Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2004-12-15

Sammanträde 2004-12-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1

TYRESÖ KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Till Socialnämndens sammantr Läs mer...äde

Ordförande Kerstin Malmberg

Sekreterare Marja Alén

Offentliga ärenden

1074 Socialnämndens budget 2005 och KELP 2006-2007

1075 Ekonomisk uppföljning januari – november 2004

1077 Avskrivning av fordringar

1078 Aktualisering av delegationsordningen

1079 Nytt avtal om färdtjänst

1080 Anmälan av delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
justering.pdf (10 kb)
Mötesinformation

 

§1074 Socialnämndens budget 2005 och KELP 2006-2007

Dnr 132/04-041

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade beslut vid sammanträdet 2004-10-22 om budgetunderlag för 2005 och KELP 2006 – 2007. Kommunfullmäktige behandlade kommunens budget vid sammanträdet 2004-11-18. Då gjordes några justeringar i budgeten avseende mobila teamet och anslaget för föreningsstöd. Därefter har ett par justeringar skett avseende överföring av medel mellan avdelningar.

Budgetramen för 2005 är 409,7 Mkr netto. Detta är en ökning med 23,4 Mkr jämfört med 2004 års budget. En stor del av den utökade ramen utgörs av beräknade indexeringar av nuvarande verksamhet, satsning på utbyggd öppenvård för ungdom och vuxna missbrukare i stället för institutionsvård, utökning av försörjningsstödet och en stor satsning på hemtjänst.

Ärendet har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna 2004-12-06, vilka inte hade något att erinra mot förslaget. Protokollet föreläggs vid sammanträdet.

Ordförandens förslag

1. Förslag till socialnämndens budget 2005 och KELP 2006-2007 godkänns

2. Tekniska justeringar i enlighet med förvaltningens förslag godkänns

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Reservationer

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar skriftliga reservationer (bilagor).

__________


§1075 Ekonomisk uppföljning januari - november 2004

Dnr 24/04-040

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar vid sammanträdet ett urval nyckeltal för samtliga verksamheter. De utvalda nyckeltalen handlar om större konton som är särskilt viktiga att följas upp kontinuerligt. Nyckeltalen föreläggs nämnden vid sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar nyckeltalen.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1076 Beslutsattester 2005

Dnr 133/04-002

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattar årligen beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att attestera förvaltningens olika konton under det kommande året. Det förslag som föreläggs för år 2005 följer i stort föregående års ansvarsfördelning.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till beslutsattester år 2005.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1077 Avskrivning av fordringar

Dnr 134/04-049

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har att besluta om avskrivning av osäkra fordringar. Avskrivningarna framgår av bifogat tjänsteutlåtande och uppgår till ett belopp om totalt 40 488 kronor. Beloppet avser obetalda omsorgsavgifter inom äldreomsorgen.

Ordförandens förslag

- Fordringar på 40 488 kronor avskrives.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1078 Aktualisering av delegationsordningen

Dnr 135/04-002

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. Kommunstyrelsen har för sin del fattat beslut om ändrad delegation vid sammanträdet 2004-11-30. De beslutspunkter, främst inom personaldelegationen, som berör samtliga nämnder har lyfts upp i socialnämndens delegationsordning.

Delegationsordningen tas upp i sin helhet vid denna genomgång. En översyn av förvaltningsorganisationen pågår för närvarande, vilken kan komma att aktualisera flera ändringar framledes. Förvaltningen återkommer då i frågan.

Ordförandens förslag

1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till ändringar i delegationsordningen

2. Ändringarna träder i kraft fr o m 2005-01-01.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna hänvisar, vad gäller personaldelegationen, till det särskilda yttrande som de lämnat i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2004-11-30 § 169 (bilaga).

__________


§1079 Nytt avtal om färdtjänst

Dnr 136/04-068

Ärendebeskrivning

Det nuvarande avtalet mellan länets kommuner och Stockholms läns landsting om färdtjänsten löper ut sista december 2004. KSL (Kommunförbundet Stockholm län) har tecknat ett nytt avtal med landstinget från januari 2005 till slutet av 2008. Avtalet måste godkännas av länets kommuner. Förvaltningen föreslår att det nya avtalet godkänns av socialnämnden.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden godkänner föreliggande avtal om färdtjänsten med Stockholms läns landsting.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1080 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- IFO-utskottet 2004-12-08

- Omsorgsutskottet 2004-12-07

Utskottsprotokollen är tillgängliga för nämndens ledamöter under sammanträdet.

Ordförandens förslag

- Socialnämnden noterar anmälan.

Socialnämndens beslut

- Enligt ordförandens förslag.

__________


§1081 Anmälningar/Meddelanden

Regeringskansliet

- Kompetensstegen – ett led i utvecklingen av kvaliteten i vård och omsorg om äldre (bifogas sid 1-4)

Socialstyrelsen

Nytt från Socialstyrelsen Nr 39 (bilaga)

- Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2005 (bilaga)

- Ekonomiskt bistånd kvartal 1-3, 2004 (bifogas sammanfattning sid 4-5)

Tyresö kommun, revisorerna

- Granskning av attestrutiner och förtroendekänsliga poster

Socialförvaltningen, Tyresö

- Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende projektet Stödboende för unga mammor i Tyresö (bilaga)

__________

______

De handlingar som inte bifogas finns i aktbilaga. Nämndledamot som önskar ta del av dessa kan kontakta nämndsekreteraren.

_______

§1082 Information

Ossian Lundström

- Information från senaste mötet i KPR (Kommunala pensionärsrådet).

Monica Schelin

- Information från senaste mötet i psykiatrins förtroenderåd. Bland annat informerades om att BUP-mottagningen i Tyresö flyttas till Haninge. Önskemål framkom från ledamöter i socialnämnden om utarbetande av en skrivelse till landstinget i frågan.

Susann Ronström

- Information från det senaste mötet i referensgruppen för Familjecentret.

__________