ny simhall och ishall Översiktlig riskanalys

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att skicka ut förslaget till detaljplan för simhall och evenemangshall på samråd.

Ändringsyrkanden

Anders Bergérus (s) yrkar att simhall och evenemangshall ska flyttas till Nyboda.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anders Bergérus (s) yrkar att simhall och evenemangshall ska flyttas till Nyboda och finner att planberedningen har avslagit yrkandet.

Ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att planberedning har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

_____

§15 Redovisning av pågående planarbeten och plangenomförande

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

Beskrivning av ärendet

Ärendet bordlades på sammanträde den 28 februari 2007.

Redovisningen innehåller uppgifter om:

  1. Planer som vunnit laga kraft med fortfarande är i genomförandeskedet.

  2. Överklagade planer.

  3. Pågående planer.

  4. Kommande planarbeten.

Till ärendet hörande handling:

Sammanställning av pågående planarbeten och plangenomförande.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§16 Information om detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen

Planberedningens beslut

1. Redovisningens noteras.

Beskrivning av ärendet

Ärendet bordlades på sammanträde den 28 februari 2007.

På sammanträdet lämnar planarkitekt Henrik Svensson information om detaljplan för Orrnäset – Breviksvägen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.

____

§17 Redovisning av en tomtutredning för skola, daghem och idrottshall i kvarteret Brädgården (brädgårdstomten)

Planberedningen beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Karin Norlander redovisar en tomtutredning som utförts av kvarteret Brädgården. Utredningens olika alternativ visar området väl rymmer en skola, daghem och en idrottshall.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar notera redovisningen.